Zenicamo - tablett (8mg +5mg) - Pakendi infoleht

ATC Kood: C09DB07
Toimeaine: kandesartaan +amlodipiin
Tootja: Zentiva k.s.

Artikli sisukord

Pakendi infoleht: teave patsiendile

Zenicamo, 8 mg/5 mg tabletid

Zenicamo, 16 mg/10 mg tabletid

Kandesartaantsileksetiil/amlodipiin

Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

 • Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
 • Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.
 • Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.
 • Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

 1. Mis ravim on Zenicamo ja milleks seda kasutatakse
 2. Mida on vaja teada enne Zenicamo võtmist
 3. Kuidas Zenicamo’t võtta
 4. Võimalikud kõrvaltoimed
 5. Kuidas Zenicamo’t säilitada
 6. Pakendi sisu ja muu teave
 7. Mis ravim on Zenicamo ja milleks seda kasutatakse

Zenicamo sisaldab kahte toimeainet, mida nimetatakse amlodipiiniks ja kandesartaaniks. Mõlemad ained aitavad langetada vererõhku.

Amlodipiin kuulub ravimite gruppi, mida nimetatakse “kaltsiumikanalite blokaatoriteks”. Amlodipiin takistab kaltsiumi liikumist veresoonte seintesse, mis peatab veresoonte ahenemise.

Kandesartaan kuulub ravimite gruppi, mida nimetatakse “angiotensiin-II retseptorite antagonistideks”. Teie organism toodab angiotensiin II ja see põhjustab veresoonte ahenemist,

mille tagajärjel vererõhk tõuseb. Kandesartaani toimemehhanismiks on angiotensiin II toime takistamine.

See tähendab, et mõlemad toimeained aitavad takistada veresoote ahenemist. Selle tulemusel veresooned lõõgastuvad ja vererõhk langeb.

Zenicamo on näidustatud kõrge vererõhuga täiskasvanud patsientidele, kelle vererõhku on juba ravitud amlodipiini ja kandesartaani kombinatsiooniga, võttes neid eraldi tablettidena, aga samades annustes nagu Zenicamo’s.

Mida on vaja teada enne Zenicamo võtmist

Ärge võtke Zenicamo’t:

 • kui olete amlodipiini või mõne teise kaltsiumi antagonisti, kandesartaantsileksetiili või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline.
 • kui teil on tõsiselt madal vererõhk (hüpotensioon).
 • kui teil on aordiklapi ahenemine (aordistenoos) või kardiogeenne šokk (see on seisund, kus teie süda ei ole võimeline varustama organismi piisava koguse verega).
 • kui teil on südamelihaseinfarkti järgne südamepuudulikkus.
 • kui te olete üle 3 kuu rase (vt raseduse lõiku).
 • kui teil on raske maksahaigus või sapiteede ummistus (sapipõiest sapi ärajuhtimise häire).
 • kui teil on suhkurtõbi (diabeet) või neerutalitluse häire ja te saate ravi vererõhku langetava ravimiga, mis sisaldab aliskireeni.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Zenicamo võtmist pidage nõu oma arsti või apteekriga, kui teil on või on kunagi olnud järgmisi terviseprobleeme:

hiljutine südamelihase infarkt

südamepuudulikkus

raskekujuline vererõhu tõus (hüpertensiivne kriis)

madal vererõhk (hüpotensioon)

te olete eakas ja teie ravimi annust on vaja suurendada

maksa- või neeruhaigused või olete dialüüsi patsient

kui teile on hiljuti neer siirdatud

kui te oksendate, olete hiljuti väga tugevalt oksendanud või on teil kõht lahti

kui teil on neerupealiste haigus, mida nimetatakse Conn’i sündroomiks (või ka primaarseks hüperaldosteronismiks)

kui teil on kunagi olnud insult

kui teile manustatakse anesteetikume. Seda võidakse teile manustada operatsiooni ajal või hambaarsti juures

kui te võtate mõnda alljärgnevat ravimit kõrge vererõhu raviks:

 • AKEinhibiitor (näiteks enalapriil, lisinopriil, ramipriil), eriti kui teil on suhkurtõvest tingitud neeruprobleemid
 • aliskireen.

Teie arst võib regulaarsete ajavahemike järel kontrollida teie neerutalitlust, vererõhku ja elektrolüütide (nt kaalium) sisaldust veres.

Vt ka teavet lõigust „Ärge võtke Zenicamo’t”.

