Voltaren emulgel - geel (20mg 1g) - Pakendi infoleht

ATC Kood: M02AA15
Toimeaine: diklofenak
Tootja: GlaxoSmithKline Consumer Healthcare (UK) Trading Limited

Artikli sisukord

PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE

Voltaren Emulgel 23,2 mg/g (2,32%) geel

Diklofenakdietüülamiin

Lugege infolehte hoolikalt, sest siin on teile vajalikku teavet.

Kasutage Voltaren Emulgel´i alati nii nagu on kirjeldatud antud infolehes või vastavalt apteekri juhistele. Kui te ei ole milleski kindel pidage nõu oma arsti või apteekriga.

 • Ehkki seda ravimit on võimalik osta ilma retseptita, peate parima ravitulemuse saamiseks kasutama Voltaren Emulgel’i täpselt juhistele vastavalt. Infolehte täiendatakse regulaarselt vastavalt viimastele ravimi kohta saadud andmetele.
 • Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
 • Lisainformatsiooni saamiseks pidage nõu apteekriga.
 • Kui ravimi 7 päevase kasutamise jooksul haigussümptomid süvenevad ega leevendu, peate oma arstiga ühendust võtma.
 • Kui mõni kõrvaltoime muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.

Infolehes antakse ülevaade:

MIS RAVIM ON VOLTAREN EMULGEL JA MILLEKS SEDA KASUTATAKSE

 1. Mis ravim on Voltaren Emulgel ja milleks seda kasutatakse
 2. Mida on vaja teada enne Voltaren Emulgel´i kasutamist
 3. Kuidas Voltaren Emulgel´i kasutada
 4. Võimalikud kõrvaltoimed
 5. Kuidas Voltaren Emulgel´i säilitada
 6. Lisainfo

Voltaren Emulgel´i toimeaine diklofenak kuulub ravimite rühma, mida nimetatakse mittesteroidseteks põletikuvastasteks valuvaigistiteks. See on mõeldud nahale määrimiseks ning see läbib hästi nahka. Toimeaine jõuab kudede sügavamatesse põletikulistesse piirkondadesse.

Voltaren Emulgel geeli kasutatakse täiskasvanutel ja üle 14-aastastel noorukitel valu, põletiku ja turse paikseks leevendamiseks pehmete kudede kahjustuste korral (nt lihas-ja liigestraumade (nihestused, nikastused, muljumised, seljavalu, sporditraumad) korral, kõõlusepõletik, küünarvarre või põlve turse).

MIDA ON VAJA TEADA ENNE VOLTAREN EMULGEL´I KASUTAMIST

Ärge kasutage Voltaren Emulgel´i

 • Kui te olete allergiline (ülitundlik) diklofenaki või mõne teise valu, palavikku ja põletikku leevendava ravimi nagu ibuprofeeni või atsetüülsalitsüülhappe (kasutatakse ka verehüübimise vältimiseks) või ravimi ükskõik millise koostisaine suhtes (vt lõik 6). Kui te ei ole veendunud, küsige nõu arstilt või apteekrilt.

Sellest ravimist põhjustatud allergilise reaktsiooni sümptomiteks on: hingeldus või õhupuudus (astma); villiline nahalööve; näo- või keeleturse; allergiline nohu.

 • Kui te olete rase (raseduse viimane trimester).
 • Kui te olete noorem kui 14eluaastat.

Kui ülaltoodu kehtib teie kohta, siis ärge kasutage Voltaren Emulgel´i.

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Voltaren Emulgel

Ärge manustage seda ravimit kui teie nahal on lahtised haavad või nahal on lööve või ekseem. Katkestage ravi kui pärast ravimi manustamist tekib nahalööve.

Vältige manustamist suurele nahapinnale pika perioodi jooksul, välja arvatud juhul kui see toimub arstliku järelvalve all.

Voltaren Emulgel geel on ainult välispidiseks kasutamiseks. Ärge manustage ravimit suu kaudu. Ärge neelake ravimit alla. Peske käed pärast ravimi kasutamist. Vältige ravimi sattumist silma. Kui see siiski juhtub, loputage silmi voolava veega ja teavitage sellest arsti või apteekrit.

