Velyxa - õhukese polümeerikattega tablett (250mg) - Pakendi infoleht

ATC Kood: J01MA12
Toimeaine: levofloksatsiin
Tootja: Actavis Group PTC ehf

Artikli sisukord

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Velyxa, 250 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Velyxa, 500 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Levofloksatsiin

Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

 • Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
 • Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.
 • Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigussümptomid on sarnased.
 • Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

 1. Mis ravim on Velyxa ja milleks seda kasutatakse
 2. Mida on vaja teada enne Velyxa võtmist
 3. Kuidas Velyxa’t võtta
 4. Võimalikud kõrvaltoimed
 5. Kuidas Velyxa’t säilitada
 6. Pakendi sisu ja muu teave
 7. Mis ravim on Velyxa ja milleks seda kasutatakse

Teie ravimi nimetus on Velyxa. Velyxa tabletid sisaldavad ravimit nimetusega levofloksatsiin. See kuulub antibiootikumideks nimetatavate ravimite rühma. Levofloksatsiin on „kinoloonantibiootikum“. Selle toimeks on hävitada teie organismis infektsioone põhjustavaid baktereid.

Velyxa’t võib kasutada järgmiste infektsioonide raviks:

 • ninakõrvalkoobaste infektsioonid (sinusiidid),
 • kopsuinfektsioonid, pikaajaliste hingamisraskustega või kopsupõletikuga patsientidel,
 • kuseteedeinfektsioonid, kaasa arvatud neerudes ja põies,
 • eesnäärmeinfektsioonid, kui tegu on pikaaegse infektsiooniga,
 • naha ja nahaaluskoe infektsioonid, sealhulgas lihastes. Seda nimetatakse mõnikord „pehmeks koeks“.

Mõnede eriolukordade puhul võib Velyxa tablette kasutada antraksi (siberi katku) nimelisse kopsuhaigusesse nakatumise vähendamiseks või kui te olete nakatunud antraksit põhjustavate bakteritega, siis haiguse halvenemise vähendamiseks.

Mida on vaja teada enne Velyxa võtmist

Ärge võtke Velyxa’t:

 • kui olete levofloksatsiini, mõne teiste kinoloonantibiootikumi, nagu moksifloksatsiin, tsiprofloksatsiin või ofloksatsiin või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline. Allergilise reaktsiooni sümptomid on: nahalööve, neelamis või hingamisraskused, huulte, näo, kõri või keele turse;
 • kui teil on kunagi olnud epilepsia;
 • kui teil on esinenud kõõlustega seotud probleeme (nt kõõlusepõletik) seoses varasema raviga fluorokinoloonide gruppi kuuluvate antibiootikumidega. Kõõlus on väät, mis ühendab lihast luuga;
 • kui te olete laps või kasvueas nooruk;
 • kui te olete rase, võite rasestuda või arvate, et võite olla rase;
 • kui te toidate last rinnaga.

Kui midagi ülalmainitust kehtib teie puhul, ärge võtke seda ravimit. Kui te pole kindel, rääkige enne Velyxa võtmist oma arsti või apteekriga.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Velyxa kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga:

 • kui te olete 60aastane või vanem.
 • kui te kasutate kortikosteroide, mida mõnikord nimetatakse steroidideks (vt lõik „Muud ravimid ja Velyxa“).
 • kui teil on kunagi esinenud krambihoogusid.
 • kui teil on olnud insuldist või traumast põhjustatud ajukahjustus.
 • kui teil on probleeme neerudega.
 • kui teil esineb seisund, mille nimeks on “glükoos6fosfaatdehüdrogenaasi puudulikkus“. Teil võib seda ravimit võttes suurema tõenäosusega tekkida tõsiseid verehäireid.
 • kui teil on olnud kunagi probleeme vaimse tervisega.
 • kui teil on kunagi esinenud südamehäireid: sellist tüüpi ravimeid tuleb kasutada ettevaatusega, kui teil on kaasasündinud või perekonnas esinev QTintervalli pikenemine (tuvastatav EKG’ga, südamefilmiga), soolade tasakaaluhäire veres (eriti kaaliumi või magneesiumi madal tase veres), väga aeglane südamerütm (nn bradükardia), südamepuudulikkus, kui teil on esinenud südameatakki (müokardi infarkt), kui te olete naissoost või eakas või kui te võtate muid ravimeid, mis võivad põhjustada muutusi EKG’s või kui te võtate Kvitamiini antagoniste (nt varfariin) võimalike kõrvalekallete tõttu koagulatsioonitestis ja/või verejooksu tõttu (vt lõik „Muud ravimid ja Velyxa“).
 • kui te olete diabeetik.
 • kui teil on kunagi olnud probleeme maksaga.
 • kui teil on myasthenia gravis.

