Unasyn - süste-/infusioonilahuse pulber (1000mg +500mg) - Pakendi infoleht

ATC Kood: J01CR01
Toimeaine: ampitsilliin +sulbaktaam
Tootja: Pfizer Europe MA EEIG

Artikli sisukord

Pakendi infoleht: teave kasutajale

UNASYN, 1000 mg/500 mg süste- või infusioonilahuse pulber

UNASYN, 2000 mg/1000 mg süste- või infusioonilahuse pulber

Ampitsilliin/sulbaktaam

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.

Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

  1. Mis ravim on UNASYN ja milleks seda kasutatakse
  2. Mida on vaja teada enne UNASYNi kasutamist
  3. Kuidas UNASYNi kasutada
  4. Võimalikud kõrvaltoimed
  5. Kuidas UNASYNi säilitada
  6. Pakendi sisu ja muu teave
  7. Mis ravim on UNASYN ja milleks seda kasutatakse

UNASYN koosneb kahest toimeainest - ampitsilliinist (üks penitsilliinantibiootikume) ja sulbaktaamist (beeta-laktamaasensüüm). Sulbaktaam tõhustab ampitsilliini toimet penitsilliinresistentsete bakterite poolt põhjustatud põletike puhul. Seda ravimit kasutatakse paljude eri tüüpi põletike raviks.

Näidustused

Ampitsilliini ja sulbaktaami kombinatsioonile tundlike mikroorganismide poolt põhjustatud infektsioonid:

põskkoopa- ja keskkõrvapõletik

kroonilise bronhiidi ägenemine

kopsupõletik

naha- ja pehmete kudede infektsioon

kõhuõõne infektsioon

vaagnapiirkonna infektsioon naistel

kuseteede infektsioon

kombinatsioonis aminoglükosiidiga: sepsis.

Arst võib määrata ravimit UNASYN teiste, siin mainimata põletike raviks. Kui teil on küsimusi, pidage nõu oma arstiga.

Mida on vaja teada enne UNASYNi kasutamist

Ärge kasutage UNASYNi

kui te olete toimeainete (ampitsilliin, sulbaktaam) või penitsilliini tüüpi antibiootikumide või beeta-laktamaasi inhibiitorite suhtes allergiline.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga UNASYN

kui te olete allergiline erinevate allergeenide suhtes. Enne ravi algust küsitleb arst teid võimaliku allergilisuse suhtes ja samuti võidakse teile teha nahatundlikkuse test;

kui teil on neerukahjustus;

kui teil ravi ajal tekivad äge kõhulahtisus, kõhuvalu ja palavik. Öelge seda kohe arstile, tegemist võib olla antibiootikumide kasutamisest tingitud ohtliku soolepõletikuga (pseudomembranoosne koliit), mis vajab kohest ravi;

kui teil on infektsioosne mononukleoos (teatud viiruslik nakkushaigus) võib ravimis sisalduv ampitsilliin põhjustada nahalöövet;

kui te kasutate ravimit pikemat aega, peab perioodiliselt kontrollima teil elutähtsate organite (eelkõige neerude, maksa ja vereloomesüsteemi) funktsioone.

raskete nahareaktsioonide (haavandite ja villidega kulgev tõsine nahareaktsioon, villid ja koorumine nahal, naha punetus ja ketendus, punane tursunud nahapiirkond, millel on palju väikseid mädaville, ketendav nahapõletik) tekkimisel tuleb ravimi kasutamine lõpetada ja alustada vajaliku raviga.

Pöörduge kohe arsti poole, kui ravi ajal sulbaktaamiga/ampitsilliiniga tekib ülitundlikkusreaktsioon, sel juhul tuleb ravi kohe katkestada ja alustada vastava raviga.

