Tilmovet - suukaudse lahuse kontsentraat (250mg 1ml) - Pakendi infoleht

ATC Kood: QJ01FA91
Toimeaine: tilmikosiin
Tootja: Huvepharma NV

Artikli sisukord

PAKENDI INFOLEHT

Tilmovet, 250 mg/ml suukaudse lahuse kontsentraat sigadele, kanadele, kalkunitele ja vasikatele

  1. MÜÜGILOA HOIDJA NING, KUI NEED EI KATTU, RAVIMIPARTII VABASTAMISE EEST VASTUTAVA TOOTMISLOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Müügiloa hoidja: Huvepharma NV Uitbreidingstraat 80 2600 Antwerp Belgia

Partii vabastamise eest vastutav tootja: Biovet JSC

39 Petar Rakov Str

4550 Peshtera Bulgaaria

VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Tilmovet, 250 mg/ml suukaudse lahuse kontsentraat sigadele, kanadele, kalkunitele ja vasikatele Tilmikosiin

TOIMEAINETE JA ABIAINETE SISALDUS

1 ml suukaudse lahuse kontsentraati sisaldab:

Toimeaine:

Tilmikosiin (tilmikosiinfosfaadina) 250 mg

Abiained:

Propüülgallaat (E310)

Dinaatriumedetaat (E386)

Kollane kuni oranžikaskollane läbipaistev lahus.

NÄIDUSTUS(ED)

Siga: Mycoplasma hyopneumoniae, Pasteurella multocida ja Actinobacillus pleuropneumoniae põhjustatud respiratoorsete infektsioonide ravi.

Kana (broilerid ja noorkanad): Mycoplasma gallisepticum’i ja Mycoplasma synoviae põhjustatud respiratoorsete infektsioonide ravi.

Kalkun: Mycoplasma gallisepticum’i ja Mycoplasma synoviae põhjustatud respiratoorsete infektsioonide ravi.

Veis (vasikad vatsaseede eelsel perioodil): Mannheimia haemolytica, Pasteurella. multocida, Mycoplasma bovis’e ja M.dispar’i põhjustatud respiratoorsete infektsioonide ravi.

Enne ravimi kasutamist peab olema kindlaks tehtud haiguse esinemine rühmas/karjas.

VASTUNÄIDUSTUSED

Mitte kasutada, kui esineb ülitundlikkust toimeaine või ükskõik millis(t)e abiaine(te) suhtes. Mitte lubada juua hobustel ja teistel hobuslastel tilmikosiini sisaldavat joogivett.

KÕRVALTOIMED

Väga harvadel juhtudel on täheldatud veetarbimise vähenemist.

Kui täheldate tõsiseid kõrvaltoimeid või muid toimeid, mida pole käesolevas pakendi infolehes mainitud, palun teavitage sellest oma veterinaararsti.

LOOMALIIGID

Kana (broilerid ja noorkanad), kalkun, siga ja veis (vasikad vatsaseede eelsel perioodil).

ANNUSTAMINE LOOMALIIGITI, MANUSTAMISVIIS(ID) JA –MEETOD

Ainult suukaudseks manustamiseks (siga, kana, kalkun) joogivees või piimaasendajas (vasikad vatsaseede eelsel perioodil).

Siga

15…20 mg tilmikosiini kg kehamassi kohta päevas 5 päeva jooksul, st 6…8 ml ravimit 100 kg kehamassi kohta, mis vastab 80 ml ravimile 100 liitri joogivee kohta päevas 5 päeva jooksul.

Kana (broilerid ja noorkanad)

15…20 mg tilmikosiini kg kehamassi kohta päevas 3 päeva jooksul, st 6…8 ml ravimit 100 kg kehamassi kohta, mis vastab 30 ml ravimile 100 liitri joogivee kohta päevas 3 päeva jooksul.

Kalkun

10…27 mg tilmikosiini kg kehamassi kohta päevas 3 päeva jooksul, st 4…11 ml ravimit 100 kg kehamassi kohta, mis vastab 30 ml ravimile 100 liitri joogivee kohta päevas 3 päeva jooksul.

