Unasyn - süste-/infusioonilahuse pulber (1000mg +500mg)

ATC Kood: J01CR01
Toimeaine: ampitsilliin +sulbaktaam
Tootja: Pfizer Europe MA EEIG

Artikli sisukord

UNASYN
süste-/infusioonilahuse pulber (1000mg +500mg)


Pakendi infoleht: teave kasutajale

UNASYN, 1000 mg/500 mg süste- või infusioonilahuse pulber

UNASYN, 2000 mg/1000 mg süste- või infusioonilahuse pulber

Ampitsilliin/sulbaktaam

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.

Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

  1. Mis ravim on UNASYN ja milleks seda kasutatakse
  2. Mida on vaja teada enne UNASYNi kasutamist
  3. Kuidas UNASYNi kasutada
  4. Võimalikud kõrvaltoimed
  5. Kuidas UNASYNi säilitada
  6. Pakendi sisu ja muu teave
  7. Mis ravim on UNASYN ja milleks seda kasutatakse

UNASYN koosneb kahest toimeainest - ampitsilliinist (üks penitsilliinantibiootikume) ja sulbaktaamist (beeta-laktamaasensüüm). Sulbaktaam tõhustab ampitsilliini toimet penitsilliinresistentsete bakterite poolt põhjustatud põletike puhul. Seda ravimit kasutatakse paljude eri tüüpi põletike raviks.

Näidustused

Ampitsilliini ja sulbaktaami kombinatsioonile tundlike mikroorganismide poolt põhjustatud infektsioonid:

põskkoopa- ja keskkõrvapõletik

kroonilise bronhiidi ägenemine

kopsupõletik

naha- ja pehmete kudede infektsioon

kõhuõõne infektsioon

vaagnapiirkonna infektsioon naistel

kuseteede infektsioon

kombinatsioonis aminoglükosiidiga: sepsis.

Arst võib määrata ravimit UNASYN teiste, siin mainimata põletike raviks. Kui teil on küsimusi, pidage nõu oma arstiga.

Mida on vaja teada enne UNASYNi kasutamist

Ärge kasutage UNASYNi

kui te olete toimeainete (ampitsilliin, sulbaktaam) või penitsilliini tüüpi antibiootikumide või beeta-laktamaasi inhibiitorite suhtes allergiline.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga UNASYN

kui te olete allergiline erinevate allergeenide suhtes. Enne ravi algust küsitleb arst teid võimaliku allergilisuse suhtes ja samuti võidakse teile teha nahatundlikkuse test;

kui teil on neerukahjustus;

kui teil ravi ajal tekivad äge kõhulahtisus, kõhuvalu ja palavik. Öelge seda kohe arstile, tegemist võib olla antibiootikumide kasutamisest tingitud ohtliku soolepõletikuga (pseudomembranoosne koliit), mis vajab kohest ravi;

kui teil on infektsioosne mononukleoos (teatud viiruslik nakkushaigus) võib ravimis sisalduv ampitsilliin põhjustada nahalöövet;

kui te kasutate ravimit pikemat aega, peab perioodiliselt kontrollima teil elutähtsate organite (eelkõige neerude, maksa ja vereloomesüsteemi) funktsioone.

raskete nahareaktsioonide (haavandite ja villidega kulgev tõsine nahareaktsioon, villid ja koorumine nahal, naha punetus ja ketendus, punane tursunud nahapiirkond, millel on palju väikseid mädaville, ketendav nahapõletik) tekkimisel tuleb ravimi kasutamine lõpetada ja alustada vajaliku raviga.

Pöörduge kohe arsti poole, kui ravi ajal sulbaktaamiga/ampitsilliiniga tekib ülitundlikkusreaktsioon, sel juhul tuleb ravi kohe katkestada ja alustada vastava raviga.

Kui teil tekib kõhuvalu, sügelus, uriin muutub tumedaks, nahk või silmad muutuvad kollakaks, tekib iiveldus või tunnete end üldiselt halvasti, pöörduge kohe oma arsti poole. Need nähud võivad viidata maksakahjustusele, mis võib tekkida ampitsilliini/sulbaktaami kasutamisel.

Muud ravimid ja UNASYN

Allopurinool (kasutatakse podagra ravis): allopurinooli ja UNASYNi kooskasutamisel suureneb nahalööbe tekkimise võimalus.

Aminoglükosiidid: ampitsilliini ja aminoglükosiidide segamisel IN VITRO täheldati mõlema preparaadi olulist inaktiveerumist (toimetuks muutumine). Juhul, kui nimetatud kahte antibiootikumide gruppi kuuluvat ravimit on vaja samaaegselt manustada, tuleb seda teha erinevate manustamiskohtade kaudu ja vähemalt ühetunnise vaheajaga.

Antikoagulandid (vere hüübivust mõjutavad ravimid): UNASYN võib mõjutada antikoagulantide toimet.

Bakteriostaatilised ravimid (bakterite paljunemist pidurdavad, nt klooramfenikool, erütromütsiin, sulfoonamiidid ja tetratsükliinid): bakteriostaatilised ravimid võivad vähendada penitsilliinide bakteritsiidset (baktereid surmav) toimet, penitsilliinide kombineerimisest bakteriostaatilise toimega ravimitega tuleks hoiduda.

Östrogeene sisaldavad suukaudsed rasestumisvastased preparaadid: ampitsilliini kasutanud naistel on kirjeldatud suukaudsete rasestumisvastaste preparaatide toime vähenemist, mille tulemuseks on olnud soovimatu rasedus. Ehkki see seos ei ole veenvalt tõestatud, on ampitsilliinravi ajal soovitatav kasutada mõnda teist või täiendavat rasestumisvastast meetodit.

Metotreksaat (rakkude paljunemist pidurdav): patsiente, kes saavad samaaegselt metotreksaati ja penitsilliine, tuleb hoolikalt jälgida. Võib osutuda vajalikuks leukovoriini (kaitsev ravim, mida manustatakse koos metotreksaadiga) annuse suurendamine ja pikem manustamisaeg.

Mittesteroidsed põletikuvastased ravimid: atsetüülsalitsüülhape, indometatsiin ja fenüülbutasoon võivad pikendada penitsilliinide eritumist.