Kui te ei ole kindel, kas midagi ülalmainitust kehtib teie puhul, rääkige enne Velyxa võtmist oma arsti või apteekriga.

Lapsed ja noorukid

Seda ravimit ei tohi anda lastele või noorukitele.

Muud ravimid ja Velyxa

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate või olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes muid ravimeid. See on sellepärast, et Velyxa võib mõjutada mõningate teiste ravimite toimimist ja need omakorda ka Velyxa oma.

Eriti oluline on öelda oma arstile, kui te võtate mõnda järgnevatest ravimitest. Seda seetõttu, et need võivad koos Velyxa’ga võtmisel suurendada kõrvaltoimete tekkimise võimalust:

 • Kortikosteroidid, mida mõnikord nimetatakse steroidideks – kasutatakse põletiku korral. Teil võib tõenäolisemalt tekkida kõõlusepõletik ja/või rebend.
 • Kvitamiini antagonistid, nagu varfariin – kasutatakse vere vedeldamiseks. Teil võib suurema tõenosusega tekkida veritsus. Teie arst võtab vajadusel korrapäraselt vereanalüüse, et kontrollida kui hästi teie vere hüübib.
 • Teofülliin – kasutatakse hingamishäirete korral. Kui seda ravimit võtta koos Velyxa’ga, võib teil suurema tõenäosusega tekkida krambihoogusid.
 • Mittesteroidsed põletikuvastased ained (MSPVA) kasutatakse valu ja põletiku korral, nt aspiriin, ibuprofeen, fenbufeen, ketoprofeen, indometatsiin. Teil võivad suurema tõenäosusega tekkida krambid (tõmblused), kui kasutate samal ajal ravimit Velyxa.
 • Tsüklosporiin – kasutatakse elundisiirdamise järgselt. Teil võivad suurema tõenäosusega tekkida tsüklosporiini kõrvaltoimed.
 • Ravimid, mis teadaolevalt mõjutavad südamerütmi. Siia kuuluvad südame rütmihäire korral kasutatavad ravimid (arütmiavastased ravimid, nagu kinidiin, hüdrokinidiin, disopüramiid, sotalool, dofetiliid, ibutiliid ja amiodaroon), depressiooniravimid (tritsüklilised antidepressandid, nagu amitriptülliin ja imipramiin), psühhiaatriliste häirete korral kasutatavad ravimid (antipsühhootikumid) ja bakteriaalsete infektsioonide vastased ravimid (makroliidantibiootikumid, nagu erütromütsiin, asitromütsiin ja klaritromütsiin).
 • Probenetsiid – kasutatakse podagra raviks, ja tsimetidiin – kasutatakse haavandite ja kõrvetiste raviks. Kui kumbagi nendest ravimitest võetakse koos Velyxa’ga, tuleb rakendada erilist ettevaatust. Kui teil on probleeme neerudega, võib teie arst anda teile väiksema annuse.

