Voltaren aktigo - ravimplaaster (140mg) - Pakendi infoleht

ATC Kood: M02AA15
Toimeaine: diklofenak
Tootja: GlaxoSmithKline Dungarvan Limited

Artikli sisukord

Pakendi infoleht: teave patsiendile

Voltaren Aktigo, 140 mg ravimplaaster

Kasutamiseks täiskasvanutel ja noorukitel alates 16 aasta vanusest.

Diklofenaknaatrium

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst või apteeker on teile selgitanud.

 • Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
 • Lisateabe saamiseks pidage nõu oma apteekriga.
 • Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud.
 • Kui pärast 7 päeva möödumist te ei tunne end paremini või tunnete end halvemini, peate võtma ühendust arstiga.

Infolehe sisukord

 1. Mis ravim on Voltaren Aktigo ja milleks seda kasutatakse
 2. Mida on vaja teada enne Voltaren Aktigo kasutamist
 3. Kuidas Voltaren Aktigo’d kasutada
 4. Võimalikud kõrvaltoimed
 5. Kuidas Voltaren Aktigo’d säilitada
 6. Pakendi sisu ja muu teave
 7. Mis ravim on Voltaren Aktigo ja milleks seda kasutatakse

Voltaren Aktigo on valuvaigisti. See kuulub ravimite rühma, mida nimetatakse mittesteroidseteks põletikuvastasteks aineteks (MSPVA-d).

Voltaren Aktigo’d kasutatakse noorukitel alates 16 aasta vanusest ja täiskasvanutel valu paikseks sümptomaatiliseks ja lühiajaliseks raviks ägedate venituste, nihestuste või muljumiste korral kätes ja jalgades traumajärgselt, nt spordivigastused.

Te peate võtma ühendust oma arstiga, kui teie enesetunne ei parane või halveneb pärast 7-päevast ravi.

Mida on vaja teada enne Voltaren Aktigo kasutamist

Ärge kasutage Voltaren Aktigo’d:

 • kui olete allergiline diklofenaki või selle ravimi mis tahes koostisosa (loetletud lõigus 6) suhtes;
 • kui olete allergiline mõne teise mittesteroidse põletikuvastase aine suhtes (MSPVA, nt atsetüülsalitsüülhape või ibuprofeen);
 • kui teil on kunagi varem pärast atsetüülsalitsüülhappe või mõne teise MSPVA kasutamist tekkinud astmahoog, lööve või turse ja ärritus ninas;
 • kui teil esineb äge mao või kaksteistsõrmikuhaavand;
 • raseduse kolmel viimasel kuul;
 • kui te olete laps või alla 16aastane nooruk.

Ärge kasutage Voltaren Aktigo’d kahjustatud nahal (nt marrastused, lõikehaavad, põletused), põletikulisel nahal või eksudatiivse dermatiidi või ekseemi korral.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Voltaren Aktigo kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga:

 • kui te põete või olete varem põdenud bronhiaalastmat või allergiaid, võivad teil tekkida bronhilihaste krambid (bronhospasm), mis tekitavad hingamisraskust.
 • kui te märkate nahalöövet, mis tekib pärast ravimplaastri paigaldamist. Kui see juhtub, eemaldage otsekohe ravimplaaster ja katkestage ravi.
 • kui teil esineb neeru, südame või maksaprobleeme või teil esineb või on eelnevalt esinenud maovõi soolehaavandeid, soolepõletikku või kalduvust veritsuste tekkeks.

Kõrvaltoimete tekkimist saab vähendada, kasutades väikseimat efektiivset annust võimalikult lühikese aja jooksul.

OLULISED ettevaatusabinõud

 • Ravimplaaster ei tohi kokku puutuda silmade või limaskestadega ega tohi sinna paigaldada.
 • Eakad patsiendid peavad Voltaren Aktigo’d kasutama ettevaatusega, kuna neil võib esineda rohkem kõrvaltoimeid.

Pärast ravimplaastri eemaldamist tuleb ravitavat nahapiirkonda kaitsta liigse päikesevalguse või solaariumi eest, vähendamaks riski valgustundlikkuse reaktsiooni tekkeks.

