Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

Zebinix

ATC Kood: N03AF04
Toimeaine: eslicarbazepine acetate
Tootja: BIAL - Portela & Ca, S.A.

Artikli sisukord

 

Kokkuvõte üldsusele

Zebinix

eslikarbatsepiinatsetaat

Mis on Zebinix?

Zebinix on ravim, mis sisaldab toimeainena eslikarbatsepiinatsetaati. Seda turustatakse valgete tablettidena (200 mg, 400 mg, 600 mg ja 800 mg).

Milleks Zebinixi kasutatakse?

Zebinix on näidustatud täiskasvanute raviks, kellel on partsiaalsed epilepsiaepisoodid koos sekundaarse generaliseerumisega või ilma. See on epilepsia vorm, kus aju ühe poolkera elektriline liigtalitlus tekitab selliseid sümptomeid nagu ühe kehapoole järsud tõmblused, kuulmis-, haistmis- või nägemishäired, tuimus või äkiline hirmutunne. Sekundaarse generalisatsiooni korral levib liigtalitlus edasi üle kogu aju. Zebinixi tohib kasutada ainult lisaks muudele epilepsiaravimitele.

Zebinix on retseptiravim.

Kuidas Zebinixi kasutatakse?

Zebinixi algannus on 400 mg üks kord ööpäevas, mida suurendatakse ühe või kahe nädala järel tavalise annuseni 800 mg üks kord ööpäevas. Annust tohib suurendada 1200 mg-ni üks kord ööpäevas, olenevalt patsiendi ravivastusest.

Neeruprobleemidega patsiendid peavad Zebinixi kasutama ettevaatlikult ja annust tuleb kohandada olenevalt neerutalitlusest. Ravimit ei soovitata kasutada neerude või maksa raskete talitlushäiretega patsientidel.

Kuidas Zebinix toimib?

Zebinixi toimeaine eslikarbatsepiinatsetaat muundub organismis epilepsiaravimiks eslikarbatsepiiniks. Epilepsiat põhjustab aju elektriline liigtalitlus. Elektriimpulsside liikumiseks närvides on vaja naatriumiioonide kiiret liikumist närvirakkudesse. Eslikarbatsepiini mõju seisneb oletatavasti selles, et ravim blokeerib elektripingest sõltuvad naatriumikanalid, mille tulemusel naatriumiioonid ei saa siseneda närvirakkudesse. See vähendab aju närvirakkude elektrilist talitlust, vähendades epilepsiaepisoodide intensiivsust ja arvu.

Kuidas Zebinixi uuriti?

Toimus kolm põhiuuringut, milles osales kokku 1050 muude ravimitega ravimata partsiaalsete epilepsiaepisoodidega täiskasvanut. Kõigis kolmes uuringus võrreldi Zebinixi kolme annuse (400 mg, 800 mg ja 1200 mg üks kord ööpäevas) efektiivsust platseebo (näiva ravimi) efektiivsusega. Kõik patsiendid said ka muid epilepsiaravimeid. Kõigis kolmes uuringus oli efektiivsuse põhinäitaja epilepsiaepisoodide arvu vähenemine 12 nädala järel.

Milles seisneb uuringute põhjal Zebinixi kasulikkus?

Kolmes uuringus kokku oli Zebinixi 800 mg ja 1200 mg annus kasutamisel lisaks muudele epilepsiaravimitele epilepsiaepisoodide arvu vähendamisel platseebost efektiivsem. Uuringu algul oli patsientidel keskmiselt ligikaudu 13 epilepsiaepisoodi kuus. 12-nädalase ravi järel oli see langenud Zebinixi 800 mg annust võtnud patsientidel 9,8 episoodini kuus ja 1200 mg annust võtnud patsientidel 9 episoodini kuus, samas platseebopatsientidel oli see 11,7 episoodi kuus.

Mis riskid Zebinixiga kaasnevad?

Zebinixi saavatest patsientidest ligikaudu pooltel esineb kõrvalnähte. Enamik kõrvalnähte olid kerged kuni mõõdukad ja esinesid esimese ravinädala jooksul. Zebinixi kõige sagedamad kõrvalnähud (esinenud enam kui 1 patsiendil 10st) on peapööritus ja unisus. Zebinixi kohta teatatud kõrvalnähtude täielik loetelu on pakendi infolehel.

Zebinixi ei tohi kasutada patsiendid, kes võivad olla eslikarbatsepiinatsetaadi, selle ravimi mis tahes muu koostisaine või muude karboksamiididerivaatide (eslikarbatsepiinatsetaadiga sarnase struktuuriga ravimid, näiteks karbamatsepiin või okskarbatsepiin) suhtes ülitundlikud (allergilised). Ravimit ei tohi kasutada patsiendid, kellel on teise või kolmanda astme atrioventikulaarblokaad (südame elektritalitluse teatud häire).

Miks Zebinix heaks kiideti?

Inimravimite komitee otsustas, et Zebinixi kasulikkus on suurem kui sellega kaasnevad riskid, ja soovitas anda ravimi müügiloa.

Muu teave Zebinixi kohta

Euroopa Komisjon andis Zebinixi müügiloa, mis kehtib kogu Euroopa Liidu territooriumil, 21. aprillil 2009.

Kokkuvõtte viimane uuendus: 07-2012.