Ärge võtke Velyxa tablette samaaegselt järgmiste ravimitega. See on sellepärast, et need võivad mõjutada Velyxa tablettide toimimist:

 • Rauapreparaadid (aneemia raviks), tsinki sisaldavad lisandid, magneesiumi või alumiiniumi sisaldavad antatsiidid (maohappesuse või kõrvetiste raviks), didanosiin või sukralfaat (maohaavandite raviks). Vt allpool lõik 3 „Kui te juba võtate rauapreparaate, tsingilisandeid, antatsiide, didanosiini või sukralfaati“.

Opiaate tuvastav uriinianalüüs

Velyxa’t võtvatel inimestel võib uriinianalüüs näidata valepositiivset tulemust tugevate valuvaigistite suhtes, mida nimetatakse opiaatideks. Kui teie arst on määranud teile uriinianalüüsi, öelge talle, et te võtate Velyxa’t.

Tuberkuloositest

See ravim võib põhjustada valenegatiivset tulemust mõningates laboratoorsetes uuringutes, millega otsitakse tuberkuloosi põhjustavaid baktereid.

Rasedus ja imetamine

Ärge võtke seda ravimit, kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Teil võib selle ravimi võtmise järgselt tekkida kõrvaltoimeid, sh pearinglus, unisus, keerlemistunne (vertiigo) või nägemishäired. Mõned nendest kõrvaltoimetest võivad mõjutada teie tähelepanuvõimet ja reaktsioonikiirust. Kui see juhtub, ärge juhtige autot ega sooritage kõrgendatud tähelepanu nõudvaid tegevusi.

Velyxa sisaldab laktoosi

Velyxa sisaldab laktoosmonohüdraati. Kui teie arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, pöörduge enne selle ravimi võtmist oma arsti poole.

Kuidas Velyxa’t võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Ravimi võtmine

 • Võtke seda ravimit suu kaudu.
 • Neelake tabletid alla ilma purustamata koos klaasitäie veega.
 • Tableti saab jagada poolitusjoone abil võrdseteks annusteks.
 • Tablette võib võtta söögi ajal või söögikordade vahel.

Kaitske oma nahka päikesevalguse eest

Hoiduge selle ravimi võtmise ajal ja 2 päeva jooksul pärast selle võtmise lõpetamist otsesest päikesevalgusest. Seda seetõttu, et teie nahk muutub palju tundlikumaks päikesevalguse suhtes ja võivad tekkida põletus, torkiv tunne või raskekujulised villid kui te ei võta tarvitusele järgnevaid ettevaatusabinõusid:

 • Veenduge, et te kasutate kõrge kaitsefaktoriga päikesekreemi
 • Kandke alati mütsi ja riideid, mis katavad teie käsivarsi ja jalgu
 • Hoiduge päevitamisest.

Kui te juba võtate rauapreparaate, tsingilisandeid, antatsiide, didanosiini või sukralfaati

 • Ärge võtke neid ravimeid samaaegselt koos Velyxa’ga. Võtke nende ravimite annused vähemalt 2 tundi enne või pärast Velyxa tablette.

Kui palju tuleb Velyxa’t võtta

 • Teie arst otsustab, kui palju Velyxa tablette te peate võtma.
 • Annus sõltub teil esineva infektsiooni liigist ja kus kohas teie organismis infektsioon esineb.
 • Ravikuuri pikkus sõltub teie infektsiooni raskusastmest.
 • Kui teile tundub, et teie ravimi toime on liiga nõrk või liiga tugev, ärge muutke annust iseseisvalt ilma oma arstilt eelnevalt nõu küsimata.

Täiskasvanud ja eakad

Ninakõrvalkoobaste (siinuste) infektsioon

 • Kaks Velyxa 250 mg tabletti üks kord ööpäevas
 • Või üks Velyxa 500 mg tablett üks kord ööpäevas

Kopsude infektsioon pikaajaliste hingamisraskustega patsientidel

 • Kaks Velyxa 250 mg tabletti üks kord ööpäevas
 • Või üks Velyxa 500 mg tablett üks kord ööpäevas

Kopsupõletik

 • Kaks Velyxa 250 mg tabletti üks või kaks korda ööpäevas
 • Või üks Velyxa 500 mg tablett üks või kaks korda ööpäevas

