Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

VISTIDE - Vistide toote info MINIMAALSED NÕUDED, MIS PEAVAD OLEMA VÄIKESEL VAHETUL SISEPAKENDIL

ATC Kood: J05AB12
Toimeaine: cidofovir
Tootja: Gilead Sciences International Ltd.

Artikli sisukord

 

 

MINIMAALSED NÕUDED, MIS PEAVAD OLEMA VÄIKESEL VAHETUL SISEPAKENDIL

Viaal

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS JA MANUSTAMISTEE(D)

Vistide 75 mg/ml infusioonilahuse kontsentraat

Tsidofoviir

Ainult intravenoosseks kasutamiseks.

2. MANUSTAMISVIIS

Enne kasutamist lahjendada.

Mitte kasutada intraokulaarseks süsteks.

3. KÕLBLIKKUSAEG

EXP

4. PARTII NUMBER

Lot

5. PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ÜHIKUTE JÄRGI

375 mg/5 ml

6. MUU

EU/1/97/037/001