Xeomin - süstelahuse pulber (100ühik) - Pakendi infoleht

ATC Kood: M03AX01
Toimeaine: botulismitoksiin
Tootja: Merz Pharmaceuticals GmbH

Artikli sisukord

Pakendi infoleht: teave kasutajale

XEOMIN, 50 ühikut, süstelahuse pulber

XEOMIN, 100 ühikut, süstelahuse pulber

XEOMIN, 200 ühikut, süstelahuse pulber

Kompleksvalkude vaba A-tüüpi Clostridium botulinum’i neurotoksiin (150 kD)

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

 • Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
 • Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.
 • Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

 1. Mis ravim on XEOMIN ja milleks seda kasutatakse
 2. Mida on vaja teada enne XEOMIN’i kasutamist
 3. Kuidas XEOMIN’i kasutada
 4. Võimalikud kõrvaltoimed
 5. Kuidas XEOMIN’i säilitada
 6. Pakendi sisu ja muu teave
 7. Mis ravim on XEOMIN ja milleks seda kasutatakse

XEOMIN on ravim, mis lõõgastab lihaseid.

XEOMIN’i kasutatakse täiskasvanutel järgmiste seisundite raviks:

silmalaukramp (blefarospasm)

kõõrkaelsus (spasmoodiline kõõrkaelsus)

suurenenud lihaspinge/kontrollimatu lihasjäikus õlgades, käsivartes või labakätes (käelihaste spastilisus).

Mida on vaja teada enne XEOMIN’i kasutamist

Ärge kasutage XEOMIN’i:

 • kui olete Atüüpi botulinum neurotoksiini või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline
 • kui te kannatate lihasaktiivsuse generaliseerunud häire all (nt myasthenia gravis, LambertiEatoni sündroom)
 • kui teil esineb planeeritavas süstekohas infektsioon või põletik.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Võivad tekkida kõrvaltoimed, kui A-tüüpi botulinum neurotoksiini süste läheb valesse kohta ja paralüseerib ajutiselt lähedalasuvad lihasrühmad. Väga harva on laekunud teateid kõrvaltoimetest, mis võivad olla seotud toksiini süstekohast eemale levimisega, mis põhjustab A-tüüpi botulinum toksiini ravitoimega samalaadseid sümptomeid (nt liigne lihasnõrkus, neelamisraskused või joogi või söögi tahtmatu hingetorusse tõmbamine). Patsientidel, kes saavad soovitatavaid annuseid, võib esineda liigset lihasnõrkust.

Kui annus on liiga suur või süsted liiga sagedased, võib suureneda risk antikehade tekkimiseks. Antikehade moodustumine võib põhjustada A-tüüpi botulinum neurotoksiini ravi ebaõnnestumise, ükskõik mis põhjusel seda kasutada.

Enne XEOMIN’i kasutamist pidage nõu oma arstiga:

kui teil on mis tahes tüüpi veritsushäire

kui te kasutate ravimeid, mis vähendavad verehüübivust (nt kumariin, hepariin, atsetüülsalitsüülhape, klopidogreel)

kui teil on süstitavas lihases selgelt väljendunud nõrkus või vähenenud lihasmass

kui teil on amüotroofne lateraalskleroos (ALS), mis võib põhjustada lihaskoe üldist kõhetumist

kui te põete mõnda haigust, mis häirib närvide ja skeletilihase vahelist ülekannet (perifeerne neuromuskulaarne häire)

kui teil on või on olnud neelamishäireid

kui teil on või on olnud krampe

kui teil on varem olnud probleeme seoses A-tüüpi botulinum toksiini süstetega

kui teil on tulemas kirurgiline operatsioon.

Pöörduge kohe abi saamiseks oma arsti poole, kui teil tekib mõni alljärgnevatest haigusnähtudest:

raskused hingamisel, neelamisel või rääkimisel

nõgeslööve, paistetus, sh näo või kõripiirkonna paistetus, vilisev hingamine, minestustunne ja õhupuudus (raskete allergiliste reaktsioonide võimalikud sümptomid).

XEOMIN’i korduv süstimine

Kui teile süstitakse XEOMIN’i korduvalt, võib toime tugevneda või nõrgeneda. Võimalikud põhjused selleks on:

teie arst võib süstelahuse ettevalmistamiseks kasutada teistsugust tehnikat

erinevad raviintervallid

süstimine teise lihasesse

XEOMIN’i toimeaine efektiivsuse märkimisväärne varieerumine

ravivastuse puudumine/ravi ebaõnnestumine ravikuuri ajal.

