Vasopirin 100mg - gastroresistentne tablett (100mg) - Pakendi infoleht

ATC Kood: B01AC06
Toimeaine: atsetüülsalitsüülhape
Tootja: PharmaSwiss Ceska republika s.r.o

Artikli sisukord

Pakendi infoleht: teave patsiendile

Vasopirin 75 mg, gastroresistentsed tabletid

Vasopirin 100 mg, gastroresistentsed tabletid

Atsetüülsalitsüülhape

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Seda ravimit on võimalik osta ilma retseptita. Kuid te peate Vasopirini võtma hoolikalt, et saavutada parimaid tulemusi.

 • Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
 • Lisateabe saamiseks pidage nõu oma apteekriga.
 • Kui te ei tunne end paremini või tunnete end halvemini, peate võtma ühendust oma arstiga.
 • Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

 1. Mis ravim on Vasopirin ja milleks seda kasutatakse
 2. Mida on vaja teada enne Vasopirini kasutamist
 3. Kuidas Vasopirini kasutada
 4. Võimalikud kõrvaltoimed
 5. Kuidas Vasopirini säilitada
 6. Pakendi sisu ja muu teave
 7. Mis ravim on Vasopirin ja milleks seda kasutatakse

Vasopirin sisaldab atsetüülsalitsüülhapet, mis väikeses annuses kuulub trombotsüütide agregatsiooni pärssivate ainete hulka. Trombotsüüdid on vererakud, mis osalevad vere hüübimisprotsessis ja on seotud trombide tekkega. Kui tromb tekib arteris, peatab see verevoolu ja katkestab hapnikuga varustatuse. Kui see juhtub südames, võib see põhjustada stenokardiat või südameinfarkti; kui ajus, siis insulti.

Vasopirini võetakse trombide tekkeriski vähendamiseks, et seeläbi ennetada edaspidi:

 • infarkti,
 • insulti,
 • stabiilset või ebastabiilset stenokardiat.

Vasopirini kasutatakse ka trombide tekke ennetamiseks pärast kindlat tüüpi südameoperatsioone, et laiendada või avada veresooni.

Seda ravimit ei soovitata kasutada erakorraliseks raviks. Seda ravimit saab kasutada ennetava ravina.

Mida on vaja teada enne Vasopirini kasutamist

Ärge võtke Vasopirini:

 • kui olete atsetüülsalitsüülhappe või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline;
 • kui teil on või on olnud mao või peensoolehaavand või mingit muud tüüpi verejooks, nagu insult;
 • kui teil on olnud probleeme verehüübimisega;
 • kui teil on rasked maksa või neeruprobleemid;
 • kui te olete viimased 3 kuud rase; te ei tohi võtta rohkem kui 100 mg ööpäevas (vt lõik „Rasedus, imetamine ja viljakus“);
 • kui te tarvitate metotreksaati (nt vähi või reumatoidartriidi raviks) suuremas annuses kui 15 mg nädalas.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Vasopirini kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga:

 • kui teil on probleeme neerude, maksa või südamega;
 • kui teil on või on olnud probleeme mao või peensoolega;
 • kui teil on kõrge vererõhk;
 • kui teil on astma, kui olete allergiline muude ravimite, eriti teiste salitsülaatide või mittesteroidsete põletikuvastaste ainete (MSPVA) suhtes, kui teil on heinanohu, ninapolüübid või teised kroonilised hingamisteede haigused; atsetüülsalitsüülhape võib esile kutsuda astmahoo;
 • kui teil on olnud podagra;
 • kui teil on rasked menstruatsioonid.

Pöörduge kohe oma arsti poole, kui teie seisund halveneb või kui teil tekivad rasked või ootamatud kõrvaltoimed, nt ebatavalised veritsuse sümptomid, tõsised nahareaktsioonid või teised tõsise allergia sümptomid (vt lõik „Võimalikud kõrvaltoimed“).

Teatage oma arstile, kui teile kavatsetakse teha operatsiooni (ka väike, nagu hamba väljatõmbamine), sest atsetüülsalitsüülhape vedeldab verd ja võib esile kutsuda suurenenud ohu verejooksu tekkeks.

Lapsed ja noorukid

Atsetüülsalitsüülhape võib lastel põhjustada Reye’ sündroomi. Reye’ sündroom on väga harva esinev haigus, mis mõjutab aju ja maksa ning võib olla eluohtlik. Seetõttu ei tohi Vasopirini anda alla 16-aastastele lastele, v.a juhul, kui arst on nii soovitanud.

Te peate vältima vedelikupuuduse (võite tunda janu ja suukuivust) teket, sest atsetüülsalitsüülhappe samaaegne kasutamine võib halvendada neerufunktsiooni.

See ravim ei sobi valu vaigistamiseks või palaviku alandamiseks.