Probenetsiid (kasutatakse podagra ravis): probenetsiid aeglustab ampitsilliini ja sulbaktaami eritumist neerude kaudu ning nende samaaegne manustamine võib viia ampitsilliini ja sulbaktaami kõrge

kontsentratsiooni pikaajalise püsimiseni seerumis ja suureneb toksilisuse oht.

Teatage oma arstile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid.

Rasedus ja imetamine

Ravimi ohutus raseduse ajal ei ole tõestatud, seetõttu tohib UNASYNi raseduse ajal kasutada üksnes juhul, kui sellest oodatav kasu kaalub üles võimalikud ohud. Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Ravim eritub rinnapiima. UNASYNi kasutamine imetamise ajal ei ole soovitatav. Antibiootikumravi vajaduse korral otsustab teie arst, kuidas toimida.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Ravi ajal UNASYNiga ärge juhtige autot ega kasutage masinaid või mehhanisme, sest üksikjuhtudel võib ravim põhjustada pearinglust.

UNASYN sisaldab naatriumi

1500 mg sulbaktaami/ampitsilliini sisaldab ligikaudu 115 mg (5 mmol) naatriumi. Piiratud soolatarbimisega patsiendil tuleb teada, et süstitav UNASYN sisaldab naatriumi.

Kuidas UNASYNi kasutada

UNASYN on ette nähtud manustamiseks veeni või sügavale lihasesse. Täpsed juhised vt meditsiinipersonalile mõeldud lõigus.

Veeni süstitakse lahust aeglaselt (mitte vähem kui 3 minuti jooksul) või infusioonina kestvusega 15 kuni 30 minutit.

Tavaline ööpäevane annus on 1,5 g kuni 12 g jagatuna 4 võrdseks osaks, manustamisintervalliga 6 või 8 tundi. Kergema infektsiooni ravis võib seda ravimit manustada 12-tunnise intervalliga.

Ravi jätkatakse tavaliselt 48 tundi pärast kehatemperatuuri normaliseerumist ja haigusnähtude kadumist.

Ravikuuri pikkus on üldjuhul 5...14 päeva.

Raske neerufunktsiooni häirega patsientidel annustatakse UNASYNi veeni või lihasesse harvemini.

Kasutamine lastel

Lastel, väikelastel ja vastsündinutel on tavaline ööpäevane annus 150 mg kehakaalu kilogrammi kohta. Üksikdooside intervall on 6 või 8 tundi.

Kui te saate UNASYNi rohkem kui ette nähtud

Kuna UNASYNi manustab teile arst või meditsiiniõde, on üsna ebatõenäoline, et teile manustatakse liiga suur annus või et annus jääb üldse manustamata. Kui te milleski kahtlete, küsige nõu arstilt või meditsiiniõelt. Üleannustamise korral võivad tekkida kesknärvisüsteemiga seotud sümptomid, sealhulgas krambid. Üleannustamise korral tuleb ravimi kasutamine lõpetada ning rakendada sümptomaatilist ravi. Ampitsilliin ja sulbaktaam on hemodialüüsitavad.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Kui teil tekivad ülitundlikkusnähud nagu ootamatu hingeldus, hingamisraskused või pigistustunne rinnus, silmalaugude, näo või huulte turse, punased laigud nahal või sügelemine üle kogu keha, on vaja otsekohe ühendust võtta arstiga.

Sageli esinevad (vähemalt ühel kasutajal 100-st) kõrvaltoimed on:

muutused verepildis (aneemia, trombotsütopeenia, eosinofiilia)

veenipõletik (flebiit)

kõhulahtisus, kõhuvalu

bilirubiini sisalduse suurenemine veres (hüperbilirubineemia)

valu süstekohas

muutused maksafunktsiooni näitajates (alaniini aminotransferaasi sisalduse suurenemine, aspartaadi aminotransferaasi sisalduse suurenemine)

Aeg-ajalt esinevad (vähemalt ühel kasutajal 1000-st) kõrvaltoimed on:

valgeliblede arvu vähenemine veres (leukopeenia), valgevererakkude muutused (neutropeenia)

peavalu

oksendamine

nahalööve, sügelus

väsimus, halb enesetunne

Harva esinevad (vähemalt ühel kasutajal 10 000-st) kõrvaltoimed on:

kõhuvalu

iiveldus, keelepõletik (glossiit)

Teadmata sagedusega (ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel) esinevad kõrvaltoimed on:

muutused verepildis (agranulotsütoos, hemolüütiline aneemia, trombotsütopeeniline purpur)

ülitundlikkusreaktsioonid (anafülaktilised ja anafülaktoidsed reaktsioonid, nagu anafülaktoidne šokk ja anafülaktiline šokk)

krambid, pearinglus, unisus, uimasus

hingeldus

igemepõletik, keele värvuse muutus, antibiootikumide kasutamisest tingitud äge soolepõletik (pseudomembranoosne koliit), soolepõletik, veriroe, seedehäired (düspepsia)

maksafunktsiooni häire, kollatõbi, sapi eritumise häire (kolestaas), sapivoolu häirega maksapõletik (kolestaatiline hepatiit)

neerupõletik (tubulointerstitsiaalne nefriit)

süstekoha reaktsioonid

Stevensi-Johnsoni sündroom (haavandite ja villidega kulgev tõsine nahareaktsioon), epidermise toksiline nekrolüüs (villid ja koorumine nahal), mitmekujuline erüteem (naha punetuse ja ketendusega kulgev raske seisund), äge generaliseerunud eksantematoosne pustuloos (punane tursunud nahapiirkond, millel on palju väikseid mädaville), ketendav nahapõletik (eksfoliatiivne dermatiit)

näo, huulte, keele ja/või kõri paistetus koos neelamis- või hingamisraskustega (angioödeem), nahalööve (erüteem), villid, punetus või verevalumid nahal (urtikaaria), nahapõletik (dermatiit)

Antibiootikumide kasutamine võib vahel häirida organismis elunevate mikroorganismide tasakaalu. See võib kaasa tuua niisuguste mikroorganismide vohamise, mis on antud antibiootikumi suhtes immuunsed, kaasa arvatud seennakkuse tekke (kandidiaas), mis võib põhjustada neelamisraskusi, keele- või suuhaavandeid või valu, välissuguelundite sügelemist või haavandeid.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

Kuidas UNASYNi säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Avamata viaalid: hoida temperatuuril kuni 30 °C.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil ja viaalil pärast „Kõlblik kuni:“. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Intramuskulaarseks manustamiseks mõeldud kontsentreeritud lahus tuleb kohe ära kasutada. Ajavahemik lahustamise/lahjendamise alguse ning manustamise lõppemise vahel ei tohi olla pikem kui üks tund.

