Yasnal q-tab - suus dispergeeruv tablett (5mg)

ATC Kood: N06DA02
Toimeaine: donepesiil
Tootja: Krka, d.d., Novo mesto

Artikli sisukord

YASNAL Q-TAB
suus dispergeeruv tablett (5mg)


Pakendi infoleht: teave patsiendile

Yasnal Q-Tab, 5 mg suus dispergeeruvad tabletid

Yasnal Q-Tab, 10 mg suus dispergeeruvad tabletid

Donepesiilvesinikkloriid

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

 • Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
 • Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.
 • Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.
 • Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

 1. Mis ravim on Yasnal Q-Tab ja milleks seda kasutatakse
 2. Mida on vaja teada enne Yasnal Q-Tab´i võtmist
 3. Kuidas Yasnal Q-Tab´i võtta
 4. Võimalikud kõrvaltoimed.
 5. Kuidas Yasnal Q-Tab´i säilitada
 6. Pakendi sisu ja muu teave
 7. Mis ravim on Yasnal Q-Tab ja milleks seda kasutatakse

Donepesiil kuulub ravimite rühma, mida nimetatakse atsetüülkoliinesteraasi inhibiitoriteks.

Yasnal Q-Tab´i kasutatakse dementsuse sümptomite leevendamiseks inimestel, kellel on diagnoositud kerge või mõõduka raskusastmega Alzheimeri tõbi.

Mida on vaja teada enne Yasnal Q-Tab’i võtmist

Ärge võtke Yasnal Q-Tab´i:

 • kui olete donepesiilvesinikkloriidi, piperidiini derivaatide või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Yasnal Q-Tab’i võtmist pidage nõu oma arsti või apteekriga, kui teil esineb või on esinenud:

 • mao või kaksteistsõrmikuhaavandeid
 • krambihoogusid või krampe
 • probleeme südamega (eriti juhul, kui on tegemist ebaregulaarse või väga aeglase südamerütmiga)
 • astma või mõni muu pikaajaline kopsuhaigus
 • maksaprobleemid või hepatiit
 • raskused urineerimisel või kerge neeruhaigus
 • keele, näo või keha tahtmatud või ebatavalised liigutused (ekstrapüramidaalsed sümptomid). Yasnal QTab võib põhjustada või süvendada ekstrapüramidaalseid sümptomeid.

Kui teil on plaanis minna operatsioonile, mille käigus kasutatakse üldnarkoosi, peate oma raviarsti ja anestesioloogi kindlasti teavitama sellest, et tarvitate Yasnal Q-Tab´i. See on vajalik, sest teie ravim võib mõjutada vajamineva anesteetikumi kogust.

Yasnal Q-Tab´i kasutamine neeruhaigusega või kerge kuni mõõduka maksahaigusega patsientidel on lubatud. Teavitage algul oma raviarsti, kui te põete neeru- või maksahaigust. Raske maksahaigusega patsientidel ei ole Yasnal Q-Tab´i kasutamine lubatud.

Kui teil esineb põhjendamatu maksafunktsiooni häire, võib teie arst otsustada lõpetada ravi Yasnal Q- Tab’iga.

Muud ravimid ja Yasnal Q-Tab

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate, olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.

See kehtib ka ravimitele, mida te võite hakata tulevikus Yasnal Q-Tab’i ravi ajal kasutama, kuna need ravimid võivad nõrgestada või tugevdada Yasnal Q-Tab’i toimet.

Eriti tähtis on oma raviarsti teavitada juhul, kui tarvitate mõnda alljärgnevatest ravimitest:

 • teised Alzheimeri tõve vastased ravimid, nt galantamiin,
 • valuvaigistid või liigesepõletiku ravimid, nt atsetüülsalitsüülhape, mittesteroidsed põletikuvastased ained (MSPVA), nagu ibuprofeen või diklofenaknaatrium,
 • antikolinergilised ravimid, nt tolterodiin,
 • antibiootikumid, nt erütromütsiin, rifampitsiin,
 • seenevastased ravimid, nt itrakonasool või ketokonasool,
 • antidepressandid, nt fluoksetiin,
 • krambivastased ained, nt fenütoiin, karbamasepiin,
 • südamehaiguste ravimid, nt kinidiin, beetablokaatorid (propranolool ja atenolool),
 • lihaslõõgastid, nt suktsinüülkoliin,
 • üldanesteetikumid,
 • retseptita müüdavad ravimid, nt taimsed ravimid.

Yasnal Q-Tab koos toidu, joogi ja alkoholiga

Toit ei mõjuta Yasnal Q-Tab´i toimet.

Hoiduge ravi ajal Yasnal Q-Tab´iga alkoholi tarvitamisest, sest alkohol võib vähendada selle efektiivsust.

Rasedus, imetamine ja viljakus

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Yasnal Q-Tab´i ei tohi võtta raseduse ajal, välja arvatud juhul, kui teie arst otsustab, et see on selgelt hädavajalik.

Yasnal Q-Tab´i ei tohi võtta rinnaga toitmise ajal.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Alzheimeri tõbi võib mõjutada teie autojuhtimise või masinatega töötamise võimet, mistõttu see tegevus ei ole teile lubatud, välja arvatud juhul, kui teie raviarst ütleb teile, et see on ohutu.

Teie ravim võib põhjustada ka väsimust, pearinglust ja lihaskrampe. Kui teil esineb selliseid kõrvaltoimeid, siis ärge juhtige autot ega käsitsege masinaid.

Yasnal Q-Tab sisaldab:

 • Aspartaam (E951)

Sisaldab fenüülalaniini allikat. Võib olla kahjulik fenüülketonuuriaga isikutele.

