Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

VISTIDE - Vistide toote info LISA II

ATC Kood: J05AB12
Toimeaine: cidofovir
Tootja: Gilead Sciences International Ltd.

Artikli sisukord

 

 

LISA III

PAKENDI MÄRGISTUS JA INFOLEHT

A. PAKENDI MÄRGISTUS

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

Karp

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Vistide 75 mg/ml infusioonilahuse kontsentraat

Tsidofoviir

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks ml sisaldab 75 mg veevaba tsidofoviiri. Iga viaal sisaldab 375 mg/5 ml veevaba tsidofoviiri.

3. ABIAINED

Naatriumhüdroksiid

Soolhape

Süstevesi

Lisainformatsiooni saamiseks lugege pakendi infolehte.

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

1 viaal

375 mg/5 ml

5. MANUSTAMISVIIS JA -TEE

Ainult intravenoosseks kasutamiseks.

Enne kasutamist lahjendada.

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida temperatuuril kuni 30°C. Mitte hoida külmkapis või sügavkülmas.

10. VAJADUSEL ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMI VÕI JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT RAVIMPREPARAADILE ESITATUD NÕUETELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Gilead Sciences Intl Ltd

Cambridge

CB21 6GT

Ühendkuningriik

12. MÜÜGILOA NUMBER(NUMBRID)

EU/1/97/037/001

13. PARTII NUMBER

Partii nr:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15. KASUTUSJUHEND

16. INFORMATSIOON BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Põhjendus Braille mitte lisamiseks.