Kui te olete olnud pikemat aega väheaktiivne, peaksite XEOMIN’i süstimise järel aktiivsust järk-järgult suurendama.

Silmalaukramp (blefarospasm)

Enne XEOMIN’i kasutamist pidage nõu oma arstiga:

kui teil on olnud silmaoperatsioon. Arst võtab kasutusele vajalikud ettevaatusabinõud.

kui teil on suletudnurga glaukoomi tekkerisk. See haigus võib põhjustada silma siserõhu tõusu, mis võib kahjustada silmanärvi. Teie arst teavitab teid, kui te olete ohustatud.

Silmalau pehmetes kudedes võivad ravi käigus tekkida väikesed veritsustäpid. Arst saab nende teket vähendada, surudes kohe pärast süsti õrnalt süstekohta.

Pärast XEOMIN’i süstimist silmalihastesse võib väheneda silmade pilgutamine. See võib viia silmamuna eesmise läbipaistva osa (sarvkesta) pikaajalise paljastumisele. See võib omakorda viia püsivate pinnadefektide ja põletiku tekkele (sarvkesta haavandumine).

Kõõrkaelsus (spasmoodiline kõõrkaelsus)

Pärast XEOMIN’i süstimist võivad teil tekkida kerged kuni rasked neelamisraskused. See võib põhjustada hingamishäireid ja teil võib olla suurem risk võõrkehade või vedelike sissehingamiseks. Võõrkehad kopsus võivad põhjustada põletikku või nakkust (kopsupõletik). Vajadusel osutab teie arst vastavat meditsiinilist abi (nt kunstlik toitmine).

Süstimisjärgsed neelamishäired võivad kesta kaks kuni kolm nädalat, ühel patsiendil on kirjeldatud kestust kuni viis kuud.

Suurenenud lihaspinge/kontrollimatu lihasjäikus õlgades, käsivartes või labakätes (käelihaste

spastilisus)

XEOMIN’i saab kasutada suurenenud lihaspinge/kontrollimatu lihasjäikuse raviks ülajäsemetes, näiteks õlas, küünarliigeses, käsivarres või käelabas. XEOMIN on efektiivne koos tavapärase standardraviga. XEOMIN’i tuleb kasutada koos nende ravimeetoditega.

Tõenäoliselt ei paranda ravim liigeste liikuvusulatust, kui ümbritsev lihas on kaotanud elastsuse.

Lapsed ja noorukid

Ärge kasutage seda ravimit 0…17-aastastel lastel ja noorukitel, sest XEOMIN’i kasutamist lastel ja noorukitel ei ole veel uuritud ja seetõttu ei ole see soovitatav.

Muud ravimid ja XEOMIN

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate, olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes muid ravimeid.

XEOMIN’i toimet võivad tugevdada:

ravimid, mida kasutatakse teatud infektsioonhaiguste raviks (spektinomütsiin või aminoglükosiidantibiootikumid [nt neomütsiin, kanamütsiin, tobramütsiin])

muud ravimid, mis lõõgastavad lihaseid (nt tubokurariini tüüpi lihaslõõgastid). Selliseid ravimeid kasutatakse näiteks üldanesteesias. Enne kirurgilist operatsiooni rääkige anestesioloogile, kui teile on manustatud XEOMIN’i.

Sellistel juhtudel tuleb XEOMIN’i kasutada ettevaatusega.

XEOMIN’i toimet võivad vähendada teatud malaaria ja reumatismi ravimid (mida tuntakse aminokinoliinide nime all).

Rasedus, imetamine ja viljakus

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

XEOMIN’i ei tohi kasutada raseduse ajal, välja arvatud juhul, kui teie arst otsustab, et ravivajadus ja oodatav kasu õigustavad võimalikku riski lootele.

XEOMIN’i ei ole soovitatav kasutada, kui toidate last rinnaga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Ärge juhtige sõidukeid ega osalege potentsiaalselt ohtlikes tegevustes, kui teil esineb silmalau allavaje, nõrkus (jõuetus), lihasnõrkus, pearinglus või nägemishäired.

Kahtluse korral pidage nõu oma arstiga.

Kuidas XEOMIN’i kasutada

XEOMIN’i tohib manustada ainult arst, kellel on vajalikud spetsiifilised teadmised A-tüüpi botulinum neurotoksiini kasutamisest.

