Travogen - kreem (10mg 1g) - Pakendi infoleht

ATC Kood: D01AC05
Toimeaine: isokonasool
Tootja: Bayer AG

Artikli sisukord

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Travogen 10 mg/g kreem

Isokonasoolnitraat

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.

Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Ravim on välja kirjutatud üksnes teile ja seda ei tohi anda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

 1. Mis ravim on Travogen ja milleks seda kasutatakse
 2. Mida on vaja teada enne Travogen’i kasutamist
 3. Kuidas Travogen’i kasutada
 4. Võimalikud kõrvaltoimed
 5. Kuidas Travogen’i säilitada
 6. Pakendi sisu ja muu teave
 7. Mis ravim on Travogen ja milleks seda kasutatakse

Travogen’i toimeaine on isokonasoolnitraat.

Travogen on seentevastane ravim (antimükootikum), mis on saadaval kreemina nahal kasutamiseks.

Travogen on efektiivne nahaseente, pärmseente, pärmilaadsete seente (kaasa arvatud mitmevärvilise kliiketendustõve ehk pityriasis versicolor’i tekitaja) ja hallitusseente, samuti pindmist nahapõletikku ehk erütrasmi põhjustava mikroorganismi suhtes.

Travogen’i kasutatakse naha pindmiste seeninfektsioonide raviks nt varbavahedes, kätel, kubeme- ja suguelundite piirkonnas ning erütrasmi korral.

Mida on vaja teada enne Travogen’i kasutamist

Ärge kasutage Travogen’i

- kui olete isokonasoolnitraadi või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Travogen’i kasutamist pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega. Travogen’i kasutamisel on oluline teada järgmist.

 • Kui te määrite Travogen’i näole, tuleb vältida selle sattumist silma.
 • Varbavahedes või sõrmede vahel asuva haiguskolde korral on soovitatav panna varvaste või sõrmede vahele Travogen’iga määritud marlitükk.
 • Vältimaks infektsiooni taastekkimist, peate iga päev vahetama isiklikku pesu (pesulappi, rätikut, aluspesu – eelistatavalt puuvillasest materjalist) ja neid pesema väga kuumas või isegi keevas vees.
 • Edukaks Travogenraviks on oluline regulaarne hügieen. Jalaseene (tinea pedis) korral tuleb varbavahed pärast pesemist hoolikalt kuivatada ning iga päev vahetada põlvikuid või sokke.
 • Travogen’i kandmisel genitaalpiirkonnale, võivad mõned kreemis sisalduvad abiained kahjustada samaaegselt kasutatavaid lateksist kondoome ja kontratseptiivseid diafragmasid. Sellisel juhul ei ole need vahendid enam raseduse vältimisel ja sugulisel teel levivate haiguste (nt HIV) eest kaitsmisel efektiivsed. Lisateabe saamiseks pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Muud ravimid ja Travogen

Teatage oma arstile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid.

Siiani ei ole teada teiste ravimitega koosmanustamisel esinevatest koostoimetest.

Rasedus ja imetamine ja viljakus

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Ei ole teada, kas Travogen’i toimeaine (isokonasoolnitraat) imendub rinnapiima. Ei saa välistada ohtu rinnapiima toidul olevale imikule. Kui te kasutate arsti soovitusel Travogen’i imetamise ajal, ei tohi te määrida kreemi rinnanibudele (vältimaks ravimi allaneelamist lapse poolt).

Olemasolevate andmete alusel ei mõjuta Travogen viljakust.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Isokonasoolnitraat ei mõjuta autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimet.

Travogen sisaldab tsetostearüülalkoholi

Travogen kreem sisaldab tsetostearüülalkoholi, mis võib põhjustada paikeseid nahareaktsioone (nt kontaktdermatiit).

Kuidas Travogen’i kasutada

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kui arst ei ole määranud teisiti, tuleb Travogen’i kanda kahjustatud nahapiirkonnale üks kord päevas.

Üldjuhul jätkatakse paikset ravi seeninfektsioonide korral kaks kuni kolm nädalat, ravile resistentsete infektsioonide korral neli nädalat (eriti varbavahedes ja sõrmede vahel paiknevate haiguskollete puhul). Võimalikud on ka pikemad raviperioodid.

Vältimaks infektsiooni taasteket, tuleb ravi jätkata veel vähemalt kaks nädalat pärast paranemist.

Edukaks Travogen-raviks on oluline regulaarne hügieen (vt lõik „Hoiatused ja ettevaatusabinõud“).

Kasutamine lastel ja noorukitel

Ravimi manustamisel imikutele, lastele või noorukitele, ei ole annuse kohandamine vajalik.

Kui te kasutate Travogen’i rohkem kui ette nähtud

Ühekordne liiga suure koguse kreemi määrimine või juhuslik allaneelamine ei ole tõenäoliselt ohtlik. Küsimuste tekkimisel pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kui te unustate Travogen’i kasutada

Ärge kasutage kahekordset Travogen’i kogust, et korvata vahelejäänud annust. Kasutage tavapärast annust ja jätkake teile määratud raviskeemi järgi.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Allpool toodud kõrvaltoimed on loetletud nende esinemissageduste järgi.

Sage (võib esineda kuni ühel inimesel 10-st): ärritus või põletustunne manustamiskohal. Aeg-ajalt (võib esineda kuni ühel inimesel 100-st): leemendav nahalööve (ekseem), väikesed vedelikuga täidetud villid (düshidroos), sügelus või kuivus manustamiskohal, nahapõletik (kontaktdermatiit).

Harv (võib esineda kuni ühel inimesel 1000-st): nahalõhed, turse manustamiskohal. Esinemissagedus teadmata: punetus (erüteem) või villid manustamiskohal, allergilised nahareaktsioonid.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

Kuidas Travogen’i säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Hoida temperatuuril kuni 30 ºC.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbile ja tuubile. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

Pakendi sisu ja muu teave

Mida Travogen sisaldab

 • Toimeaine on isokonasoolnitraat. 1 g Travogen’i sisaldab 10 mg (1%) isokonasoolnitraati.
 • Abiained on valge pehme parafiin, vedel parafiin, tsetostearüülalkohol, polüsorbaat 60, sorbitaanstearaat ja puhastatud vesi.

Kuidas Travogen välja näeb ja pakendi sisu

Travogen on valge kuni kergelt kollakas läbipaistmatu kreem.

Travogen on keeratava korgi ning täiendava sulguriga alumiiniumtuubis.

Pakendis on 20 g või 50 g kreemi.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja:

Bayer AG Kaiser-Wilhelm-Allee 1 51373 Leverkusen Saksamaa

Tootja:

Bayer HealthCare Manufacturing S.r.l.

Via E. Schering 21

20090 Segrate (MI)

Itaalia

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

Müügiloa hoidja esindaja Eestis:

Bayer OÜ

Lõõtsa 2, Tallinn

Tel: 6 558 565

Infoleht on viimati uuendatud märtsis 2017.