Terbinafine liconsa - tablett (250mg) - Ravimi omaduste kokkuvõte

ATC Kood: D01BA02
Toimeaine: terbinafiin
Tootja: LABORATORIOS LICONSA, S.A.

Artikli sisukord

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Terbinafine Liconsa, 250 mg tabletid

KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS

Üks tablett sisaldab 250 mg terbinafiini (vesinikkloriidina). INN. Terbinafinum

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

RAVIMVORM

Tablett

Valge piklik tablett, mille mõlemal küljel on poolitusjoon.

Tableti saab jagada võrdseteks annusteks.

KLIINILISED ANDMED

Näidustused

  • Naha ja küünte seeninfektsioonide ravi: Tinea corporis, Tinea cruris ja Tinea pedis ravi, kui haiguse asukoht, raskusaste ja ulatus õigustavad suukaudse ravi kasutamist.
  • Dermatofüütide poolt põhjustatud onühhomükoosi ravi.

Märkus. Erinevalt lokaalsest, ei toimi suukaudselt manustatav terbinafiin Pityriasis versicolor`isse. Mikroobide resistentsuse ja seentevastaste ravimite kasutamisel ja määramisel tuleb järgida kohalikke kehtivaid juhiseid.

Annustamine ja manustamisviis

Annustamine

Täiskasvanud: 250 mg (1 tablett) üks kord ööpäevas.

Ravi kestus on erinev, sõltuvalt näidustustest ja infektsiooni raskusastmest.

Naha infektsioonid

Soovitatav ravikuuride kestus Tinea pedis, Tinea corporis ja Tinea cruris korral on 2...4 nädalat. Tinea pedis (interdigitaalne, plantaarne/mokassiintüüpi): soovitatav raviperiood võib olla kuni 6 nädalat.

Infektsiooni nähud ja sümptomid võivad täielikult kaduda alles mitu nädalat pärast mükoloogilist ravi.

Onühhomükoos

Enamiku patsientide puhul kestab efektiivne ravi 6 ... 12 nädalat.

Sõrmeküünte onühhomükoos

Enamikul sõrmeküünte seeninfektsiooni juhtudest piisab 6-nädalasest ravist.

Varbaküünte onühhomükoos

Enamikul varbaküünte seeninfektsiooni juhtudest piisab 12-nädalasest ravist.

Patsiendid, kelle küüned kasvavad aeglaselt, võivad vajada pikemat raviperioodi (6 kuud või kauem). Optimaalne kliiniline ravitulemus on nähtav alles mitu kuud pärast mükoloogilist ravi ja ravi lõpetamist. See periood on vajalik terve küünekoe välja kasvamiseks.

Patsientide erirühmad

Maksakahjustus

Terbinafiini tablette ei soovitata kasutada kroonilise või aktiivse maksahaigusega patsientidel (vt lõik 4.4).

Neerukahjustus

Neerukahjustusega patsientidel ei ole tebinafiini tablettide kasutamist piisavalt uuritud, mistõttu seda ei soovitata (vt lõigud 4.4 ja 5.2).

Eakad

Puuduvad andmed selle kohta, et eakad patsiendid vajaksid teistsugust annustamist või kogeksid teistsuguseid kõrvaltoimeid võrreldes nooremate patsientidega. Terbinafiini tablettide määramisel eakatele patsientidele tuleb arvestada võimalike eelnevate maksa- või neerufunktsiooni häiretega (vt lõik 4.4).

Lapsed

Terbinafiini 250 mg tablette ei soovitata kasutada lastel ja noorukitel (<18-aastased), kuna puuduvad kogemused selles vanusegrupis.

Manustamisviis

Suukaudne

Vastunäidustused

Ülitundlikkus toimeaine või lõigus 6.1 loetletud mis tahes abiainete suhtes.

Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Maksafunktsioon

Terbinafiini tabletid ei ole soovitatavad kroonilise või ägeda maksahaigusega patsientidele. Enne terbinafiini tablettide väljakirjutamist tuleb teha maksafunktsiooni test. Kuna patsientidel, kellel esineb või ei esine eelnev maksahaigus, võib tekkida hepatotoksilisus, on soovitatav korrapäraselt kontrollida maksafunktsiooni (pärast 4...6 nädalast ravi). Ravi terbinafiiniga tuleb kohe katkestada, kui maksafunktsiooni testi tulemused on tõusnud. Väga harva on terbinafiini tablettidega ravitud patsientidel kirjeldatud tõsise maksapuudulikkuse juhtusid (mõned on lõppenud surmaga või vajanud maksasiirdamist). Enamikel maksapuudulikkuse juhtudel esinesid patsientidel tõsised süsteemsed haigused ning põhjuslik seos terbinafiini tablettide kasutamisega oli ebaselge (vt lõik 4.8).

Patsienti, kellele terbinafiini tablette määratakse, tuleb hoiatada viivitamatult teatama kõigist ebaselge põhjusega kestva iivelduse, söögiisu vähenemise, väsimuse, oksendamise, kõhu parema ülaosa valude või ikteruse, tumeda uriini või heleda rooja nähtudest ja sümptomitest. Patsiendid, kellel sellised sümptomid esinevad, peavad terbinafiini suukaudse manustamise lõpetama ning nende patsientide maksafunktsiooni tuleb viivitamatult kontrollida.

Dermatoloogilised toimed

Terbinafiini tablette kasutavatel patsientidel on väga harva kirjeldatud tõsiseid nahareaktsioone (nt Stevensi-Johnsoni sündroom, toksiline epidermise nekrolüüs). Kui tekib progresseeruv nahalööve, tuleb ravi terbinafiini tablettidega katkestada.

Terbinafiini tablette tuleb ettevaatusega kasutada psoriaasi või erütematoosset luupust põdevatel patsientidel, kuna väga harva on kirjeldatud erütematoosse luupuse juhtumeid.

Hematoloogilised toimed

Terbinafiini tablette kasutavatel patsientidel on väga harva kirjeldatud muutusi verepildis (neutropeenia, agranulotsütoos, trombotsütopeenia, pantsütopeenia). Tuleb hinnata terbinafiini tablettidega ravitud patsientidel tekkivate verepildi muutuste etioloogiat ning kaaluda võimalikku raviskeemi muutmist, sh terbinafiini tablettidega ravi lõpetamist.

Neerufunktsioon

Neerukahjustusega patsientidel (kreatiniini kliirens alla 50 ml/min või seerumi kreatiniini sisaldus üle 300 mikromooli/l) ei ole terbinafiini tablettide kasutamist piisavalt uuritud ja seetõttu seda ei soovitata (vt lõik 5.2).

Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Teiste ravimpreparaatide mõju terbinafiinile

Terbinafiini plasmakliirensit võivad kiirendada ravimid, mis kutsuvad esile metabolismi ning aeglustada ravimid, mis inhibeerivad tsütokroom P450. Kui selliste ravimite koosmanustamine on näidustatud, võib olla vajadus terbinafiini annust vastavalt sellele korrigeerida.

Järgnevad ravimpreparaadid võivad suurendada terbinafiini toimet või plasmakontsentratsiooni

Tsimetidiin vähendas terbinafiini kliirensit 33%.

Flukonasooli toimel suurenesid terbinafiini CMAX ja AUC vastavalt 52% ja 69% ensüümide CYP2C9 ja CYP3A4 inhibeerimise tõttu. Samasugust ekspositsiooni suurenemist võib esineda juhul, kui samaaegselt terbinafiiniga manustatakse teisi ravimeid, mis inhibeerivad nii CYP2C9 kui CYP3A4, näiteks ketokonasool ja amiodaroon.

Järgnevad ravimpreparaadid vőivad vähendada terbinafiini toimet või plasmakontsentratsiooni

Rifampitsiin suurendas terbinafiini kliirensit 100%.

