Asacol - rektaalsuposiit (500mg) - Ravimi omaduste kokkuvõte

ATC Kood: A07EC02
Toimeaine: mesalasiin
Tootja: Tillotts Pharma AB

Artikli sisukord

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Asacol, 500 mg rektaalsuposiidid

KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS

Iga rektaalsuposiit sisaldab 500 mg mesalasiini.

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

RAVIMVORM

Rektaalsuposiit.

Hallikaspruuni värvi torpeedokujulised suposiidid.

KLIINILISED ANDMED

Näidustused

Haavandilise proktiidi ägenemise ravi täiskasvanutel.

Annustamine ja manustamisviis

Annustamine

Täiskasvanud

Tavaline annus täiskasvanutele on 500 mg (1 suposiit) kolm korda ööpäevas, soovitatavalt pärast defekatsiooni.

Eakad

Tavalist annust võib kasutada kui ei esine rasket maksa- või neerupuudulikkust, vt lõik 4.3 ja 4.4. Eakatel ei ole uuringuid läbi viidud.

Lapsed

Lastel on kasutamise kogemus vähene ja andmed toime kohta on piiratud.

Manustamisviis: rektaalne

Suposiidid on mõeldud rektaalseks kasutamiseks, neid ei tohi alla neelata. Kui üks või mitu annust on jäänud kasutamata, tuleb järgmine annus kasutada tavalisel ajal.

Raske ja generaliseerunud haigusvormi korral ning aeglasel reageerimisel ainult suukaudsele ravile võib suposiide kasutada kombinatsioonis Asacol tablettidega.

. Vastunäidustused

Ülitundlikkus toimeaine või lõigus 6.1 loetletud mis tahes abiainete suhtes. Teadaolev ülitundlikkus salitsülaatide suhtes.

Raske maksapuudulikkus.

Raske neerupuudulikkus (glomerulaarfiltratsioon alla 30 ml/min/1,73 m).

Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Vastavalt raviarsti ettekirjutusele tuleb enne ravi alustamist ja ravi ajal teha vereanalüüse (diferentseeritud verepilt, maksafunktsiooni parameetrid nagu ALAT või ASAT; seerumi kreatiniin) ja

uriinianalüüse (testribad). On soovitatav, et järelkontroll toimub 14 päeva pärast ravi alustamist ja iga 4 nädala järel järgmised 12 nädalat. Kui näidud on normipärased, peaks kontrolltesti läbi viima iga 3 kuu järel. Kui esinevad täiendavad nähud, tuleb testid läbi viia koheselt.

Neerupuudulikkus

Ettevaatlik tuleb olla patsientidega kellel on tõusnud seerumi kreatiniini tase või esineb proteinuuria. Kui neerutalitlus ravi ajal halveneb, tuleks mõelda mesalasiinist tingitud nefrotoksilisusele.

Neerupuudulikkusele viitavate sümptomite või haigusnähtude ilmnemisel tuleb ravi Asacol-iga otsekohe katkestada ning patsiendid peavad koheselt pöörduma arsti poole.

Kopsukahjustus

Kopsukahjustusega patsiente, eriti astma esinemise korral on vajalik eriti hoolikalt jälgida ravi ajal Asacol-iga.

Kõrvaltoimed sulfasalasiini suhtes

Patsiente, kellel on teada kõrvaltoimete esinemine ravimite suhtes, mis sisaldavad sulfasalasiini, tuleb ravida hoolika arstliku järelvalve all. Mesalasiini akuutse talumatuse sümptomite, nt kõhukrambid, äge kõhuvalu, palavik, tugev peavalu või lööve ilmnemisel tuleb ravi otsekohe katkestada.

Vere düskraasia

Väga harvadel juhtudel on täheldatud rasket vere düskraasiat. Vere düskraasiale viitavate sümptomite või haigusnähtude ilmnemisel, nt ebaselge põhjusega veritsused, hematoom, purpura, aneemia, püsiv palavik või kurguvalu või nende kahtluse korral tuleb Asacol-ravi otsekohe katkestada ning patsiendid peavad koheselt pöörduma arsti poole.

Maksapuudulikkus

Mesalasiini kasutanud patsientidel on teatatud maksa ensüümide aktiivsuse tõusust. Maksapuudulikkusega patsientidele tuleb Asacol-i-i kasutada ettevaatusega.

