Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

TEENIA - TEENIA pakendi infoleht

Artikli sisukord

PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE

TEENIA 3 mg/0,02 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Drospirenoon, etünüülöstradiool

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte.
-Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
-Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.
-Ravim on välja kirjutatud teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile

kahjulik, isegi kui haigussümptomid on sarnased. -Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.

Infolehes antakse ülevaade:
1.     Mis ravim on TEENIA ja milleks seda kasutatakse

2.     Mida on vaja teada enne TEENIA võtmist

3.     Kuidas TEENIA´t võtta

4.     Võimalikud kõrvaltoimed 

5.     Kuidas TEENIA´t säilitada

6.     Lisainfo

1.     MIS RAVIM ON TEENIA JA MILLEKS SEDA KASUTATAKSE

-TEENIA on rasestumisvastane ravim (kontratseptiivne pill), mida kasutatakse raseduse vältimiseks.

-Iga tablett sisaldab väikeses koguses kahte erinevat naissuguhormooni – drospirenooni ja etünüülöstradiooli.

-Kahte hormooni sisaldavaid rasestumisvastaseid tablette nimetatakse „kombineeritud“ pillideks.


2.     MIDA ON VAJA TEADA ENNE TEENIA VÕTMIST

Üldised märkused: Enne kui te hakkate TEENIA´t kasutama, esitab arst teile küsimusi nii teie kui ka teie lähisugulaste tervise kohta. Samuti mõõdab arst teie vererõhku ja sõltuvalt teie tervise seisundist võib teha ka muid uuringuid. Käesolevas infolehes kirjeldatakse mitmeid olukordi, mille puhul peate lõpetama TEENIA kasutamise või mille puhul võib TEENIA usaldusväärsus olla vähenenud. Sellistes olukordades peate kas vältima sugulist vahekorda või kasutama lisaks mingit muud mittehormonaalset rasestumisvastast meetodit, näiteks kondoomi või muud barjäärimeetodit. Ärge kasutage rütmi- või temperatuurimeetodeid. Need meetodid ei pruugi olla usaldusväärsed, sest TEENIA muudab menstruaaltsükliga kaasnevaid kehatemperatuuri muutusi ja tekitab emakakaelalima muutusi. TEENIA, nagu teised hormonaalsed kontratseptiivid, ei kaitse HIV-infektsiooni (AIDS) ega teiste sugulisel teel edasikanduvate haiguste eest. Kui te kasutate seda ravimit, peate regulaarselt (vähemalt kaks korda aastas) arsti juures läbivaatustel käima. Kui teil tekib mingeid ebaharilikke sümptomeid, nagu ebaselge põhjusega valu rinnus, kõhus või jalgades, peate viivitamatult konsulteerima oma arstiga.

Ärge võtke TEENIA´t
•     kui te olete allergiline etünüülöstradiooli või drospirenooni või TEENIA mõne koostisosa suhtes. Selle tunneb sügeluse, lööbe või turse tekkimisest.

•     kui teil esineb (või on varem esinenud) verehüüve (tromboos) jala, kopsu (embol) või muu organi veresoones

•     kui teil on (või on varem olnud) südameinfarkt või insult

•     kui teil on (või on varem olnud) haigus, mis võib ennustada südameinfarkti (näiteks stenokardia, mis põhjustab tugevat valu rinnus) või ajuinsulti (näiteks ilma jääknähtudeta mööduv kerge ajuinfarkt);

•     kui te põete mõnda haigust, mis võib suurendada trombiohtu arterites. See puudutab järgmisi haigusi: -suhkurtõbi koos veresoonte kahjustusega -väga kõrge vererõhk -väga kõrge rasvade (kolesterooli või triglütseriidide) sisaldus veres

•     kui teil on vere hüübimishäire (näiteks proteiin C puudulikkus)

•     kui teil esineb (on esinenud) teatud migreeni vorm (millega kaasnevad nn fokaalsed neuroloogilised sümptomid

•     kui teil on (on olnud) kõhunäärmepõletik (pankreatiit)

•     kui teil on või on olnud maksahaigus ja teie maksafunktsioon ei ole veel normaliseerunud

•     kui teie neerud ei tööta hästi (neerupuudulikkus)

•     kui teil on või on olnud maksakasvaja

•     kui teil on (on olnud) rinnanäärme või suguelundite vähk või teil kahtlustatakse selle olemasolu

•     kui teil esineb ebaselge põhjusega verejooksu tupest.

