Xymelin menthol 1mgml - ninasprei, lahus (1mg 1ml) - Pakendi infoleht

ATC Kood: R01AA07
Toimeaine: ksülometasoliin
Tootja: Takeda Pharma AS

Artikli sisukord

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Xymelin Menthol 1 mg/ml ninasprei, lahus

Ksülometasoliinvesinikkloriid

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst või apteeker on teile selgitanud.

 • Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
 • Lisateabe saamiseks pidage nõu oma apteekriga.
 • Kui te ei tunne end paremini või tunnete end halvemini, peate võtma ühendust arstiga.
 • Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

 1. Mis ravim on Xymelin Menthol ja milleks seda kasutatakse
 2. Mida on vaja teada enne Xymelin Mentholi kasutamist
 3. Kuidas Xymelin Mentholi kasutada
 4. Võimalikud kõrvaltoimed
 5. Kuidas Xymelin Mentholi säilitada
 6. Pakendi sisu ja muu teave
 7. Mis ravim on Xymelin Menthol ja milleks seda kasutatakse

Xymelin Menthol on ninasprei, mis sisaldab toimeainena ksülometasoliinvesinikkloriidi. Ksülometasoliinvesinikkloriid on paikselt nina limaskestale manustatav α-adrenomimeetikum. Xymelin Mentholi kasutatakse nohu korral nina limaskesta turse vähendamiseks.

Mida on vaja teada enne Xymelin Mentholi kasutamist

Ärge kasutage Xymelin Mentholi:

 • kui olete ksülometasoliinvesinikkloriidi või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline;
 • ajuripatsi eemalduse järgselt või pärast nina või suukaudset operatsiooni, mille käigus on avatud aju kõvakelme.

Informeerige oma arsti, kui teil esineb mõni eelpoolnimetatud vastunäidustustest.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Xymelin Mentholi tuleb kasutada ettevaatusega, kui teil esineb glaukoom (silmasisese rõhu tõus), kilpnäärme liigtalitlus, suhkurtõbi, veresoontega seotud häired (kaasa arvatud kõrgenenud vererõhk, ateroskleroos või aneurüsm) ja tõsised südame-veresoonkonna häired (näiteks südame isheemiatõbi, rütmihäired või kiirenenud südamerütm).

Ksülometasoliini tuleb kasutada ettevaatusega, kui te olete tundlik adrenergiliste ainete suhtes – võib esineda unetus, pearinglus, treemor, südamerütmihäired või kõrgenenud vererõhk.

Ksülometasoliini tuleb kasutada ettevaatusega, kui teil esineb urineerimishäireid eesnäärme suurenemise tõttu, samuti juhul, kui teid on ravitud monoamiini oksüdaasi inhibiitoritega või teiste ravimitega, mis võivad tõsta vererõhku ning feokromotsütoomi (neerupealise säsi või sümpaatilise närvisüsteemi kasvaja) korral.

Enne Xymelin Mentholi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Muud ravimid ja Xymelin Menthol

Teatud depressiooniravimite (tri- ja tetratsüklilised antidepressandid, monoamiini oksüdaasi inhibiitorid) samaaegsel kasutamisel ei saa välistada ksülometasoliini süsteemset toimet ja sümpatomimeetilised toimed (südametegevuse kiirenemine, vererõhu tõus jt) võivad tugevneda. Eelnev kehtib eelkõige ravimi üleannustamise korral.

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid.

Rasedus, imetamine ja viljakus

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Võimaliku süsteemse veresooni ahendava toime tõttu ei tohi ksülometasoliini raseduse ajal kasutada. Ei ole teada, kas ksülometasoliin eritub rinnapiima. Kui te toidate last rinnaga, siis konsulteerige enne ravimi kasutamist oma arstiga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Xymelin Mentholil ei ole või on ebaoluline toime autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimele.

Kuidas Xymelin Mentholi kasutada

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Täiskasvanud ja üle 6-aastased lapsed

Tavaliselt 1 annus (vajutus) mõlemasse ninasõõrmesse 2 või 3 korda ööpäevas, kuid mitte rohkem kui 3 korda ööpäevas. Ravi võib jätkata kuni sümptomite kadumiseni, ent mitte kasutada kauem kui

7 päeva.

Lapsed

Alla 2-aastastel lastel ei tohi ksülometasoliini kasutada.

Xymelin Menthol ei sobi 2...6-aastastele lastele toimeaine suure sisalduse tõttu.