Südame ülitundlikkusreaktsioonid

Asacol-ravi ajal on harva teatatud mesalasiinist tingitud südame ülitundlikkusreaktsioonidest (müo- ja perikardiit). Kui kahtlustatakse mesalasiinist tingitud südame ülitundlikkust, ei tohi Asacol-i kasutada. Ettevaatusega tuleb Asacol-i kasutada patsientidel, kellel on eelnevalt esinenud allergilise taustaga müo- või perikardiit.

Mao- ja kaksteistsõrmikuhaavand

Mao- või kaksteistsõrmikuvaahandi esinemise korral tuleb ravi alustada ettevaatusega.

Eakad

Eakatele patsientidele tuleb ravimit ordineerida ettevaatusega ja üksnes normaalse neeru- ja maksafunktsiooni või mittetõsise neeru- või maksapuudulikkuse korral, vt lõik 4.3.

Lapsed

Lastel on vähene kasutamise kogemus ja andmed toime kohta on piiratud

Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Koostoimete uuringuid ei ole läbi viidud.

Piiratud andmete alusel vähendab mesalasiin varfariini antikoagulatiivset toimet.

Patsientidel, keda ravitakse samaaegselt asatiopriini, 6-merkaptopuriini või tioguaniiniga, tuleb arvestada võimalusega, et asatiopriin, 6-merkaptopuriin või tioguaniin võivad tugevdada müelosupressiivset toimet. Selle tulemusel võib esineda eluohtlikke infektsioone. Patsiente tuleb hoolikalt jälgida infektsiooni ja müelosupressiooni sümptomite suhtes. Nimetatud ravimite samaaegsel kasutamisel, eriti ravi alguses, tuleb regulaarselt (kord nädalas) kontrollida vererakkude arvu

perifeerses veres, eelkõige leukotsüütide, trombotsüütide ja lümfotsüütide arvu, vt lõik 4.4. Kui valgete vereliblede näit on stabiilne ühe kuu jooskul, siis tuleb testida iga 4 nädala järel järgnevad 12 nädalat, peale mida on õigustatud 3-kuuline jälgimise intervall.

Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Rasedus

Asacol suposiidi kasutamise kohta rasedatel puuduvad piisavad andmed. Siiski on leitud piiratud arvul rasedustel (627) mesalasiinravi ajal negatiivseid toimeid rasedusele, lootele või vastsündinu tervislikule seisundile. Hetkel ei ole preparaadi kasutamise kohta raseduse perioodil rohkem olulist epidemioloogilist infot.

Ühel juhul on täheldatud neerupuudulikkust vastsündinul, kelle ema sai raseduse ajal pikaajalist ravi suure mesalasiini annusega (2-4 g ööpäevas, suukaudselt).

Loomkatsed suukaudse mesalasiini manustamisega ei ole näidanud otseseid või kaudseid negatiivseid mõjusid tiinusele, embrüonaalsele/fetaalsele arengule, sünnile või postnataalsele arengule.

Asacol-i tuleks raseduse ajal kasutada ainult siis, kui ravist oodatav kasu ületab võimaliku riski.

Imetamine

N-atsetüül-5-aminosalitsüülhape ja väiksemas koguses mesalasiin erituvad rinnapiima. Antud leiu kliiniline tähendus ei ole selge. Preparaadi kasutamise kohta rinnaga toitmise ajal inimesel on liiga vähe kogemusi. Ülitundlikkusreaktsioone nagu kõhulahtisus ei saa imikul välistada. Seetõttu tuleks Asacol-i rinnaga toitmise ajal kasutada vaid siis, kui sellest saadav oodatav kasu kaalub üles võimalikud ohud. Kui imikul tekib kõhulahtisus, tuleks imetamine lõpetada.

Fertiilsus

Ei ole täheldatud toimeid fertiilsusele.

Toime reaktsioonikiirusele

Asacol-il ei ole või on ebaoluline toime autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimele.

Kõrvaltoimed

a) Ohutusprofiili kokkuvõte

Asacol-i kliinilise uuringu andmebaas sisaldab 246 patsienti, keda raviti Asacol 500 mg suposiididega. Mesalasiini annus oli vahemikus 1,0 g/ööpäevas...1,5 g/ööpäevas ja ravi kestvus oli vahemikus neli nädalat kuni 12 kuud.

