Terbinafine liconsa - tablett (250mg) - Pakendi infoleht

ATC Kood: D01BA02
Toimeaine: terbinafiin
Tootja: LABORATORIOS LICONSA, S.A.

Artikli sisukord

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Terbafine Liconsa, 250 mg tabletid

Terbinafiin

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

 • Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
 • Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.
 • Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.
 • Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

 1. Mis ravim on Terbinafine Liconsa ja milleks seda kasutatakse
 2. Mida on vaja teada enne Terbinafine Liconsa võtmist
 3. Kuidas Terbinafine Liconsa’t võtta
 4. Võimalikud kõrvaltoimed
 5. Kuidas Terbinafine Liconsa’t säilitada
 6. Pakendi sisu ja muu teave
 7. Mis ravim on Terbinafine Liconsa ja milleks seda kasutatakse

Terbinafine Liconsa sisaldab terbinafiini, mis kuulub seenevastaste ravimite hulka, mis peatavad seente kasvu. Selle ravimi kasutamine on näidustatud alljärgnevate terbinafiini suhtes tundlike naha- ja küünte seeninfektsioonide raviks:

Tinea corporis (kehanaha seenhaigus)

Tinea cruris (kubemepiirkonna naha seenhaigus)

Tinea pedis (jalgade naha seenhaigus)

Onychomycosis (küünte seenhaigus).

Mida on vaja teada enne Terbinafine Liconsa võtmist

Enne ravimi võtmist lugege allpool olevat informatsiooni.

Ärge võtke Terbinafine Liconsa′t:

 • kui olete terbinafiini või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Terbinafine Liconsa võtmist pidage nõu oma arsti või apteekriga:

 • Kui te võtate teisi ravimeid.
 • Kui teil on kunagi esinenud maksa või neeruprobleeme.
 • Kui teil tekivad tihked punahõbedased laigud nahal (psoriaas) või lööve näol, liigesvalu, lihaskahjustused, palavik (kutaanne ja süsteemne erütematoosne luupus). Terbinafiin võib selliseid probleeme süvendada.

Kui teil on immuunpuudulikkus.

Suu kaudu manustataval terbinafiinil puudub toime Pityriasis versicolor`i ja seene Candida poolt

põhjustatud nahainfektsioonide korral.

 • Kui te imetate.
 • Kui te olete rase või kavatsete rasestuda.

Lapsed

Terbinafiini tablette ei soovitata kasutada lastel ja noorukitel.

Muud ravimid ja Terbinafine Liconsa

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate või olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes muid ravimeid, kaasa arvatud suukaudseid rasestumisvastaseid vahendeid ning ilma retseptita ostetud ravimeid.

Mõnedel ravimitel võib esineda koostoimeid Terbinafine Liconsa’ga. Siia kuuluvad:

 • rifampitsiin – kasutatakse infektsioonide ravimiseks;
 • tsimetidiin – kasutatakse maoprobleemide korral, nagu seedehäired või maohaavandid;
 • tsüklosporiin kasutatakse organismi immuunsüsteemi kontrollimiseks pärast organi siirdamist;
 • antidepressandid – sh tritsüklilised antidepressandid, nagu desipramiin, SSRId (selektiivsed serotoniini tagasihaarde inhibiitorid) või MAOId (monoamiini oksüdaasi inhibiitorid);
 • suu kaudu manustatavad rasestumisvastased vahendid (mõnedel naistel võib esineda menstruaaltsüklihäireid ja läbimurdeveritsust);
 • seenevastased ained – kasutatakse seennakkuste raviks, nagu flukonasool või ketokonasool;
 • beetablokaatorid või rütmihäirete ravimid – kasutatakse südameprobleemide korral, nagu metoprolool, propafenoon või amiodaroon;
 • dekstrometorfaan – kasutatakse mõnedes köharavimites;
 • kofeiin – kasutatakse mõnedes valuvaigistites või külmetushaiguste vastastes ravimites.

Terbinafine Liconsa koos toidu ja joogiga

Tablette võib võtta koos toiduga kui ka ilma.

Rasedus ja imetamine

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Terbinafiin eritub rinnapiima. Seetõttu ei tohi selle ravimi kasutamise ajal rinnaga toita.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Terbinafiin ei mõjuta või mõjutab ebaoluliselt autojuhtimise või masinate käsitsemise võimet. Ometi on mõned inimesed teatanud Terbinafine Liconsa võtmise ajal pearinglusest ja uimasusest. Kui te seda tunnete, ei tohi te juhtida autot ega töötada masinatega.

Kuidas Terbinafine Liconsa’t võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Soovitatav annus on:

Võtke sisse arsti poolt määratud tablettide arv. Arst otsustab kui suurt annust vajate.