Vigastuste korral (nihestused) võib kasutada tavalisi sidemeid, kuid mitte õhukindlaid (plastikust) sidemeid.

Ravitavat nahapiirkonda tuleb kaitsta liigse päikesevalguse eest.

Kui teil on küsimusi, pidage enne Voltaren Emulgel’i kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Lapsed ja noorukid (alla 14-aastased)

Efektiivsuse ja ohutuseandmed kasutamiseks alla 14-aastastel lastel on piiratud (vt ka lõik „Ärge kasutage Voltaren Emulgel’i”).

Noorukid alates 14-eluaastast: patsient peaks konsulteerima arstiga, kui ravimi kasutamine on vajalik kauem kui 7 päeva või kui sümptomid halvenevad.

Kasutamine koos teiste ravimitega

Palun informeerige oma arsti, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.

Rasedus ja imetamine

Kui te olete rase või imetate, arvate end olevat rase või planeerite rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu arsti või apteekriga. Voltaren Emulgel’i ei tohi kasutada raseduse viimasel kolmel kuul, kuna see võib kahjustada teie sündimata last ning põhjustada probleeme sünnitusel. Esimesel 6-l raseduskuul tohib Voltaren Emulgel’i kasutada vaid arstliku järelvalve all hoides annus nii madal kui võimalik ja ravi kestus nii lühike kui võimalik. Imetamise ajal tohib Voltaren Emulgel’i kasutada vaid arsti nõusolekul, kuna diklofenak eritub rinnapiimaga väheses koguses. Kuid ka sel juhul ei tohi Voltaren Emulgel’i kanda rindadele või suurele nahapinnale ega kasutada pika aja jooksul.

Kui te olete rase või toidate last rinnaga, pidage enne ravimi kasutamist nõu arsti või apteekriga.

Oluline teave mõningate koostisainete (abiainete) suhtes

Voltaren Emulgel sisaldab:

KUIDAS VOLTAREN EMULGEL’I KASUTADA

 • propüleenglükooli, mis võib mõnedel inimestel põhjustada kerget paikset nahaärritust.
 • butüülhüdroksütolueeni, mis võib põhjustada paikseid nahareaktsioone (nt kontaktdermatiit) või silmade või limaskestade ärritust.

Kasutage ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile rääkinud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Täiskasvanud ja üle 14-aastased lapsed:

Manustage Voltaren Emulgel´i 2 korda päevas (soovitavalt hommikul ja õhtul) valutavale kohale.

Kuidas Voltaren Emulgel´i kasutada

1)Katte eemaldamiseks enne esmakordset kasutamist keerake ja eemaldage kork. Asetage kork ümberpööratult tuubi otsa, keerake ja eemaldage tuubi kate.

2)Pigistage õrnalt tuubist välja väike kogus geeli ning hõõruge see aeglaselt valutavale või turses piirkonna nahale. Manustatava ravimi kogus sõltub valutava või turses piirkonna suurusest; piisavaks koguseks on

tavaliselt kirsi kuni kreekapähkli suurusele vastav kogus geeli. Te võite tunda, geeli naha sisse hõõrudes, kergelt jahutavat efekti.

3) Et vältida juhuslikku kontakti suu ja silmadega, peske peale manustamist hoolikalt käed, välja arvatud juhul, kui ravitavaks kohaks on käed.

Voltaren Emulgel on vaid välispidiseks kasutamiseks.

Kui kaua peab Voltaren Emulgel´i kasutama

Ärge kasutage Voltaren Emulgel’i kauem kui:

Täiskasvanud ja üle 14-aastased lapsed:

2 nädalat lihas- ja liigestraumade (nt nihestus, nikastus ja muljumised) või tendoniidi (kõõlusepõletiku) korral,

Ravimit võib kauem kasutada vaid arsti soovitusel.

Kui valu ja turse ei alane 7 päevaga või süveneb, siis teavitage oma arsti.