Mesalasiini suukaudse või kombineeritult suukaudse ja rektaalse kasutamisega seoses on teatatud organspetsiifilistest ravimi kõrvaltoimetest, mis kahjustasid südant, kopse, maksa, neerusid, pankreast, nahka ja nahaaluskudesid seoses. Enamikku neist kõrvaltoimetest mida täheldati mesalasiini suukaudsel manustamisel, ei ole täheldatud Asacol 500 mg suposiitide monoteraapia korral. Siiski ei saa välistada, et neid kõrvaltoimeid ei esine ainult mesalasiini rektaalsel kasutamisel.

Ravi tuleb koheselt peatada, kui ilmnevad ravimitalumatuse sümptomid, nt kõhukrambid, äge kõhuvalu, palavik, tugev peavalu ja lööve.

b) Kõrvaltoimete kokkuvõte

Allpool on ära toodud kõrvaltoimed, millest on teatatud neljas topeltpimedas ja ühes avatud kliinilises uuringus, ja info spontaansetest teavitustest, kirjandusest ja EL Mesalasiini Ohutusprofiilist, 7. Aprill 2011. Mõnede kõrvaltoimete sagedust ei saa piiratud teavitusallika tõttu usaldusväärselt hinnata.

Sage

Aeg-ajalt

Harv

Väga harv

Teadmata

≥1/100

≥1/1 000 kuni

≥1/10 000

< 1/10 000

(ei saa hinnata

kuni <1/10

<1/100

kuni

 

olemasolevate andmete

 

 

 

<1/1 000

 

 

alusel)

Vere- ja lümfisüsteemi häired

 

 

 

 

 

 

muutused vererakkude

 

 

 

 

 

arvus (aplastiline

 

 

 

 

 

aneemia,

 

 

 

 

 

agranulotsütoos,

 

 

 

 

 

pantsütopeenia,

 

 

 

 

 

neutropeenia,

 

 

 

 

 

leukopeenia,

 

 

 

 

 

trombotsütopeenia).

 

Immuunsüsteemi häired

 

 

 

 

 

 

 

ülitundlikkus-

 

 

 

 

 

 

reaktsioonid nagu

 

 

 

 

 

 

näiteks allergiline

 

 

 

 

 

 

nahalööve,

 

 

 

 

 

 

ravimist tingitud

 

 

 

 

 

 

palavik,

 

 

 

 

 

 

erütematoosse

 

 

 

 

 

 

luupuse sündroom,

 

 

 

 

 

 

pankoliit.

 

Närvisüsteemi häired

 

 

 

 

 

peavalu,

perifeerne

 

 

 

 

peapööritus

neuropaatia

 

Südame häired

 

 

 

 

 

müokardiit,

 

 

 

 

 

perikardiit

 

 

Respiratoorsed, rindkere ja mediastiinumi häired

 

 

 

 

 

 

 

allergilised ja

pleuriit

 

 

 

 

 

fibrootilised

 

 

 

 

 

 

kopsureaktsioonid

 

 

 

 

 

 

(kaasa arvatud

 

 

 

 

 

 

düspnoe, köha,

 

 

 

 

 

 

bronhospasm,

 

 

 

 

 

 

alveoliit,

 

 

 

 

 

 

pulmonaarne

 

 

 

 

 

 

eosinofiilia, kopsu

 

 

 

 

 

 

infiltratsioon,

 

 

 

 

 

 

pneumoniit).

 

Seedetrakti häired

 

 

 

 

 

kõhuvalu,

äge pankreatiit

 

 

 

 

diarröa,

 

 

 

 

 

meteorism,

 

 

 

 

 

iiveldus,

 

 

 

 

 

oksendamine

 

 

Maksa ja sapiteede häired

 

 

 

 

 

 

 

muutused maksa

 

 

 

 

 

 

funktsiooni

 

 

 

 

 

 

näitajates

 

 

 

 

 

 

(transaminaaside ja

 

 

 

 

 

 

kolestaasi näitajate

 

 

 

 

 

 

tõus), hepatiit,

 

 

 

 

 

 

kolestaatiline

 

 

 

 

 

 

hepatiit

 