Terbinafiini mőju teistele ravimpreparaatidele

In vitro katsed ning uuringud tervetel vabatahtlikel on näidanud, et terbinafiin omab ebaolulisel määral pärssivat või kiirendavat mõju enamike tsütokroom P450 süsteemi kaudu metaboliseeruvatele ravimitele (nt terfenadiin, triasolaam, tolbutamiid või suukaudsed kontratseptiivid), välja arvatud need ravimid, mis metaboliseeruvad CYP2D6 kaudu (vt allpool).

Terbinafiin ei mõjuta antipüriini ega digoksiini kliirensit.

Terbinafiini tablette ja samaaegselt suukaudselt manustatavaid rasestumisvastaseid tablette kasutavatel patsientidel on mõnedel juhtudel täheldatud menstruaaltsükli häireid, kuigi nende häirete esinemissagedus on põhimõtteliselt sarnane ainult kontratseptiive võtvatel naistel esinevate häiretega.

Terbinafiin võib suurendada järgmiste ravimite toimet või plasmakontsentratsiooni

KOFEIIN

Terbinafiin vähendas intravenoosselt manustatud kofeiini kliirensit 19% võrra.

Ained, mida metaboliseeritakse peamiselt CYP2D6 vahendusel

In vitro ja in vivo uuringud on näidanud, et terbinafiin inhibeerib CYP2D6 isoensüümi vahendatud metabolismi. See võib kliinilises praktikas omada tähtsust selliste kitsa terapeutilise vahemikuga ravimite korral, mis metaboliseeruvad CYP2D6 isoensüümi vahendusel, nt järgmiste ravimirühmade

teatud esindajad: tritsüklilised antidepressandid (TCA-d), beetablokaatorid, selektiivsed serotoniini tagasihaarde inhibiitorid (SSRI-d), antiarütmikumid (sh IA, IB ja IC klass) ning B-tüüpi monoamiinioksüdaasi (MAO) inhibiitorid, eriti kui neil on ka kitsas terapeutiline vahemik (vt lõik 4.4).

Terbinafiin vähendas desipramiini kliirensit 82% võrra.

Terbinafiin võib järgmiste ravimite toimet või plasmakontsentratsiooni vähendada

Terbinafiin suurendab tsüklosporiini kliirensit 15% võrra.

Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Rasedus

Loomadel läbiviidud lootetoksilisuse ja fertiilsuse uuringud ei viidanud mingitele kõrvalmõjudele. Kuna terbinafiini tablettide kliiniline kasutamiskogemus rasedatel on väga piiratud, ei tohi ravimit raseduse ajal kasutada, välja arvatud juhul, kui suukaudse terbinafiini ravist oodatav kasu emale ületab võimaliku ohu lootele.

Imetamine

Terbinafiin eritub rinnapiima: suukaudse terbinafiiniga ravi saavad emad ei tohi seetõttu rinnaga toita.

Fertiilsus

Loomkatsetes ei ole terbinafiin põhjustanud toksilist toimet lootele ega loomade viljakusele.

Toime reaktsioonikiirusele

Terbinafiini tablettide toime kohta autojuhtimisele ja masinate käsitsemise võimele ei ole uuringuid läbi viidud. Patsiendid, kellel tekib kõrvaltoimena pearinglus, peaksid hoiduma autojuhtimisest või masinatega töötamisest.

Kõrvaltoimed

Järgmised kõrvaltoimed on esinenud kliinilistes uuringutes või turuletulekujärgsel perioodil. Kõrvaltoimed (tabel 1) on järjestatud esinemissageduse järgi, kõige sagedasem esimesena, kasutades järgmist klassifikatsiooni: väga sage (>1/10), sage (>1/100 kuni <1/10), aeg-ajalt (>1/1000 kuni <1/100), harv (>1/10000 kuni <1/1000), väga harv (<1/10000) ning teadmata (ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel).