 • Glükoos (dekstroos), sahharoos ja sorbitool (E420)

Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, peate te enne selle ravimi kasutamist pidama nõu oma arstiga.

Kuidas Yasnal Q-Tab’i võtta

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Öelge arstile või apteekrile oma hooldaja nimi. Teie hooldaja aitab teil võtta ravimit nii, nagu ette nähtud.

Tavaliselt alustate te annusega 5 mg igal õhtul enne magamaminekut.

Ühe kuu pärast võib teie raviarst soovitada, et hakkaksite võtma 10 mg igal õhtul enne magamaminekut.

Yasnal Q-Tab´i suus dispergeeruvad tabletid on kergesti purunevad. Neid ei tohi suruda läbi blisterpakendi fooliumi, sest see võib tabletti kahjustada. Ärge puudutage tablette märgade kätega, sest tabletid võivad niiskuse toimel laguneda. Eemaldage tablett pakendist juhendi järgi:

 1. Hoidke blistrit ühest servast ning eemaldage üks blister ülejäänud blisterpakendist, tõmmates blistri lahti olemasoleva perforatsioonijoone järgi.
 2. Tõmmake fooliumiserv lahti ja eemaldage foolium täielikult.
 3. Kallutage tablett peopesale.
 4. Asetage tablett keelele kohe pärast pakendist eemaldamist.

Mõne sekundi jooksul hakkab tablett suus lahustuma ja selle võib alla neelata koos veega või ilma. Enne tableti asetamist keelele peab suu olema tühi.

Teile määratud ravimi annus võib sõltuda nii ajaperioodist, mille jooksul te olete ravimit võtnud, kui ka teie raviarsti soovitustest. Maksimaalne soovitatav annus on 10 mg üks kord ööpäevas.

Neeruprobleemide korral ei ole annuse kohandamine vajalik.

Kui teil on probleemid maksaga võib teie raviarst muuta annust teie ravivajaduste järgi (vt lõik 2 “Hoiatused ja ettevaatusabinõud”).

Ärge katkestage tablettide võtmist, kui teie raviarst pole öelnud teisiti.

Raviskeemi ülevaatamiseks ja teie sümptomite hindamiseks tuleb teil aeg-ajalt oma raviarstiga nõu pidada.

Kasutamine lastel ja noorukitel

Yasnal Q-Tab´i ei soovitata kasutada lastel ja alla 18-aastastel noorukitel.

Kui te võtate Yasnal Q-Tab´i rohkem kui ette nähtud

ÄRGE võtke rohkem kui üks tablett ööpäevas. Kui te võtate ravimit ettenähtust rohkem, helistage kohe oma raviarstile. Kui te ei saa oma arstiga ühendust, pöörduge viivitamatult kohaliku haigla erakorralise meditsiini osakonda. Kindlasti võtke endaga kaasa tabletid ja ravimipakend, et arst teaks, millist ravimit olete võtnud.

Üleannustamise sümptomite hulka kuuluvad iiveldus ja oksendamine, liigne süljevoolus, higistamine, südamerütmi aeglustumine, madal vererõhk (peapööritus või pearinglus seismisel), hingamishäired, teadvusekaotus ja krambihood või krambid.

Kui te unustate Yasnal Q-Tab´i võtta

Ärge võtke kahekordset annust, kui tablett jäi eelmisel korral võtmata.

Kui te unustasite tableti võtta, võtke järgmine tablett järgmisel päeval tavapärasel ajal.

Kui te unustate ravimit võtta rohkem kui ühe nädala, helistage oma arstile enne, kui hakkate uuesti ravimit võtma.

Kui te lõpetate Yasnal Q-Tab´i võtmise

Ärge katkestage tablettide võtmist, kui teie raviarst pole öelnud teisiti. Kui te katkestate Yasnal Q- Tab´i võtmise, kaovad järk-järgult ka raviga saadud tulemused.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Kui te märkate mõnda alltoodud tõsistest kõrvaltoimetest, teavitage sellest kohe oma raviarsti. Te võite vajada kiiret arstiabi.

 • Palavik koos lihasjäikuse, higistamise või teadvuse taseme langusega (häire, mida nimetatakse "maliigne neuroleptiline sündroom") (mõjutab vähem kui 1 kasutajat 10 000st).
 • Lihasnõrkus, valulikkus või valu, eelkõige juhul, kui teil on samal ajal halb enesetunne, palavik või tume uriin. Neid nähte võib tekitada lihaskoe ebanormaalne lagunemine, mis võib olla eluohtlik ja viia neeruprobleemide tekkeni (seisund, mida nimetatakse rabdomüolüüsiks) (mõjutab vähem kui 1 kasutajat 10 000st).
 • Maksakahjustus, nt hepatiit. Hepatiidi sümptomid on iiveldus või oksendamine, söögiisu puudus, üldine halb enesetunne, palavik, sügelus, naha ja silmavalgete kollasus ning tumedavärviline uriin (mõjutab 1…10 kasutajat 10 000st).
 • Mao või kaksteistsõrmikuhaavand. Haavandite sümptomiteks on maovalu ja ebamugavustunne (seedehäired) naba ning rinnaku vahel (mõjutab 1…10 kasutajat 1000st).
 • Mao või sooletrakti verejooks. See võib põhjustada väljaheite muutumist mustaks tõrvataoliseks või nähtavat veritsust pärasoolest (mõjutab 1…10 kasutajat 1000st).
 • Krambihood või krambid (mõjutab 1…10 kasutajat 1000st).

Teised võimalikud kõrvaltoimed:

Väga sage (võib mõjutada rohkem kui 1 inimest 10-st):

 • kõhulahtisus
 • iiveldus
 • peavalud.