Naha ja nahaaluskoe kahjustused

 

 

 

 

 

fotosensitiivsus*

alopeetsia

 

Lihas-skeleti ja sidekoe kahjustused ja luukahjustused

 

müalgia, artralgia

Neerude ja kuseteede häired

neerutalitluse halvenemine, äge ja krooniline interstitsiaalne nefriit, neerupuudulikkus

Reproduktiivse süsteemi ja rinnanäärme häired

oligospermia (mööduv)

Üldised häired ja manustamiskoha reaktsioonid

mesalasiini talumatus koos C-reaktiivse valgu suurenemise ja / või põhihaiguse sümptomite ägenemisega

*vt lõik c)

c) Valitud kõrvaltoimete kirjeldus

Teatud hulk ülalmainitud kõrvaltoimeid on tõenöoliselt seotud pigem põletikulise soolehaiguse kui Asacol-i/mesalasiini ravimiga. See kehtib eriti seedetrakti kõrvaltoimete puhul.

Et vältida vere düskraasia teket, tuleb luuüdi kahjustusega patsiente ravi ajal eriti hoolikalt jälgida, vt lõik 4.4.

Manustamine koos immunosupressiivsete ravimitega, näiteks nagu asatiopriin, 6-merkaptopuriin või tioguaniin, võib esile kutsuda eluohtlikke infektsioone, vt lõik 4.5.

Fotosensitiivsus

Raskematest reaktsioonidest on teatatud olemasolevate nahahaigustega, näiteks atoopilise dermatiidi ehk atoopilise ekseemiga patsientidel.

d) Lapsed

Ohutusandmed Asacol suposiitide kasutamise kohta lastel on piiratud. Arvatakse, et lastel on võimalike kõrvaltoimete sihtorganid samad, mis täiskasvanutel (süda, kopsud, maks, neerud, pankreas, nahk ja nahaaluskoed).

Võimalikest kõrvaltoimetest teavitamine

Ravimi võimalikest kõrvaltoimetest on oluline teavitada ka pärast ravimi müügiloa väljastamist. See võimaldab jätkuvalt hinnata ravimi kasu/riski suhet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist võimalikest kõrvaltoimetest www.ravimiamet.ee kaudu.

Üleannustamine

Üleannustamise (kaasa arvatud tahtlik suitsiid suures annuses suukaudse mesalasiiniga) kohta on vähe andmeid ja need ei viita neeru- või maksa toksilisusele. Spetsiifilist antidooti mesalasiinile ei ole teada, üleannustamise ravi on sümptomaatiline ja toetav.

FARMAKOLOOGILISED OMADUSED

Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline rühm: soolepõletike vastased ained, ATC kood: A07EC02

Toimemehhanism

  1. Asacol sisaldab mesalasiini ehk 5-aminosalitsüülhapet, mille põletikuvastase toime mehhanism pole täiesti selge. On näidatud, et mesalasiin inhibeerib LTB-stimuleeritud intestinaalsete makrofaagide migratsiooni ja seega võib vähendada intestinaalset põletikku piirates makrofaagide migratsiooni põletiku alale. Proinflammatoorsete leukotrieenide (LTB4 ja 5-HETE) produktsioon sooleseina makrofaagides on pärsitud. Hiljuti on näidatud ka mesalasiini võimet aktiveerida PPAR-γ retseptoreid, mis avaldab vastupidist toimet rakutuuma poolt vahendatud soole põletikumehhanismide aktiveerumisele.

Farmakodünaamilised toimed

  1. Katsetingimustes on mesalasiin pärssinud tsüklooksügenaasi ja seeläbi tromboksaan B2 ja prostaglandiin E2 vabanemist, ent antud leiu kliiniline tähendus ei ole selge. Mesalasiin pärsib trombotsüüte aktiveeriva faktori (PAF) moodustumist. Mesalasiin on ka antioksüdant: on näidatud, et ta vähendab reaktiivsete hapnikuosakeste moodustumist ja seob vabu radikaale.

Haavandilise koliidi puhul on käärsoole vähi tekkerisk pisut kõrgenenud.

