Zovirax - silmasalv (30mg 1g)

ATC Kood: S01AD03
Toimeaine: atsikloviir
Tootja: Glaxo Wellcome UK Limited trading as Glaxo Wellcome Operations

Artikli sisukord

ZOVIRAX
silmasalv (30mg 1g)


Pakendi infoleht: teave kasutajale

ZOVIRAX, silmasalv 30 mg/g

Atsikloviir

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet .

-Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.

-Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

-Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.

-Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

1.Mis ravim on ZOVIRAX silmasalv ja milleks seda kasutatakse

2.Mida on vaja teada enne ZOVIRAX silmasalvi kasutamist

3.Kuidas ZOVIRAX silmasalvi kasutada

4.Võimalikud kõrvaltoimed

5.Kuidas ZOVIRAX silmasalvi säilitada

6.Pakendi sisu ja muu teave

1.Mis ravim on Zovirax silmasalv ja milleks seda kasutatakse

ZOVIRAX silmasalvis sisalduv atsikloviir on viirusevastane aine.

ZOVIRAX silmasalvi kasutatakse Herpes simplex’i poolt põhjustatud silma sarvkesta põletiku raviks.

2.Mida on vaja teada enne Zovirax silmasalvi kasutamist

Ärge kasutage ZOVIRAX silmasalvi

- kui olete atsikloviiri või valatsikloviiri või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Zovirax silmasalvi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga

-kui te kannate kontaktläätsesid.

Silmasalvi manustamise järgselt võib silmas tekkida kerge kipitustunne. Kui kannate kontaktläätsesid, siis teavitage sellest oma arsti.

Muud ravimid ja Zovirax silmasalv

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid .

Rasedus ja imetamine

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Raseduse ja rinnaga toitmise ajal tohib ravimit kasutada juhul, kui arst on nii soovitanud. Informeerige arsti, kui olete rase, planeerite rasedust või toidate last rinnapiimaga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Manustamise järgselt võib lühiajaliselt (5...10 minutiks) nägemine ähmaseks muutuda, seetõttu ei soovitata kohe pärast salvi manustamist autorooli istuda.

3.Kuidas Zovirax silmasalvi kasutada

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile rääkinud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

SALVI TOHIB MANUSTADA AINULT SILMA. Peske käsi enne ja pärast salvi manustamist. Ärge laske tuubi otsikul vastu silma puutuda. Sulgege pärast salvi manustamist silmad umbes 30 sekundiks. Manustamise järgselt võib lühiajaliselt (5...10 minutiks) nägemine ähmaseks muutuda.

Teile vajaliku annuse määrab arst. Nii lastele kui täiskasvanutele soovitatakse manustada umbes 10 mm salviriba alumise silmalau alla 5 korda ööpäevas, iga 4 tunni järel. Pärast sümptomite kadumist tuleb ravi jätkata veel vähemalt 3 päeva. Ärge ületage arsti poolt määratud annust või selle manustamise sagedust.

ZOVIRAX silmasalv ei ole allaneelamisel ohtlik.

Kui teil on tunne, et ZOVIRAX silmasalvi toime on liiga tugev või liiga nõrk, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kui te unustate ZOVIRAX silmasalvi kasutada

Kui unustate ravimi manustamise arsti poolt määratud ajal, siis manustage järgmisel ettenähtud korral.

Kui te kasutate ZOVIRAX silmasalvi rohkem kui ette nähtud

Üleannustamise kahtluse korral pöörduge arsti poole.

4.Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim silmasalv põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Kui kasutate ZOVIRAX silmasalvi vastavalt arsti ettekirjutustele, siis kõrvaltoimeid tavaliselt ei esine. Kohe pärast silmasalvi manustamist võib tekkida kerge kipitustunne. Samuti võivad esineda paikseid ärritus- ja põletikunähud. Väga harva võivad esineda ülitundlikkusnähud (sh allergiline nahaturse ning nõgestõbi). Kõrvaltoimete tekkides pöörduge kohe arsti poole.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5.Kuidas Zovirax silmasalvi säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Hoida temperatuuril kuni 25°C. Kui olete salvituubi avanud, siis kasutage selle sisu ära ühe kuu jooksul.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil pärast „Kõlblik kuni“. Kõlblikkusaeg viitab kuu viimasele päevale.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida ZOVIRAX silmasalv sisaldab

-Toimeaine on atsikloviir. 1 g silmasalvi sisaldab 30 mg (3%) atsikloviiri.

