Willfact - süstelahuse pulber ja lahusti (1000rü) - Ravimi omaduste kokkuvõte

ATC Kood: B02BD10
Toimeaine: von Willebrandi faktor
Tootja: LFB-Biomedicaments

Artikli sisukord

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Willfact 500, 500 RÜ süstelahuse pulber ja lahusti

Willfact, 1000 RÜ süstelahuse pulber ja lahusti

Willfact 2000, 2000 RÜ süstelahuse pulber ja lahusti

KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS

Willfacti väljastatakse süstelahuse pulbri ja lahustina. Üks süstelahuse pulbri viaal sisaldab nominaalkogusena 500 RÜ, 1000 RÜ või 2000 RÜ inimese von Willebrandi faktorit.

Pärast lahustamist 5 ml süstevees (500 RÜ), 10 ml süstevees (1000 RÜ) või 20 ml süstevees (2000 RÜ) sisaldab preparaat ligikaudu 100 RÜ/ml inimese von Willebrandi faktorit.

Enne albumiini lisamist on Willfacti spetsiifiline aktiivsus ≥ 50 RÜ VWF:RCo/mg valgu kohta.

Von Willebrandi faktori tugevust mõõdetakse rahvusvahelistes toimeühikutes (RÜ) ristotsetiini kofaktori aktiivsuse (VWF:RCo) järgi võrreldes von Willebrandi faktori kontsentraadi rahvusvahelise standardiga.

Inimese VIII faktori sisaldus Willfactis on ≤ 10 RÜ/100 RÜ VWF:RCo. VIII faktori tugevus (RÜ) on määratud kindlaks Euroopa farmakopöa kromogeense analüüsiga.

Teadaolevat toimet omav abiaine:

See ravim sisaldab naatriumi:

  • Üks 5 ml viaal (500 RÜ) Willfacti sisaldab 0,15 mmol (3,4 mg) naatriumi.
  • Üks 10 ml viaal (1000 RÜ) Willfacti sisaldab 0,3 mmol (6,9 mg) naatriumi.
  • Üks 20 ml viaal (2000 RÜ) Willfacti sisaldab 0,6 mmol (13,8 mg) naatriumi.

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

RAVIMVORM

Süstelahuse pulber ja lahusti.

Pulber on valge või kahvatukollane lüofiliseeritud pulber või mure tahke aine. Lahusti on selge ja värvitu.

KLIINILISED ANDMED

Näidustused

Hemorraagia või kirurgilise verejooksu ennetamine ja ravi von Willebrandi tõve korral, kui ravi ainult desmopressiiniga (DDAVP) on ebaefektiivne või vastunäidustatud.

Ravimit ei tohi kasutada A-hemofiilia raviks.

Annustamine ja manustamisviis

Von Willebrandi tõve ravi peab toimuma hemostaatiliste häirete ravis kogenud arsti järelevalve all.

Annustamine

1 RÜ/kg von Willebrandi faktorit suurendab üldjuhul VWF:RCo taset vereringes 0,02 RÜ/ml (2%) võrra.

Saavutada tuleks tasemed VWF:RCo > 0,6 RÜ/ml (60%) ja FVIII:C > 0,4 RÜ/ml (40%).

Hemostaasi ei ole võimalik tagada enne, kui VIII faktori hüübimisaktiivsus (FVIII:C) on jõudnud tasemeni 0,4 RÜ/ml (40%). Ühekordse von Willebrandi faktori süstiga saavutatakse FVIII:C taseme maksimaalne suurenemine alles vähemalt 6...12 tunni pärast. Von Willebrandi faktori ühekordse manustamisega ei ole võimalik FVIII:C taset kohe korrigeerida. Kui patsiendi ravieelne FVIII:C tase plasmas on sellest kriitilisest tasemest madalam, tuleb kõikidel juhtudel, mil on vaja saavutada hemostaasi kiire korrigeerimine, näiteks verejooksu, raske trauma või erakorralise operatsiooni korral, manustada koos von Willebrandi faktori esimese süstiga mõnda VIII faktori preparaati, et saavutada hemostaatiline FVIII:C tase vereplasmas.

Kui aga FVIII:C kiire tõstmine ei ole vajalik, näiteks plaanilise operatsiooni korral või kui ravieelne FVIII:C tase on hemostaasi tagamiseks piisav, võib arst otsustada VIII faktori manustamisest koos esimese süstiga loobuda.

