Visine classic - silmatilgad, lahus (0,05%) - Pakendi infoleht

ATC Kood: S01GA02
Toimeaine: tetrüsoliin
Tootja: McNeil Products Limited

Artikli sisukord

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Visine Classic 0,5 mg/ml silmatilgad

Tetrüsoliinvesinikkloriid

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst või apteeker on teile selgitanud.

 • Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
 • Lisateabe saamiseks pidage nõu oma apteekriga.
 • Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud.
 • Kui pärast 2 päeva möödumist te ei tunne end paremini või tunnete end halvemini, peate võtma ühendust arstiga.

Infolehe sisukord

 1. Mis ravim on Visine Classic ja milleks seda kasutatakse
 2. Mida on vaja teada enne ravimi Visine Classic kasutamist
 3. Kuidas ravimit Visine Classic kasutada
 4. Võimalikud kõrvaltoimed
 5. Kuidas ravimit Visine Classic säilitada
 6. Pakendi sisu ja muu teave
 7. Mis ravim on Visine Classic ja milleks seda kasutatakse

Ajutine leevendus mitte-infektsioosse silmaärritusega patsientidele konjunktiivi turse ja silmapunetuse korral, mis on tingitud näiteks tuulest, suitsust või kloreeritud veest.

Mida on vaja teada enne ravimi Visine Classic kasutamist

Ärge kasutage ravimit Visine Classic

 • kui olete tetrüsoliini või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline
 • kui teil on suletudnurga glaukoom
 • alla 3aastastel lastel

3...5-aastastel lastel tohib ravimit Visine Classic kasutada ainult arsti ettekirjutusel.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne ravimi Visine Classic kasutamist pidage nõu oma arstiga

 • kui te põete tõsist südameveresoonkonna haigust (nt südame isheemiatõbi, kõrgvererõhutõbi, feokromotsütoom)
 • kui teil on eesnäärme healoomuline suurenemine
 • kui te kasutate monoamino oksüdaasi (MAO) inhibiitoreid (teatud depressiooniravimid) või teisi potentsiaalselt vererõhku tõstvaid ravimeid
 • kui te põete endokriinsüsteemi haigusi (hüpertüreoos, suhkurtõbi, porfüüria)
 • kui teil on ninalimaskesta kuiv põletik
 • kui teil on kuiv sarvkestasidekestapõletik
 • kui teil on avatudnurga glaukoom

Silmaravimite pikaajaline kasutamine ja üleannustamine võib põhjustada silma sidekesta liigveresust ja ninalimaskesta reaktiivset liigveresust (Rhinitis medicamentosa).

Ravimi kasutamine võib põhjustada mööduvat müdriaasi (pupilli laienemine).

Märkus kontaktläätsede kasutajatele

Enamasti tuleb silmahaiguse korral kontaktläätsed silmast eemaldada. Erandjuhul võib kanda nn kõvasid kontaktläätsi, kuid ka need kontaktläätsed tuleb enne ravimi Visine Classic kasutamist silmadest eemaldada. Kontaktläätsed võib silma tagasi asetada 15 minuti möödumisel pärast ravimi kasutamist.

Muud ravimid ja Visine Classic

Teatage oma arstile või apteekrile kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mis tahes muid ravimeid.

Tetrüsoliini ja MAO inhibiitorite ning tritsükliliste antidepressantide kooskasutamine võib põhjustada vasokonstriktsiooni tõttu vererõhu tõusu.

Rasedus ja imetamine

Ravimit Visine Classic ei tohi kasutada raseduse ja imetamise ajal.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Harvadel juhtudel võib nägemise hägusus või müdriaas põhjustada halvenenud võimet töötada mehhanismidega ja juhtida sõidukit. Patsient peaks veenduma, kuidas ravim talle toimib, enne kui alustab nimetatud tegevusi.

VISINE CLASSIC sisaldab bensalkooniumkloriidi, mis võib põhjustada silmaärritust ja pehmete kontaktläätsede värvi muutust. Kontaktläätsed eemaldada enne ravimi Visine Classic kasutamist ning asetada silma tagasi 15 minutit peale ravimi manustamist.