Kui teil tekib kõhuvalu, sügelus, uriin muutub tumedaks, nahk või silmad muutuvad kollakaks, tekib iiveldus või tunnete end üldiselt halvasti, pöörduge kohe oma arsti poole. Need nähud võivad viidata maksakahjustusele, mis võib tekkida ampitsilliini/sulbaktaami kasutamisel.

Muud ravimid ja UNASYN

Allopurinool (kasutatakse podagra ravis): allopurinooli ja UNASYNi kooskasutamisel suureneb nahalööbe tekkimise võimalus.

Aminoglükosiidid: ampitsilliini ja aminoglükosiidide segamisel IN VITRO täheldati mõlema preparaadi olulist inaktiveerumist (toimetuks muutumine). Juhul, kui nimetatud kahte antibiootikumide gruppi kuuluvat ravimit on vaja samaaegselt manustada, tuleb seda teha erinevate manustamiskohtade kaudu ja vähemalt ühetunnise vaheajaga.

Antikoagulandid (vere hüübivust mõjutavad ravimid): UNASYN võib mõjutada antikoagulantide toimet.

Bakteriostaatilised ravimid (bakterite paljunemist pidurdavad, nt klooramfenikool, erütromütsiin, sulfoonamiidid ja tetratsükliinid): bakteriostaatilised ravimid võivad vähendada penitsilliinide bakteritsiidset (baktereid surmav) toimet, penitsilliinide kombineerimisest bakteriostaatilise toimega ravimitega tuleks hoiduda.

Östrogeene sisaldavad suukaudsed rasestumisvastased preparaadid: ampitsilliini kasutanud naistel on kirjeldatud suukaudsete rasestumisvastaste preparaatide toime vähenemist, mille tulemuseks on olnud soovimatu rasedus. Ehkki see seos ei ole veenvalt tõestatud, on ampitsilliinravi ajal soovitatav kasutada mõnda teist või täiendavat rasestumisvastast meetodit.

Metotreksaat (rakkude paljunemist pidurdav): patsiente, kes saavad samaaegselt metotreksaati ja penitsilliine, tuleb hoolikalt jälgida. Võib osutuda vajalikuks leukovoriini (kaitsev ravim, mida manustatakse koos metotreksaadiga) annuse suurendamine ja pikem manustamisaeg.

Mittesteroidsed põletikuvastased ravimid: atsetüülsalitsüülhape, indometatsiin ja fenüülbutasoon võivad pikendada penitsilliinide eritumist.

Probenetsiid (kasutatakse podagra ravis): probenetsiid aeglustab ampitsilliini ja sulbaktaami eritumist neerude kaudu ning nende samaaegne manustamine võib viia ampitsilliini ja sulbaktaami kõrge

kontsentratsiooni pikaajalise püsimiseni seerumis ja suureneb toksilisuse oht.

Teatage oma arstile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid.

Rasedus ja imetamine

Ravimi ohutus raseduse ajal ei ole tõestatud, seetõttu tohib UNASYNi raseduse ajal kasutada üksnes juhul, kui sellest oodatav kasu kaalub üles võimalikud ohud. Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Ravim eritub rinnapiima. UNASYNi kasutamine imetamise ajal ei ole soovitatav. Antibiootikumravi vajaduse korral otsustab teie arst, kuidas toimida.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Ravi ajal UNASYNiga ärge juhtige autot ega kasutage masinaid või mehhanisme, sest üksikjuhtudel võib ravim põhjustada pearinglust.

UNASYN sisaldab naatriumi

1500 mg sulbaktaami/ampitsilliini sisaldab ligikaudu 115 mg (5 mmol) naatriumi. Piiratud soolatarbimisega patsiendil tuleb teada, et süstitav UNASYN sisaldab naatriumi.

Kuidas UNASYNi kasutada

UNASYN on ette nähtud manustamiseks veeni või sügavale lihasesse. Täpsed juhised vt meditsiinipersonalile mõeldud lõigus.