Te peate rääkima oma arstile, kui te arvate, et olete rase (või võite rasestuda). Zenicamo’t ei soovitata võtta raseduse varajases staadiumis ning seda ei tohi kasutada, kui rasedus on kestnud üle 3 kuu, kuna selles staadiumis kasutamine võib põhjustada tõsist kahju teie lapsele (vt raseduse lõiku).

Lapsed ja noorukid

Zenicamo kasutamise kogemused lastel (alla 18-aastased) puuduvad. Seetõttu seda ravimit lastele ja noorukitele ei anta.

Muud ravimid ja Zenicamo

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate, olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes muid ravimeid.

Zenicamo võib mõjutada või ise saada mõjutatud teiste ravimite toimest Teie arst võib muuta teie ravimi annust ja/või rakendada teisi ettevaatusabinõusid, kui te võtate:

ketokonasool, itrakonasool (seennakkuste vastased ravimid)

ritonaviir, indinaviir, nelfinaviir (niinimetatud proteaasi inhibiitorid, mida kasutatakse HIV raviks)

rifampitsiin, erütromütsiin, klaritromütsiin (antibiootikumid bakterite poolt põhjustatud infektsioonide raviks)

naistepuna ürt (Hypericum perforatum)

verapamiil, diltiaseem (südamehaiguste ravimid)

dantroleen (infusioon, mida tehakse ebatavaliselt kõrge kehatemperatuuri korral)

takroliimus (kasutatakse organismi immuunreaktsioonide kontrollimiseks, võimaldamaks teie organismil „leppida“ siirdatud organiga)

simvastatiin (kolesterooli taset langetav ravim)

teised vererõhku langetavad ravimid, sh beetaadrenoblokaatorid ja diasoksiid

AKE inhibiitor või aliskireen (vt ka teavet lõikudes „Ärge võtke Zenicamo’t“ ja „Hoiatused ja

ettevaatusabinõud”)

mittesteroidsed põletikuvastased ravimid (MSPVA-d), nt ibuprofeen, naprokseen, diklofenak, tselekoksiib või etorikoksiib (need on valu- ja põletikuvastased ravimid)

atsetüülsalitsüülhape (valu- ja põletikuvastane ravim), kui te võtate seda üle 3 grammi päevas

kaaliumi sisaldavad toidulisandid või kaaliumi sisaldavad soolaasendajad (ravimid, mis suurendavad kaaliumi sisaldust veres)

hepariin (ravim, mis vedeldab verd)

“veetabletid” (diureetikumid)

liitium (vaimsete häirete puhul kasutatav ravim).

Zenicamo koos toidu ja joogiga

Zenicamo-ravi ajal ei tohi greipfruudi mahla juua ega greipi süüa. Selle põhjuseks on asjaolu, et greipfruudi mahl ja greip võivad suurendada amlodipiini sisaldust veres, mis võib viia Zenicamo ettearvamatu, vererõhku langetava toimeni.

Rasedus ja imetamine

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Rasedus

Te peate rääkima oma arstile, kui te arvate, et olete rase (või võite rasestuda). Arst käsib tavaliselt Zenicamo-ravi lõpetada, enne kui rasestute või niipea kui olete teada saanud, et olete rase, ning soovitab teil Zenicamo asemel võtta mõnda teist ravimit. Zenicamo’t ei soovitata kasutada varajase raseduse ajal ning seda ei tohi kasutada, kui rasedus on kestnud üle 3 kuu, kuna see võib põhjustada tõsist kahju teie lapsele, kui ravimit on kasutatud pärast raseduse 3. kuud.

Imetamine

Amlodipiin eritub teadaolevalt väikestes kogustes rinnapiima. Kui te toidate last rinnaga või kavatsete alustada rinnaga toitmist, rääkige sellest kindlasti arstile, enne kui hakkate võtma Zenicamo’t. Zenicamo’t ei soovitata kasutada imetavatel emadel, ning kui te soovite last imetada, võib arst määrata teile teise ravi – eriti, kui laps on vastsündinu või enneaegselt sündinu.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Zenicamo võib mõõdukalt mõjutada teie autojuhtimise või masinate käsitsemise võimet. Kui need tabletid tekitavad teil iiveldust, pearinglust või väsimust või tekitavad peavalu, siis ärge istuge autorooli ega töötage masinatega, vaid võtke koheselt ühendust arstiga.

Zenicamo sisaldab laktoosmonohüdraati ja naatriumi

Kui arst on teile öelnud et te ei talu teatud suhkruid, pidage oma arstiga nõu enne selle ravimi võtmist. See ravim sisaldab vähem kui 1 mmol (23 mg) naatriumi ühes tabletis, st on põhimõtteliselt naatriumivaba.