Sage (võib mõjutada kuni 1 inimest 10-st):

 • külmetus
 • söögiisu kaotus
 • hallutsinatsioonid (olematute asjade nägemine või kuulmine)
 • ebatavalised unenäod, sh luupainajad
 • erutus
 • agressiivne käitumine
 • minestus
 • pearinglus
 • unehäired (insomnia)
 • oksendamine
 • ebamugavustunne kõhus
 • nahalööve
 • sügelus
 • lihaskrambid
 • kusepidamatus
 • väsimus
 • valu
 • õnnetused (patsient võib olla enam ohustatud kukkumistest ja juhuslikest vigastustest).

Aeg-ajalt (võib mõjutada kuni 1 inimest 100-st):

 • aeglane südamerütm
 • liigne süljeeritus
 • lihastes oleva teatud ensüümi (kreatiinkinaas) sisalduse kerge suurenemine seerumis.

Harv (võib mõjutada kuni 1 inimest 1000-st):

 • jäsemete ning eriti näo ja keele jäikus, värisemine või kontrollimatud liigutused (ekstrapüramidaalsed sümptomid)
 • südame erutusjuhtesüsteemi häired (sinuatriaalne blokaad, atrioventrikulaarne blokaad).

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

Kuidas Yasnal Q-Tab’i säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil pärast „EXP“. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Hoida originaalpakendis, niiskuse eest kaitstult.

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel temperatuuri eritingimusi.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

Pakendi sisu ja muu teave

Mida Yasnal Q-Tab sisaldab

 • Toimeaine on donepesiilvesinikkloriid.

Yasnal Q-Tab, 5 mg: üks suus dispergeeruv tablett sisaldab 5,22 mg donepesiilvesinikkloriidmonohüdraati, mis vastab 5 mg donepesiilvesinikkloriidile ja 4,56 mg donepesiilile.

Yasnal Q-Tab,10 mg: üks suus dispergeeruv tablett sisaldab 10,43 mg donepesiilvesinikkloriidmonohüdraati, mis vastab 10 mg donepesiilvesinikkloriidile ja 9,12 mg donepesiilile.

 • Teised koostisosad on mannitool (E421), mikrokristalliline tselluloos, väheasendatud hüdroksüpropüültselluloos, maltodekstriin, glükoos, sahharoos, akaatsiakummi, sorbitool (E420), banaani lõhna ja maitseaine, aspartaam (E951), kaltsiumsilikaat ja magneesiumstearaat.

Kuidas Yasnal Q-Tab välja näeb ja pakendi sisu

5 mg tabletid: valged, ümmargused, kaldservadega, ligikaudu 5,5 mm läbimõõduga suus dispergeeruvad tabletid.

10 mg tabletid: valged, ümmargused, kaldservadega, ligikaudu 7 mm läbimõõduga suus dispergeeruvad tabletid.

Tabletid on blistrites, pakendis on 10, 28, 30, 50, 56, 60, 84, 90, 98 või 100 suus dispergeeruvat tabletti.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja KRKA, d.d., Novo mesto Šmarješka cesta 6

8501 Novo mesto Sloveenia

Tootjad

KRKA, d.d., Novo mesto Šmarješka cesta 6

8501 Novo mesto Sloveenia

TAD Pharma GmbH

Heinz-Lohmann-Straße 5

27472 Cuxhaven

Saksamaa

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

KRKA, d.d., Novo mesto Eesti filiaal Pärnu mnt 141

11314 Tallinn Tel. +372 6671658

Infoleht on viimati uuendatud novembris 2018.

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Yasnal Q-Tab, 5 mg suus dispergeeruvad tabletid

Yasnal Q-Tab, 10 mg suus dispergeeruvad tabletid

KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS

Yasnal Q-Tab, 5 mg:

Üks suus dispergeeruv tablett sisaldab 5,22 mg donepesiilvesinikkloriidmonohüdraati, mis vastab 5 mg donepesiilvesinikkloriidile ja 4,56 mg donepesiilile.

Yasnal Q-Tab, 10 mg:

Üks suus dispergeeruv tablett sisaldab 10,43 mg donepesiilvesinikkloriidimonohüdraati, mis vastab 10 mg donepesiilvesinikkloriidile ja 9,12 mg donepesiilile.

INN. Donepezilum

Teadaolevat toimet omavad abiained:

 

aspartaam (E951)

glükoos

sahharoos

sorbitool (E420)

Yasnal Q-Tab 5 mg

0,75 mg

0,30 mg

0,25 mg

0,02 mg

Yasnal Q-Tab 10 mg

1,50 mg

0,60 mg

0,50 mg

0,04 mg

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

RAVIMVORM

Suus dispergeeruv tablett.

5 mg tabletid on valged, ümmargused, kaldservadega, ligikaudu 5,5 mm läbimõõduga suus dispergeeruvad tabletid.

10 mg tabletid on valged, ümmargused, kaldservadega, ligikaudu 7 mm läbimõõduga suus dispergeeruvad tabletid.

KLIINILISED ANDMED

Näidustused

Alzheimeri tõvest tingitud kerge kuni mõõduka dementsuse sümptomaatiline ravi.

Annustamine ja manustamisviis

Annustamine

Täiskasvanud/eakad

Ravi alustatakse annusega 5 mg ööpäevas (manustatakse üks kord ööpäevas). 5 mg ööpäevaannuse manustamist tuleb jätkata vähemalt ühe kuu vältel, et anda võimalus hinnata kõige varasemat kliinilist vastust ravimile ja saavutada donepesiilvesinikkloriidi tasakaalukontsentratsioon. Pärast ühekuulist 5 mg ööpäevas ravi tuleb patsienti kliiniliselt hinnata, vajaduse korral võib Yasnal Q-Tab´i annust suurendada kuni 10 mg ööpäevas (manustamine ühe annusena). Maksimaalne soovitatav ööpäevane annus on 10 mg. Annuseid üle 10 mg ööpäevas ei ole kliinilistes uuringutes hinnatud.