Ravi alustamine

Willfacti esimene annus verejooksu või trauma korral on 40 kuni 80 RÜ/kg koos vajaliku koguse VIII faktori preparaadiga, arvutatuna patsiendi ravieelse FVIII:C taseme järgi plasmas, et saavutada FVIII:C sobiv tase plasmas, ning see manustatakse vahetult enne sekkumist või niipea kui võimalik pärast verejooksu tekkimist või rasket traumat. Operatsiooni korral tuleb seda manustada 1 tund enne protseduuri.

Willfacti algannus 80 RÜ/kg võib olla vajalik eelkõige III tüüpi von Willebrandi tõvega patsientidel, kellel on vaja piisava taseme säilitamiseks suuremaid annuseid kui muud tüüpi von Willebrandi tõve puhul.

Plaanilise operatsiooni korral tuleb alustada ravi Willfactiga 12...24 tundi enne operatsiooni ja korrata 1 tund enne protseduuri. Sel juhul ei ole VIII faktori samaaegne manustamine vajalik, sest endogeenne FVIII:C tase jõuab enne operatsiooni tavaliselt kriitilise tasemeni 0,4 RÜ/ml (40%). Seda tuleb siiski iga patsiendi puhul kontrollida.

Järgmised süstid

Vajaduse korral tuleb ravi Willfacti sobiva annusega jätkata, kasutades 40 kuni 80 RÜ/kg päevas 1 või 2 süstina ühe või mitme päeva vältel. Ravi annus ja kestus sõltuvad patsiendi kliinilisest seisundist, veritsemise tüübist ja raskusastmest ning VWF:RCo ja FVIII:C tasemetest.

Pikaajaline profülaktiline ravi

Willfacti võib manustada pikaajalise profülaktilise ravina annuses, mis määratakse igale patsiendile individuaalselt. Willfacti kasutamine annuses 40 kuni 60 RÜ/kg, mida manustatakse kaks või kolm korda nädalas, vähendab veritsemisjuhtude sagedust.

Lapsed

Kliiniliste uuringute andmed, mis iseloomustaksid alla 6-aastaste laste ravivastust Willfacti kasutamisele, puuduvad.

Willfacti kasutamist lastel vanuses kuni 12 aastat on dokumenteeritud ainult üksikjuhtudel; Willfacti kasutamist patsientidel, keda varem ei ole von Willebrandi faktoriga ravitud, ei ole kliinilistes uuringutes dokumenteeritud.

Manustamisviis

Preparaati manustatakse intravenoosselt maksimaalse kiirusega 4 ml minutis.

Ravimpreparaadi manustamiskõlblikuks muutmise juhised vt lõik 6.6.

Vastunäidustused

Ülitundlikkus toimeaine või lõigus 6.1 loetletud mis tahes abiainete suhtes.

Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Aktiivse verejooksuga patsientidele on soovitatav manustada esmavaliku ravimina vähese VIII faktori sisaldusega von Willebrandi faktorit koos VIII faktoriga.

Ülitundlikkus

Nagu igasuguse plasmast valmistatud valgu intravenoossel manustamisel, on võimalik allergilist tüüpi ülitundlikkusreaktsioonide tekkimine. Patsiendid peavad olema kogu süstimisperioodi vältel hoolika järelevalve all ja neid tuleb hoolikalt jälgida võimalike sümptomite suhtes. Patsiente tuleb informeerida ülitundlikkusreaktsioonide varastest nähtudest, näiteks nahalööve, generaliseerunud urtikaaria, pigistustunne rinnus, vilistav hingamine, hüpotensioon ja anafülaksia. Nende sümptomite tekkimisel tuleb manustamine kohe katkestada. Šoki korral tuleb rakendada standardset šokiravi.

Nakkusetekitajate ülekandumine

Standardsed meetmed inimverest või -plasmast valmistatud ravimite kasutamisest põhjustatud infektsioonide ennetamiseks hõlmavad doonorite valikut, iga doonorvere ja plasmakogumi skriinimist konkreetsete infektsioonimarkerite suhtes ning valmistamisprotsessi efektiivsete abinõude kaasamist viiruste inaktiveerimiseks/eemaldamiseks.