Intravenoosseks manustamiseks mõeldud sulbaktaami/ampitsilliini lahuste lubatavad kasutamisperioodid on ära toodud tabelis. Mikrobioloogilise saastatuse vältimiseks tuleb ravim kohe ära kasutada. Kui ravimit ei kasutata kohe, vastutab selle säilitamisaja ja –tingimuste eest kasutaja. Ravimit võib säilitada kuni 24 tundi temperatuuril 2 OC kuni 8 OC, välja arvatud juhul, kui lahjendamine/manustamiskõlblikuks muutmine on toimunud kontrollitud ja valideeritud aseptilistes tingimustes.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

Pakendi sisu ja muu teave

Mida UNASYN sisaldab

Toimeained on ampitsilliin ja sulbaktaam.

UNASYN, 1000 mg/500 mg: üks viaal sisaldab 1165,9 mg ampitsilliinnaatriumit, mis vastab 1000 mg ampitsilliinile ja 587,4 mg sulbaktaamnaatriumit, mis vastab 500 mg sulbaktaamile. UNASYN, 2000 mg/1000 mg: üks viaal sisaldab 2234,3 mg ampitsilliinnaatriumit, mis vastab 2000 mg ampitsilliinile ja 1125,7 mg sulbaktaamnaatriumit, mis vastab 1000 mg sulbaktaamile.

Kuidas UNASYN välja näeb ja pakendi sisu

UNASYN on saadaval värvitust klaasist 20 ml läbipaistvate viaalidena, mis on suletud halli bromobutüülkummikorgi, alumiiniumist kapsli ja värvitud äratõmmatava väliskattega. Pulber viaalis on valge kuni valkjas. Pärast lahustamist on lahus värvitu ja selge. Pakendis 1 viaal.

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja:

Pfizer Europe MA EEIG Boulevard de la Plaine 17 1050 Brüssel

Belgia

Tootja:

Haupt Pharma Latina S.r.l.

Latina (LT) Strada Statale 156 Km 47,600

04100 Borgo San Michele

Itaalia

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole:

Pfizer Luxembourg SARL Eesti filiaal Tel: +372 666 7500

Infoleht on viimati uuendatud mais 2018.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Järgmine teave on mõeldud ainult tervishoiutöötajatele:

Sulbaktaami/ampitsilliini võib manustada kas intravenoosselt või intramuskulaarselt. Vastavalt vajadusele võib kasutada järgmisi lahjendusi:

Koguannus (g)

Sulbaktaami

Pakend

Lahusti kogus

Maksimaalne

 

ampitsilliini

 

(ml)

lõppkontsentrat

 

ekvivalentne

 

 

sioon (mg/ml)

 

annus (g)

 

 

 

 

 

 

 

 

1,5

0,5...1,0

20 ml viaal

3,2

125...250

3,0

1,0...2,0

20 ml viaal

6,4

125...250

Intravenoossel manustamisel tuleb sulbaktaam/ampitsilliin lahustada kas steriilses süstevees või mõnes muus sobivas lahuses. Veendumaks pulbri täielikus lahustumises, tuleb enne süstelahuse kasutamist lasta lahustamisel tekkinud vahul kaduda, et lahust oleks võimalik enne manustamist tahkete osakeste ja värvusemuutuse suhtes visuaalselt kontrollida. Kasutada võib ainult selget ja osakesteta lahust. Ravimit võib manustada nii boolussüstena (vähemalt kolme minuti vältel) kui ka suuremas lahjenduses intravenoosse infusioonina 15…30 minuti vältel.

Sulbaktaami/ampitsilliini süstelahust võib manustada ka sügava intramuskulaarse süstena, juhul, kui süstimine põhjustab valu, võib pulbri lahustamiseks kasutada 0,5% steriilset veevaba lidokaiinvesinikkloriidi lahust.

Tähelepanu!

UNASYN on vähem stabiilne dekstroosi või teisi karbohüdraate sisaldavates lahustes ja teda ei tohi segada vereproduktide ega valguhüdrolüsaatidega. UNASYN ei sobi kokku ühes ampullis ja ühes süstlas aminoglükosiidantibiootikumidega. Ampitsilliini sisalduse tõttu on UNASYNi lahus kokkusobimatu järgmiste ravimitega: gentamütsiin, kanamütsiin, kloorpromasiin, hüdralasiin. Sobimatuse tõttu tuleb UNASYNi manustada eraldi veel süstitava metronidasooli, süstitavate tetratsükliinide, tiopentaalnaatriumi, prednisolooni, 2% prokaiini, suksametooniumkloriidi ja noradrenaliiniga.

Süstelahus lihasesiseseks manustamiseks tuleks ära kasutada 1 tunni jooksul pärast valmistamist. Kasutamata ravimpreparaat või jäätmematerjal tuleb hävitada vastavalt kohalikele nõuetele.

Veenisiseseks manustamiseks mõeldud lahuse kõlblikkusaeg sõltub nii lahustist kui temperatuurist (vt järgnev tabel).