Kui te kasutate Voltaren Emulgel´i rohkem kui ette nähtud

 • Kui te olete ravimit kasutanud rohkem kui vaja, pühkige liigne kogus geeli nahalt ära salvrätikuga
 • Võtke kohe ühendust arstiga, kui te või teie laps on juhuslikult ravimit alla neelanud

Kui te unustate Voltaren Emulgel´i kasutada

Kui te unustasite Voltaren Emulgel´i õigeaegselt manustamata, siis tehke seda koheselt ning edaspidi jätkake ravimi kasutamist tavapäraselt. Ärge manustage topelt kogust, et vahelejäänud annust korvata.

Lisaküsimuste tekkimisel ravimi kasutamise kohta pidage nõu oma arstiga.

VÕIMALIKUD KÕRVALTOIMED

Nagu kõik ravimid, võib ka Voltaren Emulgel põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Mõned harva ja väga harva esinevad kõrvaltoimed võivad olla tõsised.

Kui teil esineb ükskõik milline järgnevatest allergia sümptomitest, LÕPETAGE Voltaren Emulgel’i kasutamine ja teavitage otsekohe arsti või apteekrit:

Villiline nahalööve, nõgestõbi (võib mõjutada 1 kuni 10 inimest 10 000-st).

Hingeldus, õhupuudus või pigistustunne rinnus (astma) (võib mõjutada vähem, kui 1 inimest 10 000-st).

Näo-, huulte, keele- või kõriturse (võib mõjutada vähem, kui 1 inimest 10 000-st).

Muud kõrvaltoimed, mis võivad esineda, on tavaliselt tagasihoidlikud, kahjutud ja mööduvad. Kui teil tekib mure, teavitage arsti või apteekrit nii kiiresti kui võimalik.

Sageli esinevad kõrvaltoimed (võib mõjutada 1 kuni 10 inimest 100-st)

Nahalööve, sügelus, punetus või kipitus.

Väga harva esinevad kõrvaltoimed (võib mõjutada vähem kui 1 inimest 10 000-st)

nahk võib muutuda tundlikuks päikesevalguse suhtes. Võimalikud tunnused on päikesepõletus koos sügelusega, paistetus ja nahavillid.

Kui mõni kõrvaltoime muutub tõsiseks või kui te täheldate endal mis tahes kõrvaltoimeid, mida ei ole loetletud selles infolehes, informeerige sellest oma arsti või apteekrit.

KUIDAS VOLTAREN EMULGEL´I SÄILITADA

 • Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.
 • Ärge kasutage Voltaren Emulgel´i pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendile pärast “Kõlblik kuni:”
 • See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.
 • Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga. Küsige oma

apteekrilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

LISAINFO

Mida Voltaren Emulgel sisaldab:

 • Toimeaine on diklofenakdietüülamiin. 1 g Voltaren Emulgeli sisaldab 23,2 mg diklofenakdietüülamiini.
 • Abiained on: butüülhüdroksütolueen (E321), karbomeer, kokoüülkaprülokapraat, dietüülamiin, isopropüülalkohol, vedel parafiin, makrogool tsetostearüüleeter, oleüülalkohol, propüleenglükool, eukalüpti lõhnaaine, puhastatud vesi (lisainformatsiooni vt lõik 2).

Kuidas Voltaren Emulgel välja näeb ja pakendi sisu

Voltaren Emulgel on valge kuni valkjas, jahutav, mitterasvane, riideid mittemääriv, kreemjas geel.

Tuubis on: 30 g, 50 g, 60, 100 g, 120 g, 150 g või 180 g geeli.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja:

GlaxoSmithKline Consumer HealthCare (UK) Trading Ltd. 980 Great West Road, Brentford

Middlesex, TW8 9GS Ühendkuningriik

Tootja:

Novartis Consumer Health GmbH,

Zielstattstrasse 40,

81379 München,

Saksamaa

GSK Consumer Healthcare GmbH & Co. KG

Barthstraße 4

80339 München,

Saksamaa

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

GlaxoSmithKline Eesti OÜ Tel.: +372 6676 900 See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Infoleht on viimati kooskõlastatud novembris 2016.