Kuidas Zenicamo’t võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Soovitatav annus on 1 või 2 Zenicamo 8 mg/5 mg tabletti ööpäevas või

üks Zenicamo 16 mg/10 mg tablett ööpäevas. Te võite võtta Zenicamo’t koos toiduga või ilma.

Kui te võtate Zenicamo’t rohkem kui ette nähtud

Kui olete võtnud liigse koguse tablette, võib teie vererõhk langeda madalale või isegi eluohtlikult madalale. Teil võib esineda uimasust, pearinglust, minestamist või nõrkust. Vererõhu liigne langus võib põhjustada isegi šokki. Teie nahk tundub jahe ja niiske ja te võite kaotada teadvuse. Kui olete võtnud liigse koguse tablette, kutsuge kohe kiirabi.

Kui te unustate Zenicamo’t võtta

Kui unustasite tableti võtta, jätkegi see annus täiesti vahele. Võtke järgmine annus õigel ajal. Ärge võtke kahekordset annust, kui tablett jäi eelmisel korral võtmata.

Kui te lõpetate Zenicamo võtmise

Teie arst ütleb, kui kaua tuleb seda ravimit võtta. Kui te katkestate ravimi võtmise enne, kui see on arsti poolt lubatud, võib teie haigusseisund taastuda. Seetõttu ärge lõpetageZenicamo võtmist ilma kõigepealt arstiga nõu pidamata.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Pöörduge koheselt arsti poole, kui teil tekib pärast selle ravimi võtmist ükskõik milline järgmine, väga harva esinev raskekujuline kõrvaltoime:

järsku tekkiv vilistav hingamine, valu rindkeres, hingeldus või hingamisraskused

silmalaugude, näo või huulte turse

keele ja kõri turse, mis tekitab suuri neelamisraskusi

rasked nahareaktsioonid, sh intensiivne nahalööve, kublad, nahapunetus üle kogu keha, tugev sügelus, villid, naha koorumine ja turse, limaskestade põletik (Stevensi-Johnsoni sündroom, toksiline epidermaalne nekrolüüs) või muud allergilised reaktsioonid

südame atakk, ebanormaalne südamerütm

kõhunäärme põletik, mis võib põhjustada tugevat valu ülakõhus ja seljas, millega kaasneb väga halb enesetunne.

Kandesartaan võib põhjustada valgevereliblede arvu langust. Sellega võib väheneda teie vastupanuvõime haigustele ja te võite märgata, et olete väsinud, infektsiooni haigestunud või palavikus. Kui see teiega juhtub, võtke oma arstiga ühendust. Teie arst võib otsustada teha mõned vereproovid, et kontrollida, kas Zenicamo on mõjutanud teie verd (agranulotsütoos).

Teised võimalikud kõrvaltoimed:

Kuna Zenicamo koosneb kahest toimeainest, on kõrvaltoimetest teatatud nii amlodipiini kui kandesartaaniga seoses.

Amlodipiini kasutamisega seotud kõrvaltoimed

Sage (võib esineda kuni 1 inimesel 10-st):

peavalu, pearinglus, unisus, (eriti ravi alguses)

palpitatsioonid (tunnete, kuidas süda lööb), nahaõhetus

ülakõhuvalu, iiveldus

pahkluude ümbruse turse, väsimus

Aeg-ajalt (võib esineda kuni1 inimesel 100-st):

meeleolu muutused, ärevus, depressioon, unetus

värisemine, maitsetundlikkuse häired, minestamine, nõrkus

tuimus või kipitus jäsemetes, valutundlikkuse kadumine

nägemishäired, kaheli nägemine, helinad kõrvades

madal vererõhk

aevastamine/vesine nina, mida põhjustab ninalimaskesta põletik (riniit)

sooletegevuse muutused, kõhulahtisus, kõhukinnisus, seedehäired, suukuivus, oksendamine

juuste väljalangemine, suurenenud higistamine, nahasügelus, punased laigud nahal, nahavärvuse muutus

urineerimise häire, suurenenud urineerimistung öösiti, sagenenud urineerimiskordade arv

võimetus saavutada erektsiooni, meestel rinnanäärmete suurenemine või ebamugavustunne

nõrkus, valu, halb enesetunne

liiges- või lihasvalu, lihaskrambid, seljavalu

kehakaalu tõus või langus

Harv (võib esineda kuni 1 inimesel 1000-st):

segasus

Väga harv (võib esineda kuni 1 inimesel 10000-st):

valgevererakkude arvu vähenemine, vereliistakute arvu vähenemine, mis võib põhjustada ebatavalisi „sinikaid“ või kergelt tekkivaid veritsusi (punavererakud on kahjustatud)