Ravi peab alustama ja kontrollima arst, kes on kogenud Alzheimeri tõve diagnoosimises ja ravis. Diagnoos tuleb panna heakskiidetud juhiste (st DSM IV, RHK-10) järgi. Ravi donepesiiliga tohib alustada ainult siis, kui on olemas hooldaja, kes tagab, et patsient võtab ravimit regulaarselt.

Säilitusravi võib jätkata seni, kuni patsient saab sellest terapeutilist kasu. Seepärast tuleb donepesiili kliinilist mõju regulaarselt taashinnata. Ravi lõpetamist tuleb kaaluda siis, kui terapeutilise kasu tõendeid enam ei esine. Individuaalset vastust donepesiilile ei saa ette ennustada.

Pärast ravi lõpetamist esineb järk-järguline Yasnal Q-Tab´i soodsate toimete vähenemine.

Neeru- ja maksakahjustus

Neerukahjustusega patsientidel võib kasutada samasugust raviskeemi, sest see seisund ei mõjuta donepesiilvesinikkloriidi kliirensit.

Võimaliku suurenenud ekspositsiooni tõttu kerge kuni mõõduka maksakahjustuse puhul (vt lõik 5.2) peab annuse suurendamine toimuma individuaalse taluvuse alusel. Puuduvad andmed raske maksakahjustusega patsientide kohta.

Lapsed ja noorukid

Yasnal Q-Tab´i ei soovitata kasutada alla 18-aastastel lastel ja noorukitel.

Manustamisviis

Yasnal Q-Tab´i manustatakse suu kaudu õhtul enne magamaminekut.

Tablett tuleb asetada keelele ja lasta sel suus lahustuda enne allaneelamist koos veega või ilma, sõltuvalt patsiendi eelistusest.

Vastunäidustused

Ülitundlikkus toimeaine, piperidiini derivaatide või lõigus 6.1 loetletud mis tahes abiainete suhtes.

Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Donepesiili kasutamist patsientidel, kellel esineb raske Alzheimerist tingitud dementsus, teised dementsuse tüübid või muud mälukahjustuse tüübid (nt vanusega seotud kognitiivsete võimete vähenemine), ei ole uuritud.

Anesteesia

Dopenesiil koliinesteraasi inhibiitorina võimendab tõenäoliselt suktsinüülkoliini tüüpi lihasrelaksatsiooni anesteesia ajal.

Kardiovaskulaarsed seisundid

Oma farmakoloogilise toime tõttu võivad koliinesteraasi inhibiitorid omada vagotoonilist toimet südame löögisagedusele (nt bradükardia). Selle toime potentsiaal võib olla eriti tähtis patsientidel, kellel esineb siinussõlme nõrkuse sündroom või teised supraventrikulaarsed erutusjuhte häired, nagu sinuatriaalne või atrioventrikulaarne blokaad.

On teatatud sünkoobi ja krampide esinemisest. Selliste patsientide uurimisel tuleb mõelda südame blokaadi või pikkade siinuspauside esinemise võimalusele.

Gastrointestinaalsed häired

Patsiente, kellel esineb suurem risk haavandite tekkeks, st neid, kellel on anamneesis haavand või kes saavad samal ajal mittesteroidseid põletikuvastaseid aineid (MSPVA-d), tuleb vastavate sümptomite osas jälgida. Siiski ei ole donepesiilvesinikkloriidi kliinilised uuringud näidanud ei peptilise haavandtõve ega gastrointestinaalsete verejooksude sageduse suurenemist võrreldes platseeboga.

Urogenitaalsüsteemi häired

Kuigi seda ei ole donepesiili kliinilistes uuringutes leitud, võivad kolinomimeetikumid põhjustada urineerimistakistust.

Neuroloogilised häired

Krambid: Arvatakse, et kolinomimeetikumidel on toime põhjustada generaliseerunud krampe. Siiski võib krambivalmidus olla ka Alzheimeri tõve ilming.

Kolinomimeetikumidel võib olla ekstrapüramidaalsümptomeid süvendav või põhjustav toime.

Maliigne neuroleptiline sündroom (MNS)

Donepesiili kasutamisel on väga harva teatatud maliigse neuroleptilise sündroomi (MNS) esinemisest, eriti patsientidel, kes samaaegselt võtavad ka antipsühhootikume. MNS on potentsiaalselt eluohtlik seisund, mida iseloomustab hüpertermia, lihasjäikus, autonoomne ebastabiilsus, teadvushäired ja suurenenud seerumi kreatiinfosfokinaasi tase. Muud nähud võivad olla müoglobinuuria (rabdomüolüüs) ja äge neerupuudulikkus. Kui patsiendil tekivad võimalikud MNS sümptomid või seletamatul põhjusel kõrge palavik ilma muude MNS-i kliiniliste ilminguteta, tuleb ravi katkestada.

Pulmonaalsed seisundid

Oma kolinomimeetilise toime tõttu tuleb koliinesteraasi inhibiitoreid määrata ettevaatlikult patsientidele, kellel on anamneesis astma või obstruktiivne kopsuhaigus.

Yasnal Q-Tab´i manustamist samal ajal teiste atsetüülkoliinesteraasi inhibiitorite, kolinergilise süsteemi agonistide või antagonistidega, tuleb vältida.