Lapsed ja noorukid

Voltaren Aktigo’d ei tohi kasutada lastel ja alla 16-aastastel noorukitel, kuna adekvaatsed kasutamiskogemused sellel vanusegrupil puuduvad.

Muud ravimid ja Voltaren Aktigo

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate, olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid.

Eeldusel, et Voltaren Aktigo’d kasutatakse õigesti, imendub vaid väike kogus diklofenakki organismi, mistõttu koostoimete teke, mida on kirjeldatud suukaudselt manustatavate diklofenakki sisaldavate ravimite puhul, on ebatõenäoline.

Rasedus ja imetamine

Rasedus

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Voltaren Aktigo’d võib raseduse esimesel ja teisel trimestril või juhul kui te planeerite rasestumist, kasutada vaid pärast oma arstiga konsulteerimist.

Voltaren Aktigo’d ei tohi kasutada raseduse viimasel trimestril, kuna ei saa välistada komplikatsioonide tekkeriski nii emale kui lapsele (vt lõik „Ärge kasutage Voltaren Aktigo’d“).

Imetamine

Diklofenak eritub väikestes kogustes rinnapiima.

Enne Voltaren Aktigo kasutamist imetamise ajal rääkige oma arstiga. Juhul kui te toidate last rinnaga, ei tohi mingil juhul Voltaren Aktigo’d manustada rindade piirkonda.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Voltaren Aktigo ei mõjuta teie autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimet.

Kuidas Voltaren Aktigo’d kasutada

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Soovituslik annus on 1 ravimplaaster 2 korda päevas.

Asetage ravimplaaster valulikule piirkonnale 2 korda päevas, hommikul ja õhtul. Päevane maksimaalne annus on 2 ravimplaastrit, isegi kui kahjustatud piirkondi on rohkem kui üks. See tähendab, et korraga saab ravida vaid ühte valutavat piirkonda.

Kasutamine lastel ja noorukitel

Voltaren Aktigo kasutamine lastel ja alla 16-aastastel noorukitel on vastunäidustatud. Andmed efektiivsuse ja ohutuse kohta lastel ja alla 16-aastastel noorukitel on puudulikud (vt lõik 2).

16-aastased ja vanemad noorukid, kui selle ravimi kasutamine valu leevendamiseks on vajalik kauem kui 7 päeva või kui sümptomid halvenevad, on soovitatav teie lapsel/teil arstiga nõu pidada.

Manustamisviis

Ainult nahal kasutamiseks.

Kasutusjuhend:

Lõigake kotti mööda punktiirjoont ja eemaldage sellest ravimplaaster.

Plaastri paigaldamine:

 1. Eemaldage üks kahest kaitsvast kattekihist.
 2. Asetage ravitavale piirkonnale ja eemaldage ülejäänud kaitsekiht.
 3. Asetage oma peopesa plaastrile ning vajutage kergelt, kuni plaaster on täielikult nahale kinnitunud.

Plaastri eemaldamine:

 1. Niisutage plaastrit veega, tõmmake plaastri äär lahti ning seejärel eemaldage plaaster nahalt.
 2. Võimalike ravimijääkide eemaldamiseks peske seda piirkonda veega ning hõõruge õrnalt sõrmedega, tehes ringjaid liigutusi.

Vajadusel võib ravimplaastri kindlal paigalpüsimiseks kasutada võrksidet.

Kasutage ravimplaastrit ainult kahjustamata, tervel nahal.

Ravimplaastrit ei tohi kasutada koos õhukindla sidemega. Ärge kasutage seda vannis või duši all käimise ajal.

Ravimplaastrit ei tohi osadeks jagada.

Ravi kestus

Ärge kasutage Voltaren Aktigo’d kauem kui 7 päeva.

Kui sümptomid ägenevad või püsivad kauem kui 7 päeva, võtke ühendust arstiga.

Kui teil on tunne, et Voltaren Aktigo toime on liiga tugev või liiga nõrk, rääkige palun oma arsti või apteekriga.

