Yasnal q-tab - suus dispergeeruv tablett (5mg) - Pakendi infoleht

ATC Kood: N06DA02
Toimeaine: donepesiil
Tootja: Krka, d.d., Novo mesto

Artikli sisukord

Pakendi infoleht: teave patsiendile

Yasnal Q-Tab, 5 mg suus dispergeeruvad tabletid

Yasnal Q-Tab, 10 mg suus dispergeeruvad tabletid

Donepesiilvesinikkloriid

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

 • Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
 • Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.
 • Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.
 • Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

 1. Mis ravim on Yasnal Q-Tab ja milleks seda kasutatakse
 2. Mida on vaja teada enne Yasnal Q-Tab´i võtmist
 3. Kuidas Yasnal Q-Tab´i võtta
 4. Võimalikud kõrvaltoimed.
 5. Kuidas Yasnal Q-Tab´i säilitada
 6. Pakendi sisu ja muu teave
 7. Mis ravim on Yasnal Q-Tab ja milleks seda kasutatakse

Donepesiil kuulub ravimite rühma, mida nimetatakse atsetüülkoliinesteraasi inhibiitoriteks.

Yasnal Q-Tab´i kasutatakse dementsuse sümptomite leevendamiseks inimestel, kellel on diagnoositud kerge või mõõduka raskusastmega Alzheimeri tõbi.

Mida on vaja teada enne Yasnal Q-Tab’i võtmist

Ärge võtke Yasnal Q-Tab´i:

 • kui olete donepesiilvesinikkloriidi, piperidiini derivaatide või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Yasnal Q-Tab’i võtmist pidage nõu oma arsti või apteekriga, kui teil esineb või on esinenud:

 • mao või kaksteistsõrmikuhaavandeid
 • krambihoogusid või krampe
 • probleeme südamega (eriti juhul, kui on tegemist ebaregulaarse või väga aeglase südamerütmiga)
 • astma või mõni muu pikaajaline kopsuhaigus
 • maksaprobleemid või hepatiit
 • raskused urineerimisel või kerge neeruhaigus
 • keele, näo või keha tahtmatud või ebatavalised liigutused (ekstrapüramidaalsed sümptomid). Yasnal QTab võib põhjustada või süvendada ekstrapüramidaalseid sümptomeid.

Kui teil on plaanis minna operatsioonile, mille käigus kasutatakse üldnarkoosi, peate oma raviarsti ja anestesioloogi kindlasti teavitama sellest, et tarvitate Yasnal Q-Tab´i. See on vajalik, sest teie ravim võib mõjutada vajamineva anesteetikumi kogust.

Yasnal Q-Tab´i kasutamine neeruhaigusega või kerge kuni mõõduka maksahaigusega patsientidel on lubatud. Teavitage algul oma raviarsti, kui te põete neeru- või maksahaigust. Raske maksahaigusega patsientidel ei ole Yasnal Q-Tab´i kasutamine lubatud.

Kui teil esineb põhjendamatu maksafunktsiooni häire, võib teie arst otsustada lõpetada ravi Yasnal Q- Tab’iga.

Muud ravimid ja Yasnal Q-Tab

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate, olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.

See kehtib ka ravimitele, mida te võite hakata tulevikus Yasnal Q-Tab’i ravi ajal kasutama, kuna need ravimid võivad nõrgestada või tugevdada Yasnal Q-Tab’i toimet.

Eriti tähtis on oma raviarsti teavitada juhul, kui tarvitate mõnda alljärgnevatest ravimitest:

 • teised Alzheimeri tõve vastased ravimid, nt galantamiin,
 • valuvaigistid või liigesepõletiku ravimid, nt atsetüülsalitsüülhape, mittesteroidsed põletikuvastased ained (MSPVA), nagu ibuprofeen või diklofenaknaatrium,
 • antikolinergilised ravimid, nt tolterodiin,
 • antibiootikumid, nt erütromütsiin, rifampitsiin,
 • seenevastased ravimid, nt itrakonasool või ketokonasool,
 • antidepressandid, nt fluoksetiin,
 • krambivastased ained, nt fenütoiin, karbamasepiin,
 • südamehaiguste ravimid, nt kinidiin, beetablokaatorid (propranolool ja atenolool),
 • lihaslõõgastid, nt suktsinüülkoliin,
 • üldanesteetikumid,
 • retseptita müüdavad ravimid, nt taimsed ravimid.

Yasnal Q-Tab koos toidu, joogi ja alkoholiga

Toit ei mõjuta Yasnal Q-Tab´i toimet.

Hoiduge ravi ajal Yasnal Q-Tab´iga alkoholi tarvitamisest, sest alkohol võib vähendada selle efektiivsust.

Rasedus, imetamine ja viljakus

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Yasnal Q-Tab´i ei tohi võtta raseduse ajal, välja arvatud juhul, kui teie arst otsustab, et see on selgelt hädavajalik.