Vaatamata sellele, ei saa nakkusetekitajate ülekandumise võimalust inimverest või -plasmast valmistatud ravimite manustamisel täielikult välistada. See kehtib ka tundmatute või uute viiruste ja teiste patogeenide kohta.

Rakendatavaid meetmeid peetakse tõhusaks kestaga viiruste puhul, nagu näiteks inimese immuunpuudulikkuse viirus (HIV), B-hepatiidi viirus (HBV) ja C-hepatiidi viirus (HCV). Rakendatavad meetmed võivad olla piiratud tõhususega kestata viiruste, näiteks A-hepatiidi viiruse ja parvoviirus B19 puhul. Nakatumine parvoviirusega B19 võib olla ohtlik rasedatele (loote nakatumine) ja immuunpuudulikkusega või suurenenud erütropoeesiga (nt hemolüütiline aneemia) isikutel.

Patsientide puhul, kes kasutavad regulaarselt või korduvalt inimese vereplasmast valmistatud von Willebrandi faktorit, tuleb kaaluda sobivat vaktsineerimist (A- ja B-hepatiit).

Igakordsel Willfacti manustamisel patsiendile on tungivalt soovitatav märkida üles ravimi nimetus ja partii number, et säilitada seost patsiendi ja kasutatud ravimipartii kohta.

Trombembolism

Võimalik on tromboosinähtude teke, eriti teadaolevate kliiniliste või laboratoorsete riskiteguritega patsientidel. Seetõttu tuleb riskirühma kuuluvaid patsiente jälgida tromboosi varaste nähtude suhtes. Uusimate soovituste kohaselt tuleb alustada veenide trombembooliat ennetavat ravi.

VIII faktorit sisaldava von Willebrandi faktori preparaadi kasutamisel peab raviarst võtma arvesse, et ravi jätkumisel võib FVIII:C tase liigselt tõusta. VIII faktorit sisaldavaid von Willebrandi faktori preparaate kasutavatel patsientidel tuleb jälgida FVIII:C taset vereplasmas, et vältida FVIII:C ülemäära kõrgete tasemete püsimist plasmas, mis võib suurendada tromboosinähtude riski.

Immunogeensus

Von Willebrandi tõvega, eriti selle III tüübiga patsientidel võivad tekkida von Willebrandi faktori vastased neutraliseerivad antikehad (inhibiitorid). Kui soovitud VWF:RCo aktiivsuse tasemeid vereplasmas ei saavutata või kui verejooksu ei õnnestu sobiva annusega kontrolli alla saada, tuleb patsienti analüüsida von Willebrandi faktori inhibiitorite suhtes. Kui patsiendi von Willebrandi faktori inhibiitori tasemed on kõrged, ei pruugi ravi olla efektiivne ning tuleb kaaluda muid ravivõimalusi.

Abiainega seotud teave (naatriumisisaldus)

See ravim sisaldab naatriumi. Kui patsiendile süstitakse rohkem kui 3300 RÜ (rohkem kui 1 mmol naatriumit), tuleb piiratud naatriumisisaldusega dieedi korral seda arvesse võtta.

Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Inimese von Willebrandi faktori preparaadi teadaolevaid koostoimeid muude ravimitega ei ole teada.

Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Loomkatsete põhjal ei saa välistada kahjulikku toimet fertiilsusele, reproduktiivsusele, rasedusele, embrüo ja loote arengule või peri- ja postnataalsele arengule.

Willfacti ohutust raseduse ja imetamise ajal ei ole kontrollitud kliinilistes uuringutes uuritud.

Willfacti võib manustada rasedatele ja imetavatele von Willebrandi faktori puudulikkusega naistele vaid sel juhul, kui see on hädavajalik.

Toime reaktsioonikiirusele

Ravimi toimet autojuhtimise või masinate käsitsemise võimele ei ole täheldatud.

Kõrvaltoimed

Ohutusprofiili kokkuvõte

Ülitundlikkust või allergilisi reaktsioone (mille hulka võivad kuuluda angioödeem, kõrvetus- ja kipitustunne infusioonikohal, külmavärinad, nahaõhetus, generaliseerunud nõgestõbi, peavalu, nahalööve, hüpotensioon, letargia, iiveldus, rahutus, tahhükardia, pigistustunne rinnus, pakitsustunne, oksendamine, vilistav hingamine) on täheldatud harva ning võivad teatavatel juhtudel progresseeruda raskekujuliseks anafülaksiaks (sealhulgas šokk).

