Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

Tammex - caps 2mg n20; n10 - Pakendi infoleht

ATC Kood: A07DA03
Toimeaine: Loperamide
Tootja: DH-norm s.r.o.

Artikli sisukord

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Tammex 2 mg kõvakapslid

Loperamiidvesinikkloriid

Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst on teile selgitanud.

-Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.

-Lisateabe saamiseks pidage nõu oma apteekriga.

-Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

-Kui pärast 2 päeva möödumist te ei tunne end paremini või tunnete end halvemini, peate võtma ühendust arstiga.

Infolehe sisukord

1.Mis ravim on Tammex ja milleks seda kasutatakse

2.Mida on vaja teada enne Tammex’i võtmist

3.Kuidas Tammex’i võtta

4.Võimalikud kõrvaltoimed

5.Kuidas Tammex’i säilitada

6.Pakendi sisu ja muu teave

1.Mis ravim on Tammex ja milleks seda kasutatakse

Tammex sisaldab loperamiidi, mis kuulub ravimite rühma, mida nimetatakse kõhulahtisuse vastasteks. Need preparaadid ravivad ootamatut lühiajalist kõhulahtisust („äge“ kõhulahtisus). See muudab rooja tahkemaks ja vähendab roojamise sagedust.

Tammex’i kasutatakse ägeda kõhulahtisuse sümptomaatiliseks raviks täiskasvanutel ja üle 12-aastastel noorukitel.

2. Mida on vaja teada enne Tammex’i võtmist

Ärge võtke Tammex’i:

-kui olete loperamiidi või selle ravimi mistahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline;

-kui laps on alla 12-aastane, ei tohi talle Tammex’it anda;

-kui teie roojas esineb verd ja teil on kõrge palavik;

-kui teil on jämesoole põletik (nt pseudomembranoosne koliit pärast antibiootikumide võtmist või haavandiline koliit).

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Kuigi Tammex peatab kõhulahtisuse, ei ravi ta selle põhjust. Võimaluse korral tuleb kõhulahtisuse põhjust ravida teisel viisil.

Kui teil on kõhulahtisus, kaotab teie organism suures koguses vedelikku ja soolasid. Kaotatud vedeliku peate asendama, tarbides tavalisest rohkem vedelikke. Eriti oluline on see laste puhul. Apteegist on võimalik osta spetsiaalset pulbrit, mis sisaldab suhkrut ja soolasid (nn rehüdreerivad joogid) ja mis aitavad teie organismil asendada kõhulahtisuse käigus kaotatud vedeliku ja soolad. Sellised joogid on eriti sobilikud lastele.

Tammex’i ravimtoimet on harilikult täheldatud 48 tunni jooksul. Kui teie seisund selle aja vältel ei parane, peate te lõpetama Tammex’i võtmise ja pöörduma oma arsti poole.

Kui teil on AIDS ja teie kõht läheb Tammex’i ravi ajal tursesse, lõpetage koheselt selle ravimi võtmine ja pöörduge oma arsti poole.

Kui teil on maksahaigus, peate te enne Tammex’i võtmist pidama nõu oma arstiga, kuna ravi ajal võib olla vajalik arstlik järelvalve.

Kui teil tekib soolesulgus või kõhukinnisus, lõpetage Tammex’i võtmine ja pöörduge oma arsti poole.

Lapsed

Tammex’i ei tohi kasutada alla 12-aastastel lastel.

Muud ravimid ja Tammex

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate, olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mistahes muid ravimeid.

Eriti oluline on, et te ütleksite oma arstile või apteekrile, kui te võtate mõnda järgnevatest ravimitest:

-ritonaviir (kasutatakse HIV raviks);

-kinidiin (kasutatakse südame rütmihäire raviks);

-suukaudne desmopressiin (kasutatakse uriinierituse piiramiseks);

-itrakonasool või ketokonasool (kasutatakse seeninfektsioonide raviks);

-gemfibrosiil (kasutatakse vere kolesteroolisisalduse vähendamiseks);

-teised sooletegevust aeglustavad või kiirendavad ravimid.

Rasedus ja imetamine

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Ärge võtke Tammex’i imetamise ajal, kuna väikesed ravimikogused võivad sattuda rinnapiima.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

See ravim võib põhjustada väsimust, pearinglust või unisust. Kui teil esinevad need sümptomid, ärge juhtige autot ega käsitsege masinaid.

Tammex sisaldab laktoosi

Kui teie arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arstiga.