Kuidas ravimit Visine Classic kasutada

Täiskasvanud ja üle 6-aastased lapsed

1...2 tilka haigesse silma 2...3 korda ööpäevas. Ravi võib jätkata vajadusel kuni 2 päeva.

Ravimi Visine Classic kasutamine on vajalik lõpetada ja arsti poole pöörduda, kui silmaärritus või -punetus 48 tunni jooksul ei möödu või hoopis süveneb ning kui on tekkinud silmavalu või nägemismuutus. Arsti kiire konsultatsioon on hädavajalik, kui silmapunetus või -ärritus on põhjustatud silma ohtlikust seisundist nagu infektsioon, võõrkeha silmas või keemiline korneaaltrauma. Arsti kiire konsultatsioon on vajalik ka juhul, kui tekib tõsine äge või ühepoolne silmapunetus, tugev silmavalu ja peavalu, nägemise halvenemine, topeltnägemine või ”ujuvad laigud silme ees”.

3...5-aastased lapsed

Kasutada ainult arsti ettekirjutuse järgi.

Alla 12-aastastele lastele on soovitav seda ravimit manustada lapsevanema abiga. Ravimi saastumise vältimiseks mitte puudutada tilguti otsa.

Pärast kasutamist asetage pudelile kork.

Kui te kasutate ravimit Visine Classic rohkem kui ette nähtud

Üleannustamise korral imendub ravimi Visine Classic toimeaine vereringesse, mis võib põhjustada üldiste kõrvaltoimete esinemist. Palun pidage nõu oma arstiga.

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Sage (1/100 kuni <1/10): reaktiivne silmapunetus, limaskesta põletustunne, limaskesta kuivus

Aeg-ajalt (1/1000 kuni <1/100): üldised toimed (nt südamepekslemine, peavalu, värisemine, nõrkus, higistamine ja vererõhu tõus), südame rütmihäired, kiirenenud pulss, kiirenenud ebakorrapärane südamerütm, reaktiivne südamerütmi aeglustumine

Harv (1/10 000 kuni <1/1000): nägemise hägusus, silma sidekesta ärritus

Väga harv (1/10 000 kuni <1/1000; k.a teadmata sagedusega juhud): silma sidekesta pealmise rakukihi sarvestumine koos pisarakanali sulguse ja pisaravooluga, müdriaas (pupilli laienemine), manustamiskoha reaktsioonid (sh silma või silmaümbruse põletustunne, nahapunetus, ärritustunne, turse, valu ja sügelemine)

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

Kuidas ravimit Visine Classic säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas. Hoida temperatuuril kuni 30 ºC.

Pärast pudeli esmakordset avamist kasutage ravim 28 päeva jooksul. Ärge kasutage seda ravimit, kui täheldate muutunud värvust või hägusust.

Vältida kokkupuudet kontaktläätsedega (vt lõik 2 Hoiatused ja ettevaatusabinõud).

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

Pakendi sisu ja muu teave

Mida Visine Classic sisaldab

 • Toimeaine on tetrüsoliin. 1 ml sisaldab 0,5 mg tetrüsoliinvesinikkloriidi.
 • Teised abiained on bensalkooniumkloriid, naatriumkloriid, boorhape, booraks, dinaatriumedetaat, puhastatud vesi.

Kuidas Visine Classic välja näeb ja pakendi sisu

Selge, värvitu lahus.

15 ml mahuga väikese tihedusega polüetüleenpudel (LDPE) väikese tihedusega (LDPE) polüetüleentilgutiga, millel on sisemise keermega polüpropüleenkork või lapsekindel kork, mille sisemine osa on polüpropüleenist ning välimine osa kõrge tihedusega polüetüleenist (HDPE).

Sisaldab: 15 ml lahust.

Pakendis 1 pudel.

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja:

McNeil Products Limited

c/o Johnson & Johnson Limited, Foundation Park, Roxborough Way, Maidenhead, Berkshire, SL6 3UG, Ühendkuningriik

Tootja:

Janssen Pharmaceutica N.V.

Turnhoutseweg 30

2340 Beerse

Belgia

Infoleht on viimati uuendatud septembris 2016.