Veis (vasikad vatsaseede eelsel perioodil)

12,5 mg tilmikosiini kg kehamassi kohta kaks korda päevas 3…5 päeva jooksul, st 1 ml ravimit 20 kg kehamassi kohta lahustatuna piimaasendajas kaks korda päevas 3…5 päeva jooksul.

Üks 960 ml pudel on piisav 1200 liitri ravimit sisaldava joogivee valmistamiseks sigadele või 3200 liitri ravimit sisaldava joogivee valmistamiseks broileritele, kalkunitele ja noorkanadele.

Üks 960 ml pudel on piisav ravimit sisaldava joogivee või piimaasendaja valmistamiseks 48 kuni 80 (olenevalt ravikuuri pikkusest) 40 kg kehamassiga vasikale.

Ravimit sisaldava joogivee tarbimine oleneb loomade kliinilisest seisundist. Õige annuse saavutamiseks tuleb tilmikosiini kontsentratsiooni vastavalt kohandada. Õige annuse tagamiseks tuleb võimalikult täpselt kindlaks määrata loomade kehamass, et vältida alaannustamist.

Vähenenud joogivee tarbimisega loomi tuleb ravida sobivate ravimitega parenteraalselt.

Ravimit sisaldavat joogivett tuleb uuendada iga 24 tunni järel.

Ravimit sisaldav piimaasendaja tuleb valmistada iga 4 tunni järel uuesti.

Kui 3–5 päeva jooksul kliinilist paranemist ei toimu, tuleb kaaluda alternatiivset ravi mikroobide antibiootikumitundlikkuse uuringu alusel.

SOOVITUSED ÕIGE MANUSTAMISE OSAS

Ägedate nakkuste ja tugevalt vähenenud joogivee tarbimisega loomi tuleb ravida sobiva ravimiga parenteraalselt.

Ravimi vale kasutamine võib suurendada tilmikosiini suhtes resistentsete bakterite levimust. Ravimi kasutamisel tuleb arvesse võtta ametlikke riiklikke ja piirkondlikke kehtivaid antimikrobiaalse ravi printsiipe.

KEELUAEG

Lihale ja söödavatele kudedele: siga: 14 päeva

veis: 42 päeva kana: 12 päeva kalkun: 19 päeva.

Ei ole lubatud kasutada lindudel, kelle mune tarvitatakse inimtoiduks. Mitte kasutada 14 päeva jooksul enne munemisperioodi algust.

SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

See veterinaarravim ei vaja säilitamisel temperatuuri eritingimusi. Hoida originaalpakendis, valguse eest kaitstult.

Pärast lahjendamist joogivees või piimaasendajas hoida valguse eest kaitstult. Kõlblikkusaeg pärast vahetu pakendi esmast avamist: 3 kuud.

Kõlblikkusaeg pärast lahjendamist joogivees vastavalt juhendile: 24 tundi. Kõlblikkusaeg pärast lahjendamist piimaasendajas vastavalt juhendile: 4 tundi.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud etiketil pärast EXP. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

ERIHOIATUSED

Erihoiatused iga loomaliigi kohta

Enne manustamist tuleb ravim lahjendada joogivees või piimaasendajas.

Ravi ajal peab ravimit sisaldav joogivesi olema ainsaks joogivee allikaks.

Ettevaatusabinõud kasutamisel loomadel Ainult suukaudseks kasutamiseks.

Tilmikosiini ei tohi manustada sigadele süstina. Ravim sisaldab dinaatriumedetaati; mitte süstida. Mitte manustada sigadele märgsöödasüsteemi kaudu.

Ravimi kasutamine peab põhinema loomalt isoleeritud bakterite antibiootikumitundlikkuse uuringutel. Kui see pole võimalik, peab ravi põhinema kohalikel (piirkonna, farmi) epidemioloogilistel andmetel bakterite antibiootikumitundlikkuse kohta.