Optimaalsed annused, sageduse ja süstekohtade arvu ravitavas lihases valib arst individuaalselt teie jaoks. Esmase ravi tulemusi XEOMIN’iga hinnatakse ja selle alusel kohandatakse annust, kuni soovitud ravitoime on saavutatud.

Kui teil on tunne, et XEOMIN’i toime on liiga tugev või liiga nõrk, rääkige sellest oma arstiga. Kui ravitoimet ei ilmne, tuleb kaaluda alternatiivseid ravivõimalusi.

Silmalaukramp (blefarospasm)

Soovitatav algannus on kuni 25 ühikut silma kohta, soovitatav koguannus järgmistel raviseanssidel on kuni 100 ühikut seansi kohta. Tavaliselt algab toime nelja päeva jooksul pärast süstimist. Üldiselt kestab iga süstekorra toime ligikaudu 3…4 kuud, kuid võib kesta märkimisväärselt vähem või kauem. Ravi võib vajadusel korrata. Ravi intervallid määrab teie arst vastavalt teie tegelikule vajadusele.

Ravimi süstimine sagedamini kui iga kolme kuu järel ei avalda üldjuhul täiendavat soodsat toimet.

Kõõrkaelsus (spasmoodiline kõõrkaelsus)

Soovitatav annus ühe süstekoha kohta on kuni 50 ühikut ja maksimaalne koguannus esimesel raviseansil on 200 ühikut. Sõltuvalt ravivastusest võib teie arst teile järgmistel raviseanssidel manustada kuni 300- ühikulisi annuseid. Tavaliselt algab toime seitsme päeva jooksul pärast süstimist. Üldiselt kestab iga süstekorra toime ligikaudu 3…4 kuud, kuid võib kesta märkimisväärselt vähem või kauem. Soovitatavalt ei tohi raviseansside vahe olla lühem kui 10 nädalat. Ravi intervallid määrab teie arst vastavalt teie tegelikule vajadusele.

Suurenenud lihaspinge/kontrollimatu lihasjäikus õlgades, käsivartes või labakätes (käelihaste

spastilisus)

Soovitatav annus on kuni 500 ühikut ravikuuri kohta, kuid õlalihastesse ei tohi manustada rohkem kui 250 ühikut. Patsiendid on märkinud, et toime algas 4 päeva jooksul pärast süstimist. Lihastoonuse paranemist täheldati 4 nädala jooksul. Üldjuhul kestis ravi toime 12 nädalat, kuid toime kestus võib olla ka märkimisväärselt lühem või pikem. Süstimiskordade vahe peab olema vähemalt 12 nädalat. Ravi intervallid määrab teie arst vastavalt teie tegelikule vajadusele.

Manustamisviis

Lahustatud XEOMIN on mõeldud lihasesiseseks süstimiseks (intramuskulaarne süste; vt teavet tervishoiutöötajatele käesoleva infolehe lõpus).

Kui teile manustatakse XEOMIN’i vajalikust rohkem

Üleannustamise sümptomid:

Üleannustamise haigusnähud ei avaldu kohe pärast süstimist ja võivad avalduda üldise nõrkuse, silmalau allavaje, kahelinägemise, hingamisraskuste, kõnehäirete ning hingamisteede lihaste halvatusena või neelamisraskustena, mis võivad põhjustada kopsupõletikku.

Abinõud üleannustamise korral:

Kui tunnete üleannustamise sümptomeid, võtke kohe ühendust erakorralise meditsiini osakonnaga või paluge oma sugulastel seda teha, ja laske end haiglasse viia. Vajalikuks võib osutuda mitmepäevane meditsiiniline järelvalve ja hingamisaparaadi kasutamine.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Tavaliselt ilmnevad kõrvaltoimed esimese nädala jooksul pärast ravi ja on olemuselt ajutised. Kõrvaltoimed võivad olla tingitud ravimist, süstimise tehnikast või mõlemast. Kõrvaltoimed võivad piirduda alaga süstekoha ümbruses (nt piirdunud lihasnõrkus, paikne valu, põletik, torkimistunne (paresteesia), vähenenud puutetundlikkus (hüpesteesia), hellus, (üldine) turse, pehmete kudede turse (ödeem), nahapunetus (erüteem), sügelus, piirdunud infektsioon, hematoom, veritsus ja/või verevalumid).

Süstlanõela torge võib põhjustada valu. See valu või süstlahirm võivad põhjustada minestust, iiveldust, tinnitust (helin kõrvus) või vererõhu langust.