Harvadel juhtudel on esinenud palavikku.

Von Willebrandi tõvega, eriti selle III tüübiga patsientidel võivad väga harva tekkida von Willebrandi faktori vastased neutraliseerivad antikehad (inhibiitorid). Von Willebrandi faktoriga ravitavaid patsiente tuleb sobivate kliiniliste vaatluste ja laboratoorsete analüüsidega hoolikalt jälgida inhibiitorite tekkimise suhtes. Selliste inhibiitorite tekkimisel avaldub seisund ebapiisava kliinilise ravivastusena. Need antikehad halvendavad seisundit kiiresti ja on tihedalt seotud anafülaktiliste reaktsioonidega. Kõikidel sellistel juhtudel on soovitatav pöörduda spetsiaalsesse hemofiiliakeskusesse.

Seetõttu tuleb patsienti kontrollida anafülaktilise reaktsiooni tekkimisel inhibiitorite olemasolu suhtes.

Pärast von Willebrandi faktori puudulikkuse korrigeerimist tuleb teatavates riskiolukordades tekkiva tromboosiohu tõttu patsienti jälgida kehtiva tava kohaselt tromboosi või dissemineeritud intravaskulaarse koagulatsiooni varaste nähtude suhtes ja ennetada trombemboolia tüsistusi.

VIII faktorit sisaldavaid von Willebrandi faktori tooteid kasutavatel patsientidel võib FVIII:C ülemäärase taseme püsimine plasmas tromboosiohtu suurendada.

Nakkusetekitajate ülekandumise ohutusteavet vt lõik 4.4.

Kõrvaltoimete koondtabel

Esinemissageduse kategooriad on defineeritud järgmise kokkuleppe järgi: väga sage (≥1/10); sage (≥1/100 kuni <1/10); aeg-ajalt (≥1/1000 kuni <1/100); harv (≥1/10 000 kuni <1/1000); väga harv (<1/10 000); teadmata (ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel).

MedDRA organsüsteemi klass

Kõrvaltoimed

 

 

 

Esinemissagedus

Immuunsüsteemi häired

 

Ülitundlikkus

või allergilised

Aeg-ajalt

 

 

 

 

reaktsioonid.

 

Need

võivad

 

 

 

 

 

teatavatel

 

 

juhtudel

 

 

 

 

 

progresseeruda

raskekujuliseks

 

 

 

 

 

anafülaksiaks (sealhulgas šokk).

 

Psühhiaatrilised häired

 

Rahutus

 

 

 

 

Aeg-ajalt

 

 

 

 

Närvisüsteemi häired

 

Peavalu, pakitsustunne, letargia

Aeg-ajalt

 

 

 

 

 

 

 

 

Südame häired

 

 

Tahhükardia

 

 

 

Aeg-ajalt

 

 

 

 

Vaskulaarsed häired

 

Hüpotensioon, nahaõhetus

Aeg-ajalt

 

 

 

 

 

 

Respiratoorsed,

rindkere

ja

Vilistav hingamine

 

Aeg-ajalt

mediastiinumi häired

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seedetrakti häired

 

 

Iiveldus, oksendamine

 

Aeg-ajalt

 

 

 

 

 

 

Naha

ja

nahaaluskoe

Angioödeem,

generaliseerunud

Aeg-ajalt

kahjustused

 

 

nõgestõbi, nahapõletik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Üldised

häired

ja

Kõrvetus-

ja

kipitustunne

Aeg-ajalt

manustamiskoha reaktsioonid

 

infusioonikohal,

külmavärinad,

 

 

 

 

 

pigistustunne rinnus

 

 

 

 

 

 

Palavik

 

 

 

 

Harv

Uuringud

 

 

 

Von

Willebrandi

faktori

Väga harv

 

 

 

 

vastased

 

neutraliseerivad

 

 

 

 

 

antikehad (inhibiitorid)

 

 

Võimalikest kõrvaltoimetest teavitamine

 

 

 

 

 

Ravimi võimalikest kõrvaltoimetest on oluline teavitada ka pärast ravimi müügiloa väljastamist. See võimaldab jätkuvalt hinnata ravimi kasu/riski suhet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist võimalikest kõrvaltoimetest www.ravimiamet.ee kaudu.

