Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

Alpha d3-TEVA - Ravimi Omaduste Kokkuvõte

Artikli sisukord

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

1. RAVIMPREPARAADI
NIMETUS

Alpha D3-Teva, 0,25 µg pehmekapslid
Alpha D3-Teva, 1 µg pehmekapslid


2.
KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS

Üks 0,25 µg kapsel sisaldab 0,25 µg alfakaltsidooli.
Üks 1 µg kapsel sisaldab 1 µg alfakaltsidooli.
INN. Alfacalcidolum
Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.


3. RAVIMVORM

Pehmekapsel
Alpha D3-Teva, 0,25 µg:
Ovaalsed läbipaistmatud punakaspruuni värvusega elastsed zelatiinist pehmekapslid, mille ühele
küljele on söödava musta tindiga märgitud "0.25".
Alpha D3-Teva, 1 µg:
Ovaalsed läbipaistmatud kreemika kuni elevandiluu värvusega elastsed zelatiinist pehmekapslid, mille
ühele küljele on söödava musta tindiga märgitud "1.0".


4. KLIINILISED
ANDMED

4.1 Näidustused

Vitamiin D puudus malabsorptsiooni, kroonilise maksahaiguse või neerupuudulikkuse korral.
Renaalne osteodüstroofia. Operatsioonijärgne või idiopaatiline hüpoparatüreoidism.
Pseudohüpoparatüreoidism. Neonataalne hüpokaltseemia või rahhiit. Osteomalaatsia.

4.2 Annustamine ja manustamisviis

Annustamine

Kui ei ole öeldud teisiti, on tavaline algannus täiskasvanutele ja lastele kehakaaluga üle 20 kg 1 µg
alfakaltsidooli ööpäevas.

Lastel kehakaaluga alla 20 kg on ööpäevaseks annuseks 0,05 µg alfakaltsidooli 1 kg kehakaalu kohta.
Ravi jätkudes tuleb annust vähendada vastavalt patsiendi ravitulemustele ning vältimaks kaltsiumi
taseme tõusu veres või kaltsiumi-fosfaadi preparaatide annuste vähendamiseks.

Tõsisemate luuseisundite korral vajavad ja taluvad patsiendid suuremaid annuseid: 1...3 µg
alfakaltsidooli ööpäevas.

Annust tuleb vähendada patsientidel, kellel esineb kõrvalkilpnäärmete funktsiooni langus
(hüpoparatüreoidism) ning on saavutatud normaalsed kaltsiumi tasemed veres (2,5...2,6 mmol/l;
8,8...10,4 mg/100 ml) või kui saavutatakse kaltsiumi-fosfaadi preparaadi tase 3,5...3,7 (mmol/l)2.

Manustamisviis ja -kestus

Alpha D3-Teva 0,25 µg:
1


Ööpäevane annus (0,5...1 µg) jagatakse kaheks annuseks, millest pool võetakse hommikul ja pool
õhtul.
Alpha D3-Teva 1 µg:
Patsiendid, kes võtavad alfakaltsidooli annuses 1 µg peavad võtma ühe pehmekapsli õhtul. Patsiendid,
kes võtavad alfakaltsidooli annuses kuni 3 µg ööpäevas peavad võtma ühe pehmekapsli hommikul ja
1...2 pehmekapslit õhtul. Kapslid tuleb alla neelata tervelt koos piisava koguse vedelikuga.
Ravi kestuse määrab arst iga patsiendi jaoks eraldi.

4.3 Vastunäidustused

Ülitundlikkus toimeaine, maapähklite, soja või ravimi ükskõik millise abiaine suhtes.
Alpha D3-Teva on samuti vastunäidustatud patsientidel, kellel on anamneesis ülitundlikkus vitamiin D
suhtes või manifesteerunud vitamiin D intoksikatsioon.
Patsiendid, kellel on kaltsiumi tase plasmas üle 2,6 mmol/l, kaltsiumi-fosfaadi preparaadi tase üle 3,7
(mmol/l)2 või alkaloos, millega kaasneb veenivere pH taseme tõus üle 7,44 (piima-leelisesündroom,
Burnett"i sündroom) ei tohi Alpha D3-Teva"t võtta.
Dialüüsipatsiente tuleb jälgida vältimaks võimalikku kaltsiumi sissevoolu dialüüsivedelikust.
Patsiendid, kellel on anamneesis neerukivid või kellel on sarkoidoos, on enim ohustatud.