Raske maksakahjustus

Puuduvad andmed raske maksakahjustusega patsientide kohta.

Suremusnäitajad vaskulaarse dementsuse kliinilistes ravimiuuringutes

Viidi läbi kolm 6-kuulise kestusega kliinilist ravimiuuringut, mille käigus uuriti NINDS-AIREN-i kriteeriumidele vastavaid isikuid võimaliku vaskulaarse dementsuse (VaD) suhtes. NINDS-AIREN-i kriteeriumid on välja töötatud selleks, et tuvastada patsiente, kelle dementsusel arvatakse olevat ainult vaskulaarne põhjus, samuti selleks, et välistada Alzheimeri tõvega patsiente. Esimeses uuringus oli donepesiilvesinikkloriidi 5 mg annuse korral suremusmäär 2/198 (1,0%), donepesiilvesinikkloriidi 10 mg annuse korral 5/206 (2,4%) ja platseebo korral 7/199 (3,5%). Teises uuringus oli donepesiilvesinikkloriidi 5 mg annuse korral suremusmäär 4/208 (1,9%), donepesiilvesinikkloriidi 10 mg annuse korral 3/215 (1,4%) ja platseebo korral 1/193 (0,5%). Kolmandas uuringus oli suremusmäär donepesiilvesinikkloriidi 5 mg annuse korral 11/648 (1,7%) ja platseebo korral 0/326 (0%). Kolme vaskulaarse dementsuse uuringu kombineeritud suremusmäär oli donepesiilvesinikkloriidi rühmas küll arvuliselt suurem (1,7%) kui platseeborühmas (1,1%), ent statistiliselt oluline erinevus nende näitajate vahel puudus. Enamiku donepesiilvesinikkloriidi või platseebot tarvitanud patsientide surmajuhtude taga olid ilmselt erinevad vaskulaarsed põhjused, mis on selles vanuserühmas ja olemasoleva vaskulaarse haiguse korral üsna tõenäolised. Kõikide tõsiste mitteletaalsete ja letaalsete vaskulaarsete sündmuste analüüsi tulemusena ei täheldatud nende donepesiilvesinikkloriidi rühma võrdluses platseeboga sagedusmäära erinevust.

Mitmete Alzheimeri tõve uuringute (n = 4146) ühendanalüüsis, samuti nende uuringute ühendamisel teiste dementsuse uuringutega, sh vaskulaarse dementsuse uuringud, (kokku n = 6888), ületas suremusmäär platseeborühmades arvuliselt donepesiilvesinikkloriidi rühmade näitajaid.

Yasnal Q-Tab sisaldab:

Aspartaam (E951):

Sisaldab fenüülalaniini allikat. Võib olla kahjulik fenüülketonuuriaga inimestele.

Glükoos (dekstroos):

Seda ravimit ei tohi kasutada patsiendid, kellel on harvaesinev glükoosi-galaktoosi imendumishäire.

Sahharoos:

Seda ravimit ei tohi kasutada patsiendid, kellel on harvaesinev pärilik fruktoositalumatus, glükoosi- galaktoosi malabsorptsioon või sahharoos-isomaltaasi puudulikkus.

Sorbitool (E420):

Päriliku fruktoositalumatusega patsiendid ei tohi seda ravimit kasutada.

Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Donepesiilvesinikkloriid ja/või tema metaboliidid ei pärsi teofülliini, varfariini, tsimetidiini ega digoksiini metabolismi inimestel. Donepesiilvesinikkloriidi metabolismi ei mõjuta samaaegne digoksiini või tsimetidiini manustamine. In vitro uuringud on näidanud, et donepesiili metabolismis on haaratud tsütokroom P450 isoensüümid 3A4 ja vähemal määral 2D6. In vitro läbiviidud ravimite koostoime uuringud näitasid, et ketokonasool ja kinidiin, mis on vastavalt CYP3A4 ning 2D6 inhibiitorid, pärsivad donepesiili metabolismi. Seepärast võivad need ja teised CYP3A4 inhibiitorid (nagu itrakonasool ja erütromütsiin) ja CYP2D6 inhibiitorid,nagu fluoksetiin, inhibeerida donepesiili metabolismi. Uuringutes tervete vabatahtlikega suurendas ketokonasool keskmisi donepesiili kontsentratsioone ligikaudu 30% võrra. Ensüümide indutseerijad, nagu rifampitsiin, fenütoiin, karbamasepiin ja alkohol, võivad vähendada donepesiili sisaldust. Et inhibeeriva või indutseeriva toime tugevus ei ole teada, tuleb selliseid ravimite kombinatsioone kasutada ettevaatlikult. Donepesiilvesinikkloriid võib sekkuda teiste antikolinergilise toimega ravimite ainevahetusse. Esineb sünergismi võimalus samaaegse ravi korral selliste ravimitega nagu suktsinüülkoliin, teised neuromuskulaarsed blokaatorid või kolinergilised agonistid või beetablokaatorid, millel on toime südame erutusjuhtesse.

Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Rasedus

Puuduvad piisavad andmed donepesiili kasutamise kohta rasedatel.

Loomkatsetes ei ole näidatud teratogeenseid toimeid, ent on tõendeid peri- ja postnataalse toksilisuse kohta (vt lõik 5.3). Võimalik oht inimestele on teadmata.

Yasnal Q-Tab´i ei tohi raseduse ajal kasutada, kui see ei ole hädavajalik.

Imetamine

Donepesiil eritub roti piima. Ei ole teada, kas donepesiilvesinikkloriid eritub inimese rinnapiima, imetavatel naistel sellekohased uuringud puuduvad. Seepärast ei tohi donepesiili manustavad naised last rinnaga toita.