Kõrvaltoimed, nt liigne lihasnõrkus või neelamisraskused, võivad olla põhjustatud lihaste lõõgastamisest XEOMIN’i süstekohast kaugemal. Neelamisraskuste tõttu võib patsient tõmmata hingamisteedesse võõrkehasid, mis võib põhjustada kopsupõletikku ja mõnedel juhtudel surma.

XEOMIN’i kasutamisel võib tekkida allergiline reaktsioon. Harva on teatatud tõsisest ja/või kiiret tüüpi allergilisest reaktsioonist (anafülaksia) või allergilistest reaktsioonidest ravimi koostisse kuuluvale seerumile (seerumtõbi), mis võivad näiteks põhjustada hingamisraskust (düspnoe), nõgestõbe (urtikaaria) või pehmete kudede turseid (ödeem). Mõnda neist reaktsioonidest on täheldatud pärast tavapärase A-tüüpi botulinum toksiini kasutamist. Need esinesid, kui toksiini manustati eraldi või

kombinatsioonis teiste preparaatidega, mis teadaolevalt võivad anda sarnaseid reaktsioone. Allergiline reaktsioon võib põhjustada ükskõik milliseid järgmistest sümptomitest:

raskused hingamisel, neelamisel või rääkimisel, mis on tingitud näo, huulte, suu või kurgu tursest

käte, jalgade või pahkluude turse.

Kui märkate ükskõik millist neist kõrvaltoimetest, palun teatage neist otsekohe oma arstile või paluge seda teha oma lähedastel ja pöörduge lähima haigla trauma- ja erakorraliste haigete osakonda.

Silmalaukramp (blefarospasm)

XEOMIN’i kasutamisel on teatatud järgmistest kõrvaltoimetest:

Väga sage (võib tekkida rohkem kui 1 inimesel 10-st):

Silmalau allavaje (ptoos), silmade kuivus

Sage (võib tekkida kuni 1 inimesel 10-st):

Hägune nägemine, nägemiskahjustus, topeltnägemine (diploopia), suurenenud pisaratootmine, suukuivus, neelamisraskused (düsfaagia), peavalu, süstekoha valu, väsimus, lihasnõrkus, näolihaste nõrkus (näo parees)

Aeg-ajalt (võib tekkida kuni 1 inimesel 100-st):

Lööve

Kõõrkaelsus (spasmoodiline kõõrkaelsus)

XEOMIN’i kasutamisel on teatatud järgmistest kõrvaltoimetest:

Väga sage (võib tekkida rohkem kui 1 inimesel 10-st):

Neelamisraskused (düsfaagia)

Sage (võib tekkida kuni 1 inimesel 10-st):

Kaelavalu, lihasnõrkus, skeletilihaste valu (müalgia), skeletilihaste jäikus, lihasspasmid, peavalu, pearinglus, süstekoha valu, nõrkus (jõuetus), suukuivus, iiveldus, suurenenud higistamine (hüperhidroos), ülemiste hingamisteede infektsioon, minestustunne (presünkoop)

Aeg-ajalt (võib tekkida kuni 1 inimesel 100-st):

Kõnehäired (düsfoonia), hingeldus (düspnoe), lööve

Kõõrkaelsuse ravi võib põhjustada erineva raskusastmega neelamishäireid. See võib põhjustada võimalikku võõrkehade sissehingamist, mis võib vajada meditsiinilist sekkumist. Pärast süstimist võivad neelamisraskused kesta kaks kuni kolm nädalat, kuid ühel juhul on kirjeldatud kestust kuni viis kuud. Neelamishäired näivad olevat annusest sõltuvad.

Suurenenud lihaspinge/kontrollimatu lihasjäikus õlgades, käsivartes või labakätes (käelihaste

spastilisus)

XEOMIN’i kasutamisel on teatatud järgmistest kõrvaltoimetest:

Sage (võib tekkida kuni 1 inimesel 10-st):

Suukuivus

Aeg-ajalt (võib tekkida kuni 1 inimesel 100-st):

Peavalu, vähenenud puutetundlikkus (hüpoesteesia), lihasnõrkus, valu jäsemes, nõrkus (jõuetus), skeletilihaste valu (müalgia), neelamisraskused (düsfaagia), iiveldus

Teadmata (ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel):

Süstekoha valu

Osa neist kõrvaltoimetest võivad olla haigusega seotud.