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga TEENIA
Mõnedes olukordades peate te TEENIA või ükskõik millise muu kombineeritud hormonaalse kontratseptiivi kasutamise ajal olema eriti ettevaatlik ning võib olla vajalik, et teie arst teid regulaarselt kontrolliks. Kui ükskõik milline järgnevatest seisunditest kehtib teie kohta, peate oma arsti sellest teavitama enne kui alustate TEENIA kasutamist. Samuti peate pidama nõu oma arstiga, kui ükskõik milline järgnevatest seisunditest tekib või süveneb TEENIA kasutamise ajal:
•     kui teie lähisugulasel on või on olnud rinnanäärmevähk

•     kui teil on maksa- või sapipõiehaigus

•     kui teil on suhkurtõbi

•     kui teil on depressioon

•     kui teil (või kellelgi teie pereliikmetest) on suurenenud rasvasisaldus veres (kolesterool või triglütseriidid)

•     kui teil on Crohni tõbi või haavandiline koliit (põletikuline soolehaigus)

•     kui teil on HUS (hemolüütilis-ureemiline sündroom; neerukahjustust põhjustav verehaigus)

•     kui teil on sirprakuline aneemia (pärilik vere punaliblede haigus)

•     kui teil on epilepsia (vt lõik „Võtmine koos teiste ravimitega“)

•     kui teil on SLE (süsteemne erütematoosne luupus; immuunsüsteemi haigus)

•     kui teil esineb haigus, mis esmakordselt tekkis raseduse või eelneva suguhormoonide kasutamise ajal [nt kuulmise kadu, porfüüria (verehaigus), rasedusherpes (rasedusaegne villiline nahalööve), chorea Sydenham (närvide haigus, mis põhjustab äkilisi keha liigutusi]

•     kui teil on või on varem esinenud kloasmid (kuldpruunid pigmendilaigud nahal, eriti näol, ehk nn „raseduslaigud“). Sellisel juhul hoiduge otsesest päikese- või ultraviolettkiirgusest.

•     Kui teil esineb pärilik angioödeem, võivad östrogeene sisaldavad preparaadid angioödeemi sümptomeid esile kutsuda või neid ägedamaks muuta. Kui teil esineb angioödeemi sümptomeid, nagu näo, keele ja/või neelu turse ja/või raskendatud neelamine või nõgeslööve koos hingamisraskustega, pöörduge viivitamatult oma arsti poole.


TEENIA ja tromboos
Venoosne tromboos Ükskõik millise kombineeritud pilli, sh TEENIA kasutamine suurendab naistel venoosse tromboosi (verehüübe teke veresoonesiseselt) tekkeriski võrreldes naistega, kes ei võta mingeid (rasestumisvastaseid) pille.
Veenide tromboosioht suureneb kombineeritud pillide kasutajatel:
•     koos vanusega,

•     kui te olete ülekaaluline,

•     kui mõnel teie lähisugulastest on noores eas esinenud jala, kopsu või mõne muu organi verehüübed (tromboos),

•     kui teil seisab ees (kirurgiline) operatsioon, pikaajaline immobilisatsioon või kui teil on olnud tõsine trauma. On oluline oma arstile eelnevalt öelda, et te tarvitate TEENIA´t, sest selle kasutamine tuleb võib-olla katkestada. Teie arst ütleb teile, millal TEENIA´t uuesti võtma hakata. See on tavaliselt ligikaudu kaks nädalat pärast seda, kui te jälle omal jõul ringi saate liikuda.

•     kui teil kahtlustatakse veenilaiendeid (varikoos) või iseenesest tekkivat veenipõletikku (pindmine tromboflebiit). Ei ole teada, kas need seisundid suurendavad tromboosi tekkeohtu.

Arteriaalne tromboos Kombineeritud pillide kasutamist on seostatud arterite tromboosi (arterite ummistus) tekkeriski suurenemisega, nt südame (infarkt) või aju veresoontes (insult).
Arterite tromboosi oht suureneb kombineeritud pillide kasutajatel:
•     koos vanusega

•     kui te suitsetate. Kui te kasutate TEENIA´t, soovitatakse teil tungivalt suitsetamisest loobuda, eriti kui olete üle 35 aasta vana.