Yasnal Q-Tab´i ei tohi võtta rinnaga toitmise ajal.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Alzheimeri tõbi võib mõjutada teie autojuhtimise või masinatega töötamise võimet, mistõttu see tegevus ei ole teile lubatud, välja arvatud juhul, kui teie raviarst ütleb teile, et see on ohutu.

Teie ravim võib põhjustada ka väsimust, pearinglust ja lihaskrampe. Kui teil esineb selliseid kõrvaltoimeid, siis ärge juhtige autot ega käsitsege masinaid.

Yasnal Q-Tab sisaldab:

 • Aspartaam (E951)

Sisaldab fenüülalaniini allikat. Võib olla kahjulik fenüülketonuuriaga isikutele.

 • Glükoos (dekstroos), sahharoos ja sorbitool (E420)

Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, peate te enne selle ravimi kasutamist pidama nõu oma arstiga.

Kuidas Yasnal Q-Tab’i võtta

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Öelge arstile või apteekrile oma hooldaja nimi. Teie hooldaja aitab teil võtta ravimit nii, nagu ette nähtud.

Tavaliselt alustate te annusega 5 mg igal õhtul enne magamaminekut.

Ühe kuu pärast võib teie raviarst soovitada, et hakkaksite võtma 10 mg igal õhtul enne magamaminekut.

Yasnal Q-Tab´i suus dispergeeruvad tabletid on kergesti purunevad. Neid ei tohi suruda läbi blisterpakendi fooliumi, sest see võib tabletti kahjustada. Ärge puudutage tablette märgade kätega, sest tabletid võivad niiskuse toimel laguneda. Eemaldage tablett pakendist juhendi järgi:

 1. Hoidke blistrit ühest servast ning eemaldage üks blister ülejäänud blisterpakendist, tõmmates blistri lahti olemasoleva perforatsioonijoone järgi.
 2. Tõmmake fooliumiserv lahti ja eemaldage foolium täielikult.
 3. Kallutage tablett peopesale.
 4. Asetage tablett keelele kohe pärast pakendist eemaldamist.

Mõne sekundi jooksul hakkab tablett suus lahustuma ja selle võib alla neelata koos veega või ilma. Enne tableti asetamist keelele peab suu olema tühi.

Teile määratud ravimi annus võib sõltuda nii ajaperioodist, mille jooksul te olete ravimit võtnud, kui ka teie raviarsti soovitustest. Maksimaalne soovitatav annus on 10 mg üks kord ööpäevas.

Neeruprobleemide korral ei ole annuse kohandamine vajalik.

Kui teil on probleemid maksaga võib teie raviarst muuta annust teie ravivajaduste järgi (vt lõik 2 “Hoiatused ja ettevaatusabinõud”).

Ärge katkestage tablettide võtmist, kui teie raviarst pole öelnud teisiti.

Raviskeemi ülevaatamiseks ja teie sümptomite hindamiseks tuleb teil aeg-ajalt oma raviarstiga nõu pidada.

Kasutamine lastel ja noorukitel

Yasnal Q-Tab´i ei soovitata kasutada lastel ja alla 18-aastastel noorukitel.

Kui te võtate Yasnal Q-Tab´i rohkem kui ette nähtud

ÄRGE võtke rohkem kui üks tablett ööpäevas. Kui te võtate ravimit ettenähtust rohkem, helistage kohe oma raviarstile. Kui te ei saa oma arstiga ühendust, pöörduge viivitamatult kohaliku haigla erakorralise meditsiini osakonda. Kindlasti võtke endaga kaasa tabletid ja ravimipakend, et arst teaks, millist ravimit olete võtnud.

Üleannustamise sümptomite hulka kuuluvad iiveldus ja oksendamine, liigne süljevoolus, higistamine, südamerütmi aeglustumine, madal vererõhk (peapööritus või pearinglus seismisel), hingamishäired, teadvusekaotus ja krambihood või krambid.

Kui te unustate Yasnal Q-Tab´i võtta

Ärge võtke kahekordset annust, kui tablett jäi eelmisel korral võtmata.

Kui te unustasite tableti võtta, võtke järgmine tablett järgmisel päeval tavapärasel ajal.

Kui te unustate ravimit võtta rohkem kui ühe nädala, helistage oma arstile enne, kui hakkate uuesti ravimit võtma.

Kui te lõpetate Yasnal Q-Tab´i võtmise

Ärge katkestage tablettide võtmist, kui teie raviarst pole öelnud teisiti. Kui te katkestate Yasnal Q- Tab´i võtmise, kaovad järk-järgult ka raviga saadud tulemused.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Kui te märkate mõnda alltoodud tõsistest kõrvaltoimetest, teavitage sellest kohe oma raviarsti. Te võite vajada kiiret arstiabi.