Fertiilsus

Loomkatsetes ei ole täheldatud toimeid fertiilsusele (vt lõik 5.3). Toimete kohta inimese fertiilsusele adekvaatsed andmed siiski puuduvad.

Toime reaktsioonikiirusele

Donepesiil mõjutab kergelt või mõõdukalt autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimet.

Dementsus võib kahjustada autojuhtimise võimet ja raskendada masinate käsitsemist. Lisaks võib donepesiil põhjustada kurnatust, pearinglust ja lihaskrampe, peamiselt ravi alguses või annuse suurendamisel. Raviarst peab regulaarselt hindama donepesiili saavate patsientide võimet jätkata autojuhtimist või käsitseda keerulisi masinaid.

Kõrvaltoimed

Kõige sagedasemad kõrvaltoimed on kõhulahtisus, lihaskrambid, kurnatus, iiveldus, oksendamine ja unetus.

Allpool on ära toodud kõrvaltoimed, mis esinevad sagedamini kui üksikutel juhtudel organsüsteemi klassi ja esinemissageduse alusel. Esinemissagedused on määratletud järgmiselt: väga sage (≥ 1/10); sage (≥ 1/100, < 1/10); aeg-ajalt (≥ 1/1000, < 1/100); harv (> 1/10 000, < 1/1000); väga harv

(< 1/10 000), teadmata (ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel).

Organsüsteemi

Väga sage

Sage

Aeg-ajalt

Harv

Väga

klass

 

 

 

 

harv

Infektsioonid ja

 

Ülemiste

 

 

 

infestatsioonid

 

hingamisteede

 

 

 

 

 

viirusinfektsioon

 

 

 

Ainevahetus- ja

 

Anoreksia

 

 

 

toitumishäired

 

 

 

 

 

Psühhiaatrilised

 

Hallutsinat-

 

 

 

häired

 

sioonid**

 

 

 

 

 

Agiteeritus**

 

 

 

 

 

Agressiivne

 

 

 

 

 

käitumine**

 

 

 

 

 

Ebanormaalsed

 

 

 

 

 

unenäod ja

 

 

 

 

 

luupainajad**

 

 

 

Närvisüsteemi

 

Sünkoop*

Krambid*

Ekstrapüra-

Maliigne

häired

 

Pearinglus

 

midaalsed

neuro-

 

 

Unetus

 

sümptomid

leptiline

 

 

 

 

 

sündroom

Südame häired

 

 

Bradükardia

Sinuatriaalne

 

 

 

 

 

blokaad

 

 

 

 

 

Atrioventri-

 

 

 

 

 

kulaarne

 

 

 

 

 

blokaad

 

Seedetrakti häired

Kõhulahtisus

Oksendamine

Seedetrakti

 

 

 

Iiveldus

Seedehäired

verejooks

 

 

 

 

 

Mao ja kaksteist-

 

 

 

 

 

sõrmiku

 

 

 

 

 

haavandid

 

 

 

 

 

Liigne süljeeritus

 

 

Maksa ja sapiteede

 

 

 

Maksa-

 

häired

 

 

 

funktsiooni

 

 

 

 

 

häire, sh

 

 

 

 

 

hepatiit***

 

Naha ja

 

Lööve

 

 

 

nahaaluskoe

 

Sügelus

 

 

 

kahjustused

 

 

 

 

 

Lihas-skeleti ja

 

Lihaskrambid

 

 

Rabdo-

sidekoe kahjustused

 

 

 

 

müolüüs*

 

 

 

 

 

***

Neerude ja

 

Kusepidamatus

 

 

 

kuseteede häired

 

 

 

 

 

Üldised häired ja

Peavalu

Kurnatus

 

 

 

manustamiskoha

 

Valu

 

 

 

reaktsioonid

 

 

 

 

 

Uuringud

 

 

Lihase

 

 

 

 

 

kreatiinkinaasi

 

 

 

 

 

kontsentratsiooni

 

 

 

 

 

vähene tõus

 

 

 

 

 

seerumis

 

 

Vigastus, mürgistus

 

Õnnetusjuhtumid

 

 

 

ja protseduuri

 

 

 

 

 

tüsistused

 

 

 

 

 

* Patsientide uurimisel sünkoobi või krampide suhtes tuleb mõelda südame blokaadi või pikkade siinuspauside peale (vt lõik 4.4).

 • **Hallutsinatsioonid, ebanormaalsed unenäod, luupainajad, agiteeritus ja agressiivne käitumine on kadunud annuse vähendamise või ravi katkestamisega.
 • ***Teadmata põhjusega maksafunktsiooni häire korral tuleb mõelda donepesiili ärajätmisele.

****Teadete kohaselt esineb rabdomüolüüsi maliigsest neuroleptilisest sündroomist eraldi ja see on ajaliselt tihedalt seotud donepesiilravi alustamise või annuse suurendamisega.

Võimalikest kõrvaltoimetest teavitamine

Ravimi võimalikest kõrvaltoimetest on oluline teavitada ka pärast ravimi müügiloa väljastamist. See võimaldab jätkuvalt hinnata ravimi kasu/riski suhet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist võimalikest kõrvaltoimetest www.ravimiamet.ee kaudu.

Üleannustamine

Sümptomid

Hinnanguliselt on donepesiilvesinikkloriidi keskmine surmav annus pärast ühekordset suukaudset manustamist hiirtel ja rottidel vastavalt 45 mg/kg ning 32 mg/kg, ehk ligikaudu225 ja 160 korda suurem kui maksimaalne soovitatav annus inimesel, 10 mg ööpäevas. Katseloomadel leiti annusega seotud kolinergilise stimulatsiooni nähte ja nende hulka kuulusid vähenenud spontaanne liikuvus, lebav asend, kõikuv kõnnak, pisaravoolus, kloonilised krambid, hingamise pärssumine, süljeeritus, mioos, fastsikulatsioon ning madalam kehatemperatuur.