veresuhkru sisalduse tõus (hüperglükeemia)

närvide kahjustus, mis võib põhjustada nõrkust, kipitust või tuimust

köha, igemete turse

pundunud kõht (gastriit)

maksanäitajate muutused, maksapõletik (hepatiit), naha kollasus (ikterus), maksaensüümide aktiivsuse tõus, mida tuvastatakse teatud analüüside abil

suurenenud lihaspinge

veresoonte põletik, sageli koos nahalööbega

valgustundlikkus

Teadmata (esinemissagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel)

tõmblused, jäikus, maski-taoline nägu, aeglased liigutused ja lohisev, tasakaalutu kõnnak.

Kandesartaani kasutamisega seotud kõrvaltoimed

Sage (võib esineda kuni 1 inimesel 10-st):

pearingluse/“karussellil“ olemise tunne

peavalu

hingamisteede infektsioon

madal vererõhk. See võib tekitada minestust või pearinglust

muutused vereanalüüsi tulemustes: kaaliumi sisalduse tõus veres, eriti kui teil juba on probleeme neerudega või südamepuudulikkus. Kui see on tõsine, võite tunda väsimust, nõrkust, süda on rütmist väljas või esineb „nõeltega torkimise“ tunne

mõju neerude tööle, eriti, kui teil on juba eelnevalt probleeme neerudega või südamepuudulikkus. Väga harvadel juhtudel võib tekkida neerupuudulikkus

Väga harv (võib esineda kuni 1 inimesel 10000-st):

näo, huulte, keele ja/või kõrituse

valge- või punavererakkude arvu vähenemine. Te võite tunda väsimust, põdeda infektsioone või tekkida palavik

nahalööve, muhuline lööve

sügelus

seljavalu, liiges- ja lihasvalu

maksafunktsioonide muutused , sh maksapõletik (hepatiit). Te võite täheldada väsimust, naha ja silmavalgete kollasust ja gripi-laadseid sümptomeid

köha

iiveldus

muutused vereanalüüsi tulemustes: naatriumi sisalduse vähenemine veres. Kui see on tõsine, võite tunda väsimust, nõrkust, energia puudust või lihaskrampe.

Teadmata ( ei saa hinata olemasolevate andmete põhjal)

kõhulahtisus

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

Kuidas Zenicamo’t säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil/blistril pärast „Kõlblik kuni“. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Hoida temperatuuril kuni 30 °C. Hoida originaalpakendis, valguse eest kaitstult.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

Pakendi sisu ja muu teave

Mida Zenicamo sisaldab

 • Toimeained on kandesartaantsileksetiil ja amlodipiin.

Zenicamo 8 mg/5 mg: üks tablett sisaldab 8 mg kandesartaantsileksetiili ja 5 mg amlodipiini (amlodipiinbesilaadina).

Zenicamo 16 mg/10 mg: üks tablett sisaldab 16 mg kandesartaantsileksetiili ja 10 mg amlodipiini (amlodipiinbesilaadina).

- Teised koostisosad on hüdroksüpropüültselluloos, laktoosmonohüdraat, kroskarmelloosnaatrium, maisitärklis, trietüültsitraat, magneesiumstearaat.

Kuidas Zenicamo välja näeb ja pakendi sisu

Zenicamo 8 mg/5 mg: valged kuni valkjad, ümmargused, kaksikkumerad tabletid, peale pressitud märgistus „8“ ühel küljel ja 5“ teisel küljel.

Zenicamo 16 mg/10 mg: valged kuni valkjad, ümmargused, kaksikkumerad tabletid poolitusjoonega mõlemal küljel, peale pressitud märgistus „16 16“ ühel küljel ja 10 10“ teisel küljel.

Tableti saab jagada võrdseteks annusteks.

Pakendi suurus: 14, 28, 30, 56, 84, 90 või 98 tabletti.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja Zentiva, k.s.

U kabelovny 130 102 37 Praha 10 Tšehhi Vabariik

Tootjad

Zenicamo 8 mg/5 mg tabletid

Zentiva, k.s.

U kabelovny 130 102 37 Praha 10 Tšehhi Vabariik

Zenicamo 16 mg/10 mg tabletid

Zentiva, k.s.

U kabelovny 130 102 37 Praha 10 Tšehhi Vabariik

UAB „Oriola Vilnius”

Laisvės pr. 75

LT-06144 Vilnius

Leedu

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole: Zentiva Group, a.s. Eesti Filiaal

See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Infoleht on viimati uuendatud oktoobris 2018.