Kui te ei ole kindel kas midagi ülaltoodust kehtib teie kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Muud ravimid ja Vasopirin

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate, olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid.

Ravimi toime võib olla mõjutatud, kui atsetüülsalitsüülhapet võetakse samal ajal koos teiste ravimitega, mis on mõeldud:

 • vere vedeldamiseks/trombide ennetamiseks (nt varfariin, hepariin, klopidogreel);
 • siirdamisjärgse äratõukereaktsiooni vältimiseks (tsüklosporiin, takroliimus);
 • kõrge vererõhu raviks (nt diureetikumid ja AKE inhibiitorid);
 • südamerütmi reguleerimiseks (digoksiin);
 • bipolaarse meeleoluhäire raviks (liitium);
 • valu ja põletiku raviks (nt MSPVAd, nagu ibuprofeen või steroidid);
 • podagra raviks (nt probenetsiid);
 • epilepsia raviks (valproaat, fenütoiin);
 • glaukoomi raviks (atsetasolamiid);
 • vähi või reumatoidartriidi raviks (metotreksaat väiksemas annuses kui 15 mg nädalas);
 • diabeedi raviks (nt glibenklamiid);
 • depressiooni raviks (selektiivsed serotoniini tagasihaarde inhibiitorid (SSRId), nagu sertraliin või paroksetiin);
 • hormoonasendusraviks, kui neerupealised või ajuripats on hävinud või eemaldatud või põletiku raviks, sh reumaatilised haigused ja seedetraktipõletik (kortikosteroidid).

Vasopirin koos toidu, joogi ja alkoholiga

Gastroresistentseid tablette võib võtta koos toiduga või ilma.

Alkoholi tarvitamine võib suurendada seedetrakti verejooksu ohtu ja veritsusaja pikenemist.

Rasedus, imetamine ja viljakus

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Rasedad võivad atsetüülsalitsüülhapet tarvitada ainult arsti soovitusel.

Te ei tohi Vasopirini tarvitada raseduse viimasel 3 kuul, v.a juhul, kui teie arst on teile soovitanud. Ka siis ei tohi ööpäevane annus ületada 100 mg (vt lõik „Ärge võtke Vasopirini“). Selle ravimi regulaarsed või suured annused raseduse hilises faasis võivad põhjustada raskeid tüsistusi emale või lapsele.

Imetavad naised võivad atsetüülsalitsüülhapet tarvitada ainult arsti soovitusel.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Vasopirin ei mõjuta teie võimet juhtida autot või töötada masinatega.

Kuidas Vasopirini kasutada

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Täiskasvanud

Infarkti ennetamine

 • Soovituslik annus on 75…150 mg üks kord ööpäevas.

Insuldi ennetamine

 • Soovituslik annus on 75…300 mg üks kord ööpäevas.

Kardiovaskulaarsete haiguste ennetamine stabiilse või ebastabiilse stenokardiaga (rinnavalu tüüp) patsientidel

 • Soovituslik annus on 75…150 mg üks kord ööpäevas.

Trombide tekke ennetamine pärast teatud tüüpi südameoperatsioone

 • Soovituslik annus on 75…150 mg üks kord ööpäevas.

Eakad

Annused on samad mis täiskasvanutel. Üldiselt tuleb atsetüülsalitsüülhapet kasutada eakatel patsientidel ettevaatlikult, sest neil on suurem soodumus kõrvaltoimete tekkeks. Ravi tuleb regulaarsete ajavahemike tagant üle vaadata.

Kasutamine lastel ja noorukitel

Atsetüülsalitsüülhapet ei tohi kasutada lastel ja alla 16-aastastel noorukitel, v.a juhul, kui arst on nii määranud (vt lõik „Hoiatused ja ettevaatusabinõud“).

Manustamisviis Suukaudseks kasutamiseks.

Tabletid tuleb alla neelata tervelt koos piisava koguse vedelikuga (1/2 klaasi vett). Tablettidel on gastroresistentne kate, mis takistab ärritavat toimet soolestikule ja seetõttu ei tohi neid purustada, poolitada ega närida.

Kui te võtate Vasopirini rohkem kui ette nähtud

Kui teie (või keegi teine) võtate kogemata liiga palju tablette, peate kohe rääkima oma arstiga või võtma ühendust lähima erakorralise meditsiini osakonnaga. Näidake arstile järelejäänud ravimeid või ravimikarpi. Üleannustamise sümptomid võivad olla helin kõrvus, kuulmishäired, peavalu, pearinglus, segasus, iiveldus, oksendamine ja kõhuvalu. Suur üleannus võib põhjustada palju kiirema hingamise kui tavaliselt (hüperventilatsioon), palaviku, liigse higistamise, rahutuse, krambid, hallutsinatsioonid, madala veresuhkru taseme, kooma ja šoki.