Koliinesteraasi inhibiitorite üleannustamine võib põhjustada kolinergilist kriisi, mida iseloomustavad tugev iiveldus, oksendamine, süljeeritus, higistamine, bradükardia, hüpotensioon, hingamise pärssumine, kollaps ja krambid. Võimalik on suurenev lihasnõrkus, mis võib hingamislihaste haaratusel lõppeda surmaga.

Ravi

Nagu iga üleannustamise korral, tuleb ka siin rakendada üldisi toetavaid meetmeid. Yasnal Q-Tab´i üleannustamisel võib antidoodina kasutada tertsiaarseid antikolinergikume nagu atropiin. Atropiinsulfaadi intravenoosne annus tuleb tiitrida kliinilise vastuse alusel: algannus 1,0...2,0 mg intravenoosselt, järgmised annused vastavalt kliinilisele vastusele. Teiste kolinomimeetikumide koosmanustamisel kvaternaarsete antikolinergikumidega, nagu glükopürrolaat, on teatatud atüüpilistest vastustest vererõhu ja südame löögisageduse osas. Ei ole teada, kas donepesiilvesinikkloriidi ja/või selle metaboliite saab eemaldada dialüüsi (hemodialüüs, peritoneaaldialüüs või hemofiltratsioon) abil.

FARMAKOLOOGILISED OMADUSED

Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline rühm: dementsusevastased ained, antikoliinesteraasid; ATC-kood: N06DA02

TOIMEMEHHANISM

Donepesiilvesinikkloriid on spetsiifiline ja pöörduv atsetüülkoliinesteraasi inhibiitor. Atsetüülkoliinesteraas on peamine koliinesteraas ajus. Donepesiilvesinikkloriid on in vitro üle 1000 korra tugevam selle ensüümi inhibiitor kui butürüülkoliinesteraasi inhibiitor, mis on peamiselt väljaspool kesknärvisüsteemi esinev ensüüm.

Kliiniline efektiivsus ja ohutus

Alzheimeri dementsus

Alzheimeri tõvest tingitud dementsusega patsientidel, kes osalesid kliinilistes uuringutes, tekitas donepesiil ühekordsete ööpäevaste 5 mg või 10 mg annuste manustamine stabiilse atsetüülkoliinesteraasi aktiivsuse inhibeerimise (mõõdetuna erütrotsüütide membraanidel) vastavalt 63,6% ja 77,3% ulatuses. Seda mõõdeti pärast annuse manustamist. On näidatud, et

atsetüülkoliinesteraasi (AChE) inhibeerimine erütrotsüütides on vastavuses ADAS-cog muutustega (kognitiivse tundlikkuse test). Donepesiilvesinikkloriidi võimet muuta dementsuse põhjuseks oleva neuropatoloogia kulgu ei ole uuritud. Seepärast ei ole alust arvata, et donepesiil mõjutab haiguse progresseerumist.

Alzheimeri tõvest tingitud dementsuse ravi tõhusust donepesiiliga on uuritud neljas platseeboga kontrollitud uuringus, neist 2 kestsid 6 kuud ja 2 kestsid 1 aasta.

Kliinilises uuringus pärast 6-kuulist ravi donepesiiliga tehti analüüs, milles kasutati kolme efektiivsuse kriteeriumi kombinatsiooni: ADAS-Cog (kognitiivse suutlikkuse mõõtmine), kliinilisel intervjuul põhinev arvamus hooldaja tegevuse muutuste kohta – CIBIC+ (üldise funktsionaalse võimekuse mõõtmine) ja kliinilise dementsuse hindamise skaala igapäevatoimingute allskaala (ühiskondlik elu, kodu, hobide ja isikliku toimetuleku mõõtmine).

Ravile vastanuiks peeti patsiente, kes täitsid allpool toodud kriteeriumid.

Vastus

ADAS-Cog paranemine vähemalt 4 punkti võrra

 

CIBIC + halvenemist ei esinenud

 

 

Kliinilise dementsuse hindamise skaala igapäevatoimingute allskaala ei

 

halvenenud.

 

 

 

 

 

 

 

 

Vastuse %

 

 

 

 

 

 

 

 

Ravikavatsuslik populatsioon

 

Hinnatav populatsioon

 

 

n = 365

 

n = 352

Platseeborühm

 

10%

 

10%

 

 

 

 

 

Donepesiil 5 mg rühm

 

18%*

 

18%*

 

 

 

 

 

Donepesiil 10 mg rühm

 

21%*

 

22%**

 

 

 

 

 

* p < 0,05

 

 

 

 

** p < 0,01

 

 

 

 

Donepesiil suurendas statistiliselt oluliselt ravile vastanud patsientide arvu.

Farmakokineetilised omadused

Imendumine

Maksimaalne plasmatase saavutatakse ligikaudu 3...4 tundi pärast suukaudset manustamist. Plasmakontsentratsioonid ja AUC suurenevad proportsionaalselt manustatud annusega. Eliminatsiooni poolväärtusaeg on ligikaudu 70 tundi, seega saavutatakse ööpäevaste üksikannuste korduva manustamisega järk-järgult tasakaaluseisund. Tasakaalukontsentratsioon saavutatakse ligikaudu 3 nädala jooksul pärast ravi alustamist. Tasakaalukontsentratsiooni korral varieeruvad donepesiilvesinikkloriidi plasmakontsentratsioon ja sellega seotud farmakodünaamiline toime päeva jooksul väga vähe.