Tabel 1.

Vere ja lümfisüsteemi häired

Väga harv

 

Neutropeenia, agranulotsütoos, trombotsütopeenia, pantsütopeenia

Teadmata

 

Aneemia

Immuunsüsteemi häired

Väga harv

 

Anafülaktoidsed reaktsioonid, angioödeem, kutaanne ja süsteemne

 

 

erütematoosne luupus

Teadmata

 

Anafülaktilised reaktsioonid, seerumitõve-laadsed reaktsioonid

Ainevahetus- ja toitumishäired

Väga sage

 

Söögiisu langus

Psühhiaatrilised häired

Teadmata

 

Ärevus, depressioon*

Närvisüsteemi häired

 

Sage

 

Peavalu

Aeg-ajalt

 

Maitsetundlikkuse langus**, maitsetundlikkuse kadumine**

Väga harv

 

Pearinglus, paresteesia ja hüpoesteesia

Teadmata

 

Haistmisvõimetus

Kõrva ja labürindi kahjustused

Teadmata

Vaegkuulmine, kuulmiskahjustus, tinnitus

Vaskulaarsed häired

 

Teadmata

Vaskuliit

Seedetrakti häired

 

Väga sage

Kõhuseina pinge, düspepsia, iiveldus, kõhuvalu, diarröa

Teadmata

Pankreatiit

Maksa ja sapiteede häired

Harv

Maksapuudulikkus, maksaensüümide aktiivsuse tõus

Teadmata

Hepatiit, ikterus, kolestaas

Naha ja nahaaluskoe kahjustused

Väga sage

Lööve, urtikaaria

Väga harv

Multiformne erüteem, Stevensi-Johnsoni sündroom, toksiline epidermise

 

nekrolüüs, äge generaliseerunud eksantemaatiline pustuloos (AGEP),

 

psoriaasile sarnane lööve või psoriaasi ägenemine, alopeetsia

Teadmata

Valgustundlikkusreaktsioonid, fotodermatoos, fotosensitiivsed allergilised

 

reaktsioonid ja polümorfsed valguskahjustused

Lihas-skeleti ja sidekoe kahjustused

Väga sage

Artralgia, müalgia

Teadmata

Rabdomüolüüs

Üldised häired ja manustamiskoha reaktsioonid

Väga harv

Väsimus

Teadmata

Gripilaadne haigus, palavik

Uuringud

 

Teadmata

Vere kreatiniin fosfokinaasi tõus, kehakaalu langus***

* Maitsetundlikkuse häirest põhjustatud ärevuse ja depressiooni nähud

  • **Maitsetundlikkuse langus, sealhulgas maitsetundlikkuse kadumine, mis paraneb tavaliselt mitme nädala jooksul pärast ravi lõpetamist. On teatatud üksikutest pikenenud maitsetundlikkuse languse juhtumitest.
  • **Maitsetundlikkuse langusest põhjustatud kehakaalu langus.

Võimalikest kõrvaltoimetest teavitamine

Ravimi võimalikest kõrvaltoimetest on oluline teavitada ka pärast ravimi müügiloa väljastamist. See võimaldab jätkuvalt hinnata ravimi kasu/riski suhet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist võimalikest kõrvaltoimetest www.ravimiamet.ee kaudu.

Üleannustamine

On esinenud üksikuid üleannustamise juhtusid (kuni 5 g), mil tekkis peavalu, iiveldus, ülakõhu valu ja pearinglus. Üleannustamise korral soovitatakse ravimi imendumine peatada, peamiselt aktiivsöe manustamisega, ning vajadusel rakendada sümptomaatilist toetavat ravi.

FARMAKOLOOGILISED OMADUSED

Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline rühm: seenevastased ained süsteemseks kasutamiseks

ATC-kood: D01BA02.

