Asacol - rektaalsuposiit (500mg) - Pakendi infoleht

ATC Kood: A07EC02
Toimeaine: mesalasiin
Tootja: Tillotts Pharma AB

Artikli sisukord

Pakendi infoleht:teave kasutajale

Asacol, 500 mg rektaalsuposiidid

Mesalazinum

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

 • Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
 • Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.
 • Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.
 • Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

 1. Mis ravim on Asacol ja milleks seda kasutatakse
 2. Mida on vaja teada enne Asacol-i kasutamist
 3. Kuidas Asacol-i kasutada
 4. Võimalikud kõrvaltoimed

Kuidas Asacol-i säilitada

 1. Pakendi sisu ja muu teave
 2. Mis ravim on Asacol ja milleks seda kasutatakse

Asacol sisaldab toimeainena mesalasiini, mis on põletikuvastane ravim soolepõletike puhul. Ravimit kasutatakse haavandilise pärasoolepõletiku ja pärasoole-sigmasoolepõletiku ägenemise raviks.

Mida on vaja teada enne Asacol-i kasutamist

Ärge kasutage Asacol-i:

 • kui olete mesalasiini või selle ravimi mis tahes koostisosa (loetletud lõigus 6.1) suhtes allergiline;
 • kui te olete allergiline salitsülaatide suhtes (nt aspiriin);
 • kui teil on raske neerupuudulikkus;
 • kui teil on raske maksapuudulikkus.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Asacol-i kasutamist pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega kui teil on mõni kaasuv haigus, aga eriti kui teil on:

 • kopsuhaigus, näiteks astma;
 • esinenud allergia sulfasalasiini suhtes;
 • eelnevalt esinenud allergilist reaktsiooni südamele, nt südamelihase või südamepaunapõletik. Kui teil on varem kahtlustatud mesalasiinist tingitud allergilist reaktsiooni südamele, siis ei tohi te Asacoli kasutada. Ettevaatusega tuleb Asacoli kasutada juhul, kui teil on eelnevalt esinenud allergilist reaktsiooni südamele, mis ei ole põhjustatud mesalasiinist;
 • mao või soolehaavand, sel juhul tuleks Asacoli kasutada ettevaatusega.

Kontrollige oma maksa, neerusid ja verd

Enne ravi alustamist ja ravi ajal Asacol-iga võib teie arst soovida teid aeg-ajalt kontrollida, et olla kindel, et teie maks, neerud, veri ja kopsud on terved.

Lapsed ja noorukid

Lastel on kasutamise kogemus vähene ja andmed toime kohta on piiratud.

Muud ravimid ja Asacol

Teatage oma arstile või apteekrile kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid, nagu näiteks:

 • ravimid, mis pärsivad immuunsüsteemi funktsiooni (nt asatiopriin või 6merkaptopuriin või tioguaniin);
 • ravimid, mis väldivad vere hüübimist (antikoagulandid, nt varfariin).

Asacol koos toidu, joogi ja alkoholiga

Toit, jook ja alkoholi tarbimine ei mõjuta Asacol-i kasutamist.

Rasedus, imetamine ja viljakus

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Asacol-il ei ole või on ebaoluline toime autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimele. Kuid kui te tunnete end halvasti, ärge juhtige autot ega töötage masinatega.

Kuidas Asacol-i kasutada

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kui teil on tunne, et Asacol-i toime on liiga tugev või liiga nõrk, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Soovitatav annus on:

Täiskasvanud

Tavaline annus haavandilise pärasoolepõletiku ja pärasoole-sigmasoolepõletiku säilitusravi korral täiskasvanutele on 500 mg (1 suposiit) kolm korda ööpäevas.

Raske ja ulatusliku haigusvormi korral ning aeglasel reageerimisel ainult suukaudsele ravile võib suposiide kasutada kombinatsioonis Asacol tablettidega.

Suposiidid on mõeldud asetamiseks pärasoolde, neid ei tohi alla neelata.

Eakad patsiendid peavad ravimit kasutama ettevaatusega ja üksnes normaalse neerufunktsiooni korral.

Kasutamisjuhend:

Enne suposiidi paigaldamist tühjendage sool.

Peske käed.

Eemaldage suposiit pakendist.

Lamage ühel küljel, põlved vastu rinda tõmmatuna.

Lükake pöidla või keskmise sõrmega suposiit vaikselt nii sügavale pärasoolde kui võimalik, suposiidi lamedam ots eespool.

Lükake jalad sirgeks ja kui võimalik, olge mõned minutid pikali. Kui te tunnete, nagu tahaksite suposiidi välja pressida, siis olge pikali ja suruge tuharad kokku. On tähtis, et suposiid jääks pärasooldeja hakkaks seal sulamas sest niiviisi imendub ravim. Suposiit peab olema jämesooles nii kaua kui võimalik, et tagada optimaalne toime.

Kui suposiit 10 minuti jooksul pärast paigaldamist pärasoolest välja tuleb, tuleb paigaldada uus suposiit.

Peske käed.

Kasutamine lastel ja noorukitel

Lastel ja noorukitel on kasutamise kogemus vähene ja andmed toime kohta on piiratud.