 

 

Kõlblikkusaeg

Lahusti

Kontsentratsioon

temperatuuril

 

 

(tundides)

 

 

Sulbaktaam +

25 C

4 C

 

ampitsilliin

 

 

 

 

 

 

 

Steriilne süstevesi

kuni 45 mg/ml

 

 

45 mg/ml

 

 

kuni 30 mg/ml

 

Isotooniline NaCl lahus

kuni 45 mg/ml

 

 

45 mg/ml

 

 

kuni 30 mg/ml

 

 

 

Kõlblikkusaeg

Lahusti

Kontsentratsioon

temperatuuril

 

 

(tundides)

 

 

Sulbaktaam +

25 C

4 C

 

ampitsilliin

 

 

 

 

 

 

 

M/6 naatriumlaktaadi lahus

kuni 45 mg/ml

 

 

kuni 45 mg/ml

 

5% dekstroosi vesilahus

15…30 mg/ml

 

 

kuni 3 mg/ml

 

 

kuni 30 mg/ml

 

5% dekstroos 0,45%-lises NaCl lahuses

kuni 3 mg/ml

 

 

kuni 15 mg/ml

 

10% invertsuhkru vesilahus

kuni 3 mg/ml

 

 

kuni 30 mg/ml

 

Lakteeritud Ringeri lahus

kuni 45 mg/ml

 

 

kuni 45 mg/ml

 


RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

RAVIMPREPARAADI NIMETUS

UNASYN, 1000 mg/500 mg, süste- või infusioonilahuse pulber

UNASYN, 2000 mg/1000 mg, süste- või infusioonilahuse pulber

KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS

UNASYN, 1000 mg/500 mg

Üks viaal sisaldab 1165,9 mg ampitsilliinnaatriumit, mis vastab 1000 mg ampitsilliinile ja 587,4 mg sulbaktaamnaatriumit, mis vastab 500 mg sulbaktaamile.

UNASYN, 2000 mg/1000 mg

Üks viaal sisaldab 2234,3 mg ampitsilliinnaatriumit, mis vastab 2000 mg ampitsilliinile ja 1125,7 mg sulbaktaamnaatriumit, mis vastab 1000 mg sulbaktaamile.

INN. Ampicillinum, sulbactamum

RAVIMVORM

Süste- või infusioonilahuse pulber.

Valge kuni valkjas pulber.

KLIINILISED ANDMED

Näidustused

Ampitsilliini ja sulbaktaami kombinatsioonile tundlike mikroorganismide poolt põhjustatud infektsioonid täiskasvanutel ja lastel:

naha ja pehmete kudede infektsioon

pneumoonia

kuseteede infektsioon

kõhuõõne infektsioon

vaagnapiirkonna infektsioon naistel

sepsis

Antimikroobsete ravimite määramisel ja kasutamisel tuleb järgida kohalikke kehtivaid juhiseid.

Annustamine ja manustamisviis

Annustamine

Kasutamine täiskasvanutel

Sulbaktaami/ampitsilliini tavaline ööpäevane annus on vahemikus 1,5…12 g, jagatuna 4 üksikannuseks (iga 6 või 8 tunni järel). Sulbaktaami maksimaalne ööpäevane annus on 4 g. Kergemate infektsioonide korral võib sulbaktaami/ampitsilliini manustada ka kaks korda ööpäevas (iga 12 tunni järel).

INFEKTSIOONI RASKUSASTE

ÖÖPÄEVANE ANNUS (g)

 

 

Kerge

1,5…3 (0,5 + 1…1 + 2)

Mõõdukas

kuni 6 (2 + 4)

 

Tõsine

kuni 12 (4 + 8)

Sõltuvalt infektsiooni raskusastmest ja patsiendi neerufunktsioonist võib osutuda vajalikuks sagedasem või harvem manustamine. Ravi peaks jätkama veel 48 tunni vältel pärast palaviku või muude haigusnähtude taandumist. Tavaliselt on raviperioodi pikkuseks 5…14 päeva, kuid tõsiste infektsioonide korral võib osutuda vajalikuks ravi kestvuse pikendamine või täiendav ampitsilliini manustamine.

Patsientide puhul, kes vajavad ööpäevase naatriumikoguse piiramist, tuleb arvestada, et 1500 mg sulbaktaami/ampitsilliini sisaldab ligikaudu 115 mg (5 mmol) naatriumi.

Kasutamine lastel, imikutel ja vastsündinutel

Enamiku infektsioonide korral lastel, imikutel ja vastsündinutel kasutatakse sulbaktaami/ampitsilliini annuses 150 mg/kg/ööpäevas (sulbaktaami 50 mg/kg/ööpäevas ja ampitsilliini 100 mg/kg/ööpäevas).

Vastsündinutel elu esimesel nädalal on soovitatav annus 75 mg/kg/ööpäevas (sulbaktaami

25 mg/kg/ööpäevas ja ampitsilliini 50 mg/kg/ööpäevas) jagatuna kaheks manustamiskorraks (iga 12 tunni järel).

Lastele, imikutele ja vastsündinutele manustatakse sulbaktaami/ampitsilliini tavaliselt iga 6 või 8 tunni järel nagu tavaliselt ampitsilliinigi.

Kasutamine neerukahjustuse korral

Raske neerukahjustuse korral (kreatiniini kliirens ≤30 ml/min) on sulbaktaami ja ampitsilliini eliminatsioonikineetika ühtviisi aeglustunud ja seetõttu jääb sulbaktaami ja ampitsilliini vahekord plasmas konstantseks. Raske neerukahjustuse korral tuleb sulbaktaami/ampitsilliini manustada pikemate intervallide järel nagu ampitsilliini monopreparaate, vastavalt ampitsilliini kasutamise soovitustele ja alljärgnevale tabelile:

Kreatiniini kliirens

Manustamisintervall

(ml/min)

(tunnid)

>30

6...8

15...29

5...14

<5

Manustamisviis

Sulbaktaami/ampitsilliini võib manustada kas intravenoosselt või intramuskulaarselt. Ravimpreparaadi lahjendamise juhised vt lõik 6.6.

Vastunäidustused

Ülitundlikkus sulbaktaami/ampitsilliini, teiste penitsilliinide või beeta-laktamaasi inhibiitorite suhtes.

Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Penitsilliinide, sealhulgas sulbaktaami/ampitsilliini kasutamisel on täheldatud tõsiseid ja üksikjuhtudel ka surmaga lõppenud ülitundlikkusreaktsioone (anafülaktilisi reaktsioone). Need reaktsioonid võivad suurema tõenäosusega tekkida inimestel, kellel on anamneesis ülitundlikkus penitsilliinide ja/või mitme allergeeni suhtes. On andmeid, et penitsilliinide suhtes ülitundlikel inimestel on tõsine ülitundlikkusreaktsioon tekkinud ka tsefalosporiinide manustamisel. Enne ravi alustamist penitsilliiniga tuleb inimest hoolikalt küsitleda varasemate ülitundlikkusreaktsioonide kohta penitsilliinide, tsefalosporiinide ja teiste allergeenide manustamise järel. Allergilise reaktsiooni tekkimisel tuleb ravimi manustamine lõpetada ja alustada vastavat ravi.

