Triflunex - suukaudse lahuse pulber (500mg +200mg +10mg) - Pakendi infoleht

ATC Kood: N02BE75
Toimeaine: paratsetamool +guaifenesiin +fenüülefriin
Tootja: WICK Pharma Zweigniederlassung der Procter & Gamble GmbH

Artikli sisukord

PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE

TriFlunex, 500 mg/200 mg/10 mg suukaudse lahuse pulber

Paratsetamool/Guaifenesiin/Fenüülefriinvesinikkloriid

Lugege infolehte hoolikalt, sest siin on teile vajalikku teavet.

Ehkki seda ravimit on võimalik osta ilma retseptita, peate parima ravitulemuse saamiseks võtma TriFlunex’i täpselt juhistele vastavalt.

 • Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
 • Lisainformatsiooni saamiseks pidage nõu oma apteekriga.
 • Kui pärast 3 päeva möödumist haigussümptomid süvenevad ega leevendu, peate oma arstiga ühendust võtma.
 • Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.

Infolehes antakse ülevaade:

MIS RAVIM ON TRIFLUNEX JA MILLEKS SEDA KASUTATAKSE

 1. Mis ravim on TriFlunex ja milleks seda kasutatakse
 2. Mida on vaja teada enne TriFlunex’i võtmist
 3. Kuidas TriFlunex’i võtta
 4. Võimalikud kõrvaltoimed
 5. Kuidas TriFlunex’i säilitada
 6. Lisainfo

TriFlunex on ette nähtud külmetuse ja gripi sümptomite leevendamiseks.

Ravim sisaldab kolme toimeainet:

 • Paratsetamool on hästi tuntud valuvaigisti (analgeetikum). See on efektiivne mitmesuguste valude korral, sh peavalu ja kurguvalu, samuti langetab palavikku (antipüreetikum).
 • Guaifenesiin (ekspektorant) vedeldab röga, mis aitab leevendada lahtist köha.
 • Fenüülefriinvesinikkloriid (nasaalne dekongestant) vähendab turset ninakäikudes ja vähendab ninakinnisust.

Kasutage TriFlunex’i üksnes siis, kui teil esinevad korraga valu/või palavik, ninakinnisus ja lahtine köha.

MIDA ON VAJA TEADA ENNE TRIFLUNEX’I VÕTMIST

Ärge võtke TriFlunex’i

 • kui olete paratsetamooli, guaifenesiini, fenüülefriinvesinikkloriidi või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline
 • kui teil on südamehaigus
 • kui teil on kõrge vererõhk (hüpertensioon)
 • kui teil on probleeme maksaga või raske neeruhaigus
 • kui teil on kilpnäärme ületalitlus
 • kui teil on suhkurtõbi
 • kui teil on kitsanurga tüüpi glaukoom (silma siserõhu tõus)
 • kui teil on porfüüria pärilik häire, millele on iseloomulik liigne pigmentide kogus uriinis
 • kui te võtate tritsüklilisi antidepressante
 • kui te võtate beetablokaatoreid
 • kui te võtate monoamiini oksüdaasi inhibiitoreid (MAOId) neid kasutatakse depressiooni või Parkinsoni tõve raviks või olete neid võtnud viimase 14 päeva jooksul
 • kui te võtate ravimeid vererõhu langetamiseks või stenokardia leevendamiseks.

TriFlunex’i ei tohi anda alla 12-aastastele lastele.

Tähtis: Sisaldab paratsetamooli. Ärge võtke lisaks teisi paratsetamooli sisaldavaid ravimeid. Üleannustamise korral tuleb otsekohe pöörduda abi saamiseks arsti poole, ka siis kui teie enesetunne on hea, sest esineb risk hilisema raske maksakahjustuse tekkeks. Ärge võtke selle ravimiga samal ajal teisi gripi, külmetuse või ninakinnisuse vastaseid ravimeid.