Kui te kasutate Voltaren Aktigo’d rohkem kui ette nähtud

Palun rääkige oma arstile, kui selle ravimi ebakorrektsel kasutamisel või juhuslikul üleannustamisel (nt lastel) tekib mõni märkimisväärne kõrvaltoime. Arst nõustab edasise vajaliku tegutsemise osas.

Kui te unustate Voltaren Aktigo’d kasutada

Ärge kasutage kahekordset kogust, kui plaaster jäi eelmine kord kasutamata.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka Voltaren Aktigo põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Katkestage plaastri kasutamine ja teavitage otsekohe oma arsti, kui te märkate midagi järgnevast: järsku tekkinud sügelev lööve (kublad), käte, jalgade, pahkluude, näo, huulte, suu või kurgu turse; hingamisraskused, vererõhu langus või nõrkus.

Te võite kogeda järgmisi kõrvaltoimeid:

Sageli esinevad kõrvaltoimed (võib mõjutada kuni 1 inimest 10-st):

paiksed nahareaktsioonid, nagu nahapunetus, põletustunne, sügelus, põletikuline nahapunetus, nahalööve, mõnikord villide või kupladega.

Väga harva esinevad kõrvaltoimed (võib mõjutada kuni 1 inimest 10000-st):

ülitundlikkusreaktsioonid või paiksed allergilised reaktsioonid (kontaktdermatiit).

Patsiendid, kes on kasutanud diklofenakiga samasse rühma kuuluvaid paikseid ravimeid, on üksikjuhtudel teatanud generaliseerunud nahalööbest, ülitundlikkusreaktsioonidest, nagu naha ja limaskestade turse ning anafülaktilist-tüüpi reaktsioonidest koos ägedate vereringe häiretega ja valgustundlikkuse reaktsioonidest.

Diklofenaki imendumine organismi läbi naha on väga väike, võrreldes ravimi kontsentratsiooniga veres pärast diklofenaki suukaudset manustamist. Seega on kogu kehas tekkivate kõrvaltoimete (nt seedetrakti, maksa või neerude häired või hingamisraskused) tekkerisk väga väike.

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

Kuidas Voltaren Aktigo’d säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbile ja kotikesele pärast “Kõlblik kuni:”. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Hoida temperatuuril kuni 30ºC.

Hoida originaalpakendis, niiskuse ja valguse eest kaitstult.

Hoida kotike tihedalt suletuna, niiskuse ja valguse eest kaistult.

Ärge kasutage Voltaren Aktigo’d, kui märkate, et see on kahjustatud.

Voltige kasutatud plaaster keskelt kokku nii, et kleepuv pool jääks sissepoole.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

Pakendi sisu ja muu teave

Mida Voltaren Aktigo sisaldab

 • Toimeaine on diklofenaknaatrium.

Üks ravimplaaster sisaldab 140 mg diklofenaknaatriumi.

 • Teised koostisosad on:

Toetav kiht: kudumata polüesterkangas.

Kleepuv kiht: aluseline butüleeritud metakrülaadi kopolümeer, akrüülvinüülatsetaadi kopolümeer, PEG-12-stearaat, sorbitanoleaat.

Kattekiht: monosilikoonkattega kaetud paber.

Kuidas Voltaren Aktigo välja näeb ja pakendi sisu

Voltaren Aktigo on valge, 10x14 cm suurune kleepuv plaaster, mille ühel poolel on kudumata kangas ning teisel pool on paber.

Voltaren Aktigo on saadaval pakendites, mis sisaldab 2, 5 või 10 ravimplaastrit, millest igaüks on pakendatud eraldi kotikesse.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja:

GlaxoSmithKline Dungarvan Limited

Knockbrack

Dungarvan

Co Waterford

Iirimaa

Tootjad:

SPA Italiana Laboratori Bouty

Strada Statale n. 11 Padana Superiore, km 160 20060 Cassina de’ Pecchi (MI)

Itaalia

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare GmbH & Co. KG

Barthstraße 4

80339 München

Saksamaa

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare SA

Site Apollo - Avenue Pascal 2-4-6

1300 Wavre

Belgia

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

GlaxoSmithKline Eesti OÜ Tel.: +372 6676 900 See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.