-Abiaine on valge vaseliin.

Kuidas ZOVIRAX silmasalv välja näeb ja pakendi sisu

Homogeenne valge või valkjas salv, mis on veidi läbipaistev.

Pakendis spetsiaalse otsikuga ning kinnikeeratava korgiga tuub, milles on 4,5g silmasalvi.

Müügiloa hoidja

Glaxo Wellcome UK Limited trading as Glaxo Wellcome Operations

980 Great West Road BrentfordMiddlesex TW8 9GS Ühendkuningriiik

Partii vabastamise eest vastutavad tootjad:

GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A

Grunwaldzka 189

60-322 Poznan

Poola

Ja/või

Glaxo Operations UK Ltd (trading as Glaxo Wellcome Operations) Harmire Road

Barnard Castle

Co. Durham DL12 8DT Ühendkuningriik

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole:

GlaxoSmithKline Eesti OÜ

Lõõtsa 8a,

11415 Tallinn

Infoleht on viimati kooskõlastatud mais 2014


RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

1.RAVIMPREPARAADI NIMETUS

ZOVIRAX, silmasalv 30 mg/g

2.KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS

Vaseliini alusel silmasalvi 1 g sisaldab 30 mg (3%) atsikloviiri.

INN. Aciclovirum

Abianete täielik loetelu vt lõik 6.1

3.RAVIMVORM

Silmasalv

Homogeenne valge või valkjas salv, mis on veidi läbipaistev.

4.KLIINILISED ANDMED

4.1Näidustused

Herpes simplex'i poolt põhjustatud silma sarvkestapõletik.

4.2Annustamine ja manustamisviis

Lapsed ja täiskasvanud.

Umbes 10 mm salviriba manustada alumisse konjuktivaalkotti 5 korda ööpäevas, iga 4 tunni järel. Pärast sümptomite kadumist jätkata ravi veel vähemalt 3 päeva.

Salvi tohib manustada ainult silma.

4.3Vastunäidustused

Ülitundlikkus atsikloviirii, valatsikloviiri või lõigus 6.1 loetletud mis tahes abiainete suhtes..

4.4Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Patsiente tuleb hoiatada, et silma manustamise järgselt võib tekkida kerge kipitustunne. ZOVIRAX silmasalvi kasutamise ajal tuleks patsientidel hoiduda kontaktläätsede kandmisest.

4.5Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Kliiniliselt olulisi koostoimeid ei ole täheldatud.

4.6Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Fertiilsus

Vt kliinilisi uuringuid lõigus 5.2.

Rasedus

ZOVIRAX silmasalvi manustamist tuleb kaaluda ainult juhul kui ravist loodetav kasu ületab võimalikud ohud.

Atsikloviiri rasedusregistris on dokumenteeritud raseduste tulemus neil naistel, kes kasutasid mõnda ZOVIRAX´i ravimvormi. Registri andmeil ei täheldatud ZOVIRAX´i kasutanud emade lastel väärarengute esinemissageduse tõusu võrreldes üldpopulatsiooniga. Samuti olid kõik ilmnenud väärarengud erinevad ja neil puudusid ühisele põhjusele viitavad tunnused.

Rahvusvaheliselt tunnustatud tavatestides ei tekitanud süsteemselt manustatud atsikloviir küülikutel, rottidel ja hiirtel embrüotoksilist või teratogeenset toimet.

Mittestandardsetes testides täheldati rottidel loote väärarenguid ainult nii suurtes subkutaansetes annustes, mis põhjustas emasloomal toksilisuse. Nende leidude kliiniline tähtsus ei ole teada.

Imetamine

Piiratud andmed näitavad, et inimesel eritub ravim süsteemsel manustamisel rinnapiima. Ravimi kogus, mis jõuab imikuni juhul, kui tema ema kasutab ZOVIRAX silmasalvi, peaks siiski olema tühine.

4.7Toime reaktsioonikiirusele

Silmasalvi manustamise järgselt peab olema ettevaatlik autojuhtimisel ja masinate käsitsemisel, kuna ravimi kasutamine võib mõjutada nägemist.

4.8Kõrvaltoimed

Alljärgnevad kõrvaltoimed on loetletud vastavalt MedDRA organklassifikatsioonile ja esinemissagedusele.

Kõrvaltoimete esinemissagedused on toodud järgmiselt: väga sage 1/10,

sage 1/100 ja <1/10, aeg-ajalt 1/1000 ja <1/100, harv 1/10,000 ja <1/1000, väga harv <1/10,000.