Tõsiste anafülaktiliste reaktsioonide korral tuleb otsekohe manustada adrenaliini. Vajaduse korral tuleb kasutada ka hapnikravi, manustada intravenoosselt glükokortikosteroide ja tagada hingamisteede avatus (vajaduse korral ka intubeerimise teel).

Ampitsilliini/sulbaktaami parenteraalset ravi saavatel patsientidel on teatatud rasketest nahareaktsioonidest, nagu toksiline epidermaalne nekrolüüs, Stevensi-Johnsoni sündroom, eksfoliatiivne dermatiit, multiformne erüteem ja äge generaliseerunud eksantematoosne pustuloos. Raske nahareaktsiooni tekkimisel tuleb ampitsilliin/sulbaktaami kasutamine lõpetada ja alustada vajaliku raviga (vt lõik 4.8).

Nagu kõigi antibiootikumide kasutamisel, tuleb hoolikalt jälgida, et organismis ei hakkaks vohama teised, antud antibiootikumi suhtes mittetundlikud mikroorganismid, sealhulgas seened. Superinfektsiooni tekkimisel tuleb ravi lõpetada ja/või rakendada vastavat ravi.

Clostridium difficile’ga seotud kõhulahtisusest (Clostridium difficile associated diarrhea, CDAD) on teatatud peaaegu kõigi antibiootikumide, sealhulgas sulbaktaami/ampitsilliini kasutamisel, ja selle raskusaste võib ulatuda kergest kõhulahtisusest kuni surmaga lõppeva koliidini. Ravi antibakteriaalsete ravimitega mõjutab käärsoole normaalset mikrofloorat, viies C. difficile ülemäärase kasvuni.

C. difficile toodab A- ja B-toksiine, mis aitavad kaasa CDAD-i tekkimisele. Hüpertoksiini tootvate C. difficile tüvede korral on haigestumus ja suremus suurenenud, sest C.difficile tüved on sageli resistentsed antimikroobsele ravile, mistõttu nende infektsioonide raviks võib vajalikuks osutuda kolektoomia. CDAD-ile tuleb mõelda kõigi patsientide puhul, kellel esineb pärast antibiootikumide kasutamist kõhulahtisus. Vajalik on tähelepanelik anamneesi võtmine, sest CDAD-i esinemisest on teatatud enam kui kaks kuud pärast antibakteriaalsete ravimite kasutamist.

Kuna infektsioosne mononukleoos on etioloogiliselt viiruslik haigus, ei ole sulbaktaami/ampitsilliini kasutamine selle raviks otstarbekas. Suurel hulgal infektsioosse mononukleoosiga haigetest, kellele manustatakse ampitsilliini, on täheldatud nahalöövet.

Pikaaegse ravi korral tuleb perioodiliselt kontrollida elutähtsate organsüsteemide talitlust, eelkõige neerude, maksa ja vereloomesüsteemi funktsiooni.

Sulbaktaam ja ampitsilliin erituvad eelkõige uriiniga. Et neerufunktsioon ei ole vastsündinutel veel täielikult välja kujunenud, siis tuleb sulbaktaami/ampitsilliini manustamisel vastsündinutele selle asjaoluga arvestada.

Ampitsilliini/sulbaktaami kasutamisega on seostatud ravimist põhjustatud maksakahjustusi, sh kolestaatilist hepatiiti koos ikterusega. Patsiente tuleb nõustada, et nad võtaksid maksahaiguse sümptomite tekkimisel ühendust oma arstiga (vt lõik 4.8).

Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Allopurinool: allopurinooli ja ampitsilliini samaaegselt kasutavatel patsientidel suureneb oluliselt nahalöövete tekke tõenäosus võrreldes ainult ampitsilliini kasutavate patsientidega.

Aminoglükosiidid: ampitsilliini ja aminoglükosiidide segamisel in vitro täheldati mõlema preparaadi olulist inaktiveerumist. Juhul, kui nimetatud kahte antibiootikumide gruppi kuuluvaid ravimeid on vaja samaaegselt manustada, tuleb seda teha erinevate manustamiskohtade kaudu ja vähemalt ühetunnise vaheajaga (vt lõik 6.2).

Antikoagulandid: penitsilliinid võivad esile kutsuda muutusi trombotsüütide agregatsioonis ja vere hüübivuse näitajates. Need toimed võivad olla aditiivsed antikoagulantide toimele.

Bakteriostaatilised ravimid (klooramfenikool, erütromütsiin, sulfoonamiidid ja tetratsükliinid): bakteriostaatilised ravimid võivad vähendada penitsilliinide bakteritsiidset toimet, penitsilliinide kombineerimisest bakteriostaatilise toimega ravimitega tuleks vältida.

Östrogeene sisaldavad suukaudsed rasestumisvastased preparaadid: ampitsilliini kasutanud naistel on täheldatud suukaudsete rasestumisvastaste preparaatide toime vähenemist, mille tagajärjel on tekkinud soovimatu rasedus. Ehkki see seos ei ole päris kindel, on ampitsilliinravi ajal soovitatav kasutada mõnda teist või täiendavat rasestumisvastast meetodit.

Metotreksaat: samaaegsel kasutamisel koos penitsilliinidega on täheldatud metotreksaadi kliirensi vähenemist ja metotreksaadi toksilisuse suurenemist. Patsiente tuleb hoolikalt jälgida. Võib osutuda vajalikuks leukovoriini annuse suurendamine ja pikem manustamisperiood.

Mittesteroidsed põletikuvastased ained (atsetüülsalitsüülhape, indometatsiin ja fenüülbutasoon): atsetüülsalitsüülhape, indometatsiin ja fenüülbutasoon võivad pikendada penitsilliinide eritumist, mida näitab penitsilliinide poolväärtusaja pikenemine.