Üleannustamine

Willfacti üleannustamisest ei ole teatatud.

Olulise üleannustamise korral võib tekkida trombemboolia.

FARMAKOLOOGILISED OMADUSED

Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline rühm: verejooksu tõkestavad ained: von Willebrandi faktor

ATC-kood: B02BD10

Willfact sarnaneb toimelt endogeensele von Willebrandi faktorile.

Von Willebrandi faktori manustamine võimaldab korrigeerida hemostaasi häireid von Willebrandi faktori puudulikkusega patsientidel kahel tasandil:

Von Willebrandi faktor taastab trombotsüütide adhesiooni veresoonte subendoteeli külge veresoonekahjustuse piirkonnas (sest see seondub nii veresoonte subendoteeliga kui ka trombotsüütide membraaniga), luues esmase hemostaasi, mida näitab veritsemisaja lühenemine. See toime sõltub teatavasti suures osas toimeaine multimeriseerumise tasemest.

Von Willebrandi faktor korrigeerib viivitusega ka sellega seotud VIII faktori puudulikkust. Intravenoossel manustamisel seondub von Willebrandi faktor endogeense VIII faktoriga (mida patsient normaalselt produtseerib) ning takistab selle faktori stabiliseerimisega selle kiiret lagunemist. Seetõttu taastab puhta von Willebrandi faktori (vähese VIII faktori sisaldusega von Willebrandi faktori toode) manustamine sekundaarse toimena pärast esmast infusiooni FVIII:C normaalse taseme. FVIII:C-sisaldusega von Willebrandi faktori preparaadi manustamine taastab FVIII:C normaalse taseme kohe pärast esmast infusiooni.

Farmakokineetilised omadused

Willfacti farmakokineetilises uuringus osales 8 patsienti, kellel oli III tüüpi von Willebrandi tõbi. See näitas, et VWF:RCo suhtes:

−pärast Willfacti ühekordset annust 100 RÜ/kg on keskmine AUC0-∞ 3444 RÜ/h/dl;

maksimaalne kontsentratsioon plasmas saavutatakse 30 minuti kuni 1 tunni jooksul pärast süsti;

süstitud preparaadist eritub keskmiselt 2,1 [RÜ/dl]/[RÜ/kg];

poolväärtusaeg on 8 kuni 14 tundi, keskmine väärtus 12 tundi;

keskmine kliirens on 3,0 ml/h/kg.

VIII faktori taseme normaliseerumine toimub progresseeruvalt ja varieerub ning sellele kulub tavaliselt 6 kuni 12 tundi. See toime püsib 2 kuni 3 päeva.

VIII faktori taseme tõus on progresseeruv ja normaalne tase taastub 6 kuni 12 tunniga. VIII faktori tase tõuseb keskmiselt 6% (RÜ/dl) tunnis. Seega, isegi kui patsiendi algne FVIII:C tase on alla 5% (RÜ/dl), tõuseb FVIII:C tase 6 tunni möödumisel süstist ligikaudu 40%-ni (RÜ/dl) ning see tase püsib 24 tundi.

Prekliinilised ohutusandmed

Mitme prekliinilise loomkatse andmete põhjal puuduvad tõendid Willfacti muudest toksilistest toimetest peale toimete, mis on seotud inimese valkude immunogeensusega laboriloomadel. Kroonilise toksilisuse katseid ei ole praktikas võimalik teha antikehade tekkimise tõttu heteroloogsete valkude suhtes loomkatsetes.

Prekliinilised ohutusandmed ei näita Willfactil mutageense potentsiaali olemasolu.

FARMATSEUTILISED ANDMED

Abiainete loetelu

Pulber:

inimese albumiin, arginiinvesinikkloriid, glütsiin, naatriumtsitraat, kaltsiumkloriiddihüdraat.

Lahusti: süstevesi.

Sobimatus

Willfacti ei tohi manustada koos teiste ravimitega, välja arvatud plasmast valmistatud VIII hüübimisfaktor tootjalt LFB-BIOMEDICAMENTS, mille kohta on tehtud sobivusuuring. Seda VIII hüübimisfaktorit siiski kõikides Euroopa riikides ei turustata.