Enne TriFlunex’i võtmist pidage nõu oma arsti või apteekriga:

 • kui teil on probleeme maksafunktsiooniga
 • kui te olete meessoost ja teil on suurenenud eesnääre, sest urineerimisraskused võivad tugevneda
 • kui teil on vereringehäireid (sh Raynaud sündroom)
 • kui teil on püsiv või krooniline köha, nt selline, mis esineb suitsetajatel, astma, krooniline bronhiit või emfüseem.

Võtmine koos teiste ravimitega

Enne kui võtate TriFlunex’i, palun informeerige oma arsti või apteekrit, kui te võtate:

 • ravimeid, mis sisaldavad paratsetamooli või teisi külmetuse ja gripi puhul kasutatavaid dekongestante.

Kui te võtate neid ravimeid, siis ei tohi TriFlunex’i võtta.

 • monoamiini oksüdaasi inhibiitoreid (MAOId), mida kasutatakse depressiooni või Parkinsoni tõve raviks. Ärge võtke Triflunex’i, kui te olete võtnud MAOIsid viimase 14 päeva jooksul.
 • tritsüklilisi antidepressante depressiooni raviks, nt amitriptüliin või imipramiin.
 • kõrgvererõhutõve ravimeid (hüpertensioonivastased ravimid), sh beetablokaatorid, või südamefunktsiooni toetavaid ravimeid või südamerütmihäireid korrigeerivaid ravimeid (digoksiin, lanoksiin, digitoksiin).
 • fenotiasiine (mida kasutatakse kas antipsühhootikumidena selliste seisundite puhul nagu skisofreenia või paranoia, või iivelduse ja oksendamise ennetamiseks).
 • iivelduse ja oksendamise vastaseid ravimeid (nt metoklopramiid või domperidoon).
 • verevedeldajaid (antikoagulandid), nt varfariin või teised kumariinid.
 • ravimeid kõrge kolesterooli väärtuse langetamiseks (nt kolestüramiin).
 • rahusteid (barbituraadid).
 • probenetsiidi või AZT (zidovudiin).
 • isoniasiidi (kasutatakse tuberkuloosi raviks või ennetamiseks).

TriFlunes’i võtmine koos toidu ja joogiga

Ärge võtke seda ravimit koos alkohoolsete jookidega.

Rasedus ja imetamine

TriFlunex’i ei ole soovitatav kasutada raseduse ja imetamise ajal; enne ravimi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

See ravim võib põhjustada pearinglust või segasust. Kui ravim on teid mõjutanud, siis ärge juhtige sõidukeid ega käsitsege masinaid.

Oluline teave mõningate TriFlunex’i koostisainete suhtes

See ravim sisaldab:

 1. -SAHHAROOS. Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, peate te enne selle ravimi kasutamist konsulteerima oma arstiga.

KUIDAS TRIFLUNEX’I VÕTTA

 • Aspartaam (E951), mis on fenüülalaniini allikas. Võib olla kahjulik fenüülketonuuriaga inimestele.
 • Naatrium (157 mg annuses). Sellega tuleb arvestada kontrollitud naatriumisisaldusega dieedil olevatel patsientide puhul.

Võtke TriFlunex’i alati täpselt nii, nagu arst või apteeker on teile rääkinud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Annustamine

See ravim on pulber, mis tuleb lahustada vees ja juua kuuma joogina.

Valage pulber ühest kotikesest standardsuuruses kruusi ja täitke see kuuma, kuid mitte keeva veega (ligikaudu 250 ml). Laske jahtuda joodava temperatuurini.

Täiskasvanud ja üle 12-aastased lapsed:

1 kotike iga 4…6 tunni järel vastavalt vajadusele. Ärge võtke rohkem kui 4 kotikest mis tahes 24- tunnise ajavahemiku jooksul.

Ei tohi anda alla 12-aastastele lastele.

Ärge ületage lubatud annuseid.

