Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

Zebinix

ATC Kood: N03AF04
Toimeaine: eslicarbazepine acetate
Tootja: BIAL - Portela & Ca, S.A.

Artikli sisukord

 

III LISA

PAKENDI MÄRGISTUS JA INFOLEHT

A. PAKENDI MÄRGISTUS

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

Karp 20 või 60 tabletiga

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Zebinix 200 mg tabletid

Eslikarbasepiinatsetaat

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks tablett sisaldab 200 mg eslikarbasepiinatsetaati.

3. ABIAINED

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

20 tabletti

60 tabletti

5. MANUSTAMISVIIS JA -TEE

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Suukaudne.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

EXP

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

BIAL – Portela & Cª, SA

À Av. da Siderurgia Nacional

4745-457 S. Mamede do Coronado

Portugal

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

13. PARTII NUMBER

Lot

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

zebinix 200 mg

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA BLISTERPAKENDIL

PVC/alumiiniumblister

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Zebinix 200 mg tabletid

Eslikarbasepiinatsetaat

2. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI

BIAL

3. KÕLBLIKKUSAEG

EXP

4. PARTII NUMBER

Lot

5. MUU