•     kui teil on veres suurenenud rasvasisaldus (kolesterool või triglütseriidid)

•     kui teil on kõrge vererõhk

•     kui teil esineb migreen

•     kui teil või kellelgi teie lähisugulastest on kunagi suhteliselt noores eas olnud tromboos või kopsuemboolia

•     kui teil on südameprobleemid (klappide häired, südame rütmihäired).

Lõpetage TEENIA võtmine ja võtke viivitamatult ühendust oma arstiga, kui märkate võimalikke tromboosi nähte, nagu:

•     tugev valu ja/või turse ühes jalas

•     äkki tekkinud tugev valu rindkeres, mis võib kiirguda vasakusse kätte

•     äkiline õhupuudus

•     äkki tekkinud ilmse põhjuseta köha

•     iga ootamatu, tugev või pikaajaline peavalu või migreeni süvenemine • osaline või täielik nägemise kaotus või kahelinägemine

•     kõnehäired või kõnevõimetus

•     peapööritus või minestamine

•     nõrkus, ebaharilik tunne või tuimus ükskõik millises kehapiirkonnas

•     raskused liikumisel (tuntud ka kui motoorika häired)

•     tugev valu kõhus.

TEENIA ja vähk
Kombineeritud pille võtvate naiste seas on rinnanäärmevähki täheldatud veidi sagedamini, kuid pole teada, kas see on põhjustatud ravist. Näiteks võib olla, et rohkem kasvajaid avastatakse kombineeritud pille saavatel naistel, sest nad läbivad sagedamini tervisekontrolle. Rinnanäärmekasvajate esinemissagedus muutub järk-järgult väiksemaks pärast kombineeritud hormonaalsete kontratseptiivide kasutamise lõpetamist. Tähtis on regulaarselt oma rindu kontrollida ja kui tunnete rinnas mingit tükki, peate ühendust võtma oma arstiga.
Mõnedes uuringutes on täheldatud emakakaelavähi tekkeriski suurenemist naistel, kes on pille kasutanud pikka aega. Ei ole teada, kas see suurenenud risk on seotud pillide, seksuaalse käitumise või muude teguritega.
Pillide kasutajatel on harvadel juhtudel teatatud healoomulistest maksakasvajatest ja veel harvem pahaloomulistest maksakasvajatest. Võtke ühendust oma arstiga, kui teil esineb ebatavaline tugev kõhuvalu.

Menstruatsioonidevaheline vereeritus
TEENIA esimestel võtmiskuudel võib teil tekkida ootamatu veritsus (veritsus väljaspool tabletivaba nädalat). Kui need veritsused kestavad kauem kui paar kuud või algavad mõne kuu möödudes, peab teie arst välja selgitama nende põhjused.

Mida teha, kui tabletivaba nädala ajal ei teki veritsust
Kui te olete võtnud kõik tabletid õigesti, ei ole oksendanud, teil ei ole esinenud rasket kõhulahtisust ja te ei ole võtnud samal ajal mingeid muid ravimeid, on väga ebatõenäoline, et te võite olla rase. Kui kahel järjestikusel tabletivabal perioodil ei ole tekkinud veritsust, võite olla rase. Võtke koheselt ühendust oma arstiga. Ärge alustage tablettide võtmist järgmisest blisterribast enne, kui on kindel, et te ei ole rase.

Võtmine koos teiste ravimitega
Palun informeerige oma arsti või apteekrit, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid. Nemad oskavad teile öelda, kas peate kasutama mõnda täiendavat rasestumisvastast meetodit (näiteks kondoomi) ja kui jah, siis kui kaua.
•     Mõned ravimid võivad TEENIA rasestumisvastast toimet nõrgendada või põhjustada vaheveritsust. Nendeks on ravimid, mida kasutatakse epilepsia raviks (nt primidoon, fenütoiin, barbituraadid, karbamasepiin, okskarbasepiin, topiramaat, felbamaat) ja tuberkuloosi raviks (nt rifampitsiin) või HIV nakkuse (ritonaviir, nevirapiin) või muude nakkushaiguste raviks (griseofulviin, penitsilliinid, tetratsükliin), bosentaan ja taimne vahend naistepuna.

•     Kui te soovite TEENIA kasutamise ajal võtta taimseid preparaate, mis sisaldavad naistepuna, peate enne oma arstiga nõu pidama.