2…6-aastastel lastel tuleb kasutada 0,5 mg/ml tugevusega ksülometasoliini ninaspreid või ninatilku.

Ravi kestus ei tohi olla pikem kui seitse päeva. Sagedane või pikaajaline kasutamine võib viia sõltumusele ja anda vastupidist efekti, põhjustades kroonilist nohu, limaskesta turset, hüpersekretsiooni, kudede suurenenud tundlikkust ja histoloogilisi muutusi nina limaskestal.

Kui arst on määranud teistsuguse annustamise, siis tuleb järgida arsti ettekirjutust.

Kasutamisjuhend

Kui te kasutate ravimit esimest korda või ei ole ravimit pikka aega kasutanud või kui pudel on lebanud pikali, pihustage spreid esmalt mitu korda õhku, kuni peene pihustijoa ilmumiseni.

 1. Eemaldage pihustiotsiku kate.
 2. Ninasprei pudelit hoidke käes nii, nagu on näidatud pakendil oleval joonisel.
 3. Kallutage pea kergelt ette. Sulgege sõrmega üks ninasõõre ja hoidke pihustiotsik teises ninasõõrmes.
 4. Annustage ravim kiire vajutusega, samal ajal nina kaudu tugevasti sisse hingates.
 5. Loputage pihustiotsikut leige veega peale iga kasutamist. Ärge eemaldage otsikut pudeli küljest.

Kui teil on tunne, et Xymelin Mentholi toime on liiga tugev või liiga nõrk, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kui te kasutate Xymelin Mentholi rohkem kui ette nähtud

Kasutades ravimit soovitatust suuremates annustes tekib üleannustamisrisk.

Ravimi üleannustamisel või juhuslikul allaneelamisel võib esineda kesknärvisüsteemi pärssumine koos kehatemperatuuri langusega, higistamine, unisus, peavalu, kiire ja ebaregulaarne pulss,

kõrgenenud vererõhk ja võimalik ka kooma, eriti lastel. Vererõhu tõusule võib järgneda ka vererõhu langus.

Üleannustamisnähtude korral pöörduge arsti poole. Näidake arstile ravimi pakendit. Üleannustamise ravi on peamiselt sümptomaatiline ja toetav. Soovitatav on meditsiiniline jälgimine.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Sageli esinevad kõrvaltoimed (rohkem kui ühel kasutajal 100-st)

Mööduv kõrvetav tunne ninas ja kurgus, kuiv või ärritatud ninalimaskest, võib esineda aevastamist. Ärritusnähud võivad tekkida ka abiainete tõttu.

Harva esinevad kõrvaltoimed (vähem kui ühel kasutajal 1000-st)

Südame pekslemine.

Iiveldus, oksendamine, ebamugavustunne seedetraktis.

Väga harva esinevad kõrvaltoimed (vähem kui ühel kasutajal 10 000-st)

Peavalu, süsteemsed allergilised reaktsioonid ja ajutised nägemishäired.

Pikaajaline või sagedane ksülometasoliini kasutamine võib põhjustada sõltumust ja nina limaskesta turset ning suurenenud voolust ninast.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

Kuidas Xymelin Mentholi säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas. Hoida temperatuuril kuni 30 °C.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pudelil. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

Pakendi sisu ja muu teave

Mida Xymelin Menthol sisaldab

 • Toimeaine on ksülometasoliinvesinikkloriid. 1 ml sisaldab 1 mg ksülometasoliinvesinikkloriidi. 1 pihustusannus sisaldab umbes 140 µg ksülometasoliinvesinikkloriidi.
 • Teised abiained on dinaatriumedetaat, naatriumdivesinikfosfaatdihüdraat, dinaatriumvesinikfosfaatdihüdraat, naatriumkloriid, sorbitool, polüoksüülhüdrogeenitud riitsinusõli, levomentool, eukalüptiõli ja puhastatud vesi.

Xymelin Mentholi ninasprei on konservandivaba.

Kuidas Xymelin Menthol välja näeb ja pakendi sisu

Xymelin Mentholi ninasprei on selge värvitu lahus 10 ml plastikpudelis, mis on varustatud spreipumba ehk pihustiga.

Müügiloa hoidja

Takeda Pharma AS Jaama 55B

63308 Põlva Eesti

Tootja

Takeda GmbH

Robert-Bosch-Str. 8

78224 Singen

Saksamaa

Infoleht on viimati uuendatud jaanuaris 2017.