Terbinafiin on allüülamiin, millel on lai naha, peanaha ja küünte seenhaiguste vastane toimespekter, kaasa arvatud dermatofüüdid, nagu nt T. rubrum, T. mentagrophytes, T. verrucosum, T. tonsurans, T. violaceum, Microsporum (nt M. canis) ja Epidermophyton floccosum. Madalates kontsentratsioonides toimib terbinafiin fungitsiidselt dermatofüütidesse, hallitusseentesse ja teatud dimorfsetesse seentesse.

Dermatofüütide tundlikkuse katsed ei ole standardiseeritud, allpool toodud informatsioon on kõigest katse pakkuda juhtnööre, kui suure tõenäosusega on mikroorganismid terbinafiini suhtes tundlikud.

Alljärgnevalt on toodud erinevate seeneliikide tundlikkus terbinafiini suhtes, minimaalsed inhibeerivad kontsentratsioonid (MIC):

Organism

MIC ulatus (mikrogrammi/ml)

Trichophyton rubrum

0,001

… 0,15

Trichophyton mentagrophytes

0,0001 … 0,05

Trichophyton verrucosum

0,001

… 0,006

Trichophyton violaceum

0,001

… 0,1

Microsporum canis

0,0001 … 0,1

Edidermorphyton fluccosum

0,001

… 0,05

Terbinafiini tõhusus on väike pärmiseene Candida mitme liigi korral.

Terbinafiini tabletid, erinevalt lokaalselt manustatavatele terbinafiini preparaatidele, ei ole tõhusad

Pityriasis (Tinea) versicolor ravis.

Terbinafiin mõjutab spetsiifiliselt seene sterooli biosünteesi varases staadiumis. See viib ergosterooli puudusele ja skvaaleni kumuleerumisele raku sees, mille tulemusena seenerakk hävib. Terbinafiini toime seisneb skvaalenepoksüdaasi inhibeerimises seeneraku membraanis. Ensüüm skvaalenepoksüdaas ei ole seotud tsütokroom P450 süsteemiga.

Suukaudsel manustamisel kontsentreerub ravim nahka, juustesse ja küüntesse koguses, mis on vajalik fungitsiidse toime saavutamiseks. Ravimit leidub nendes veel 15 kuni 20 päeva pärast ravi lõpetamist.

Farmakokineetilised omadused

Pärast ühekordse 250 mg annuse terbinafiini suukaudset manustamist saabub kahe tunni jooksul maksimaalne kontsentratsioon vereplasmas – 0,97 mikrogrammi/ml. Imendumise poolväärtusaeg oli 0,8 tundi ja jaotumise poolväärtusaeg oli 4,6 tundi.

Terbinafiin seondub suures ulatuses (99%) vereplasma valkudega. See tungib kiiresti läbi naha ja kontsentreerub selle lipofiilsesse sarvkihti. Terbinafiin eritub ka rasusse, mistõttu on ravimi kontsentratsioon juuksefolliikulites, juustes ja rasuses nahas kõrge. On tõestatud ka, et ravi esimestel nädalatel jaotub terbinafiin ka küüneplaati.

Terbinafiin metaboliseerub kiiresti ja ulatuslikult vähemalt seitsme CYP isoensüümi, peamiselt 2C9, 1A2, 3A4, 2C8 ja 2C19 kaudu.

Biotransformatsiooni tulemuseks on metaboliidid, millel puudub seenevastane toime ning mis erituvad peamiselt uriiniga. Eliminatsiooni poolväärtusaeg on 17 tundi. Terbinafiini kumuleerumist vereplasmasse ei ole täheldatud. Farmakokineetiliste muutuste juures ei ole täheldatud sõltuvust patsiendi vanusest. Kahjustunud neeru- või maksafunktsiooniga patsientidel võib ravimi eliminatsioonikiirus vähenenud olla, põhjustades terbinafiini plasmataseme tõusu.

Terbinafiini tablettide manustamine koos toiduga mõjutab mõõdukalt terbinafiini biosaadavust, kuid mitte sellisel määral, et oleks vajalik annuse kohandamine.