Veeni süstitakse lahust aeglaselt (mitte vähem kui 3 minuti jooksul) või infusioonina kestvusega 15 kuni 30 minutit.

Tavaline ööpäevane annus on 1,5 g kuni 12 g jagatuna 4 võrdseks osaks, manustamisintervalliga 6 või 8 tundi. Kergema infektsiooni ravis võib seda ravimit manustada 12-tunnise intervalliga.

Ravi jätkatakse tavaliselt 48 tundi pärast kehatemperatuuri normaliseerumist ja haigusnähtude kadumist.

Ravikuuri pikkus on üldjuhul 5...14 päeva.

Raske neerufunktsiooni häirega patsientidel annustatakse UNASYNi veeni või lihasesse harvemini.

Kasutamine lastel

Lastel, väikelastel ja vastsündinutel on tavaline ööpäevane annus 150 mg kehakaalu kilogrammi kohta. Üksikdooside intervall on 6 või 8 tundi.

Kui te saate UNASYNi rohkem kui ette nähtud

Kuna UNASYNi manustab teile arst või meditsiiniõde, on üsna ebatõenäoline, et teile manustatakse liiga suur annus või et annus jääb üldse manustamata. Kui te milleski kahtlete, küsige nõu arstilt või meditsiiniõelt. Üleannustamise korral võivad tekkida kesknärvisüsteemiga seotud sümptomid, sealhulgas krambid. Üleannustamise korral tuleb ravimi kasutamine lõpetada ning rakendada sümptomaatilist ravi. Ampitsilliin ja sulbaktaam on hemodialüüsitavad.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Kui teil tekivad ülitundlikkusnähud nagu ootamatu hingeldus, hingamisraskused või pigistustunne rinnus, silmalaugude, näo või huulte turse, punased laigud nahal või sügelemine üle kogu keha, on vaja otsekohe ühendust võtta arstiga.

Sageli esinevad (vähemalt ühel kasutajal 100-st) kõrvaltoimed on:

muutused verepildis (aneemia, trombotsütopeenia, eosinofiilia)

veenipõletik (flebiit)

kõhulahtisus, kõhuvalu

bilirubiini sisalduse suurenemine veres (hüperbilirubineemia)

valu süstekohas

muutused maksafunktsiooni näitajates (alaniini aminotransferaasi sisalduse suurenemine, aspartaadi aminotransferaasi sisalduse suurenemine)

Aeg-ajalt esinevad (vähemalt ühel kasutajal 1000-st) kõrvaltoimed on:

valgeliblede arvu vähenemine veres (leukopeenia), valgevererakkude muutused (neutropeenia)

peavalu

oksendamine

nahalööve, sügelus

väsimus, halb enesetunne

Harva esinevad (vähemalt ühel kasutajal 10 000-st) kõrvaltoimed on:

kõhuvalu

iiveldus, keelepõletik (glossiit)

Teadmata sagedusega (ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel) esinevad kõrvaltoimed on:

muutused verepildis (agranulotsütoos, hemolüütiline aneemia, trombotsütopeeniline purpur)

ülitundlikkusreaktsioonid (anafülaktilised ja anafülaktoidsed reaktsioonid, nagu anafülaktoidne šokk ja anafülaktiline šokk)

krambid, pearinglus, unisus, uimasus

hingeldus

igemepõletik, keele värvuse muutus, antibiootikumide kasutamisest tingitud äge soolepõletik (pseudomembranoosne koliit), soolepõletik, veriroe, seedehäired (düspepsia)

maksafunktsiooni häire, kollatõbi, sapi eritumise häire (kolestaas), sapivoolu häirega maksapõletik (kolestaatiline hepatiit)

neerupõletik (tubulointerstitsiaalne nefriit)

süstekoha reaktsioonid

Stevensi-Johnsoni sündroom (haavandite ja villidega kulgev tõsine nahareaktsioon), epidermise toksiline nekrolüüs (villid ja koorumine nahal), mitmekujuline erüteem (naha punetuse ja ketendusega kulgev raske seisund), äge generaliseerunud eksantematoosne pustuloos (punane tursunud nahapiirkond, millel on palju väikseid mädaville), ketendav nahapõletik (eksfoliatiivne dermatiit)

näo, huulte, keele ja/või kõri paistetus koos neelamis- või hingamisraskustega (angioödeem), nahalööve (erüteem), villid, punetus või verevalumid nahal (urtikaaria), nahapõletik (dermatiit)

