Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

Xylometazolinedexpanthenol teva - ninasprei, lahus 1mg 50mg / 1ml 10ml n1 - Pakendi infoleht

ATC Kood: R01AB85
Toimeaine: Xylometazoline Dexpanthenol
Tootja: Teva Pharma B.V

Artikli sisukord

Pakendi infoleht: teave patsiendile

Xylometazoline/Dexpanthenol Teva 0,5 mg/50 mg/ml ninasprei, lahus

Ksülometasoliinvesinikkloriid/dekspantenool

Kasutamiseks 2...6-aastastel lastel.

Xylometazoline/Dexpanthenol Teva 1 mg/50 mg/ml ninasprei, lahus

Ksülometasoliinvesinikkloriid/dekspantenool

Kasutamiseks üle 6-aastastel lastel ja täiskasvanutel.

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst, apteeker või meditsiiniõde on teile selgitanud.

-Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.

-Lisateabe saamiseks pidage nõu oma apteekriga.

-Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

-Kui pärast 7 päeva möödumist te ei tunne end paremini või tunnete end halvemini, peate võtma ühendust arstiga.

Infolehe sisukord

1.Mis ravim on Xylometazoline/Dexpanthenol Teva ja milleks seda kasutatakse

2.Mida on vaja teada enne Xylometazoline/Dexpanthenol Teva kasutamist

3.Kuidas Xylometazoline/Dexpanthenol Teva’t kasutada

4.Võimalikud kõrvaltoimed

5.Kuidas Xylometazoline/Dexpanthenol Teva’t säilitada

6.Pakendi sisu ja muu teave

1.Mis ravim on Xylometazoline/Dexpanthenol Teva ja milleks seda kasutatakse

Xylometazoline/Dexpanthenol Teva sisaldab toimeaineid ksülometasoliinvesinikkloriidi ja dekspantenooli. Ksülometasoliin ahendab veresooni ja vähendab sellega ninalimaskesta turset. Samuti sisaldab see toimeainet dekspantenooli, mis on pantoteenhappeks nimetatava vitamiini derivaat. Sellel on haavade paranemist soodustavad ja limaskesti kaitsvad omadused.

Kasutatakse nohu korral ninalimaskesta turse vähendamiseks ja mukokutaansete (nahk ja limaskest) kahjustuste paranemise soodustamiseks, hootise ninavesisuse (vasomotoorne riniit) raviks ja takistatud ninahingamise puhul pärast ninaoperatsiooni.

Xylometazoline/Dexpanthenol Teva 0,5 mg/50 mg/ml

Kasutamiseks 2...6-aastastel lastel.

Xylometazoline/Dexpanthenol Teva 1 mg/50 mg/ml

Kasutamiseks üle 6-aastastel lastel ja täiskasvanutel.

Kui pärast 7 päeva möödumist te ei tunne end paremini või tunnete end halvemini, peate võtma ühendust arstiga.

2.Mida on vaja teada enne Xylometazoline/Dexpanthenol Teva kasutamist

Ärge kasutage Xylometazoline/Dexpanthenol Teva’t:

kui olete ksülometasoliinvesinikkloriidi või dekspantenooli või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline;

kui teil on kuiv nohu (kroonilise nohu vorm, mis põhjustab ninalimaskesta kuiva põletikku koos koorikute tekkega);

kui teil on hiljuti olnud neurokirurgiline lõikus (transsfenoidaalne hüpofüsektoomia või muu ajukelmet paljastav operatsioon).