Ühekordse annuse farmakokineetilised uuringud eelneva maksafunktsiooni häirega patsientidel on näidanud, et terbinafiini kliirens võib olla vähenenud ligikaudu 50%.

Terbinafiin ei eritu uriiniga muutumatul kujul. Kuigi neerufunktsiooni häire korral on eliminatsiooni poolväärtusaeg pikenenud, eeldatavasti metabolismi muutuste tõttu nendel patsientidel või neeruhaigusest tuleneva maksafunktsiooni sekundaarse languse tõttu. Terbinafiini eliminatsiooni langus neerupuudulikkuse tõttu viitab annuse vähendamise vajalikkusele, kuid spetsiaalseid ravijuhiseid selleks ei ole.

Prekliinilised ohutusandmed

Pikaajalistes uuringutes (kuni 1 aasta) rottide ja koertega ei täheldatud terbinafiini suukaudsete annustega ligikaudu kuni 100 mg/kg ööpäevas märkimisväärseid toksilisi toimeid kummalgi liigil. Suurte suukaudsete annuste kasutamisel olid potentsiaalseteks sihtorganiteks maks ja ilmselt ka neerud.

2 aastat kestnud suukaudse manustamise kartsinogeensusuuringus hiirtel, mille käigus manustati ravimit annustes kuni 130 mg/kg (isased) ja 156 mg/kg (emased) ööpäevas, ei esinenud neoplastilisi ega teisi ravimi kasutamisega seostatavaid ebatavalisi leide. Kaks aastat kestnud, rottidel läbi viidud suukaudse manustamise kartsinogeensusuuringus täheldati isastel rottidel maksakasvaja esinemissageduse tõusu suurima annuse (69 mg/kg ööpäevas) korral. Need muutused, mis võivad olla seotud peroksüsoomi proliferatsiooniga, on loetud liigispetsiifilisteks, kuna neid ei täheldatud ei hiirtel, koertel ega ahvidel läbi viidud kartsinogeensusuuringutes.

Ahvidel läbi viidud terbinafiini suurte annustega uuringutes täheldati suurimate annuste kasutamisel refraktiilseid muutusi võrkkestas (mittetoksilise toime piiriks oli 50 mg/kg). Neid muutusi on seostatud terbinafiini metaboliidi tungimisega silmakoesse ning need kadusid ravimi kasutamise lõppedes. Neid nähte ei seostatud histoloogiliste muutustega.

Standardsed in vitro ja in vivo genotoksilisuse uuringud ei näidanud ravimil mutageenset ega klastogeenset toimet.

Rottidel ja küülikutel läbi viidud uuringutes ei täheldatud kõrvaltoimeid fertiilsusele ega teistele reproduktiivsuse parameetritele.

FARMATSEUTILISED ANDMED

Abiainete loetelu

Naatriumtärklisglükolaat (A tüüp)

Mikrokristalliline tselluloos (E460)

Hüpromelloos (E464)

Kolloidne veevaba räni

Magneesiumstearaat (E572)

Sobimatus

Ei kohaldata

Kõlblikkusaeg

5 aastat.

Säilitamise eritingimused

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

Pakendi iseloomustus ja sisu

Läbipaistev PVC/alumiinium või PVC-PVDC/alumiinium blisterpakend.

Pakendis 14, 28 ja 98 tabletti.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Erihoiatused ravimpreparaadi hävitamiseks ja käsitsemiseks

Erinõuded puuduvad.

Kasutamata ravimpreparaat või jäätmematerjal tuleb hävitada vastavalt kohalikele nõuetele.

MÜÜGILOA HOIDJA

LABORATORIOS LICONSA, S.A. Gran Vía Carlos III, 98, 7th floor 08028 Barcelona

Hispaania

MÜÜGILOA NUMBER

ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE/MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV

Müügiloa esmase väljastamise kuupäev: 15.12.2006

Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 31.08.2010

TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV

Detsember 2017