Kliinilistes uuringutes 3%-lise silmasalviga tekkinud kõrvaltoimed on esitatud vastavalt esinemissagedusele. Kõrvaltoimete iseloomu tõttu ei ole võimalik kindlalt väita, milline kõrvaltoimetest on tingitud ravimist, milline haigusest. Kõrvaltoimete esinemissageduse aluseks on võetud turustamisjärgselt kogutud andmed.

Immuunsüsteemi häired

Väga harva: kiiret tüüpi ülitundlikkusreaktsioon sh angioödeem ja urtikaaria

Silma kahjustused

Väga sage: pindmine keratopaatia

See ei tinginud kohest ravi lõpetamist ning möödus tüsistusteta.

Sage: mööduv kerge manustamisjärgne kipitustunne, konjunktiviit

Harv: blefariit

Võimalikest kõrvaltoimetest teavitamine

Ravimi võimalikest kõrvaltoimetest on oluline teavitada ka pärast ravimi müügiloa väljastamist. See võimaldab jätkuvalt hinnata ravimi kasu/riski suhet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist võimalikest kõrvaltoimetest www.ravimiamet.ee kaudu.

4.9Üleannustamine

Kogu ZOVIRAX silmatuubi sisu sissevõtmisel (135 mg atsikloviiri) ei ole kõrvaltoimeid ilmnenud.

5.FARMAKOLOOGILISED OMADUSED

5.1Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline grupp: Oftalmoloogias kasutatavad viirusevastased ained.

ATC-kood. S01AD03

Atsikloviir on viirusevastane aine, mis on in vitro tugeva toimega herpes simplex viiruse I ja II tüüpide ning varicella zoster’i viiruse suhtes. Toksilisus peremeesrakkude suhtes on väike.

Pärast herpesviirusest nakatunud rakku sisenemist fosforüülub atsikloviir aktiivseks atsikloviirtrifosfaadiks; protsess toimub viiruse ensüümi tümidiinkinaasi juuresolekul. Atsikloviirtrifosfaat inhibeerib herpesviiruse DNA-polümeraasi, takistades seega edasist viirusliku DNA sünteesi ning mõjutamata sealjuures normaalsete rakkude talitlust.

5.2Farmakokineetilised omadused

Atsikloviir silmasalv imendub kiiresti läbi sarvkesta ja pindmiste silmakihtide ning saavutab viiruse suhtes toksilise kontsentratsiooni. Silma manustamise järgselt ei ole veres atsikloviiri mõõdetavat kontsentratsiooni leitud, uriinis on märgatavad jäljed, mis terapeutilist tähendust ei oma.

5.3Prekliinilised ohutuse andmed

In vitro ja in vivo mutageensusuuringute andmetel ei oma atsikloviir geneetilist ohtu inimorganismile. Atsikloviir ei osutunud kartsinogeenseks pikaajalistes loomuuringutes hiirtel ja rottidel.

Atsikloviiri terapeutiliselt kasutatavaid annuseid oluliselt ületavate annuste kasutamisel täheldati rottidel ja koertel üldise toksilisuse foonil ka suurel määral pöörduvaid toimeid spermatogeneesile. Kaht hiirte põlvkonda hõlmanud uuringutes ei ilmnenud atsikloviiri suukaudsel manustamisel fertiilsusele mingisuguseid toimeid.

6.FARMATSEUTILISED ANDMED

6.1Abiainete loetelu

Valge vaseliin

6.2Sobimatus

Ei ole kohaldatav

6.3Kõlblikkusaeg

5 aastat.

Pärast esmast avamist 1 kuu.

6.4 Säilitamise eritingimused

Temperatuuril kuni 25 °C.

6.5Pakendi iseloomustus ja sisu

Spetsiaalse otsikuga ning kinnikeeratava korgiga tuub, milles on 4,5g salvi.

6.6Kasutamis- ja käsitsemisjuhend

Erinõuded puuduvad

7.MÜÜGILOA HOIDJA

Glaxo Wellcome UK Limited trading as Glaxo Wellcome Operations 980 Great West Road

Brentford

Middlesex TW8 9GS Ühendkuningriik

8.MÜÜGILOA NUMBER

9.ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE/MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV

17.12.1999/19.08.2009

10.TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV

Ravimiametis kinnitatud jaanuaris 2014