4.4 Hoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Maapähkliõli võib harvadel juhtudel esile kutsuda raskeid allergilisi reaktsioone.
Patsiendid, kellel on harvaesinev pärilik fruktoositalumatus, ei tohi Alpha D3-Teva"t võtta.

4.5 Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Vitamiin D ja selle analooge ei tohi manustada samaaegselt alfakaltsidooliga.
Kuna alfakaltsidool on väga efektiivne vitamiin D analoog, võib samaaegne kasutamine viia toime
tugevnemiseni ja tõsta hüperkaltseemia tekkeriski.

Hüperkaltseemia võib vallandada südamerütmihäireid digitaaliseravi saavatel patsientidel.
Seetõttu tuleb patsiente, kes võtavad samaaegselt digitaalist ja Alpha D3-Teva"t, hoolikalt jälgida.

Patsiendid, kes võtavad Alpha D3-Teva"t ja barbituraate või ensüüme indutseerivaid antikonvulsante,
vajavad soovitud toime saamiseks suuremaid Alpha D3-Teva annuseid. Difenüülhüdantoiin võib
samuti vähendada alfakaltsidooli toimet.

Ka glükokortikosteroidid võivad alfakaltsidooli toimet kahjustada.

Kuna sapisooladel on oluline roll alfakaltsidooli imendumises, võib pikaajaline ravi sapphappeid
siduvate ravimitega (kolestüramiin, kolestipool) või kõrge alumiiniumisisaldusega sukralfaatide ja
antatsiididega olla kahjulik.

Seetõttu ei tohi Alpha D3-Teva"t ja alumiinium-alusel antatsiide võtta samaaegselt, vaid 2-tunniliste
intervallidega.

Magneesium-alusel antatsiide ja lahtisteid tuleb Alpha D3-Teva ravi saavatel dialüüsipatsientidel
seoses hüpermagneseemia tekkeohuga kasutada ettevaatusega.

Samaaegne östrogeen-hormoonide manustamine peri- ja postmenopausieas naistel tugevdab
alfakaltsidooli toimet.

Hüperkaltseemia tekkeriski suurendab samaaegne kaltsiumil põhinevate ravimite, tiasiidide või teiste
vere kaltsiumi taset suurendavate ravimite manustamine.

4.6 Rasedus ja imetamine

2


Ehkki kahjulikke toimeid lootele või vastsündinule ei ole seni täheldatud, ei tohi Alpha D3-Teva"t
raseduse ja imetamise ajal kasutada, välja arvatud selge näidustuse olemasolul.
Vältida tuleb vitamiin D analoogide üleannustamist raseduse ajal, kuna püsiv hüperkaltseemia võib
põhjustada imiku füüsilist ja vaimset alaarengut, supravalvulaarset aordi stenoosi ja retinopaatiat.
Alpha D3-Teva manustamine imetamise perioodil võib suurendada kaltsitriooli taset rinnapiimas. Seda
peab silmas pidama, kui imikule antakse lisaks vitamiin D.

4.7 Toime
reaktsioonikiirusele

Alpha D3-Teva ei oma märkimisväärset toimet autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimele.

4.8 Kõrvaltoimed

Järgmiseid kõrvaltoimeid on täheldatud Alpha T3-Teva ravi saanud patsientidel (sagedused on
määratud järgnevalt):
Väga sage (>1/10), sage (>1/100, <1/10), aeg-ajalt (>1/1000, <1/100), harv (>1/10000, <1/1000), väga
harv (<1/10000), sh üksikjuhud

On teateid allergilistest nahareaktsioonidest ja anafülaktilisest sokist, neist viimast vallandab
maapähkliõli, mis on üks Alpha D3-Teva koostisaineid.