Kui te kasutate Asacol-i rohkem kui ette nähtud

Kui te kasutasite Asacol-i ettenähtust rohkem või kui laps on võtnud Asacol-i, siis võtke kohe ühendust oma arstiga.

Kui te olete kogemata Asacol 500 mg suposiidi alla neelanud

Jooge palju vett ja pöörduge koheselt arstile või haigla erakorralise meditsiini osakonda. Võtke suposiidide pakend endaga kaasa.

Kui te unustate Asacol-i kasutada

Kui te unustasite annuse kasutamata õigel ajal, siis kasutage järgmine annus tavalise skeemi järgi. Ärge kasutage kahekordset annust, kui suposiid jäi eelmisel korral kasutamata.

Kui te lõpetate Asacol-i kasutamise

Kasutage ravimit seni kuni arst on teile öelnud. Rääkige oma arstiga enne kui te muudate ravi või lõpetate ravimi võtmise.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

On teatatud organ-spetsiifilistest ravimi kõrvaltoimetest, mis kahjustasid südant, kopse, maksa, neerusid, pankreast, nahka ja nahaaluskudesid.

Lõpetage koheselt Asacol-i kasutamine ja pöörduge arstile

Kui teil tekivad teadmata põhjusega verevalumid (ilma vigastuseta), nahaalused verejooksud, lillakaspunased täpid või laigud nahal, aneemia (tunnete end nõrgana, väsinuna ja olete kahvatu, eriti on kahvatud huuled, küüned ja silmalaugude sisepind), palavik (kõrge kehatemperatuur), kurguvalu või ebatavaline verejooks (nt ninaverejooks).

Alljärgnevatest kõrvaltoimetest on teatatud järgnevate esinemissagedustega:

 • Harv: esinevad kuni 1l inimesel 1000st
 • Väga harv: esinevad kuni 1l inimesel 10 000st

Harv:

 • peavalu;
 • peapööritus;
 • südamepõletik, mille sümptomiteks on valu rinnas või südamekloppimine;
 • kõhulahtisus, kõhuvalu, kõhupuhitus, rahutus ja ebameeldivustunne kõhus, tung oksendada ja oksendamine
 • naha suurem tundlikkus päikese ja ultraviolettvalguse suhtes (valgustundlikkus).

Väga harv:

 • oluline vererakkude arvu langus, mis võib põhjustada nõrkust, verevalumeid ja muudab organismi vastuvõtlikumaks infektsioonide suhtes; vereliistakute arvu vähenemine, mis tõstab verejooksu riski;
 • allergilised reaktsioonid, nt nahalööve;
 • palavik, mis tekib ravimi tarvitamise ajal ja mis kaob ravimi tarvitamise lõpetamisel (ravimist tingitud palavik);
 • immuunsüsteemi häire mis võib haarata organeid ja liigeseid;
 • haavandiline jämesoolepõletik, mis haarab kogu jämesoole;
 • närvide kahjustatus, mis võib põhjustada kiheluse ja tuimuse tunnet;
 • kopsuhaigused (kopsukoe armistumine, allergilised reaktsioonid), mis põhjustavad köha, hingamisraskust, vilistavat hingamist ja vedeliku kogunemist kospudesse;
 • pankrease põletik (sümptomiteks on ülakõhu ja seljavalu ning halb enesetunne); muutused maksafunktsiooni testides, hepatiit (maksapõletik, mis annab gripisarnaseid sümptome ja põhjustab kollatõbi);
 • juuste väljalangemine;
 • lihas või liigesvalud;
 • neeruhaigused (nt neerupõletik ja neerude armistumine), neerufunktsiooni langus;
 • vähenenud sperma kogus, mis on mööduv ravimi tarvitamise lõpetamisel.

Teadmata:

 • kopse ümbritseva kopsukelme põletik (pleuriit);
 • mesalasiini talumatus koos põhihaiguse sümptomite ägenemisega;
 • paikne reaktsioon manustamiskohal (manustamiskoha ärritus).

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

Kuidas Asacol-i säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Hoida temperatuuril kuni 25°C. Mitte hoida külmkapis või sügavkülmas. Hoida originaalpakendis valguse eest kaitstult.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil ja blistril. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

Pakendi sisu ja muu teave

Mida Asacol sisaldab

 • Toimeaine on mesalasiin. Üks suposiit sisaldab 500 mg mesalasiini.
 • Teine abiaine on tahke rasv.

Kuidas Asacol välja näeb ja pakendi sisu

Suposiidid on hallikaspruuni värvi ja torpeedokujulised.

Pakendis on 20 suposiidi.

Müügiloa hoidja

Tillotts Pharma AB

Gustavslundsvägen 135

SE-167 51 Bromma

Rootsi

Tootja

Haupt Pharma Wülfing GmbH

Bethelner Landstrasse 18

31028 Gronau

Saksamaa

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole:

Biocodex OÜ

Väike-Paala 1

11415 Tallinn Eesti

Tel: +372 605 6014 E-post: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Infoleht on viimati uuendatud juulis 2018.