Xylometazoline/Dexpanthenol Teva 0,5 mg/50 mg/ml:

alla 2-aastastel lastel. Xylometazoline/Dexpanthenol Teva 1 mg/50 mg/ml:

alla 6-aastastel lastel.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Xylometazoline/Dexpanthenol Teva kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga

kui teid ravitakse teatud depressiooniravimitega, mida nimetatakse monoaminooksüdaasi inhibiitoriteks (MAO inhibiitorid), või teiste ravimitega, mis võivad vererõhku tõsta (nt doksapraam, ergotamiin, oksütotsiin);

kui teid ravitakse vererõhku langetavate ravimitega (nt metüüldopa);

kui teil on silma siserõhk tõusnud, eriti kinnise nurga glaukoomi puhul;

kui teil on südame pärgarterite haigus (koronaartõbi) või kõrge vererõhk (hüpertensioon);

kui teil on neerupealise kasvaja (feokromotsütoom);

kui teil on ainevahetushäired, nt kilpnäärme ületalitlus (hüpertüreoidism) ja diabeet;

kui teil on ainevahetushaigus, mida nimetatakse porfüüriaks (ainevahetushäire, mis mõjutab nahka ja närvisüsteemi);

kui teil on suurenenud eesnääre (prostata hüperplaasia).

Kroonilise nohu korral tuleb seda ravimit kasutada arsti järelevalve all, sest on ninalimaskesta (kude, mis vooderdab nina seestpoolt) kärbumise oht.

Lapsed

Xylometazoline/Dexpanthenol Teva 0,5 mg/50 mg/ml

Alla 2-aastastel lastel ei tohi Xylometazoline/Dexpanthenol Teva’t kasutada.

Xylometazoline/Dexpanthenol Teva 1 mg/50 mg/ml

Xylometazoline/Dexpanthenol Teva’t ei tohi kasutada alla 6-aastastel lastel. Kasutamiseks 2...6- aastastel lastel on olemas sobiv ninalimaskesta turset vähendav ninasprei, mille ksülometasoliinvesinikkloriidi (turset vähendav toimeaine) sisaldus on väiksem.

Pikaajalist kasutamist ja üleannustamist, eriti lastel, tuleb vältida. Suuremate annuste kasutamine peab toimuma arsti järelevalve all.

Muud ravimid ja Xylometazoline/Dexpanthenol Teva

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid.

Xylometazoline/Dexpanthenol Teva kasutamine samal ajal teatud ravimitega, nagu meeleolu parandavad ravimid (tranüültsüpromiini tüüpi MAO inhibiitorid või tritsüklilised antidepressandid) või muud ravimid, mis võivad vererõhku tõsta (nt doksapraam, ergotamiin, oksütotsiin), võib mõju tõttu südame-veresoonkonna talitlusele põhjustada vererõhu tõusu.

Seda ravimit ei tohi kombineerida vererõhku langetavate ravimitega (nt metüüldopa), sest ksülometasoliinil on võimalik vasopressoorne (vererõhku tõstev) toime.

Rasedus ja imetamine

Enne mis tahes ravimi võtmist/kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Xylometazoline/Dexpanthenol Teva’t ei tohi raseduse ajal kasutada, sest ksülometasoliinvesinikkloriidi (toimeaine) kasutamise kohta rasedatel ei ole piisavalt andmeid. Samuti ei tohi seda ravimit kasutada rinnaga toitmise ajal, sest ei ole teada, kas ksülometasoliinvesinikkloriid (toimeaine) eritub inimese rinnapiima.

XYLOMETAZOLINEDEXPANTHENOL TEVA_30000_PIL_300003x1

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Juhiste järgi kasutamise korral ei ole reaktsioonikiiruse halvenemist oodata.

3.Kuidas Xylometazoline/Dexpanthenol Teva’t kasutada

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Xylometazoline/Dexpanthenol Teva 0,5 mg/50 mg/ml

Kui arst ei ole teisiti määranud, on tavaline annus 2...6-aastastele lastele üks pihustus Xylometazoline/Dexpanthenol Teva’t kummassegi ninasõõrmesse vajaduse järgi, aga maksimaalselt kuni kolm korda ööpäevas. Annustamine sõltub individuaalsest tundlikkusest ja kliinilisest toimest.

