Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

Zoledronic acid Teva Generics

ATC Kood: M05BA08
Toimeaine: zoledronic acid monohydrate
Tootja: Teva Generics B.V

Artikli sisukord

III LISA

PAKENDI MÄRGISTUS JA INFOLEHT 

A. PAKENDI MÄRGISTUS 

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

KARTONGPAKEND(„BLUE BOX“-ITA)

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Zoledronic acid Teva Generics 5 mg infusioonilahus pudelis

Zoledroonhape (Acidum zoledronicum)

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Iga pudel sisaldab 5 mg zoledroonhapet (monohüdraadina).

Üks ml lahust sisaldab 0,05 mg zoledroonhapet (monohüdraadina).

3. ABIAINED

Abiained: mannitool, naatriumtsitraat ja süstevesi.

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Infusioonilahus

1 pudel 100 ml

Hulgipakendi osa, ei müüda eraldi.

5. MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D)

Intravenoosne.

Ainult ühekordseks kasutamiseks.

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

Pärast avamist: 24 tundi temperatuuril 2°C…8°C.

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST 

TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

Kasutamata ravimpreparaat või jäätmematerjal tuleb hävitada vastavalt kohalikele nõuetele.

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Teva Generics B.V.

Computerweg 10

3542 DR Utrecht

Holland

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/14/912/001-003

13. PARTII NUMBER

Partii nr:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Põhjendus Braille mitte lisamiseks.