Kuseteedeinfektsioon, kaasa arvatud neerudes ja põies

 • Üks või kaks Velyxa 250 mg tabletti ööpäevas
 • Või ½ või üks Velyxa 500 mg tablett üks kord ööpäevas

Eesnäärmeinfektsioon

 • Kaks Velyxa 250 mg tabletti üks kord ööpäevas
 • Või üks Velyxa 500 mg tablett üks kord ööpäevas

Naha ja nahaaluskoe infektsioonid, sh lihastes

 • Kaks Velyxa 250 mg tabletti üks või kaks korda ööpäevas
 • Või üks Velyxa 500 mg tablett üks või kaks korda ööpäevas

Siberi katku (anthrax) inhaleerimine

 • Kaks Velyxa 250 mg tabletti üks kord ööpäevas
 • Või üks Velyxa 500 mg tablett üks kord ööpäevas.

Neeruprobleemidega täiskasvanud ja eakad

Teie arst võib määrata teile väiksema annuse.

Kasutamine lastel ja noorukitel

Seda ravimit ei tohi anda lastele või noorukitele.

Kui te võtate Velyxa’t rohkem kui ette nähtud

Kui te võtate juhuslikult liiga palju Velyxa tablette, pöörduge koheselt oma arsti poole või otsige arstiabi. Võtke ravimipakend endaga kaasa. See on selleks, et arst teaks, mida te võtnud olete. Võivad tekkida järgmised sümptomid: krambihood, segasus, pearinglus, teadvusehäired, värinad ja südamehäired – mis põhjustavad korrapäratut südamerütmi, aga ka iiveldus või kõrvetised.

Kui te unustate Velyxa’t võtta

Kui te unustate annuse võtta, võtke see niipea, kui see teile meelde tuleb, välja arvatud juhul kui on juba peaaegu käes järgmise annuse võtmise aeg.

Ärge võtke kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral võtmata.

Kui te lõpetate Velyxa võtmise

Ärge lõpetage Levoxa võtmist lihtsalt sellepärast, et te ennast paremini tunnete. On oluline, et te teeksite arsti poolt määratud tabletikuuri lõpuni. Kui te lõpetate tablettide võtmise liiga vara, võib infektsioon taastekkida ja teie seisund halveneda või bakterid muutuda ravimi suhtes immuunseks.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki. Need kõrvaltoimed on harilikult kerged või mõõdukad ja sageli kaovad lühikese aja möödudes.

Kui te märkate endal järgmisi kõrvaltoimed, lõpetage Velyxa võtmine ja pöörduge koheselt oma arsti poole või lähimasse haiglasse.

Teadmata (sagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel)

 • Teil tekib allergiline reaktsioon. Sümptomiteks võivad olla: nahalööve, neelatamis või hingamisraskused, huulte, näo, kõri või keele turse.

Lõpetage Velyxa võtmine ja pöörduge koheselt oma arsti poole, kui te märkate endal mõnda järgnevatest tõsistest kõrvaltoimetest – te võite vajada kiiret arstiabi:

Harv (võib mõjutada kuni 1 inimest 1000-st)

 • Krambihood.

Teadmata (sagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel)

 • Raskekujulised nahalööbed, millega kaasneb villide teke või naha koorumine huulte, silmade, suu, nina ja suguorganite ümbert.
 • Söögiisu kadumine, naha ja silmavalgete kollaseks muutumine, tumeda värvusega uriin, sügelus või kõhuvalu. Need võivad olla maksahäirete sümptomid, mis võivad endas sisaldada ka surmaga lõppevat maksapuudulikkust.
 • Põletus, torkimis, valu või tuimustunne. Need võivad olla neuropaatia nimelise seisundi sümptomid.
 • Vesine kõhulahtisus, mis võib sisaldada ka verd, kaasneda võivad kõhukrambid ja kõrge palavik. Need võivad olla tõsise sooleprobleemi sümptomid.
 • Valu ja põletik kõõlustes või sidemetes, mis võib põhjustada rebendeid. Kõige sagedamini on kahjustatud Achilleuse kõõlus.