Kui Alpha D3-Teva annust ei kohandata, võib tekkida kaltsiumi taseme tõus veres. Kaltsiumitase
normaliseerub peale annuse vähendamist või ravimi võtmise ajutist katkestamist. Väsimus,
seedetraktisümptomid, janu ja sügelus on võimalikud kaltsiumitaseme tõusu nähud.
Heterotoopset kaltsifikatsiooni (sarvkestas või veresoontes) on alfakaltsidooli võtvatel patsientidel
esinenud väga harva ja see seisund on pöörduv.

Eelnev kogemus on näidanud, et kerge ja pöörduv fosfaaditaseme tõus esineb alfakaltsidooli võtvatel
patsientidel ainult harva. Vältimaks fosfaaditaseme tõusu võib manustada fosfaadi imendumise
inhibiitoreid (nt alumiiniumi derivaate).

Oluline on regulaarselt määrata Alpha D3-Teva"t võtvate patsientide vere kaltsiumi ja fosfaatide
sisaldust ja teostada veregaaside analüüse. Neid teste tuleb teostada iga nädal või ühekuuliste
intervallidega. Ravi alguses võib osutuda vajalikuks ka sagedasem testide teostamine.

Maapähkliõli võib vallandada harvadel juhtudel tõsiseid allergilisi reaktsioone.

4.9 Üleannustamine

Ühekordse juhusliku üleannustamise korral (25...30 µg alfakaltsidooli) ei ole mingeid kahjulikke
toimeid patsiendile täheldatud.

Pikaajalisem Alpha D3-Teva üleannustamine võib põhjustada hüperkaltseemiat, mis võib teatud
juhtudel olla eluohtlik.

Hüperkaltseemia sündroomi pilt on ebaharilik: nõrkus, väsimus, kurnatus, peavalu, seedetrakti
sümptomid (iiveldus, oksendamine, kõhukinnisus või kõhulahtisus, kõrvetised), suukuivus, valu
lihastes, luudes ja liigestes, sügelus ja südamepekslemine.

Kui neerude kontsentratsioonivõime on kahjustunud, võivad esineda ka polüuuria, polüdipsia,
nüktuuria ja proteinuuria. Lisaks annuse vähendamisele või Alpha D3-Teva võtmise ajutisele
katkestamisele võib sõltuvalt hüperkaltseemia raskusest kasutada ka järgnevaid meetmeid:
kaltsiumivaba või madala kaltsiumisisaldusega dieet, vedelike manustamine, dialüüs,
lingudiureetikumid, glükokortikosteroidid ja kaltsitoniin.

Ägeda üleannustamise korral on maoloputusega varases üleannustamise faasis ja/või vedela parafiini
manustamisega võimalik vähendada imendumist ja kiirendada eritumist väljaheitega.
3Spetsiifiline antidoot puudub.


5. FARMAKOLOOGILISED
OMADUSED

5.1 Farmakodünaamilised omadused


Farmakoterapeutiline grupp: Vitamiin D ja selle analoogid, ATC-kood: A11CC03

Alfakaltsidool (1-kolekaltsiferool ehk 1-hüdroksüvitamiin D3) metaboliseerub maksas kiiresti 1,25-
dihüdroksüvitamiin D3-ks, D-vitamiini aktiivseks vormiks, mis toimib kaltsiumi ja fosfori
ainevahetuse regulaatorina. Peamine toimemehhanism põhineb 1,25-dihüdroksükolekaltsiferooli
taseme tõstmisele vereringes, mille tagajärjel suureneb kaltsiumi ja fosfaadi imendumine soolest. See
parandab luude mineralisatsiooni, vähendab parathormooni taset ja vähendab luude absorptsiooni.

Kahjustunud renaalse 1-alfa-hüdroksülatsiooniga isikutel võimaldab alfakaltsidooli manustamine
piisava kaltsitriooli tekke ja seeläbi neutraliseerib D hormooni (kaltsitriooli) puudust.