•     TEENIA võib vähendada teiste ravimite, nt tsüklosporiini sisaldavate ravimite või epilepsiavastase ravimi lamotrigiini efektiivsust (see võib põhjustada hoogude sagenemist). Enne iga ravimi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Laboratoorsed analüüsid
Kui te peate andma vereanalüüse, siis teavitage oma arsti või laboritöötajaid, et te võtate neid pille, sest suukaudsed kontratseptiivid võivad mõjutada mõnede analüüside tulemusi.

Rasedus ja imetamine
Enne ravimi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.
Rasedus
Kui te olete rase, ei tohi te TEENIA´t võtta. Kui te rasestute TEENIA võtmise ajal, peate koheselt lõpetama tablettide võtmise ja pöörduma oma arsti poole.
Imetamine
TEENIA kasutamine ei ole imetamise ajal üldiselt soovitatav.
Kui te tahate imetamise ajal võtta pille, peate nõu pidama oma arstiga.


Autojuhtimine ja masinatega töötamine
Puudub teave, mis viitaks sellele, et TEENIA kasutamine mõjutaks autojuhtimise või masinatega töötamise võimet.

Oluline teave mõningate TEENIA koostisainete suhtes
TEENIA sisaldab 48,53 mg laktoosmonohüdraati ühes õhukese polümeerikattega tabletis. Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, peate te enne ravimi võtmist konsulteerima oma arstiga.  TEENIA sisaldab ka sojaletsitiini. Ärge kasutage seda ravimit, kui olete allergiline soja või maapähkli suhtes.


3.     KUIDAS TEENIA´T VÕTTA

Võtke iga päev üks TEENIA tablett, vajaduse korral koos vähese veega. Te võite tablette võtta koos toiduga või ilma, kuid te peate neid võtma iga päev enam-vähem samal ajal.
Blisterriba sisaldab 21 tabletti. Iga tablett pakendis on märgistatud kindla nädalapäevaga, mil tablett tuleb manustada. Näiteks, kui te alustate kolmapäeval, võtke tablett, mille juurde on märgitud “K”. Järgige noolte suunda blisterribal, kuni kõik tabletid on ära võetud.
Seejärel ärge järgneva 7 päeva jooksul tablette võtke. Nende 7 tabletivaba päeva jooksul (mida kutsutakse pausi- või tabletivabakas nädalaks) peaks algama vereeritus. Tavaliselt algab see nn „menstruatsioonilaadne vereeritus“ tabletivaba nädala 2. või 3. päeval.
Tehke uue blisterribaga algust 8. päeval pärast viimase TEENIA tableti võtmist (s.o pärast 7-päevast tabletivaba nädalat), ka siis, kui vereeritus ei ole veel lõppenud. See tähendab, et te peate alustama uut blisterriba iga kord ühel ja samal nädalapäeval ning samas peaks ka teil menstruatsioonilaadne vereeritus ilmnema iga kuu samal ajal.
Kui te kasutate TEENIA´t selle juhendi järgi, olete rasestumise eest kaitstud ka nendel 7 päeval, mil te tablette ei võta.

Millal võite alustada esimese blisterribaga
•     Kui te ei ole viimase kuu jooksul kasutanud ühtegi hormonaalset rasestumisvastast vahendit
Alustage TEENIA võtmist tsükli esimesel päeval (see on menstruatsiooni esimene päev). Kui te alustate TEENIA kasutamist menstruatsiooni esimesel päeval, siis olete te kohe rasestumise eest kaitstud. Te võite alustada tablettide võtmist ka tsükli 2. kuni 5. päeval, kuid siis peate esimesel 7 päeval kasutama lisaks täiendavaid rasestumisvastaseid vahendeid (nt kondoomi).
•     Üleminek teiselt kombineeritud hormonaalselt rasestumisvastaselt preparaadilt [kombineeritud suukaudselt kontratseptiivilt (KSK) või tuperõngalt või transdermaalselt plaastrilt]
Te võite TEENIA kasutamist alustada varem kasutatud KSK viimase toimeainet sisaldava tableti võtmisele järgneval päeval või hiljemalt varem kasutatud pillide tabletivabale perioodile järgneval päeval (või pärast kasutatud pillide viimase toimeainet mittesisaldava tableti võtmist). Kui te lähete üle tuperõngalt või transdermaalselt plaastrilt, järgige oma arsti juhiseid.
•     Üleminek ainult progestageeni sisaldavalt meetodilt [ainult progestageeni sisaldavad pillid, süst, implantaat või progestageeni vabastav emakasisene vahend  (ESV)]
Ainult progestageeni sisaldavatelt pillidelt võite sellele preparaadile üle minna suvalisel päeval (implantaadilt või ESV-lt selle eemaldamise päeval, süstitavalt preparaadilt päeval, mil teile peaks tehtama järgmine süst), kuid kõigil nendel juhtudel peate te esimese 7 tableti võtmise päeva jooksul kasutama lisaks mõnda täiendavat rasestumisvastast vahendit (nt kondoomi).
•     Pärast raseduse katkemist esimese kolme raseduskuu jooksul
Järgige oma arsti nõuandeid.
•     Pärast sünnitust või aborti raseduse teise trimestri ajal
TEENIA kasutamist võite alustada 21...28 päeva pärast sünnitust või teisel trimestril tehtud aborti. Kui te alustate pärast 28-ndat päeva, peate esimese seitsme TEENIA kasutamise päeva jooksul kasutama ka nn barjäärimeetodit (nt kondoomi). Kui pärast sünnitust olite te enne TEENIA (uuesti) kasutamise alustamist seksuaalvahekorras, peate olema kõigepealt kindel, et te pole rase või ootama kuni järgmise menstruatsioonini. Kui te ei ole kindel, millal alustada, küsige nõu oma arstilt.
•     Kui te toidate last rinnaga ja soovite pärast sünnitust (uuesti) TEENIA´t kasutama hakata
Lugege lõiku „Imetamine”.