Kui teil tekivad Velyxa võtmise ajal nägemishäired või tekib muid silmade häireid, pöörduge koheselt silmaarsti juurde.

Rääkige oma arstile, kui mõni järgmistest kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kestab kauem kui mõned päevad:

Sage (võivad mõjutada kuni 1 inimest 10-st)

 • Unehäired
 • Peavalu, pearinglus
 • Iiveldus, oksendamine ja kõhulahtisus
 • Mõningate maksaensüümide taseme suurenemine veres.

Aeg-ajalt (võivad mõjutada kuni 1 inimest 100-st)

 • Teiste bakterite või seente arvukuse muutus, infektsioon, mida põhjustavad Candida nimelised seened, mis võib vajada ravi
 • Muutused valgete vereliblede arvus, mis on tuvastatavad mõnede vereanalüüsidega (leukopeenia, eosinofiilia)
 • Ärevustunne, segasus, närvilisus, unisus, värisemine, pööritustunne (vertiigo)
 • Hingeldamine (düspnoe)
 • Maitsetundlikkuse muutused, söögiisu kadumine, maoärritus või seedehäired (düspepsia), valu kõhupiirkonnas, puhitus või kõhukinnisus
 • Sügelemine ja nahalööve, tugev sügelus või nõgestõbi (urtikaaria), liighigistamine (hüperhidroos)
 • Lihas või liigesvalu
 • Kõrvalekalded vereproovi tulemustes, mis on tingitud probleemidest maksaga (kõrgenenud bilirubiin) või neerudega (kõrgenenud kreatiniin)
 • Üldine nõrkus.

Harv (võivad mõjutada kuni 1 inimest 1000-st)

 • Vereliistakute arvu vähenemisest põhjustatud verevalumid ja veritsus (trombotsütopeenia)
 • Madal valgevereliblede arv (neutropeenia)
 • Võimendatud immuunvastus (ülitundlikkus)
 • Veresuhkru taseme alanemine (hüpoglükeemia). See on oluline suhkurtõbe põdevate patsientide puhul
 • Olematute asjade kuulmine või nägemine (hallutsinatsioonid, paranoia), mõtlemise ja suhtumise muutused (psühhootilised reaktsioonid)
 • Masendustunne, vaimsed häired, rahutus (agiteeritus), ebatavalised unenäod või hirmuunenäod
 • Torkimistunne kätes ja jalgades (paresteesia)
 • Probleemid kuulmisega (tinnitus) või nägemisega (ähmane nägemine)
 • Tavatult kiire südamerütm (tahhükardia), oma südamelöökide tunnetamine (palpitatsioon) või madal vererõhk (hüpotensioon)
 • Lihasnõrkus. See on oluline myasthenia gravis’t (harvaesinev närvisüsteemi haigus) põdevate patsientide puhul
 • Muutused neerude töös ja üksikjuhtudel neerupuudulikkus, mis võib olla põhjustatud interstitsiaalse nefriidi nimelisest allergilisest neerureaktsioonist
 • Palavik.

