Viprosal b - salv (30mg +10mg +30mg +0,05rü 1g) - Pakendi infoleht

ATC Kood: M02AX90
Toimeaine: kamper +salitsüülhape +tärpentiniõli +hariliku rästiku mürk
Tootja: AS Grindeks

Artikli sisukord

Pakendi infoleht: teave kasutajale

VIPROSAL B, salv

Rästikumürk, kamper, tärpentiniõli, salitsüülhape

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst või apteeker on teile selgitanud.

 • Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
 • Lisateabe saamiseks pidage nõu oma apteekriga.
 • Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.
 • Kui te ei tunne end paremini või tunnete end halvemini, peate võtma ühendust arstiga.

Infolehe sisukord

 1. Mis ravim on Viprosal B salv ja milleks seda kasutatakse
 2. Mida on vaja teada enne Viprosal B salvi kasutamist
 3. Kuidas Viprosal B salvi kasutada
 4. Võimalikud kõrvaltoimed

Kuidas Viprosal B salvi säilitada

 1. Pakendi sisu ja muu teave
 2. Mis ravim on Viprosal B salv ja milleks seda kasutatakse

Viprosal B salvi kasutatakse välispidiselt liiges- ja lihasvalude leevendamiseks.

Mida on vaja teada enne Viprosal B salvi kasutamist

Ärge kasutage Viprosal B salvi

 • kui te olete rästikumürgi, kampri, tärpentiniõli, salitsüülhappe või selle ravimi mis

tahes koostisosa (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline;

 • haavanditega või nahahaigustest haaratud pindadel;
 • kui teil esinevad südame ja ajuvereringe häired;
 • kui teil on soodumus veresoonespasmide tekkeks;
 • kui teil esinevad rasked maksa ja neerufunktsiooni häired.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Viprosal B salvi ei tohi kanda kahjustatud nahale.

Tugeva ärrituse vältimiseks tuleb jälgida, et salvi ei satuks silma ega limaskestadele.

Lapsed ja noorukid

Ravimi kasutamine lastel või noorukitel ei ole soovitatav, sest kasutamise kohta selles vanuserühmas puuduvad piisavad andmed.

Muud ravimid ja Viprosal B salv

Koostoimeid teiste ravimitega ei ole uuritud.

Teatage oma arstile või apteekrile kui te kasutate, olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid.

Rasedus ja imetamine

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Asjakohaste ohutusandmete puudumise tõttu ei tohi Viprosal B salvi raseduse ja rinnaga toitmise ajal kasutada.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Viprosal B salv ei avalda mõju autojuhtimise ja liikuvate mehhanismide käsitsemise võimele.

Viprosal B salv sisaldab tsetostearüülalkoholi, mis võib põhjustada paikseid nahareaktsioone (sh kontaktdermatiiti).

Kuidas Viprosal B salvi kasutada

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Välispidiseks kasutamiseks.

Täiskasvanud

Sõltuvalt nahapinna suurusest määritakse valulikule piirkonnale väikeste kogustena 5...10 g salvi (1...2 teelusikatäit) ja hõõrutakse naha sisse sõltuvalt valu intensiivsusest 1...2 korda ööpäevas kuni valusündroomi kadumiseni. Ravikuuri pikkus sõltub haiguse iseloomust ja raskusastmest.

Kui teil on tunne, et Viprosal B salvi toime on liiga tugev või liiga nõrk, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kui te kasutate Viprosal B salvi rohkem kui ette nähtud

Üleannustamisest ei ole teatatud. Manustatuna limaskestadele põhjustab salv tugeva ärrituse.

Viprosal B salvi juhusliku alla neelamise korral võivad tekkida seedetrakti sümptomid nagu oksendamine ja kõhulahtisus. Suurema koguse juhuslikul allaneelamisel võivad tekkida ägeda mürgistuse nähud nagu iiveldus, oksendamine, kõhu- ja peavalu, peapööritus, kuumatunne/õhetus, krambid, hingamise pärssimine ja kooma.

Kui teie või keegi teine on juhuslikult salvi alla neelanud, on soovitatav pöörduda arsti poole. Võtke ravimi pakend arsti juurde kaasa. Ärge püüdke esile kutsuda oksendamist.

Kui te unustate Viprosal B salvi kasutada, siis kasutage seda niipea, kui võimalik ja seejärel jätkake nagu tavaliselt. Kui on juba käes järgmise kasutamise aeg, siis kasutage ettenähtud kogus ja seejärel jätkake nagu tavaliselt. Ärge kasutage kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral kasutamata.

Kui te lõpetate Viprosal B salvi kasutamise

Juhul, kui haigusnähud ei parane või süvenevad, pidage nõu oma arstiga.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Naha ülitundlikkuse korral salvi koostisosade suhtes võivad salvi kasutamisel tekkida kihelus, turse või nõgestõbi. Sellisel juhul on soovitatav ravi katkestada ja salv nahalt maha pesta. Nimetatud nähud kaovad pärast ravi katkestamist.

Kõrvaltoimete vältimiseks soovitame eelnevalt väikese koguse salviga määrata naha tundlikkus ravimi suhtes.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

Kuidas Viprosal B salvi säilitada

Hoida temperatuuril kuni 25 °C.

Mitte hoida külmkapis või lasta külmuda.

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendil. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

Pakendi sisu ja muu teave

Mida Viprosal B salv sisaldab

 • Toimeained on rästikumürk, kamper, tärpentiniõli, salitsüülhape.

1 g salvi sisaldab 0,05 RÜ rästikumürki, 30 mg kamprit, 30 mg tärpentiniõli ja 10 mg salitsüülhapet.

 • Teised koostisosad on vaseliin, tsetostearüülalkohol, tahke parafiin, naatriumtsetostearüülsulfaat, glütserool, naatriumkloriid ja puhastatud vesi.

Kuidas Viprosal B salv välja näeb ja pakendi sisu

Valge või kergelt kollakasvalge värvusega kampri ja tärpentiniõli lõhnaga salv. 30 g, 50 g või 75 g salvi alumiiniumtuubis, alumiiniumtuub kartongkarbis. Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja

AS GRINDEKS.

Krustpils iela 53, Rīga, LV-1057, Läti

Tel.: +371 67083205

Faks: +371 67083505 e-mail: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Tootja

Tallinna Farmaatsiatehase AS

Tondi 33, 11316 Tallinn, Eesti

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja (vt ülal) või müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole:

AS Grindeks Eesti filiaal

Tondi 33, 11316 Tallinn

Tel.: +372 6120224

Faks: +372 6120331

Infoleht on viimati uuendatud septembris 2015.