Kui te võtate TEENIA´t rohkem kui ette nähtud
Puuduvad teated TEENIA tablettide üleannustamisega seotud tõsistest kõrvaltoimetest.
Kui te võtate korraga mitu tabletti, võivad teil esineda iiveldus või oksendamine. Noortel tütarlastel
võib esineda tupekaudne vereeritus.
Kui olete võtnud liiga palju TEENIA tablette või avastate, et tablette on sisse võtnud laps, pidage
viivitamatult nõu oma arsti või apteekriga.

Kui te unustate TEENIA´t võtta
•     Kui te hilinesite tableti võtmisega vähem kui 12 tundi, ei ole rasestumisvastane toime nõrgenenud. Võtke tablett niipea, kui see teile meenub ning seejärel võtke järgnevad tabletid taas tavalisel ajal.

•     Kui te hilinesite tableti võtmisega rohkem kui 12 tundi, võib rasestumisvastane toime nõrgeneda. Mida rohkem tablette on võtmata jäänud, seda suurem on risk, et rasestumisvastane toime on vähenenud.


Suurim risk rasestumisvastase toime nõrgenemiseks on siis, kui te unustate tableti võtmata blisterriba alguses või lõpus. Seetõttu peate järgima alltoodud reegleid (vt ka alltoodud joonist).
•     Ununenud on rohkem kui üks tablett samalt blisterribalt
Pöörduge oma arsti poole.

•     1 tablett jäi võtmata 1. nädalal
Võtke ununenud tablett niipea, kui see teile meenub, isegi kui see tähendab kahe tableti samaaegset võtmist. Jätkake järgmiste tablettide võtmist tavalisel ajal ja kasutage järgmise 7 päeva jooksul lisaks täiendavat rasestumisvastast vahendit, näiteks kondoomi. Kui te olite tableti unustamisele eelnenud nädalal seksuaalvahekorras või kui te unustasite alustada uue blisterribaga pärast tabletivaba perioodi, peate olema teadlik, et on oht rasestuda. Sellisel juhul pöörduge oma arsti poole.
•     1 tablett jäi vahele 2. nädalal
Võtke ununenud tablett niipea, kui see teile meenub, isegi kui see tähendab kahe tableti samaaegset võtmist. Jätkake järgmiste tablettide võtmist tavalisel ajal. Rasestumisvastane kaitse ei ole vähenenud ja te ei pea lisaks muud rasestumisvastast meetodit kasutama.
•     1 tablett jäi vahele 3. nädalal
Võite valida kahe võimaluse vahel:
1.     Võtke ununenud tablett niipea, kui see teile meenub, isegi kui see tähendab kahe tableti samaaegset võtmist. Jätkake järgmiste tablettide võtmist tavalisel ajal. Alustage järgmise blisterribaga kohe, kui käesolev on lõppenud, ilma tabletivaba perioodita.  Kõige tõenäolisemalt tekib teil menstruatsioon (menstruatsioonilaadne vereeritus) teise blisterriba lõpus, kuid teil võib teisest blisterribast tablettide võtmise ajal esineda ka määrimist või läbimurdeveritsust.