 • Palavik koos lihasjäikuse, higistamise või teadvuse taseme langusega (häire, mida nimetatakse "maliigne neuroleptiline sündroom") (mõjutab vähem kui 1 kasutajat 10 000st).
 • Lihasnõrkus, valulikkus või valu, eelkõige juhul, kui teil on samal ajal halb enesetunne, palavik või tume uriin. Neid nähte võib tekitada lihaskoe ebanormaalne lagunemine, mis võib olla eluohtlik ja viia neeruprobleemide tekkeni (seisund, mida nimetatakse rabdomüolüüsiks) (mõjutab vähem kui 1 kasutajat 10 000st).
 • Maksakahjustus, nt hepatiit. Hepatiidi sümptomid on iiveldus või oksendamine, söögiisu puudus, üldine halb enesetunne, palavik, sügelus, naha ja silmavalgete kollasus ning tumedavärviline uriin (mõjutab 1…10 kasutajat 10 000st).
 • Mao või kaksteistsõrmikuhaavand. Haavandite sümptomiteks on maovalu ja ebamugavustunne (seedehäired) naba ning rinnaku vahel (mõjutab 1…10 kasutajat 1000st).
 • Mao või sooletrakti verejooks. See võib põhjustada väljaheite muutumist mustaks tõrvataoliseks või nähtavat veritsust pärasoolest (mõjutab 1…10 kasutajat 1000st).
 • Krambihood või krambid (mõjutab 1…10 kasutajat 1000st).

Teised võimalikud kõrvaltoimed:

Väga sage (võib mõjutada rohkem kui 1 inimest 10-st):

 • kõhulahtisus
 • iiveldus
 • peavalud.

Sage (võib mõjutada kuni 1 inimest 10-st):

 • külmetus
 • söögiisu kaotus
 • hallutsinatsioonid (olematute asjade nägemine või kuulmine)
 • ebatavalised unenäod, sh luupainajad
 • erutus
 • agressiivne käitumine
 • minestus
 • pearinglus
 • unehäired (insomnia)
 • oksendamine
 • ebamugavustunne kõhus
 • nahalööve
 • sügelus
 • lihaskrambid
 • kusepidamatus
 • väsimus
 • valu
 • õnnetused (patsient võib olla enam ohustatud kukkumistest ja juhuslikest vigastustest).

Aeg-ajalt (võib mõjutada kuni 1 inimest 100-st):

 • aeglane südamerütm
 • liigne süljeeritus
 • lihastes oleva teatud ensüümi (kreatiinkinaas) sisalduse kerge suurenemine seerumis.

Harv (võib mõjutada kuni 1 inimest 1000-st):

 • jäsemete ning eriti näo ja keele jäikus, värisemine või kontrollimatud liigutused (ekstrapüramidaalsed sümptomid)
 • südame erutusjuhtesüsteemi häired (sinuatriaalne blokaad, atrioventrikulaarne blokaad).

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

Kuidas Yasnal Q-Tab’i säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil pärast „EXP“. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Hoida originaalpakendis, niiskuse eest kaitstult.

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel temperatuuri eritingimusi.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

Pakendi sisu ja muu teave

Mida Yasnal Q-Tab sisaldab

 • Toimeaine on donepesiilvesinikkloriid.

Yasnal Q-Tab, 5 mg: üks suus dispergeeruv tablett sisaldab 5,22 mg donepesiilvesinikkloriidmonohüdraati, mis vastab 5 mg donepesiilvesinikkloriidile ja 4,56 mg donepesiilile.

Yasnal Q-Tab,10 mg: üks suus dispergeeruv tablett sisaldab 10,43 mg donepesiilvesinikkloriidmonohüdraati, mis vastab 10 mg donepesiilvesinikkloriidile ja 9,12 mg donepesiilile.

 • Teised koostisosad on mannitool (E421), mikrokristalliline tselluloos, väheasendatud hüdroksüpropüültselluloos, maltodekstriin, glükoos, sahharoos, akaatsiakummi, sorbitool (E420), banaani lõhna ja maitseaine, aspartaam (E951), kaltsiumsilikaat ja magneesiumstearaat.

Kuidas Yasnal Q-Tab välja näeb ja pakendi sisu

5 mg tabletid: valged, ümmargused, kaldservadega, ligikaudu 5,5 mm läbimõõduga suus dispergeeruvad tabletid.

10 mg tabletid: valged, ümmargused, kaldservadega, ligikaudu 7 mm läbimõõduga suus dispergeeruvad tabletid.

Tabletid on blistrites, pakendis on 10, 28, 30, 50, 56, 60, 84, 90, 98 või 100 suus dispergeeruvat tabletti.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja KRKA, d.d., Novo mesto Šmarješka cesta 6

8501 Novo mesto Sloveenia

Tootjad

KRKA, d.d., Novo mesto Šmarješka cesta 6

8501 Novo mesto Sloveenia

TAD Pharma GmbH

Heinz-Lohmann-Straße 5

27472 Cuxhaven

Saksamaa

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

KRKA, d.d., Novo mesto Eesti filiaal Pärnu mnt 141

11314 Tallinn Tel. +372 6671658

Infoleht on viimati uuendatud novembris 2018.