Xylometazoline/Dexpanthenol Teva 1 mg/50 mg/ml

Kui arst ei ole teisiti määranud, on tavaline annus täiskasvanutele ja 6-aastastele ning vanematele lastele üks pihustus Xylometazoline/Dexpanthenol Teva’t kummassegi ninasõõrmesse vajaduse järgi, aga maksimaalselt kuni kolm korda ööpäevas. Annustamine sõltub individuaalsest tundlikkusest ja kliinilisest toimest.

kaitsekork pihusti ava vajutamise suund

Manustamisviis

Ravim on mõeldud nasaalseks (ninakaudseks) kasutamiseks. Pärast kaitsekorgi eemaldamist asetage pihusti ava ninasõõrmesse ja vajutage üks kord pumpa. Pihustamise ajal hingake nina kaudu kergelt sisse. Pärast kasutamist pühkige otsik hoolikalt puhta pabertaskurätiga puhtaks ja pange kaitsekork peale.

Märkus

Enne esimest manustamiskorda ja siis, kui ravimi manustamine on katkestatud rohkem kui 7 päevaks, tuleb pumba aktiveerimiseks seda mõned korrad vajutada ühtlase pihuse väljumiseni. Järgmistel kasutuskordadel on mõõdetud annustega sprei kohe kasutusvalmis.

Enne ninasprei manustamist nuusake õrnalt nina. Soovitatav on manustada iga päev viimane annus enne magamaminekut.

Hügieenikaalutlustel ja infektsioonide vältimiseks peab igal spreipudelil olema ainult üks kasutaja.

Kasutamise kestus

Xylometazoline/Dexpanthenol Teva’t ei tohi kasutada üle 7 päeva, välja arvatud juhul, kui arst on teile andnud selge juhise kasutamise jätkamiseks.

Enne selle ravimi manustamise uuesti alustamist peab mitu päeva vahet pidama.

Kasutamise kestuse suhtes lastel tuleb alati nõu pidada arstiga.

Selle ravimi pikaajaline kasutamine võib põhjustada kroonilist turset ja lõpuks ninalimaskesta kõhetumiseni.

Silma tõusnud siserõhuga (glaukoom, eriti kinnise nurga glaukoom) patsiendid peavad enne selle ravimi kasutamist pidama nõu arstiga.

Kui teile tundub, et Xylometazoline/Dexpanthenol Teva toime on liiga tugev või liiga nõrk, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kui te kasutate Xylometazoline/Dexpanthenol Teva’t rohkem kui ette nähtud

Üleannustamise tulemusel või kogemata allaneelamisel võivad tekkida järgmised nähud:

pupillide kitsenemine (mioos), pupillide laienemine (müdriaas), palavik, higistamine, kahvatus, huulte sinakus (tsüanoos), iiveldus, krambid, südame- ja veresoonkonnahäired, nt südamerütmihäired (tahhükardia, bradükardia, arütmia), vereringe kollaps, südameseiskus, kõrge vererõhk (hüpertensioon), hingamiselundite häire (kopsuturse, hingamishäired), vaimsed häired. Lisaks võivad tekkida unisus, kehatemperatuuri langus, südame löögisageduse aeglustumine, šokilaadne vererõhulangus, hingamisseiskus ja teadvusetus (kooma).

Kui kahtlustate üleannustamist, pöörduge kohe arsti poole, kes saab alustada vajalikku ravi.

Kui te unustate Xylometazoline/Dexpanthenol Teva’t kasutada

Ärge manustage kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral manustamata. Jätkake ravimi kasutamist nii, nagu on kirjeldatud annustamisjuhistes.

4.Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Kõrvaltoimed on liigitatud järgmiste esinemissageduse kategooriate järgi.