3.Kuidas Tammex’i võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Täiskasvanud ja üle 12-aastased lapsed

Ravi alustamiseks võtke kaks kapslit (4 mg). Hiljem, pärast iga vedela väljaheitega roojamist võtke üks kapsel (2 mg).

Tammex’i võite võtta igal ajal päeva jooksul. Neelake kapsel koos vedelikuga alla.

Kui teil on püsiva kõhulahtisuse tõttu vajadus kasutada Tammex’i rohkem kui 2 päeva, lõpetage ravimi võtmine ja pöörduge oma arsti poole.

Ärge võtke 24 tunni jooksul rohkem kui 6 kapslit.

Kasutamine lastel

Preparaat ei ole mõeldud kasutamiseks alla 12-aastastel lastel.

Kui te võtate Tammex’i rohkem kui ette nähtud

Kui te olete võtnud liiga palju Tammex’i, pöörduge oma arsti poole, eriti juhul kui teie lihased muutuvad jäigaks, liigutused on koordineerimatud, esineb uimasus, hingeldamine või urineerimisraskused.

Lastel on suurte annuste mõju tugevam kui täiskasvanutel. Kui laps võtab liiga palju Tammex’i või kui esinevad ülalmainitud sümptomid, pöörduge koheselt arsti poole.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4.Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Sagedased kõrvaltoimed (võivad ilmneda kuni 1 inimesel 10’st):

-peavalu,

-pearinglus,

-kõhukinnisus,

-kõhugaasid,

-iiveldus.

Aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed (võivad ilmenda kuni 1 inimesel 100’st):

-uimasus,

-valu või ebamugavustunne kõhus,

-suukuivus,

-oksendamine,

-seedehäired (düspepsia).

Harva esinevad kõrvaltoimed (võivad ilmenda kuni 1 inimesel 1000’st):

-allergilised reaktsioonid, mis võivad põhjustada näo, silmalaugude, keele ja/või huulte turset, hingamis- ja/või neelamisraskusi või sügelust,

-koordineerimatud liigutused,

-ebanormaalne lihaspinge suurenemine (hüpertoonia),

-teadvusekaotus või teadvuse häired (minestamine, minestamistunne või tähelepanuvõime langus),

-pupillide ahenemine,

-soolesulgus (iileus, s.h paralüütiline iileus),

-käärsoole laienemine (megakoolon, s.h toksiline megakoolon),

-kõhupuhitus,

-näo ja suu turse (angioödeem),

-nahalööve, s.h Stevensi-Johnsoni sündroom (tõsine haigus, millega kaasneb villide teke nahale, suu limaskestadele, silmadele ja suguelunditele), multiformne erüteem (naha ja limaskestade haigus) ning toksiline epidermaalne nekrolüüs (raske haigus, mille käigus kattub nahk villidega),

-nõgeslööve,

-sügelus,

-urineerimisraskused (kusepeetus),

-väsimustunne.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5.Kuidas Tammex’i säilitada

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

Hoidke seda ravimit lastele kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil, blistril ja ravimipudelil. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Tammex sisaldab

-Toimeaine on loperamiidvesinikkloriid. Üks kõvakapsel sisaldab 2 mg loperamiidvesinikkloriidi.

-Abiained on: kapsli sisu – veevaba laktoos, maisitärklis, talk, magneesiumstearaat, polüsorbaat 80, kolloidne veevaba ränidioksiid; kapsli kest – titaandioksiid (E 171), kollane raudoksiid (E 172), indigokarmiin (E 132), erütrosiin (E 127), must raudoksiid (E 172), želatiin, naatriumlaurüülsulfaat, puhas vesi; trükitint – šellak, must raudoksiid (E 172), kaaliumhüdroksiid.

Kuidas Tammex välja näeb ja pakendi sisu

Tammex on rohelist värvi kaane ja halli kehaga suurus nr „4“ kõvakapslid, mille kaanele on musta tindiga trükitud „C“ ja kehale „24“ , kapslid on täidetud valge kuni valkja pulbriga.

PVC/Alumiinium blistrid sisaldavad 10 kapslit. Üks karp sisaldab ühte (10 kapsliga pakend) või kahte blistrit (20 kapsliga pakend).

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja

DH-norm s.r.o.

Oldřichovice 44, Třinec 739 61

Tšehhi Vabariik

Tootja

WALMARK, a.s.

Oldřichovice 44, Třinec 739 61

Tšehhi Vabariik

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole:

Walmark Estonia OÜ Keevise 10, Tallinn 11415 +372 60 11 910

Infoleht on viimati uuendatud novembris 2014