Mesalasiini toime jälgimine eksperimentaalsetes uuringutes ja biopsia tulemustes kinnitab, et mesalasiin ennetab koliidist põhjustatud käärsoole vähi teket põletikust sõltuva ja põletikust mittesõltuva signaali ülekandetee pärssimise kaudu, mis on seotud koliidist põhjustatud käärsoole vähi arenguga. Samas meta-analüüsi andmetest, mis on saadud nii remissiooni kui ägenemisega patsientidelt, ei selgu mesalasiini kasutamisega seotud kasu või risk haavandilise koliidi vähi tekkes.

Kliiniline efektiivsus ja ohutus

Kerge ja mõõduka proktiidi ja rektosigmoidiidi säilitusravi induktsioon Kerge ja mõõduka proktiidi säilitusravi

Asacol 500 mg suposiitide kliinilist toimet hinnati ühes võrdlevas biosaadavuse uuringus, ühes väikse ulatusega talutavuse uuringus ja neljas topeltpimedas kliinilises uuringus. Biosaadavuse uuring näitas sarnast imendumist võrdluses teise mesalasiini sisaldava supsoiidiga. Taluvuse ja kliinilisest uuringust saadud andmed kinnitavad ravimi ohutust ja efektiivsust. Kliinilise toime andmed näitasid statistiliselt olulist paranemist haiguse kliinilistes, sigmoidoskoopilistes ja histoloogilistes näitajates.

Farmakokineetilised omadused

Imendumine

Ainult väike osa suposiitides sisalduvast mesalasiinist imendub ja on olemas süsteemses vereringes. Mesalasiini toimemehhanism on enam lokaalne kui süsteemne. Pärast Asacol 500 mg suposiidi ühekordset manustamist tervetele vabatahtlikele oli mesalasiini keskmine CMAX 211 ng/ml ja tMAX 2 tundi ning N-atsetüül-mesalasiini keskmine CMAX 443 ng/ml ja tMAX 3 tundi. Umbes 43% imendunud mesalasiinist ja umbes 78% N-atsetüül mesalasiinist seondub plasmavalkudega.

Jaotumine

Inimese rinnapiimas on mesalasiini ja tema N-atsetüül metaboliiti leitud väikeses kontsentratsioonis. Selle kliinilist tähtsust ei ole kindlaks tehtud.

Biotransformatsioon

Mesalasiin metaboliseerub nii soole limaskestas kui ka maksas inaktiivseks metaboliidiks N-atsetüül- mesalasiiniks.

Eritumine

Enamus mesalasiinist eritub mesalasiini ja selle N-atsetüül metaboliidi kujul väljaheite ja uriiniga. Mesalasiini ja selle peamise metaboliidi N-atsetüül-mesalasiini bioloogiliseks poolväärtusajaks Asacol 500 mg suposiidi manustamisejärgselt tervetele vabatahtlikele on hinnatud vastavalt 4,97 tundi ja 8,32 tundi.

Lineaarsus/mittelineaarsus

Spetsiaalseid uuringuid ei ole läbi viidud.

Farmakokineetilised/farmakodünaamilised toimed

Spetsiaalseid uuringuid ei ole läbi viidud.

Prekliinilised ohutusandmed

Prekliinilistest uuringutest ei ole ilmnenud muid ohutusandmeid, kui on juba kirjeldatud eelolevas ravimi omaduste kokkuvõtte alalõikudes.

FARMATSEUTILISED ANDMED

Abiainete loetelu

Tahke rasv.

Sobimatus

Ei kohaldata.

Kõlblikkusaeg

3 aastat.

Säilitamise eritingimused

Hoida temperatuuril kuni 25ºC. Mitte hoida külmkapis või sügavkülmas. Hoida originaalpakendis, valguse eest kaitstult.

Pakendi iseloomustus ja sisu

20 suposiiti PVC/polüetüleenist fooliumribades ja välispakendis.

Erihoiatused ravimpreparaadi hävitamiseks

Erinõuded puuduvad.

Kasutamata ravimpreparaat või jäätmematerjal tuleb hävitada vastavalt kohalikele nõuetele.

MÜÜGILOA HOIDJA

Tillotts Pharma AB

Gustavslundsvägen 135

SE-167 51 Bromma

Rootsi

MÜÜGILOA NUMBER

ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE/MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV

Müügiloa esmase väljastamise kuupäev: 01.10.2004

Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 15.09.2014

TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV

November 2017