Laiem kasutamine, sealhulgas kasutamine, mis erineb ravimi omaduste kokkuvõttes kirjeldatust, võib suurendada tilmikosiini suhtes resistentsete bakterite levimust. Ravimi kasutamisel tuleb arvesse võtta ametlikke riiklikke ja piirkondlikke kehtivaid antimikrobiaalse ravi printsiipe.

Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule

Inimesed, kes on tilmikosiini suhtes ülitundlikud, peaksid kokkupuudet selle veterinaarravimiga vältima. Veterinaarravim võib põhjustada ärritust või sensibiliseerumist.

Makroliidid, nagu tilmikosiin, võivad süstimisel, sissehingamisel, allaneelamisel, nahale või silma sattumisel põhjustada ülitundlikkust (allergiat). Ülitundlikkus tilmikosiini suhtes võib tekitada

ristreaktsioone teiste makroliidide suhtes ja vastupidi. Allergilised reaktsioonid nimetatud ühendite suhtes võivad aeg-ajalt osutuda tõsiseks ja seetõttu tuleb otsest kontakti nendega vältida.

Et vältida ravimit sisaldava joogivee/piimaasendaja valmistamise käigus ravimiga kokkupuutumist, tuleb kanda kombinesooni, kaitseprille ja kaitsekindaid. Ravimi käsitsemise ajal mitte süüa, juua ega suitsetada. Pärast kasutamist pesta käed.

Vältida ravimi sattumist nahale ja silma. Juhuslikul ravimi alla neelamisel loputada suud kohe veega ja pöörduda kohe arsti poole või helistada mürgistuskeskusse (oht on seotud südame juhtehäiretega). Juhuslikul ravimi nahale sattumisel pesta põhjalikult seebi ja veega. Juhuslikul ravimi silma sattumisel loputada silmi kohe jooksva vee all.

Kui pärast kontakti preparaadiga tekivad haigusnähud, näiteks nahalööve, tuleb konsulteerida arstiga ja näidata arstile infolehte. Näo, huulte ja silmalaugude turse või hingamisraskus kuuluvad tõsiste sümptomite hulka ja nõuavad viivitamatut meditsiinilist abi.

Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

On täheldatud ristresistentsust tilmikosiini ja teiste makroliidantibiootikumide ning linkosamiidide vahel. Tilmikosiin võib vähendada β-laktaamantibiootikumide antibakteriaalset toimet.

Üleannustamine

Sead joovad vähem vett, kui manustatakse annus 300…400 mg liitri kohta (1,5…2 korda suurem soovitatud annusest). Kuigi see põhjustab väiksemat tilmikosiini tarvitamist, võib see põhjustada loomade dehüdreerumist. Vajaduse korral asendada ravimit sisaldav joogivesi puhta joogiveega.

Mingeid üleannustamise sümptomeid ei täheldatud kanadel, keda raviti annusega 375 mg liitri kohta 5 päeva jooksul. Annus 75 mg liitri kohta 10 päeva jooksul põhjustas vedelama väljaheite.

Mingeid üleannustamise sümptomeid ei täheldatud kalkunitel, keda raviti annusega 375 mg liitri kohta 3 päeva jooksul. Mingeid sümptomeid ei täheldatud annusega 75 mg liitri kohta 6 päeva jooksul. Vasikatel, keda raviti soovitatavast annusest 5 korda suurema annusega või soovitatavat raviperioodi kaks korda ületava aja jooksul, ei täheldatud peale vähese piimatarbimise languse teisi üleannustamise sümptomeid.

ERINÕUDED ETTEVAATUSABINÕUDE OSAS KASUTAMATA JÄÄNUD PREPARAADI VÕI NENDE JÄÄTMETE, KUI NEID TEKIB, HÄVITAMISEL

Kasutamata jäänud ravimeid ega jäätmematerjali ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga.

Küsige palun oma loomaarstilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata.

PAKENDI INFOLEHE VIIMASE KOOSKÕLASTAMISE KUUPÄEV

Juuni 2016

LISAINFO

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

OÜ Zoovetvaru

Uusaru 5

Saue 76505

Tel: 800 9000