Probenetsiid: probenetsiid vähendab samaaegsel kasutamisel ampitsilliini ja sulbaktaami renaalset tubulaarset sekretsiooni, mistõttu suureneb ja pikeneb ampitsilliini ja sulbaktaami plasmakontsentratsioon, pikeneb eliminatsiooni poolväärtusaeg ja suureneb toksilisuse oht.

Muutused laboratoorsetes analüüsides: Benedicti ja Fehlingi reagendi või -iTMClinitest kasutamisel võib uriinianalüüsis esineda valepositiivset glükosuuriat. Ampitsilliini manustamisel rasedatele on täheldatud konjugeeritud östriooli, östrioolglükuroniidi, konjugeeritud estrooni ja konjugeeritud östradiooli plasmasisalduse mööduvat langust. Nimetatud toime võib ilmneda ka sulbaktaamnaatriumi/ampitsilliinnaatriumi IM/IV manustamisel.

Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Rasedus

Katseloomade reproduktsiooniuuringutes ei ole sulbaktaami ja ampitsilliini manustamisel täheldatud kahjulikke toimeid viljakusele ega lootele. Sulbaktaam läbib platsentaarbarjääri. Sulbaktaami/ampitsilliini ohutus inimesele ei ole tõestatud kasutamisel raseduse ajal. Seetõttu tohib sulbaktaami/ampitsilliini raseduse ajal kasutada üksnes juhul, kui sellest oodatav kasu kaalub üles võimalikud ohud.

Imetamine

Sulbaktaam/ampitsilliin erituvad väikeses kontsentratsioonis rinnapiima. Sulbaktaami/ampitsilliini kasutamine imetamise ajal ei ole soovitav.

Toime reaktsioonikiirusele

Tuleb arvestada, et üksikjuhtudel võib ravimi kasutamisel tekkida pearinglus.

Kõrvaltoimed

Alljärgnevas tabelis on kõrvaltoimed ära toodud MedDRA organsüsteemi klasside ja esinemissageduse järgi. Igas sageduse kategoorias on kõrvaltoimed esitatud raskuse järjekorras. Kõrvaltoime raskus defineeriti kliinilise olulisuse alusel.

Organsüsteemi

Sage (≥ 1/100 kuni

Aeg-ajalt

Harv

Teadmata

klass

< 1/10)

(≥ 1/1000

(≥ 1/10 000

esinemissagedus (ei saa

 

 

kuni < 1/100)

kuni

hinnata olemasolevate

 

 

 

< 1/1000)

andmete alusel)

 

 

 

 

 

Vere ja

Aneemia

Neutropeenia

 

Agranulotsütoos

lümfisüsteemi

Trombotsütopeenia

Leukopeenia

 

Hemolüütiline aneemia

häired

Eosinofiilia

 

 

Trombotsütopeeniline

 

 

 

 

Organsüsteemi

Sage (≥ 1/100 kuni

Aeg-ajalt

Harv

Teadmata

klass

< 1/10)

(≥ 1/1000

(≥ 1/10 000

esinemissagedus (ei saa

 

 

kuni < 1/100)

kuni

hinnata olemasolevate

 

 

 

< 1/1000)

andmete alusel)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

purpur

Immuunsüsteemi

 

 

 

Anafülaktiline šokk

häired

 

 

 

Anafülaktiline reaktsioon

 

 

 

 

Anafülaktoidne šokk

 

 

 

 

Anafülaktoidne reaktsioon

 

 

 

 

Ülitundlikkus

Närvisüsteemi

 

Peavalu

 

Krambid

häired

 

 

 

Pearinglus

 

 

 

 

Somnolentsus

 

 

 

 

Sedatsioon

Vaskulaarsed

Flebiit

 

 

 

häired

 

 

 

 

Respiratoorsed,

 

 

 

Düspnoe

rindkere ja

 

 

 

 

mediastiinumi

 

 

 

 

häired

 

 

 

 

Seedetrakti

Kõhulahtisus

Oksendamine

Kõhuvalu

Pseudomembranoosne

häired

 

 

Iiveldus

koliit

 

 

 

Glossiit

Enterokoliit

 

 

 

 

Veriroe

 

 

 

 

Düspepsia

 

 

 

 

Stomatiit

 

 

 

 

Keele värvuse muutus

Maksa ja

Hüperbilirubineemia

 

 

Kolestaatiline hepatiit

sapiteede häired

 

 

 

Kolestaas

 

 

 

 

Kollatõbi

 

 

 

 

Maksafunktsiooni häire

Naha ja

 

Nahalööve

 

Epidermise toksiline

nahaaluskoe

 

Pruritus

 

nekrolüüs

kahjustused

 

 

 

Stevensi-Johnsoni

 

 

 

 

sündroom

 

 

 

 

Eksfoliatiivne dermatiit

 

 

 

 

Multiformne erüteem

 

 

 

 

Äge generaliseerunud

 

 

 

 

eksantematoosne

 

 

 

 

pustuloos

 

 

 

 

Angioödeem

 

 

 

 

Urtikaaria

 

 

 

 

Dermatiit

Neerude ja

 

 

 

Tubulointerstitsiaalne

kuseteede häired

 

 

 

nefriit

Üldised häired ja

Valu süstekohas

Väsimus

 

Süstekoha reaktsioonid

manustamiskoha

 

Halb

 

 

reaktsioonid

 

enesetunne

 

 

 

 

 

 

 

Uuringud

Alaniini

 

 

 

 

aminotransferaasi

 

 

 

 

sisalduse

 

 

 

 

suurenemine

 

 

 

 

Aspartaadi

 

 

 

 

aminotransferaasi

 

 

 

 

sisalduse

 

 

 

 

 

 

 

Organsüsteemi

Sage (≥ 1/100 kuni

Aeg-ajalt

Harv

Teadmata

klass

< 1/10)

(≥ 1/1000

(≥ 1/10 000

esinemissagedus (ei saa

 

 

kuni < 1/100)

kuni

hinnata olemasolevate

 

 

 

< 1/1000)

andmete alusel)

 

 

 

 

 

 

suurenemine

 

 

 

Sulbaktaami/ampitsilliini kasutamisel võib esineda ka kõrvaltoimeid, mis on iseloomulikud ainult ampitsilliinile.