Muud kõrvaltoimed

 • Punaste vereliblede arvu vähenemine (aneemia): selle tulemusel võib nahk punaste vereliblede kahjustuse tõttu muutuda kahvatuks või kollaseks; kõikide vereliblede arvu vähenemine (pantsütopeenia)
 • Palavik, kurguvalu ja üldine halb enesetunne, mis ei lähe mööda. See võib olla tingitud valgete vereliblede arvu vähenemisest (agranulotsütoos)
 • Vereringe peatumine (anafülaktilise šoki sarnane seisund)
 • Veresuhkru taseme tõus (hüperglükeemia) või veresuhkru taseme langus, mis põhjustab koomat (hüpoglükeemiline kooma). See on oluline suhkurtõbe põdevate patsientide puhul
 • Lõhnatundlikkuse muutused, lõhna või maitsetundlikkuse kadumine (parosmia, anosmia, ageuusia)
 • Liikumisraskused (düskineesia, ekstrapüramidaalsed häired)
 • Ajutine teadvusekaotus või minestamine (sünkoop)
 • Ajutine nägemiskaotus
 • Kuulmishäired või kuulmiskadu
 • Tavatult kiire südamerütm, eluohtlikult ebakorrapärane südamerütm, s.h südameseiskus, muutus südamerütmis (nn QTintervalli pikenemine, tuvastatav EKG’ga, südamefilmiga)
 • Hingamisraskused või hingeldamine (bronhospasm)
 • Allergilised kopsureaktsioonid
 • Kõhunäärmepõletik
 • Maksapõletik (hepatiit)
 • Naha suurenenud tundlikkus päikese ja ultraviolettkiirguse suhtes (valgustundlikkus)
 • Allergilisest reaktsioonist põhjustatud veresoontepõletik (vaskuliit)
 • Suu limaskesta põletik (stomatiit)
 • Lihasrebend ja lihaste hävimine (rabdomüolüüs)
 • Liigeste punetus ja turse (artriit)
 • Valu, sh selja, rinna ja jäsemevalu
 • Porfüüriahood porfüüriat (väga harv ainevahetushäire) põdevatel patsientidel
 • Püsiv peavalu, millega võib aga ei pruugi kaasneda nägemise ähmastumine (healoomuline koljusisene hüpertensioon)
 • Risk enesetapumõtete või –käitumise tekkeks.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

Kuidas Velyxa’t säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil, blistril ja tabletipurgil pärast „EXP“. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

See ravim ei vaja säilitamisel eritingimusi.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

Pakendi sisu ja muu teave

Mida Velyxa sisaldab

 • Toimeaine on levofloksatsiin.

Üks 250 mg Velyxa õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 250 mg levofloksatsiini, mis vastab 256,23 mg levofloksatsiinhemihüdraadile.

Üks 500 mg Velyxa õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 500 mg levofloksatsiini, mis vastab 512,46 mg levofloksatsiinhemihüdraadile.

 • Teised koostisosad on:

Tableti sisu: naatriumstearüülfumaraat, krospovidoon, kolloidne veevaba ränidioksiid, kopovidoon, mikrokristalliline tselluloos räniga (98% mikrokristallilist tselluloosi ja 2% kolloidset ränidioksiidi). Tableti kate: Opadry II roosa (laktoosmonohüdraat, hüpromelloos 15 cP, titaandioksiid, triatsetiin, punane raudoksiid (E172), kollane raudoksiid (E172)).

Kuidas Velyxa välja näeb ja pakendi sisu

Velyxa, 250 mg õhukese polümeerikattega tabletid:

Roosad kaksikkumerad tabletid, poolitusjoonega ühel poolel ja märgisega “L” teisel poolel. Pikkus ligikaudu 13 mm ja laius 6 mm. Tableti saab jagada võrdseteks annusteks.

Velyxa, 500 mg õhukese polümeerikattega tabletid:

Roosad kaksikkumerad tabletid, poolitusjoonega ühel poolel ja märgisega “L” teisel poolel. Pikkus ligikaudu 16 mm ja laius 8 mm. Tableti saab jagada võrdseteks annusteks.

Blister Al/PVC

Pakendi suurus: 5 tabletti.

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja Actavis Group PTC ehf., Reykjavíkurvegur 76-78, 220 Hafnarfjörður, Island

Tootjad

Actavis ehf.,

Reykjavikurvegi 78,

220 Hafnarfjördur,

Island

Actavis Ltd.,

BLB 016, Bulebel Industrial Estate,

Zejtun, ZTN 3000

Malta

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole. UAB Sicor Biotech Eesti filiaal

Hallivanamehe 4 11317 Tallinn Tel.: +372 6610801

Infoleht on viimati uuendatud aprillis 2018.