Kui te unustate Vasopirini võtta

Kui teil jäi annus vahele, võtke järgmine annus tavalisel ajal ja siis jätkake tavalise skeemi järgi. Ärge võtke kahekordset annust, kui tablett jäi eelmisel korral võtmata.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Lõpetage Vasopirini võtmine ja pöörduge kohe oma arsti poole, kui te märkate ükskõik millist järgnevatest tõsistest kõrvaltoimetest:

 • ootamatult tekkinud hingeldus, huulte, näo või kehaturse, nahalööve, minestus või neelamisraskus (raske allergiline reaktsioon) (harv);
 • villiline naha punetus või naha koorumine, millega võib kaasneda kõrge palavik ja liigesevalu. See võib olla multiformne erüteem, StevensiJohnsoni sündroom või Lyelli sündroom (harv);
 • ebatavaline veritsus, nagu vere köhimine, veri okses või uriinis või must väljaheide (sagedus teadmata).

Allpool toodud võimalikud kõrvaltoimed on loetletud esinemissageduse järgi.

Sageli esinevad kõrvaltoimed (esineb 1-l kuni 10 kasutajal 100-st):

 • seedehäired,
 • suurenenud kalduvus verejooksudeks.

Aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed (esineb 1-l kuni 10 kasutajal 1000-st):

 • nõgestõbi,
 • nohu,
 • hingamisraskus.

Harva esinevad kõrvaltoimed (esineb 1-l kuni 10 kasutajal 10 000-st):

 • tugev verejooks maos või sooltes, ajuverejooks, muutused vererakkude arvus,
 • iiveldus ja oksendamine,
 • krambid alumistes hingamisteedes, astmahood,
 • veresoonte põletik,
 • lillade laikudega verevalumid (nahaverejooks),
 • rasked nahareaktsioonid, nagu multiformse erüteemina tuntud lööve ja selle eluohtlikud vormid StevensiJohnsoni sündroom ja Lyelli sündroom,
 • ülitundlikkusreaktsioonid, nagu nt huulte, näo või kehaturse või šokk,
 • ebatavaliselt vererohke või pikaajaline menstruatsioon.

Teadmata sagedusega kõrvaltoimed (sagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel):

 • helin kõrvus (tinnitus) või kuulmislangus,
 • peavalu,
 • peapööritus,
 • mao või peensoolehaavand ja perforatsioon,
 • pikenenud veritsusaeg,
 • neerufunktsiooni häired,
 • maksafunktsiooni häired,
 • kusihappe suur sisaldus veres.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

Kuidas Vasopirini säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Hoida temperatuuril kuni 25 °C.

Tabletipurk: hoida purk tihedalt suletuna, niiskuse eest kaitstult.

Blister: hoida originaalpakendis, niiskuse eest kaitstult.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud purgil/blisterpakendil. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

Pakendi sisu ja muu teave

Mida Vasopirin sisaldab

 • Toimeaine on atsetüülsalitsüülhape.

Iga gastroresistentne tablett sisaldab 75 mg atsetüülsalitsüülhapet.

Iga gastroresistentne tablett sisaldab 100 mg atsetüülsalitsüülhapet.

 • Teised abiained on

tableti sisu: mikrokristalne tselluloos, maisitärklis, veevaba kolloidne räni, steariinhape;

tableti kate: metakrüülhappe-etüülakrülaadi kopolümeeri (1:1) 30% dispersioon, polüsorbaat 80, naatriumlaurüülsulfaat, trietüültsitraat, talk.

Kuidas Vasopirin välja näeb ja pakendi sisu

Vasopirini 75 mg gastroresistentne tablett on mõõtmetega 9,2 x 5,2 mm, valge, ovaalne, kaksikkumer gastroresistentne tablett.

Vasopirini 100 mg gastroresistentne tablett on 7,2 mm läbimõõduga valge, ümar, kaksikkumer, gastroresistentne tablett.

Pakendi suurused

Blistrid: 10, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 90, 100 gastroresistentset tabletti.

Tabletipurgid: 10, 30, 50, 100, 500 gastroresistentset tabletti.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja:

PharmaSwiss Česka republika s.r.o Jankovcova 1569/2c

170 00 Praha 7

Tšehhi Vabariik

Tootja:

Actavis Limited

BLB 016, Bulebel Industrial Estate

Zejtun ZTN 3000

Malta

Balkanpharma Dupnitsa AD

3, Samokovsko Shosse Str.

2600 Dupnitsa

Bulgaaria

ICN Polfa Rzeszów S.A. ul. Przemysłowa 2 35-959 Rzeszów

Poola

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole: PharmaSwiss Eesti OÜ

Tammsaare tee 47 11316 Tallinn Tel: +372 6827400

Infoleht on viimati uuendatud juunis 2017.