Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

Zoxon 4 - tabl 4mg n30; n100 - Pakendi infoleht

ATC Kood: C02CA04
Toimeaine: Doxazosin
Tootja: Takeda GmbH

Artikli sisukord

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Zoxon 2, 2 mg tabletid

Zoxon 4, 4 mg tabletid

Doksasosiin

Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

-Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.

-Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

-Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.

-Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud.

Infolehe sisukord

1.Mis ravim on Zoxon ja milleks seda kasutatakse

2.Mida on vaja teada enne Zoxon-i võtmist

3.Kuidas Zoxon tablette võtta

4.Võimalikud kõrvaltoimed

5.Kuidas Zoxon tablette säilitada

6.Pakendi sisu ja muu teave

1.Mis ravim on Zozon ja milleks seda kasutatakse

Näidustused

Arteriaalne hüpertensioon. Eesnäärme healoomuline suurenemine.

Kõrgvererõhuga patsientidel laiendab Zoxon veresooni, mistõttu veri saab neist vabamalt läbi voolata. See aitab kaasa vererõhu alanemisele. Lisaks vererõhku alandavale toimele võib Zoxon alandada ka vere lipiidide sisaldust (üldist kolesteroolitaset).

Suurenenud eesnäärmega patsientidel ravib Zoxon vaevalist või sagedast urineerimist - need sümptomid on tüüpilised suurenenud eesnäärmega patsientidel. Zoxon lõdvendab põit ja eesnääret ümbritsevaid lihaseid, tänu millele uriin väljub kergemini.

2. Mida on vaja teada enne Zoxon-i võtmist

Ärge võtke Zoxon tablette:

-kui olete doksasosiini, teiste kinasoliini derivaatide (nt prasosiin, terasosiin) või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline.

-kui teil on madal vererõhk.

-kui teil on healoomuline eesnäärme suurenemine ja sellega kaasnev ülemiste kuseteede obstruktsioon, kuseteede krooniline infektsioon või põiekivid.

Arteriaalse hüpertensiooni ravis on ravim vastunäidustatud ka siis:

-kui te imetate last.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

-kui olete alla 18-aastane.

-kui teil on maksafunktsiooni häired.

-kui teil ravi alguses tekib kehaasendist sõltuv järsk vererõhu langus. Selle riski vähendamiseks peaksid patsiendid ravi alguses olema arstlikul jälgimisel. Risk on suurem, kui ületatakse soovitatavat algannust.

-kui teil on südamepuudulikkus.

-kui teil on kopsuturse.

-kui te kasutate samal ajal erektsioonihäirete ravimeid nagu sildenafiil, tadalafiil ja vardenafiil.

-kui teil on seedetrakti häired (nt seedetrakti oluline ahenemine).

-kui teil esineb healoomuline eesnäärme suurenemine koos paisuga ülemistes kuseteedes, kroonilise kuseteede põletikuga või põiekividega.

-kui te lähete kae (läätse hägusus) tõttu silmaoperatsioonile, teavitage palun oma silmaarsti enne operatsiooni, kui te kasutate või olete kasutanud Zoxon’it. See on vajalik seetõttu, et Zoxon võib põhjustada tüsistusi operatsiooni ajal, mida saab vältida, kui teie silmaarst on selleks ette valmistatud.

Enne Zoxon-i kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Muud ravimid ja Zoxon

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid.

Ravimi Zoxon ja teiste kasutatavate ravimite toimed võivad üksteist vastastikku mõjutada. Kui teie arst määrab teile mõne muu ravimi, informeerige teda, et te juba kasutate Zoxon 2 või Zoxon 4 tablette.

Zoxon-i samaaegne manustamine koos erektsioonihäirete ravimitega (sildenafiil, tadalafiil, vardenafiil) võib mõnedel patsientidel tekitada järsku vererõhu langust.

Ravimi Zoxon ja teiste kõrge vererõhu raviks mõeldud ravimite ja veresooni laiendavate ravimite samaaegse kasutamise käigus toime võimendub ja vererõhu langus suureneb.

Zoxon-i vererõhku alandavat toimet võivad vähendada mittesteroidsed põletikuvastased ained (MSPVA), östrogeenid, sümpatomimeetikumid.

Tsimetidiin (maohaavandi ravim) tugevdab kasutamisel koos Zoxon’iga doksasosiini toimet.

Zoxon koos toidu ja joogiga

Tabletid neelatakse tervelt, ilma närimata, koos vee või muu joogiga.

Rasedus, imetamine ja viljakus

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Kuna puuduvad andmed vastavatest kontrollitud uuringutest rasedate ja imetavate naistega, ei ole võimalik tagada doksasosiini ohutust raseduse ja imetamise ajal. Seega võib doksasosiini kasutada rasedatel naistel ainult juhul, kui oodatav kasu emale kaalub üles võimalikud ohud lootele.

Doksasosiin eritub rinnapiima, mistõttu ravimi kasutamine on imetamise ajal vastunäidustatud.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Ravi alguses, annuse suurendamisel, üleminekul teisele preparaadile või koostoimes alkoholiga, võib ravim ebasoodsalt mõjutada kõrgendatud tähelepanu või kiiret otsustamist nõudvaid tegevusi (mootorsõiduki juhtimine, masinatega töötamine, kõrgustes töötamine jne). Seega võib neid tegevusi sooritada ainult arsti nõusolekul.

Zoxon sisaldab laktoosi

Ravim sisaldab abiainena laktoosi. Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, peate te enne ravimi kasutamist konsulteerima arstiga.