Kasutada võib ainult polüpropüleenist, litsentseeritud süstimiskomplekte, sest inimese von Willebrandi faktori adsorbeerumisel teatavate süstimisvahendite sisepindadele võib ravi ebaõnnestuda.

Kõlblikkusaeg

3 aastat.

Ravimi kasutusaegne keemilis-füüsikaline stabiilsus on tõestatud 24 tunni jooksul temperatuuril kuni 25°C. Mikrobioloogilise saastatuse vältimiseks tuleb ravim kohe ära kasutada. Kui ravimit ei kasutata kohe, on kõlblikkusaeg ja säilitamistingimused kasutaja vastutusel.

Säilitamise eritingimused

Hoida temperatuuril kuni 25 °C. Hoida originaalpakendis, valguse eest kaitstult.

Mitte lasta külmuda.

Säilitamistingimused pärast ravimpreparaadi manustamiskõlblikuks muutmist vt lõik 6.3.

Pakendi iseloomustus ja sisu

1 pakend sisaldab: pulbrit viaalis (I tüüpi klaas) koos bromobutüülist korgiga, lahustit süsteviaalis (I tüüpi klaas) koos klorobutüülist korgi ja ülekandesüsteemiga.

Erihoiatused ravimpreparaadi hävitamiseks ja käsitlemiseks

Lahustamine:

Tuleb järgida kohaldatavaid aseptiliste protseduuride nõudeid. Ülekandesüsteemi võib kasutada ainult ravimi lahustamiseks, nagu allpool kirjeldatud. See ei ole ette nähtud ravimi manustamiseks patsiendile.

Laske kaht viaali (pulber ja lahusti) seista toatemperatuuril, kuid mitte üle 25°C.

Eemaldage lahusti viaalilt (süstevesi) ja pulbri viaalilt kaitsekork.

Desinfitseerige mõlema korgi pind.

Eemaldage seadme Mix2Vial kork. Ühendage Mix2Viali sinine ots lahusti viaali korgiga, ilma seadet pakendist eemaldamata.

Eemaldage seade pakendist ja visake pakend ära. Olge ettevaatlik, et te ei puudutaks seadme äsja pakendist võetud osa.

Keerake lahusti viaal ja seade teistpidi ja kinnitage pulbri viaal, kasutades seadme läbipaistvat osa. Lahusti voolab automaatselt pulbri viaali. Hoidke viaalist ja seadmest kinni ning keerutage neid ettevaatlikult, et ravim täielikult lahustuks.

Seejärel hoidke ühes käes lahustatud osa ja teises lahusti osa ning keerake seade Mix2Vial lahti, et viaalid eraldada.

Pulber lahustub üldjuhul hetkega ja peaks lahustuma vähem kui 10 minutiga.

Lahus peab olema selge või veidi veiklev, värvitu või natuke kollakas.

Manustamine:

Hoidke lahustatud ravimiga viaali vertikaalses asendis ja keerake steriilne süstal seadme Mix2Vial külge. Seejärel tõmmake ravim aeglaselt süstlasse.

Kui kogu ravim on süstlasse tõmmatud, hoidke süstlast tugevasti kinni (nii et kolb on allpool), keerake seade Mix2Vial lahti ja asendage intravenoosse või libliknõelaga.

Eemaldage süstlast õhk ja sisestage süstal pärast pinna puhastamist veeni.

Süstige aeglaselt intravenoosselt ühekordse annusena kohe pärast lahustamist, maksimaalse kiirusega 4 ml minutis.

Kasutamata ravimpreparaat või jäätmematerjal tuleb hävitada vastavalt kohalikele nõuetele.

MÜÜGILOA HOIDJA

LFB-BIOMEDICAMENTS 3, avenue des Tropiques BP 40305 - LES ULIS 91958 Courtabœuf Cedex Prantsusmaa

MÜÜGILOA NUMBER

500 RÜ/5 ml : 868615

1000 RÜ/10 ml: 729811

2000 RÜ/20 ml: 868515

ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE/MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV

500 RÜ/5 ml

Müügiloa esmase väljastamise kuupäev: 30.04.2015

1000 RÜ/10 ml

Müügiloa esmase väljastamise kuupäev: 01.02.2011 Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 31.03.2014

2000 RÜ/20 ml

Müügiloa esmase väljastamise kuupäev: 30.04.2015

TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV

August 2016