Täiskasvanud

Tavaline annus on üks tablett (250 mg) üks kord ööpäevas.

Kasutamine lastel

Ravim ei ole mõeldud kasutamiseks lastele ja noorukitele (< 18-aastased) ravikogemuse puudumise tõttu selles vanusegrupis.

Kuidas tabletti võtta

Neelake tablett vähese veega alla. Ärge närige tabletti. Tablette võib võtta koos toiduga kui ka ilma. Tableti saab jagada võrdseteks annusteks.

Nahainfektsioonid

Soovitavad on järgmised raviperioodid:

-Tinea cruris (kubemepiirkonna naha seenhaigus): 2 kuni 4 nädalat.

 • Tinea pedis (jalgade naha seenhaigus – interdigitaalne, plantaarne / mokassiinne vorm): 2 kuni 4 nädalat. Soovitatav ravi pikkus võib olla kuni 6 nädalat.
 • Tinea corporis (kehanaha seenhaigus): 2 kuni 4 nädalat.

Onühhomükoos (küünte seeninfektsioon)

Enamiku patsientide puhul kestab efektiivne ravi 6 kuni 12 nädalat. Sõrmeküünte onühhomükoos

Enamikul sõrmeküünte seeninfektsiooni juhtudest piisab 6-nädalasest ravist. Varbaküünte onühhomükoos

Enamikul varbaküünte seeninfektsiooni juhtudest piisab 12-nädalasest ravist. Patsiendid, kelle küüned kasvavad aeglaselt, võivad vajada pikemat raviperioodi.

On võimalik, et infektsiooni sümptomid ei taandu pärast infektsiooni põhjustanud seene kadumist veel ka mitme nädala (nahk) või kuu (küüned) möödumisel.

Kasutamine maksakahjustusega patsientidel

Kasutamine selles patsientide grupis ei ole soovitatav.

Kasutamine neerukahjustusega patsientidel

Kasutamine selles patsientide grupis ei ole soovitatav.

Ärge muutke annuse suurust ega lõpetage ravimi võtmist ilma oma arstiga konsulteerimata.

Kui te võtate Terbinafine Liconsa’t rohkem kui ette nähtud

Kui te kogemata võtate rohkem tablette, konsulteerige otsekohe oma arstiga.

Üledoosi peamisteks tunnusteks on iiveldus, kõhuvalu, pearinglus või peavalu. Kui teil esineb kasvõi üks mainituist või mõni muu kõrvaltoime, konsulteerige viivitamatult oma arstiga.

Kui te unustate Terbinafine Liconsa’t võtta

Kui te unustasite tableti võtta, võtke see niipea, kui see teile meenub.

Ärge võtke kahekordset annust, kui tablett jäi eelmisel korral võtmata.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

On väga oluline, et teatate oma arstile viivitamatult:

 • kui te märkate nakkushaiguste sümptomeid, nagu palavik ja tervisliku üldseisundi tõsine halvenemine, või palavik koos lokaalse infektsiooni sümptomitega, nagu kurgu/neelu/suuõõne valu või urineerimisprobleemid, pöörduge viivitamatult oma arsti poole.

Ravim võib põhjustada valgete vereliblede arvu vähenemist ning teie vastupanuvõime nakkushaigustele võib langeda.

Et valgete vereliblede võimalikku vähenemist (agranulotsütoosi) kindlaks teha, tuleb teha vereproov. On oluline teavitada oma arsti ravimi kohta.

 • kui tekib progresseeruv nahalööve. Lõpetage koheselt ravimi võtmine ning teatage sellest oma arstile.

kui märkate, et teie nahk või silmavalged muutuvad kollaseks, või et uriin on tumedama värvusega või väljaheited on heledama värvusega. Lõpetage koheselt ravimi võtmine ning teatage sellest oma arstile.

kui täheldate endal kurguvalu, millega kaasneb palavik ning külmavärinad või kui teil tekib ebaharilik verejooks või veritsemine, ükskõik milline tõsine nahaprobleem, samuti väsimus, pearinglus, depressioon, rahutus või peapööritus.

kui teil esineb selle ravimi kasutamise ajal järgmisi sümptomeid, nagu seletamatu ja püsiv iiveldus, seedehäired, söögiisu kadumine, ebaharilik väsimus või nõrkustunne.

kui teil tekivad angioödeemi sümptomid, nagu paistes nägu, keel või neel, raskused neelamisel või nõgeslööve ning hingamisraskused, lõpetage koheselt ravimi võtmine ning teavitage oma arsti.

Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.