3.Kuidas Zoxon tablettevõtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Annuse suuruse määrab alati arst. Doksasosiini manustatakse tavaliselt üks kord ööpäevas. Annustamine.

Arteriaalne hüpertensioon.

Ravi tuleks alustada annusega 1 mg üks kord ööpäevas. Sõltuvalt toimest võib 1 või 2 nädala pärast annust suurendada kuni 2 mg doksasosiini 1 kord ööpäevas ning seejärel 4 mg doksasosiini ööpäevas ja lõpuks 8 mg doksasosiini ööpäevas. Enim kasutatud annus on 2...4 mg doksasosiini üks kord ööpäevas.

Eesnäärme healoomuline suurenemine.

Ravi tuleks alustada annusega 1 mg üks kord ööpäevas. Vajadusel võib 1 või 2 nädala pärast annust suurendada kuni 2 mg doksasosiini ööpäevas, seejärel kuni 4 mg doksasosiini ööpäevas.

Tableti saab jagada võrdseteks annusteks.

Doksasosiini võib võtta nii hommikul kui ka õhtul. Täielik toime saabub 4 nädala jooksul.

Kasutamine lastel

Doksasosiini kasutamise ohutus ja efektiivsus alla 18-aastastel ei ole tõestatud, seetõttu doksasosiini lastel ja noorukitel ei kasutata.

Kasutamine eakatel patsientidel

Eakatel patsientidel võib doksasosiini kasutada samasugustes annustes nagu täiskasvanutelgi.

Ravimi kasutamine maksafunktsiooni häiretega patsientidel

Maksafunktsiooni häiretega patsientidele võib manustada doksasosiini soovitatud annustes, jälgides individuaalset reageerimist ravile.

Kasutamisviis

Tabletid neelatakse tervelt, ilma närimata, koos vee või muu joogiga.

Kui teil on tunne, et Zoxon -i toime on liiga tugev või liiga nõrk, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kui te võtate Zoxon tablette rohkem kui ette nähtud

Ärge võtke rohkem tablette, kui teie arst on määranud. Kui olete võtnud liiga palju tablette, teatage sellest kohe oma arstile. Kui see pole võimalik, võtke ühendust lähima haigla vastuvõtuosakonnaga. Üleannustamisel (millega mõnikord kaasneb teadvuskadu (minestus)) on arstiabi saabumiseni soovitatav patsient panna lamama veidi ülestõstetud jalgadega.

Kui te unustate Zoxon tablette võtta

Ärge võtke kahekordset annust, kui tablett jäi eelmisel korral võtmata.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4.Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

On täheldatud järgmisi kõrvaltoimeid:

-minestamine, eriti tõusmisel istuvast või lamavast asendist

-üldine halb enesetunne

-pearinglus

-peavalu

-väsimus/unisus

-südame löögisageduse muutused

-jõuetus

-jalalabade või -säärte tursed

-iiveldus

-kõhuvalu, kõhulahtisus, kõhukinnisus, kõhupuhitus

-aevastamine ja/või vesine nohu (riniit), ninaverejooks

-uriinipidamatus, valulik urineerimine, verikusesus, öine voodimärgamine, kuseteede põletik

-seljavalu

-valud rinnus

-tasakaalu häired

-suukuivus

-valud lihastes ja liigestes, lihaskrambid ja lihasnõrkus

-köha

-naha sügelemine, nahaõhetus, nahalööve

-juuste väljalangemine

-allergilised reaktsioonid

-hingeldus

-hingamisteede põletik

-tundlikkuse häired, värinad

-maksapõletik, nahakollasus

-ärevus, närvilisus, depressioon, impotentsus

-isutus

-kehakaalu tõus

-ähmane nägemine

-kohin kõrvus

-rinnanäärmete turse meestel, pikaaegne valulik erektsioon

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud.

5.Kuidas Zoxon tablette säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Hoida temperatuuril kuni 25°C. Hoida niiskuse ja valguse eest kaitstult.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendil. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Zoxon sisaldab

-Toimeaine on doksasosiin. Üks tablett sisaldab 2 mg või 4 mg doksasosiini.

-Teised abiained on mikrokristalne tselluloos, granuleeritud mikrokristalne tselluloos, veevaba laktoos, naatriumtärklisglükolaat, naatriumlaurüülsulfaat, veevaba kolloidne räni, magneesiumstearaat.

Kuidas Zoxon välja näeb ja pakendi sisu

Zoxon 2: valkjas piklik tablett, ovaalse kujuga, ühel küljel poolitusvagu ja pressitud märgid ZX ja 2. Tableti saab jagada võrdseteks annusteks.

Zoxon 4: valkjas piklik tablett, ovaalse kujuga, ühel küljel poolitusvagu ja pressitud märgid ZX ja 4. Tableti saab jagada võrdseteks annusteks.

Zoxon 2: 10 ja 30 tabletti

Zoxon 4: 30 ja 100 tabletti

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja

Takeda GmbH Byk-Gulden-Strasse 2 78467 Konstanz Saksamaa

Tootja

Takeda Pharma Sp. z o.o. Production Site

Ul. Ksiestwa Lowickiego 12 99-420 Lyszkowice

Poola

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

Takeda Pharma AS

Jaama 55b

63308 Põlva

Eesti

Tel +79 98 100

Faks +79 98 101

Infoleht on viimati uuendatud märtsis 2013