5.2 Farmakokineetilised
omadused

Alfakaltsidooli ­ Alpha D3-Teva toimeainet ­ on uuritud kui 1-alfa-25-dihüdroksükolekaltsiferooli
eelravimit loomkatsetes ja inimestel radioaktiivselt märgitud aine abil.

5.3 Prekliinilised
ohutusandmed

a) Äge toksilisus
Alfakaltsidooli ägedat toksilisust peetakse väga madalaks võrrelduna raviannusega. Rottidel ja hiirtel,
kellele manustati alfakaltsidooli ühekordse suukaudse annusena, on leitud madalad LD50 väärtused ­
umbes 500 µg/kg kehakaalu kohta.

b) Krooniline toksilisus
Kroonilise toksilisuse uuringute andmeid hinnati alfakaltsidooli farmakoloogiliste toimete valguses
kaltsiumi metabolismile, hõlmates peamiselt hüperkaltseemiat ja koe kaltsinoosi.

c) Reproduktsioonitoksilisus
Embrüotoksilisuse uuringutes, milles rottidele ja küülikutele manustati kuni 0,9 µg alfakaltsidooli 1 kg
kehakaalu kohta ööpäevas, ei leitud mingeid teratogeenseid toimeid. Küülikute loodetel leiti
intrauteriinse kasvu peetust annuste juures 0,3 µg ja enam alfakaltsidooli 1 kg kehakaalu kohta.
Fertiilsusuuringud rottidel näitasid vähenenud tiinuste arvu ja pesakondade suurust annuste juures 0,9
µg alfakaltsidooli 1 kg kehakaalu kohta.

Puudub kogemus alfakaltsidooli manustamisel rasedatele ja imetavatele emadele. Ei ole teada, kas
alfakaltsidool eritub rinnapiima. Kõrgeid rasedusaegseid vitamiin D annuseid on seotud aordi stenoosi
sündroomi ja idiopaatilise hüperkaltseemiaga inimestel. Siiski on mõningaid teateid ka normaalsete
vastsündinute sünnist väga suurte annuste manustamise järel. Vitamiin D eritub rinnapiima väikeses
koguses.

d) Mutageenne potentsiaal
Alfakaltsidooli peetakse mutageensete toimete poolest ohutuks.


6. FARMATSEUTILISED
ANDMED

6.1 Abiainete
loetelu

4


Veevaba sidrunihape, propüülgallaat, vitamiin E (d1--tokoferool), dehüdreeritud etanool, arahhiisi
õli. Zelatiinkapsli kest sisaldab: zelatiin, glütseriin 85%, anidrisorb 85/70 (sorbitool, veevaba
sorbitaan, mannitool, kõrgemad polüoolid, vesi), punane raudoksiid (E 172) (Alpha D3-Teva 0,25 µg
kapslid) või kollane raudoksiid (E 172) ja titaandioksiid (E 171) (Alpha D3-Teva 1 µg kapslid).
Tint: sellak, must raudoksiid (E 127), denatureeritud etanool, isopropüülalkohol, butaan-1-ool,
etüülatsetaat.

6.2 Sobimatus

Ei ole kohaldatav.

6.3 Kõlblikkusaeg

3 aastat

6.4 Säilitamise
eritingimused


Hoida temperatuuril kuni 25 °C.

6.5 Pakendi iseloomustus ja sisu

PP purk või Al/Al blisterpakend.
0,25 µg kapslid: 30 pehmekapslit pakendis.
1 µg kapslid: 10 pehmekapslit pakendis.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

6.6 Erinõuded
hävitamiseks

Erinõuded puuduvad.


7. MÜÜGILOA
HOIDJA

Teva Pharma B.V.
Computerweg 10
3542 DR Utrecht
Holland


8.
MÜÜGILOA NUMBRID

Alpha D3-Teva, 0,25 µg kapslid: 366101
Alpha D3-Teva, 1 µg kapslid: 366001


9.
ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE/MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV

19.10.2001/20.10.2006


10. TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV

Ravimiametis kinnitatud novembris 2007
5