Võimalikest kõrvaltoimetest teavitamine

Ravimi võimalikest kõrvaltoimetest on oluline teavitada ka pärast ravimi müügiloa väljastamist. See võimaldab jätkuvalt hinnata ravimi kasu/riski suhet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist võimalikest kõrvaltoimetest www.ravimiamet.ee kaudu.

Üleannustamine

Ampitsilliinnaatriumi ja sulbaktaamnaatriumi akuutse toksilisuse kohta inimesele on vähe andmeid. Ravi üleannustamise korral võib oodata nähte või sümptomeid, mis põhimõtteliselt kujutavad endast suuremal määral väljendunud kõrvaltoimeid. Tuleb arvestada, et beeta-laktaamantibiootikumide kõrge kontsentratsioon tserebrospinaalvedelikus võib esile kutsuda neuroloogilisi häireid, sealhulgas krampe. Krampide korral on soovitatav kasutada diasepaami. Hemodialüüs võib sulbaktaami/ampitsilliini eritumist kiirendada

FARMAKOLOOGILISED OMADUSED

Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline rühm: Penitsilliinide kombinatsioonid, ATC-kood: J01CR01.

Rakuvabade bakterisüsteemidega läbi viidud biokeemilised uuringud on näidanud, et sulbaktaam inhibeerib pöördumatult enamikku olulistest beeta-laktamaasidest, mida leidub penitsilliinresistentsetes mikroobitüvedes. Ehkki sulbaktaami antibakteriaalne toime on peamiselt suunatud Neisseria perekonda kuuluvate bakterite vastu, on kliinilistes uuringutes leitud, et sulbaktaamnaatrium omab sünergistlikku toimet penitsilliinide ja tsefalosporiinidega hoides ära penitsilliinide ja tsefalosporiinide lammutamise resistentsete bakteritüvede poolt. Kuna sulbaktaam seondub mõnede penitsilliine siduvate proteiinidega, võivad ka mõned tundlikud tüved olla sulbaktaami/ampitsilliini kombinatsioonpreparaadi suhtes tundlikumad kui ainult beeta- laktaamantibiootikumi suhtes.

Sulbaktaami/ampitsilliini kombinatsioonpreparaadi bakteritsiidse toimega komponendiks on ampitsilliin, mis sarnaselt bensüülpenitsilliinile toimib tundlikesse mikroorganismidesse nende aktiivse paljunemise faasis, inhibeerides rakuseina mukopeptiidi biosünteesi.

IM/IV sulbaktaamnaatrium/ampitsilliinnaatrium on efektiivne paljude grampositiivsete ja gramnegatiivsete bakterite vastu, sealhulgas Staphylococcus aureus ja epidermidis (sealhulgas penitsiilliinresistentsed ja mõned metitsilliinresistentsed tüved); Streptococcus pneumoniae,

Streptococcus faecalis ja muud Streptococcus’e liigid; Haemophilus influenzae ja parainfluenzae (nii beetalaktamaaspositiivsed kui ka -negatiivsed tüved); Branhamella catarrhalis; anaeroobid, sealhulgas

Bacteroides fragilis ja sellega seotud liigid; Escherichia coli, Klebsiella liigid, Proteus’e liik (nii indoolpositiivne kui ka indoolnegatiivne), Morganella morganii, Citrobacter’i liik, Enterobacter’i liik, Neisseria meningitidis ja Neisseria gonorrhoeae.

Farmakokineetilised omadused

Sulbaktaam/ampitsilliin tungib hõlpsasti enamikku inimese kudedesse ja kehavedelikesse. Ajju ja tserebrospinaalvedelikku tungivad sulbaktaam ja ampitsilliin vähesel määral, välja arvatud meningiidi korral. Nii intravenoossel kui ka intramuskulaarsel manustamisel saavutatakse veres kõrge ampitsilliini ja sulbaktaami kontsentratsioon, mõlema ravimi poolväärtusaeg on ligikaudu üks tund. Enamus sulbaktaamnaatriumist ja ampitsilliinnaatriumist eritub muutumatul kujul uriiniga.

Prekliinilised ohutusandmed

Sulbaktaami ja sulbaktaami/ampitsilliini alaägeda toksilisuse uuringud viidi läbi rottidel ja koertel, kellele manustati sulbaktaami või sulbaktaami/ampitsilliini intravenoosselt, subkutaanselt või suu kaudu 17 päeva kuni 10 nädala jooksul. Sulbaktaami ja sulbaktaami/ampitsilliini kroonilise toksilisuse uuringud viidi samuti läbi rottidel ja koertel. Sulbaktaami ja sulbaktaami/ampitsilliini manustati subkutaanselt 6 kuu jooksul. Sulbaktaami manustamisel täheldati mõju maksale. Lisaks maksaensüümide (GOT, GPT ja LDH) taseme tõusule täheldati annuse ja sooga seotud glükogeeni ladestumist maksas, mis ravimi manustamise katkestamisel oli pöörduv. Seda glükogeeni ladestumist ei seostatud ühegi teadaoleva glükogeeni ladestushaigusega.

Neis uuringuis ei põhjustanud sulbaktaam olulisi muutusi glükoosi ainevahetuses. Suhkurtõvega patsientidel, kes said sulbaktaami/ampitsilliini üle 2 nädala, ei täheldatud kliiniliselt olulist mõju glükoosi kättesaadavusele. Loomkatsete andmetel ei tohi UNASYNi maksimaalne ööpäevane annus inimestel ületada 12 g, st 4 g sulbaktaami.

Teratogeensuse uuringud hiirtel, rottidel ja küülikutel ei näidanud mingeid tõendeid ravimiga seotud kõrvalekallete kohta.

Arvukates testides ei näidanud sulbaktaam ja ampitsilliin mingit olulist mutageenset aktiivsust.

FARMATSEUTILISED ANDMED

Abiainete loetelu

Puudub.

Sobimatus

Sulbaktaami/ampitsilliini ja aminoglükosiide tuleb lahustada ja manustada eraldi, sest in vitro inaktiveerivad kõik aminopenitsilliinid aminoglükosiide.