Terbinafine Liconsa kasutamisel on teatatud järgmistest kõrvaltoimetest:

Väga sageli esinevad kõrvaltoimed (võivad mõjutada enam kui 1 inimest 10-st): täiskõhutunne, söögiisu puudus, seedehäired, iiveldus, kerged valud alakõhus ning kõhulahtisus; allergilised nahareaktsioonid, nagu nõgeslööve või kublad; valu liigestes või lihastes;

 • Sageli esinevad kõrvaltoimed (võivad mõjutada kuni 1 inimest 10st): peavalu.

Aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed (võivad mõjutada kuni 1 inimest 100-st):

 • maitsetundlikkuse kadumine või vähenemine. See möödub tavaliselt paari nädala jooksul pärast tablettide võtmise lõpetamist;
 • isutus, mis väga harvadel rasketel juhtudel on põhjustanud märkimisväärset kehakaalu langust.

Harva esinevad kõrvaltoimed (võivad mõjutada kuni 1 inimest 1000-st):

 • tuimus või kipitus;
 • tundlikkuse vähenemine;
 • pearinglus;
 • maksa häired.

Väga harva esinevad kõrvaltoimed (võivad mõjutada kuni 1 inimest 10000-st): rasked maksaprobleemid; rasked nahareaktsioonid (äkilise algusega, mis võivad uuesti tekkida ja levida, ilmneda nahapinnast kõrgemate kupladena, millega võib kaasuda sügelemine ja palavik), psoriaasi ägenemine; teatud vererakkude arvu vähenemine (neutropeenia, agranulotsütoos, trombotsütopeenia); juuste väljalangemine; väsimus; rasked ülitundlikkusreaktsioonid (näo, silmade või keele paistetus, neelamisraskus, iiveldus ja oksendamine, nõrkus, pearinglus, hingamisraskus); nahahaiguste ja süsteemse erütematoosse luupuse vallandumine ja ägenemine; terbinafiini koos suukaudsete kontratseptiividega võtvatel patsientidel on teatatud ka menstruaaltsükli häiretest (läbimurdeverejooksud ja tsükli ebakorrapärasus).

On teatatud järgmistest kõrvaltoimetest, kuid nende täpset esinemissagedust ei saa kindlaks teha ning seetõttu ei ole teada, kui tihti need esinevad:

 • punaste vereliblede arvu vähenemine;
 • allergilised reaktsioonid;
 • ärevus, depressioon;
 • lõhnatundlikkuse kadumine;
 • kuulmise kaotus, helin kõrvus;
 • naha või silmavalgete kollasus;
 • psoriaasi ägenemine;
 • naha tundlikkus päikesevalguse suhtes;
 • lihasrakkude eritumine vereringesse;
 • väsimus;
 • gripilaadsed sümptomid, palavik;
 • kehakaalu kaotus.

Kõrvaltoimetest teavitamineTerbinafina Liconsa 250 mg Comprimidos Terbinafine Liconsa 250 mg Comprimé/Tabletten Terbinafin “Liconsa”Terbinafine Liconsa Terbifanal ∆ισκίο 250 mg/TabTerbinafine Xiromed 250 mg tabletten Terbiner 250 mg tablettaTerbinafine Liconsa 250 mg tablets Terbinafin Medical Valley 250 mg töflur Terbinafine Liconsa 250 mg Comprimé Terbinafin Liconsa 250 mg tablete Terbinafin Medical Valley 250 mg Tablett

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

Kuidas Terbinafine Liconsa’t säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendil ja blistril. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

Pakendi sisu ja muu teave

Mida Terbinafine Liconsa sisaldab

 • Toimeaine on terbinafiin. Üks tablett sisaldab 250 mg terbinafiini (vesinikkloriidina).
 • Teised koostisained on naatriumtärklisglükolaat (tüüp A), mikrokristalliline tselluloos (E460), hüpromelloos (E464), kolloidne veevaba räni ja magneesiumstearaat (E572).

Kuidas Terbinafine Liconsa välja näeb ja pakendi sisu

See ravim on valge piklik poolitusjoonega tablett, mida müüakse pakendis, milles on 14, 28 ja 98 tabletti.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja: LABORATORIOS LICONSA, S.A. Gran Vía Carlos III, 98, 7th floor 08028 Barcelona

Tootja:

LABORATORIOS LICONSA, S.A.

Av. Miralcampo nr 7, Poligono Industrial Miralcampo 19200 Azuqueca de Henares (Guadalajara)

Hispaania

See ravimpreparaat on saanud müügiloa Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriikides järgmiste nimetustega:

Portugal:

Belgia:

Taani:

Eesti:

Kreeka:

Holland:

Ungari:

Iirimaa:

Island:

Luksemburg:

Sloveenia:

Rootsi:

Infoleht on viimati uuendatud jaanuaris 2018.