Ärge võtke seda ravimit koos alkohoolsete jookidega.

Ravimi pikaajaline kasutamine ei ole soovitatav.

Kui sümptomid püsivad kauem kui 3 päeva või halvenevad, pidage nõu oma arstiga.

Kui te võtate TriFlunex’i rohkem kui ette nähtud

Pöörduge otsekohe abi saamiseks arsti poole, kui te võtsite kogemata lubatust rohkem ravimit või kui andsite lapsele soovitatavast rohkem ravimit, isegi juhul kui teie/teie laps tunneb ennast hästi, sest on oht hilisema tõsise maksakahjustuse tekkeks.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma apteekriga.

VÕIMALIKUD KÕRVALTOIMED

Nagu kõik ravimid, võib ka TriFlunex põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Kui teil tekib mõni järgmistest tõsistest kõrvaltoimetest, lõpetage otsekohe ravimi kasutamine ja pöörduge erakorralise meditsiini osakonda.

Väga harva on teatatud tõsistest nahareaktsioonidest. Harva võib esineda raskeid allergilisi reaktsioone (anafülaksia), vilisevat hingamist või hingamisraskusi.

(Harv: esineb vähem kui 1 inimesel 1000-st, kuid rohkem kui 1 inimesel 10 000-st; väga harv: esineb vähem kui 1 inimesel 10000-st).

Väga harva (esineb vähem kui 1 inimesel 10000-st ) võivad paratsetamooli kasutamisel esineda teatud vererakkude häired ja pankreatiit (kõhunäärme põletik).

Muud kõrvaltoimed

Esinemissagedus

Kõrvaltoime

Sage (esineb vähem kui 1 inimesel 10-st aga

Söögiisu kaotus, iiveldus või oksendamine

rohkem kui 1 inimesel 100-st)

 

Harv (esineb vähem kui 1 inimesel 1000-st

Kerged allergilised reaktsioonid (nt nahalööbed või

aga rohkem kui 1 inimesel 10000-st)

nõgestõbi)

 

Kõhuvalu, kõhulahtisus

 

Peavalu, pearinglus

 

Kiirenenud südame löögisagedus (palpitatsioonid);

 

kõrge vererõhk

 

Unehäired (unetus), närvilisus, värinad (treemor),

 

ärrituvus, rahutus, segasus või ärevus

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud.

Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

KUIDAS TRIFLUNEX’I SÄILITADA

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Hoida temperatuuril kuni 25°C.

Ärge kasutage TriFlunex’i pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud kotikesel või karbil. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga. Küsige oma apteekrilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

LISAINFO

Mida TriFlunex sisaldab

Selle ravimi igas kotikeses on üks raviannus, mis sisaldab järgmisi toimeaineid: 500 mg paratsetamooli, 200 mg guaifenesiini ja 10 mg fenüülefriinvesinikkloriidi.

Teised koostisosad on: sahharoos, sidrunhape, viinhape, naatriumtsüklamaat, naatriumtsitraat, aspartaam (E951), atsesulfaamkaalium (E950), pulbriline mentool, sidruni lõhna- ja maitseaine, sidrunimahla lõhna- ja maitseaine, kinoliinkollane (E104). Vt lõik 2 lõpp.

Kuidas TriFlunex välja näeb ja pakendi sisu

TriFlunex on valkjat värvi pulber, mis on pakendatud lamineeritud kotikestesse ja pappkarpi. Karpides on 5 või 10 kotikest.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja

Wick Pharma

Sulzbacher Strasse 40, 65824 Schwalbach am Taunus

Saksamaa

Tootja

Wrafton Laboratories Limited Braunton,

Devon, EX33 2DL

Ühendkuningriik

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole. UAB Sicor Biotech Eesti filiaal

Hallivanamehe 4 11317 Tallinn Tel.: +372 6610801

Infoleht on viimati uuendatud mai 2017.