2.     Te võite ka lõpetada tablettide võtmise käesolevast blisterribast ja alustada kohe 7-päevase tabletivaba perioodiga (arvestage juurde ka päev, mil tablett jäi võtmata). Kui te soovite alustada uue blisterribaga oma tavapärasel fikseeritud nädalapäeval, pidage vähem kui 7-päevane tabletivaba periood.


Kui järgite üht neist kahest soovitusest, olete rasestumise eest kaitstud.
•     Kui unustasite tableti võtta ja seejärel ei teki teil esimesel tabletivabal perioodil vereeritust, võite olla rase. Enne uue blisterriba alustamist peate võtma ühendust oma arstiga.
Unustatud mitu tabletti 1. blisterribast
Ununenud on vaid üks tablett (võetud rohkem kui 12 tundi hiljem)

•     Ärge võtke käesolevast pakist enam ühtegi tabletti.

•     Pidage tabletivaba nädal (mitte kauemaks kui 7 päeva, sealhulgas unustatud tableti päev).

•     Seejärel alustage järgmise blisterriba kasutamist


Mida teha oksendamise või ägeda kõhulahtisuse puhul
Kui te oksendate 3...4 tundi pärast tableti võtmist või kui teil on äge kõhulahtisus, võivad tabletis sisalduvad toimeained jääda täielikult teie organismi imendumata. See olukord on sarnane tableti võtmata jätmisega. Pärast oksendamist või kõhulahtisust peate võtma uue tableti varupakendist niipea kui võimalik. Võimaluse korral võtke see mitte hiljem kui 12 tundi pärast tavalist pilli võtmise aega. Kui see ei ole võimalik või kui möödunud on 12 tundi, tuleb teil järgida nõuandeid, mis on antud lõigus “Kui te unustate TEENIA´t võtta”.

Menstruatsiooni edasilükkamine
Isegi kui see ei ole soovitatav, on menstruatsiooni (menstruatsioonitaolise vereerituse) edasilükkamine võimalik, kui te alustate järgmise TEENIA blisterribaga kohe, kui te olete käesoleva blisterriba lõpetanud (ilma tabletivaba perioodita). Teisest blisterribast tablettide kasutamise ajal võib teil esineda määrimist (veretilgad või -täpid) või läbimurdeveritsust. Seejärel, pärast tavalist 7-päevast tabletivaba perioodi jätkake järgmise blisterribaga. Te võiksite oma arsti käest küsida nõu enne kui otsustate menstruatsiooni edasi lükata.
Menstruatsiooni alguspäeva muutmine: mida peate teadma Kui te võtate tablette vastavalt juhistele, siis algab teil menstruatsioon/menstruatsioonilaadne vereeritus tabletivaba nädala ajal. Kui te peate seda päeva muutma, siis lühendage (mitte kunagi ärge pikendage!) tabletivaba perioodi. Näiteks, kui teie tabletivaba periood algab reedel ja te tahate, et see edaspidi algaks teisipäeval (3 päeva varem), siis tuleb teil alustada järgmise blisterribaga 3 päeva varem kui tavaliselt. Kui te jätate oma tabletivaba perioodi väga lühikeseks (näiteks 3 päeva või vähem), ei pruugi teil selle tabletivaba perioodi vältel vereeritust tekkida. Seejärel võib teil esineda määrimist (veretilgad või -täpid) või läbimurdeveritsust. Kui te ei ole kindel, kuidas toimida, küsige nõu oma arstilt.

Kui soovite TEENIA võtmise lõpetada
Te võite TEENIA võtmise lõpetada ükskõik millal soovite. Kui te ei soovi rasestuda, siis küsige oma
arstilt nõu teiste usaldusväärsete rasestumisvastaste meetodite kohta.

Kui te lõpetate TEENIA võtmise, sest soovite rasestuda, siis kasutage mõnda muud rasestumisvastast
meetodit seni kuni teil tekib normaalne menstruatsioon. Sellisel juhul on teie arstil lihtsam määrata
oodatava sünnituse aega.
Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.


4.     VÕIMALIKUD KÕRVALTOIMED

Nagu kõik ravimid, võib ka TEENIA põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.
•     Sageli esinevad kõrvaltoimed (esinevad 1…10 kasutajal 100-st): Meeleolu kõikumine, peavalu, abdominaalne valu (kõhuvalu), akne, rindade valulikkus, rindade suurenemine, valulikud või ebaregulaarsed menstruatsioonid, kehakaalu suurenemine.