Turuletulekujärgne kogemus

Kirjeldatud on gripilaadseid haigusnähte ja ülitundlikkusreaktsioone, nagu paistetus, pehmete kudede paistetus (turse, ka süstekohast eemal), punetus, kihelus, lööve (paikne ja üldine) ning õhupuudus.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

Kuidas XEOMIN’i säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil ja viaalil pärast „Kõlblik kuni“. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Avamata viaal: Hoida temperatuuril kuni 25°C.

Valmistatud lahus: Ravimi kasutusaegne keemilis-füüsikaline stabiilsus on tõestatud 24 tunni jooksul temperatuuril 2°C kuni 8°C.

Mikrobioloogilise saastatuse vältimiseks tuleb ravim kohe ära kasutada. Kui ravimit ei kasutata kohe, on kõlblikkusaeg ja säilitamistingimused kasutaja vastutusel ega tohiks tavaliselt ületada 24 tundi temperatuuril 2°C kuni 8°C, välja arvatud juhul kui lahjendamine on toimunud kontrollitud ja valideeritud aseptilistes tingimustes.

Arst ei tohi XEOMIN’i kasutada, kui lahus on hägune või sisaldab nähtavaid osakesi.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni.

Hävitamisjuhiseid vt teabest tervishoiutöötajatele selle infolehe lõpus.

Pakendi sisu ja muu teave

Mida XEOMIN sisaldab

Toimeaine on A-tüüpi CLOSTRIDIUM BOTULINUMi neurotoksiin (150 kD), mis ei sisalda kompleksvalke.

Üks viaal sisaldab 50, 100 või 200 ühikut kompleksvalkude vaba A-tüüpi CLOSTRIDIUM BOTULINUMi neurotoksiini (150 kD).

Teised koostisosad on: humaanalbumiin, sahharoos.

Kuidas XEOMIN välja näeb ja pakendi sisu

XEOMIN’i turustatakse pulbrina süstelahuse valmistamiseks. Pulber on valget värvi. Pulbri lahustamisel saadakse selge värvitu lahus.

XEOMIN, 50 ühikut, süstelahuse pulber: pakendi suurused on 1, 2, 3 või 6 viaali XEOMIN, 100 ühikut, süstelahuse pulber: pakendi suurused on 1, 2, 3, 4 või 6 viaali XEOMIN, 200 ühikut, süstelahuse pulber: pakendi suurused on 1, 2, 3, 4 või 6 viaali

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja

Merz Pharmaceuticals GmbH Eckenheimer Landstraße 100 60318 Frankfurt/Main

P.O. Box 11 13 53

60048 Frankfurt/Main

Saksamaa

Tootja

Merz Pharma GmbH & Co. KGaA

Eckenheimer Landstraße 100

60318 Frankfurt/Main

P.O. Box 11 13 53

60048 Frankfurt/Main

Saksamaa

Telefon: +49-69/1503-1

Faks: +49-69/1503-200

See ravimpreparaat on saanud müügiloa Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriikides järgmiste

nimetustega:

XEOMIN: Austria, Bulgaaria, Küpros, Horvaatia, Tšehhi Vabariik, Taani, Eesti, Saksamaa, Kreeka, Soome, Prantsusmaa, Ungari, Island, Iirimaa, Itaalia, Läti, Lihtenstein, Leedu, Luksemburg, Malta, Holland, Norra, Poola, Portugal, Rumeenia, Slovaki Vabariik, Sloveenia, Hispaania, Rootsi, Ühendkuningriik

XEOMEEN: Belgia

Infoleht on viimati uuendatud veebruaris 2018.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Järgmine teave on ainult tervishoiutöötajatele:

Juhised süstelahuse manustamiskõlblikuks muutmiseks:

XEOMIN muudetakse manustamiskõlblikuks enne süstimist 9 mg/ml (0,9%) naatriumkloriidi süstelahuses.

XEOMIN’i tohib kasutada ainult ettenähtud näidustusel ühe patsiendi ravimiseks ühe seansi ajal.

Hea tava on muuta viaali sisu manustamiskõlblikuks ja valmistada süstal ette plastkattega paberrätiku kohal, et vältida ravimi maha tilkumist. Süstlasse tõmmatakse õige kogus naatriumkloriidi lahust (vt lahjendustabelist). Ravimi manustamiskõlblikuks muutmiseks on soovitatav kasutada 20…27 G lühikest viltulõigatud otsaga nõela. Kui nõel on vertikaalselt sisestatud läbi kummikorgi, süstitakse lahusti ettevaatlikult viaali, püüdes ära hoida vahu tekkimist. Kui vaakum ei tõmba lahustit viaali, tuleb viaal ära visata. Eemaldage süstal viaali küljest ja segage XEOMIN lahustiga, viaali ettevaatlikult keerates ja ümber/tagurpidi pöörates – ärge loksutage viaali jõuliselt. Vajadusel võib manustamiskõlblikuks muutmiseks kasutatud nõel jääda viaali ning selle kaudu tõmmatakse uude steriilsesse süstlasse süsteks sobiv vajalik kogus lahust.