Antibiootikumide kasutamine võib vahel häirida organismis elunevate mikroorganismide tasakaalu. See võib kaasa tuua niisuguste mikroorganismide vohamise, mis on antud antibiootikumi suhtes immuunsed, kaasa arvatud seennakkuse tekke (kandidiaas), mis võib põhjustada neelamisraskusi, keele- või suuhaavandeid või valu, välissuguelundite sügelemist või haavandeid.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

Kuidas UNASYNi säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Avamata viaalid: hoida temperatuuril kuni 30 °C.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil ja viaalil pärast „Kõlblik kuni:“. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Intramuskulaarseks manustamiseks mõeldud kontsentreeritud lahus tuleb kohe ära kasutada. Ajavahemik lahustamise/lahjendamise alguse ning manustamise lõppemise vahel ei tohi olla pikem kui üks tund.

Intravenoosseks manustamiseks mõeldud sulbaktaami/ampitsilliini lahuste lubatavad kasutamisperioodid on ära toodud tabelis. Mikrobioloogilise saastatuse vältimiseks tuleb ravim kohe ära kasutada. Kui ravimit ei kasutata kohe, vastutab selle säilitamisaja ja –tingimuste eest kasutaja. Ravimit võib säilitada kuni 24 tundi temperatuuril 2 OC kuni 8 OC, välja arvatud juhul, kui lahjendamine/manustamiskõlblikuks muutmine on toimunud kontrollitud ja valideeritud aseptilistes tingimustes.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

Pakendi sisu ja muu teave

Mida UNASYN sisaldab

Toimeained on ampitsilliin ja sulbaktaam.

UNASYN, 1000 mg/500 mg: üks viaal sisaldab 1165,9 mg ampitsilliinnaatriumit, mis vastab 1000 mg ampitsilliinile ja 587,4 mg sulbaktaamnaatriumit, mis vastab 500 mg sulbaktaamile. UNASYN, 2000 mg/1000 mg: üks viaal sisaldab 2234,3 mg ampitsilliinnaatriumit, mis vastab 2000 mg ampitsilliinile ja 1125,7 mg sulbaktaamnaatriumit, mis vastab 1000 mg sulbaktaamile.

Kuidas UNASYN välja näeb ja pakendi sisu

UNASYN on saadaval värvitust klaasist 20 ml läbipaistvate viaalidena, mis on suletud halli bromobutüülkummikorgi, alumiiniumist kapsli ja värvitud äratõmmatava väliskattega. Pulber viaalis on valge kuni valkjas. Pärast lahustamist on lahus värvitu ja selge. Pakendis 1 viaal.

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja:

Pfizer Europe MA EEIG Boulevard de la Plaine 17 1050 Brüssel

Belgia

Tootja:

Haupt Pharma Latina S.r.l.

Latina (LT) Strada Statale 156 Km 47,600

04100 Borgo San Michele

Itaalia

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole:

Pfizer Luxembourg SARL Eesti filiaal Tel: +372 666 7500

Infoleht on viimati uuendatud mais 2018.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Järgmine teave on mõeldud ainult tervishoiutöötajatele:

Sulbaktaami/ampitsilliini võib manustada kas intravenoosselt või intramuskulaarselt. Vastavalt vajadusele võib kasutada järgmisi lahjendusi:

Koguannus (g)

Sulbaktaami

Pakend

Lahusti kogus

Maksimaalne

 

ampitsilliini

 