Väga sage:

rohkem kui 1-l 10-st ravitud patsiendist

Sage:

1…10-l 100-st ravitud patsiendist

 

 

Aeg-ajalt:

1…10-l 1000-st ravitud patsiendist

 

 

Harv:

1…10-l 10 000 -st ravitud patsiendist

 

 

Väga harv:

vähem kui 1-l 10 000-st ravitud patsiendist

 

 

Teadmata:

ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel

 

 

• Võimalikud kõrvaltoimed

Immuunsüsteemi häired Aeg-ajalt:

ülitundlikkusreaktsioonid (naha ja limaskestade turse, nahalööve, sügelus).

Psühhiaatrilised häired Väga harv:

rahutus, insomnia (unetus), hallutsinatsioonid (eriti lastel).

Närvisüsteemi häired Väga harv:

väsimus (uimasus, sedatsioon), peavalu, krambid (eriti lastel).

Südame häired Harv:

südamepekslemine, kiirenenud südametöö (tahhükardia). Väga harv:

südamerütmihäired (arütmia).

Vaskulaarsed häired

Harv: kõrgenenud vererõhk (hüpertensioon).

Respiratoorsed, rindkere ja mediastiinumi häired Väga harv:

limaskestade turse suurenemine pärast toime möödumist, ninaverejooks. Teadmata:

ninalimaskesta kuivus ja põletustunne, aevastamine.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5.Kuidas Xylometazoline/Dexpanthenol Teva’t säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

Pärast esmast avamist tuleb Xylometazoline/Dexpanthenol Teva ära kasutada 6 kuu jooksul.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6.Pakendi sisu ja muu teave

Mida Xylometazoline/Dexpanthenol Teva sisaldab

Xylometazoline/Dexpanthenol Teva 0,5 mg/50 mg/ml Toimeained on ksülometasoliinvesinikkloriid ja dekspantenool.

Üks mõõdetud pihustus (võrdub 0,1 ml lahusega) sisaldab 0,05 mg ksülometasoliinvesinikkloriidi ja 5,0 mg dekspantenooli. 1 ml lahust sisaldab 0,5 mg ksülometasoliinvesinikkloriidi ja 50 mg dekspantenooli.

Teised abiained on kaaliumdivesinikfosfaat, dinaatriumvesinikfosfaat, süstevesi.

Xylometazoline/Dexpanthenol Teva 1 mg/50 mg/ml Toimeained on ksülometasoliinvesinikkloriid ja dekspantenool.

Üks mõõdetud pihustus (võrdub 0,1 ml lahusega) sisaldab 0,1 mg ksülometasoliinvesinikkloriidi ja 5 mg dekspantenooli. 1 ml lahust sisaldab 1 mg ksülometasoliinvesinikkloriidi ja 50 mg dekspantenooli.

Teised abiained on kaaliumdivesinikfosfaat, dinaatriumvesinikfosfaat, süstevesi.

Kuidas Xylometazoline/Dexpanthenol Teva välja näeb ja pakendi sisu

Üks 10 ml lahusega pudel sisaldab vähemalt 90 üksikpihustust.

Xylometazoline/Dexpanthenol Teva on selge, peaaegu värvitu lahus, merevaiguvärvi klaaspudelis või 10 ml ümmarguses plastikpudelis, mis sisaldab 10 ml lahust ja on suletud spreipumbaga, millel on ninaotsik ja kaitsekork.

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja Teva Pharma B.V. Computerweg 10 3542 DR, Utrecht Holland

Tootjad

Merckle GmbH

Ludwig-Merckle-Str. 3

89143 Blaubeuren

Saksamaa

TEVA Gyógyszergyár Zrt.

Debrecen, Pallagi út 13,

H-4042

Ungari

PLIVA Hrvatska d.o.o. (PLIVA Croatia Ltd.) Prilaz baruna Filipovica 25, Zagreb

10000 Horvaatia

HBM Pharma s.r.o. Sklabinska 30 03680 Martin Slovakkia

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

Teva Eesti esindus UAB Sicor Biotech Eesti filiaal Lõõtsa 8

11415 Tallinn Tel.: +372 6610801

Infoleht on viimati uuendatud juulis 2015.