Manustamiskõlblikuks muudetud XEOMIN on selge värvitu lahus.

XEOMIN’i ei tohi kasutada, kui manustamiskõlblikuks muudetud lahus (mis on valmistatud nagu eespool kirjeldatud) on hägune või sisaldab helbeid või tahkeid osakesi.

Tuleb olla hoolikas, et kasutada valitud ravimvormile sobivat korrektset lahjendust, et ära hoida ravimi tahtmatut üleannustamist. Kui ühe süstimisprotseduuri käigus kasutatakse XEOMIN’i erineva suurusega viaale, tuleb olla tähelepanelik ja kasutada õiget lahjendi kogust, et saada kontsentratsiooniks kindel arv ühikuid 0,1 ml lahuses. XEOMIN 50 ühikut, XEOMIN 100 ühikut ja XEOMIN 200 ühikut sisaldava süstelahuse pulbri lahjendamisel kasutatakse erinevaid lahjendi koguseid. Iga süstal tuleb vastavalt märgistada.

Võimalikud lahjendused XEOMIN 50, 100 ja 200 ühikut sisaldava süstelahuse pulbri kasutamisel on toodud järgnevas tabelis:

Saadav annus

 

Lisatava lahusti hulk

 

ühikutes 0,1 ml

(9 mg/ml (0,9%) naatriumkloriidi süstelahus)

kohta

50 ühikuga viaal

100 ühikuga viaal

200 ühikuga viaal

20 ühikut

0,25 ml

0,5 ml

1 ml

10 ühikut

0,5 ml

1 ml

2 ml

8 ühikut

0,625 ml

1,25 ml

2,5 ml

5 ühikut

1 ml

2 ml

4 ml

4 ühikut

1,25 ml

2,5 ml

5 ml

2,5 ühikut

2 ml

4 ml

Ei kasutata

2 ühikut

2,5 ml

5 ml

Ei kasutata

1,25 ühikut

4 ml

Ei kasutata

Ei kasutata

Hävitamisjuhised

Kasutamata või kauem kui 24 tundi hoitud süstelahus tuleb hävitada.

Kasutatud viaalide, süstalde ja materjalide ohutu hävitamine

Kõik kasutamata viaalid või allesjäänud lahus viaalis ja/või süstaldes tuleb autoklaavida. Teise võimalusena saab kasutamata XEOMIN’i inaktiveerida, lisades ühte järgmistest lahustest: 70% etanool, 50% isopropranool, 0,1% SLS (anioondetergent), lahjendatud naatriumhüdroksiidi lahus (0,1N NaOH) või lahjendatud naatriumhüpokloriti lahus (vähemalt 0,1% NaOCl).

Pärast inaktiveerimist ei tohi kasutatud viaale, süstlaid ja materjale tühjendada, need tuleb ära visata vastavatesse nõudesse ja hävitada vastavalt kohalikele nõuetele.

Soovitused mis tahes juhtumite puhuks A-tüüpi BOTULINUM toksiini käsitlemisel

Igasugune maha läinud materjal tuleb kokku koguda, kasutades selleks kas imavat materjali, mis on immutatud mõne eespool loetletud lahusega (pulbri kogumiseks) või kuiva imavat materjali (manustamiskõlblikuks muudetud lahuse kogumiseks).

Saastunud pinnad tuleb puhastada mõne eespool loetletud lahusega immutatud imava materjaliga ning kuivatada.

Viaali purunemisel jätkake samuti nagu eespool kirjeldatud ning koguge klaasitükid ja tootejäägid kokku ilma nahka vigastamata.

Kokkupuutel nahaga peske seda kohta ohtra veega.

Ravimi sattumisel silma loputage kohe hoolikalt rohke vee või silmaloputusvedelikuga.

Ravimi sattumisel haavale, naha sisselõikesse või nahakahjustusse loputage hoolikalt rohke veega ja rakendage organismi viidud annusele vastavaid meditsiinilisi abinõusid.

Seda kasutamis-, käsitlemis- ja hävitamisjuhendit tuleb hoolikalt järgida.