(ml)

lõppkontsentrat

 

ekvivalentne

 

 

sioon (mg/ml)

 

annus (g)

 

 

 

 

 

 

 

 

1,5

0,5...1,0

20 ml viaal

3,2

125...250

3,0

1,0...2,0

20 ml viaal

6,4

125...250

Intravenoossel manustamisel tuleb sulbaktaam/ampitsilliin lahustada kas steriilses süstevees või mõnes muus sobivas lahuses. Veendumaks pulbri täielikus lahustumises, tuleb enne süstelahuse kasutamist lasta lahustamisel tekkinud vahul kaduda, et lahust oleks võimalik enne manustamist tahkete osakeste ja värvusemuutuse suhtes visuaalselt kontrollida. Kasutada võib ainult selget ja osakesteta lahust. Ravimit võib manustada nii boolussüstena (vähemalt kolme minuti vältel) kui ka suuremas lahjenduses intravenoosse infusioonina 15…30 minuti vältel.

Sulbaktaami/ampitsilliini süstelahust võib manustada ka sügava intramuskulaarse süstena, juhul, kui süstimine põhjustab valu, võib pulbri lahustamiseks kasutada 0,5% steriilset veevaba lidokaiinvesinikkloriidi lahust.

Tähelepanu!

UNASYN on vähem stabiilne dekstroosi või teisi karbohüdraate sisaldavates lahustes ja teda ei tohi segada vereproduktide ega valguhüdrolüsaatidega. UNASYN ei sobi kokku ühes ampullis ja ühes süstlas aminoglükosiidantibiootikumidega. Ampitsilliini sisalduse tõttu on UNASYNi lahus kokkusobimatu järgmiste ravimitega: gentamütsiin, kanamütsiin, kloorpromasiin, hüdralasiin. Sobimatuse tõttu tuleb UNASYNi manustada eraldi veel süstitava metronidasooli, süstitavate tetratsükliinide, tiopentaalnaatriumi, prednisolooni, 2% prokaiini, suksametooniumkloriidi ja noradrenaliiniga.

Süstelahus lihasesiseseks manustamiseks tuleks ära kasutada 1 tunni jooksul pärast valmistamist. Kasutamata ravimpreparaat või jäätmematerjal tuleb hävitada vastavalt kohalikele nõuetele.

Veenisiseseks manustamiseks mõeldud lahuse kõlblikkusaeg sõltub nii lahustist kui temperatuurist (vt järgnev tabel).

 

 

Kõlblikkusaeg

Lahusti

Kontsentratsioon

temperatuuril

 

 

(tundides)

 

 

Sulbaktaam +

25 C

4 C

 

ampitsilliin

 

 

 

 

 

 

 

Steriilne süstevesi

kuni 45 mg/ml

 

 

45 mg/ml

 

 

kuni 30 mg/ml

 

Isotooniline NaCl lahus

kuni 45 mg/ml

 

 

45 mg/ml

 

 

kuni 30 mg/ml

 

 

 

Kõlblikkusaeg

Lahusti

Kontsentratsioon

temperatuuril

 

 

(tundides)

 

 

Sulbaktaam +

25 C

4 C

 

ampitsilliin

 

 

 

 

 

 

 

M/6 naatriumlaktaadi lahus

kuni 45 mg/ml

 

 

kuni 45 mg/ml

 

5% dekstroosi vesilahus

15…30 mg/ml

 

 

kuni 3 mg/ml

 

 

kuni 30 mg/ml

 

5% dekstroos 0,45%-lises NaCl lahuses

kuni 3 mg/ml

 

 

kuni 15 mg/ml

 

10% invertsuhkru vesilahus

kuni 3 mg/ml

 

 

kuni 30 mg/ml

 

Lakteeritud Ringeri lahus

kuni 45 mg/ml

 

 

kuni 45 mg/ml