Sulbaktaami võib kasutada koos enamike infusioonilahustega, kuid ampitsilliin ja sellest tulenevalt ka sulbaktaami/ampitsilliini kombinatsioonpreparaat on vähem püsiv dekstroosi ja teisi süsivesikuid sisaldavates lahustes ning seda ei tohi segada ka verepreparaatide või valguhüdrolüsaatidega. Ampitsilliin ja sellest tulenevalt ka sulbaktaami/ampitsilliini kombinatsioonpreparaat on sobimatu aminoglükosiididega ja neid kahte ei tohi seetõttu lahustada ja manustada ühes taaras.

Ampitsilliini sisalduse tõttu on UNASYNi lahus kokkusobimatu (füüsikalis-keemiliselt, sademete ja hägu tekkimise tõttu) järgmiste ravimitega: gentamütsiin, kanamütsiin, kloorpromasiin, hüdralasiin. Sobimatuse tõttu tuleb UNASYNi manustada eraldi veel süstitava metronidasooli, süstitavate tetratsükliinide, tiopentaalnaatriumi, prednisolooni, 2% prokaiini, suksametooniumkloriidi ja noradrenaliiniga.

Kõlblikkusaeg

Avamata viaalid: 3 aastat.

Intramuskulaarseks manustamiseks mõeldud kontsentreeritud lahus tuleb kohe ära kasutada. Ajavahemik lahustamise/lahjendamise alguse ning manustamise lõppemise vahel ei tohi olla pikem kui üks tund.

Intravenoosseks manustamiseks mõeldud sulbaktaami/ampitsilliini lahuste keemilis-füüsikaline stabiilsus on tõestatud järgnevas tabelis toodud aja ja temperatuuri juures:

 

 

Kõlblikkusaeg

Lahusti

Kontsentratsioon

temperatuuril

 

 

(tundides)

 

 

Sulbaktaam +

25 °C

4 °C

 

ampitsilliin

 

 

 

 

 

 

 

Steriilne süstevesi

kuni 45 mg/ml

 

 

45 mg/ml

 

 

kuni 30 mg/ml

 

Isotooniline NaCl lahus

kuni 45 mg/ml

 

 

45 mg/ml

 

 

kuni 30 mg/ml

 

M/6 naatriumlaktaadi lahus

kuni 45 mg/ml

 

 

kuni 45 mg/ml

 

5% dekstroosi vesilahus

15…30 mg/ml

 

 

kuni 3 mg/ml

 

 

kuni 30 mg/ml

 

5% dekstroos 0,45%-lises NaCl lahuses

kuni 3 mg/ml

 

 

kuni 15 mg/ml

 

10% invertsuhkru vesilahus

kuni 3 mg/ml

 

 

kuni 30 mg/ml

 

Lakteeritud Ringeri lahus

kuni 45 mg/ml

 

 

kuni 45 mg/ml

 

Mikrobioloogilise saastatuse vältimiseks tuleb ravim kohe ära kasutada. Kui ravimit ei kasutata kohe, vastutab selle säilitamisaja ja –tingimuste eest kasutaja. Ravimit võib säilitada kuni 24 tundi temperatuuril 2 OC kuni 8 OC, välja arvatud juhul, kui lahjendamine/manustamiskõlblikuks muutmine on toimunud kontrollitud ja valideeritud aseptilistes tingimustes.

Säilitamise eritingimused

Avamata viaalid: hoida temperatuuril kuni 30 °C.

Säilitamistingimused pärast ravimpreparaadi manustamiskõlblikuks muutmist vt lõigud 6.3 ja 6.6.

Pakendi iseloomustus ja sisu

III tüüpi värvitust klaasist 20 ml läbipaistev viaal, mis on suletud halli bromobutüülkummikorgi, alumiiniumist kapsli ja värvitud äratõmmatava väliskattega. Pakendis 1 viaal.

Erihoiatused ravimpreparaadi hävitamiseks ja käsitlemiseks

Sulbaktaami/ampitsilliini võib manustada kas intravenoosselt või intramuskulaarselt. Vastavalt vajadusele võib kasutada järgmisi lahjendusi:

Koguannus (g)

Sulbaktaami

Pakend

Lahusti kogus

Maksimaalne

 

ampitsilliini

 

(ml)

lõppkontsentrat-

 

ekvivalentne

 

 

sioon (mg/ml)

 

annus (g)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koguannus (g)

Sulbaktaami

Pakend

Lahusti kogus

Maksimaalne

 

ampitsilliini

 

(ml)

lõppkontsentrat-

 

ekvivalentne

 

 

sioon (mg/ml)

 

annus (g)

 

 

 

 

 

 

 

 

1,5

0,5...1,0

20 ml viaal

3,2

125...250

3,0

1,0...2,0

20 ml viaal

6,4

125...250

Intravenoossel manustamisel tuleb sulbaktaam/ampitsilliin lahustada kas steriilses süstevees või mõnes muus sobivas lahuses (vt lõik 6.3). Veendumaks pulbri täielikus lahustumises, tuleb enne süste- või infusioonilahuse kasutamist lasta lahustamisel tekkinud vahul kaduda, et lahust oleks võimalik enne manustamist tahkete osakeste ja värvusemuutuse suhtes visuaalselt kontrollida. Kasutada võib ainult selget ja osakesteta lahust. Ravimit võib manustada nii boolussüstena (vähemalt kolme minuti vältel) kui ka suuremas lahjenduses intravenoosse infusioonina 15…30 minuti vältel.

Sulbaktaami/ampitsilliini süstelahust võib manustada ka sügava intramuskulaarse süstena. Juhul, kui süstimine põhjustab valu, võib pulbri lahustamiseks kasutada 0,5% steriilset veevaba lidokaiinvesinikkloriidi lahust.

Kasutamata ravimpreparaat või jäätmematerjal tuleb hävitada vastavalt kohalikele nõuetele.

MÜÜGILOA HOIDJA

Pfizer Europe MA EEIG Boulevard de la Plaine 17 1050 Brüssel

Belgia

MÜÜGILOA NUMBRID

UNASYN, 1000 mg/500 mg: 223798

UNASYN, 2000 mg/1000 mg: 223898

ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE/MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV

Müügiloa esmase väljastamise kuupäev: 30. oktoober 1998

Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 28. märts 2013

TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV

mai 2018