•     Aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed (esinevad 1…10 kasutajal 1000-st): Candida (seeninfektsioon), külmavillid (herpes simplex), allergilised reaktsioonid, mis võivad mõnikord olla rasked (angioödeem) koos naha ja/või limaskestade tursega, söögiisu suurenemine, depressioon, närvilisus, unehäired, libiido (sugutungi) langus, torkimistunne, pearinglus (vertiigo), nägemisprobleemid, ebaregulaarne südamerütm või ebatavaliselt kiire südamerütm, verehüüve (tromboos) jala või kopsude (kopsuemboolia) veresoones, kõrge vererõhk, migreen, veenilaiendid, kurguvalu, mao- ja/või soolepõletik, iiveldus, oksendamine, kõhulahtisus, kõhukinnisus, juuste kaotus (alopeetsia), sügelus, lööbed, naha kuivus, seborroiline dermatiit, kaelavalu, jäsemevalu, lihaskrambid, põieinfektsioon, tükk rinnas (healoomuline ja pahaloomuline), piimavoolus ajal kui te ei ole rase (galaktorröa), munasarjatsüstid, kuumahood, menstruatsioonide puudumine, väga vererohked menstruatsioonid, eritis tupest, tupekuivus, alakõhu (vaagna) valu, normist erinev emakakaela äigepreparaat (Papanicolaou äigepreparaat või PAP-test ), vedelikupeetus, energiapuudus, ülemäärane janu, suurenenud higistamine, kehakaalu langus.


On teada, et toiduga saadavad sojatooted põhjustavad sojaallergiaga inimestel allergilisi reaktsioone, sh rasket anafülaksiat. Patsientidel, kellel on teadaolev allergia maapähkli valgu suhtes, on suurenenud risk raskete reaktsioonide tekkimiseks sojapreparaatide kasutamisel.
Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.


5.     KUIDAS TEENIA’T SÄILITADA

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.
Hoida temperatuuril kuni 25°C. Hoida originaalpakendis, valguse eest kaitstult.
Ärge kasutage TEENIA´t pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil ja blistril. Kõlblikkusaeg viitab kuu viimasele päevale.
Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga. Küsige oma apteekrilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.


6. LISAINFO

Mida TEENIA sisaldab
-Toimeained on 3 mg drospirenooni ja 0,02 mg etünüülöstradiooli.
-Abiained on:
Tableti sisu: laktoosmonohüdraat, maisitärklis, eelželatiniseeritud maisitärklis, makrogooli ja
polüvinüülalkoholi pook-kopolümeer, magneesiumstearaat.
Tableti kate: polüvinüülalkohol, titaandioksiid (E171), talk, makrogool 3350, sojaletsitiin.

Kuidas TEENIA välja näeb ja pakendi sisu
Valge või peaaegu valge, ümar, kaksikkumer õhukese polümeerikattega tablett, mille diameeter on ligikaudu 6 mm. Ühele küljele on pressitud “G73”, teine külg on ilma märgistuseta.
TEENIA 3 mg / 0,02 mg õhukese polümeerikattega tabletid on pakitud PVC/PE/PVDC-Al blisterpakenditesse. Blistrid on pakendatud pappkarpi koos patsiendi infolehega ja igasse karpi on lisatud „etüi“ hoiukott.
Pakendi suurused:  1×21 õhukese polümeerikattega tabletti 3×21 õhukese polümeerikattega tabletti 6 × 21 õhukese polümeerikattega tabletti 13 × 21 õhukese polümeerikattega tabletti
Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja
Gedeon Richter Plc. 1103 Budapest, Gyömrői út 19-21. Ungari

See ravimpreparaat on saanud müügiloa Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriikides järgmiste nimetustega:
Bulgaaria: Teenia Tšehhi Vabariik: Daylla Eesti: TEENIA Ungari: Xindea Läti: Teenia Leedu: TEENIA Poola: Teenia Rumeenia: Daylla Slovaki Vabariik: Daylla Sloveenia: Daylla
Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole: Richter Gedeon Eesti filiaal Kitsas 8 51003 Tartu Tel/Fax: +372 742 7056
Infoleht on viimati kooskõlastatud veebruaris 2011.