Toit ei mõjutanud donepesiilvesinikkloriidi imendumist.

Jaotumine

Donepesiilvesinikkloriid seondub inimese plasmavalkudega ligikaudu 95% ulatuses. Aktiivse metaboliidi 6-O-desmetüüldonepesiili seonduvus plasmavalkudega ei ole teada. Donepesiilvesinikkloriidi jaotumist keha erinevatesse kudedesse ei ole täpselt uuritud. Siiski leiti

massitasakaalu uuringus tervetel meessoost vabatahtlikel, et 240 tundi pärast ühekordse 5 mg C- märgistusega donepesiilvesinikkloriidi manustamist jäi ligikaudu 28% märgistusest avastamatuks. See kinnitab, et donepesiilvesinikkloriid ja/või selle metaboliidid võivad organismi jääda kauemaks kui 10 päeva.

Biotransformatsioon/eritumine

Donepesiilvesinikkloriid eritub uriiniga nii muutumatul kujul kui ka metaboliseerituna tsütokroom P450 süsteemi poolt paljudeks metaboliitideks, millest kõiki ei ole veel identifitseeritud. Pärast ühekordse 5 mg C-märgistusega donepesiilvesinikkloriidi annuse manustamist esines plasma radioaktiivsus, mida väljendati protsendina manustatud annusest, peamiselt muutumatu donepesiilvesinikkloriidina (30%), 6-O-desmetüüldonepesiilina (11%, ainuke metaboliit, millel on donepesiilvesinikkloriidiga sarnane aktiivsus), donepesiil-cis-N-oksiidina (9%), 5-O- desmetüüldonepesiilina (7%) ja 5-O-desmetüüldonepesiili glükuroniidkonjugaadina (3%). Ligikaudu 57% kogu manustatud radioaktiivsusest avastati uriinist (17% muutumatu donepesiilina) ja 14,5% väljaheitest, mis lubab oletada, et peamisteks eliminatsiooniteedeks on biotransformatsioon ja eritumine uriiniga. Puuduvad tõendid, mis viitaksid donepesiilvesinikkloriidi ja/või mõne selle metaboliidi enterohepaatilisele retsirkulatsioonile.

Plasma donepesiili kontsentratsioonid vähenevad poolväärtusajaga ligikaudu 70 tundi.

Teised patsientide erigrupid

Sugu, rass ja suitsetamine anamneesis ei oma kliiniliselt olulist mõju donepesiilvesinikkloriidi plasmakontsentratsioonile. Donepesiili farmakokineetikat ei ole formaalselt uuritud tervetel eakatel ega Alzheimerist tingitud või vaskulaarse dementsusega patsientidel. Siiski sarnanesid patsientide keskmised plasmakontsentratsioonid suuresti tervete noorte vabatahtlike plasmakontsentratsioonidega.

Maksakahjustus

Kerge kuni keskmise maksakahjustusega patsientidel esines stabiilne suurenenud donepesiilisisaldus; keskmine AUC oli suurenenud 48% ja keskmine CMAX 39% võrra (vt lõik 4.2).

Prekliinilised ohutusandmed

Ulatuslikud uuringud katseloomadel on näidanud, et käesolev ravim põhjustab vähe muid toimeid peale farmakoloogiliste toimete, mis vastavad tema toimimisele kolinergilise stimulaatorina (vt lõik 4.9). Donepesiil ei olnud mutageenne bakteriaalsetes ja imetajate rakkude mutatsiooniuuringutes. Esinesid mõned klastogeensed efektid in vitro kontsentratsioonides, mis olid rakkudele toksilised ja ületasid enam kui 3000 korda stabiilset plasmasisaldust. In vivo ei leitud hiire mikrotuuma mudelis klastogeenseid ega muid genotoksilisi toimeid. Pikaajalistel kartsinogeensuse uuringutes nii rottidel kui ka hiirtel ei esinenud tõendeid onkogeense potentsiaali kohta.

Donepesiilvesinikkloriidil puudus toime rottide või küülikute fertiilsusele, kuid see mõjutas veidi surnultsünde ja poegade elulemust, kui donepesiilvesinikkloriidi manustati tiinetele rottidele 50 korda inimese annusest suuremates kogustes (vt lõik 4.6).

FARMATSEUTILISED ANDMED

Abiainete loetelu

Mannitool (E421)

Mikrokristalliline tselluloos

Väheasendatud hüdroksüpropüültselluloos

Maltodekstriin

Glükoos

Sahharoos

Akaatsiakummi

Sorbitool (E420)

Banaani lõhna- ja maitseaine

Aspartaam (E951)

Kaltsiumsilikaat

Magneesiumstearaat

Sobimatus

Ei kohaldata.

Kõlblikkusaeg

5 aastat.

Säilitamise eritingimused

Hoida originaalpakendis, niiskuse eest kaitstult. See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel temperatuuri eritingimusi.

Pakendi iseloomustus ja sisu

Blistrid (OPA/Al/PVC kile ja lahtitõmmatav PET/Al foolium) 10, 28, 30, 50, 56, 60, 84, 90, 98 või 100 suus dispergeeruvat tabletti, kartongkarbis.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Erihoiatused ravimpreparaadi hävitamiseks

Erinõuded puuduvad.

MÜÜGILOA HOIDJA

KRKA, d.d., Novo mesto Šmarješka cesta 6

8501 Novo mesto Sloveenia

MÜÜGILOA NUMBRID

5 mg: 729711

10 mg: 729611

ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE/MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV

Müügiloa esmase väljastamise kuupäev: 01.02.2011

Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 04.07.2017

TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV

november 2018