Trusopt - silmatilgad, lahus (2%) - Pakendi infoleht

ATC Kood: S01EC03
Toimeaine: dorsolamiid
Tootja: Santen Oy

Artikli sisukord

Pakendi infoleht: teave kasutajale

TRUSOPT 20 mg/ml silmatilgad, lahus

Dorsolamiid (Dorzolamidum)

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

 • Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
 • Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.
 • Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.
 • Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

 1. Mis ravim on TRUSOPT ja milleks seda kasutatakse
 2. Mida on vaja teada enne TRUSOPTi kasutamist
 3. Kuidas TRUSOPTi kasutada
 4. Võimalikud kõrvaltoimed

Kuidas TRUSOPTi säilitada

 1. Pakendi sisu ja muu teave
 2. Mis ravim on TRUSOPT ja milleks seda kasutatakse

TRUSOPT sisaldab toimeainena dorsolamiidi, mis kuulub ravimite rühma, mida nimetatakse karboanhüdraasi inhibiitoriteks.

Seda ravimit kasutatakse kõrgenenud silmasisese rõhu alandamiseks ja glaukoomi raviks. Seda võib kasutada üksinda või lisaks teistele silmasisest rõhku alandavatele ravimitele (niinimetatud beetaadrenoblokaatorid).

Mida on vaja teada enne TRUSOPTi kasutamist

Ärge kasutage TRUSOPTi:

 • kui olete dorsolamiidvesinikkloriidi või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline.
 • kui teil on raske neerukahjustus või probleemid neerudega või teil on kunagi olnud neerukivid.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne TRUSOPTi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Teavitage oma arsti või apteekrit kõigist oma praegu esinevatest ja varem esinenud tervislikest probleemidest, sealhulgas silmaprobleemidest ja –operatsioonidest ning kõigist ravimitega seotud allergilistest reaktsioonidest.

Kui teil tekivad silma ärritusnähud või teised silmadega seotud probleemid, mida teil varem pole esinenud, näiteks silmade punetus või silmalaugude turse, võtke otsekohe ühendust oma arstiga.

Kui te arvate, et TRUSOPTi kasutamine põhjustab teil allergilisi reaktsioone, näiteks nahalöövet, rasket naha reaktsiooni või sügelust, lõpetage selle ravimi kasutamine ja võtke otsekohe ühendust oma arstiga.

Kasutamine lastel

TRUSOPTi kasutamist on uuritud imikutel ja alla 6-aastastel lastel, kellel on kõrgenenud silmasisene rõhk või glaukoomi diagnoos. Lisateabe saamiseks pidage nõu oma arstiga.

Kasutamine eakatel

TRUSOPTi uuringutes oli selle ravimi toime ühesugune nii eakatel kui noorematel patsientidel.

Kasutamine maksakahjustusega patsientidel

Teavitage oma arsti, kui teil on praegu või on kunagi olnud probleeme maksaga.

Muud ravimid ja TRUSOPT

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid (sealhulgas teisi silmatilkasid). See on eriti tähtis kui te võtate mõnda teist karboanhüdraasi inhibiitorit, näiteks atsetasolamiidi või sulfoonamiidide rühma kuuluvat ravimit.

Rasedus ja imetamine

Enne mistahes ravimi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kasutamine raseduse ajal

TRUSOPTi ei tohi kasutada raseduse ajal. Teatage oma arstile, kui te olete rase või kavatsete rasestuda.

Kasutamine rinnaga toitmise ajal

TRUSOPTi kasutamise ajal ei soovitata last rinnaga toita. Teatage oma arstile, kui te toidate last rinnaga või kavatsete seda teha.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Ravimi toime kohta autojuhtimisele ja masinate käsitsemise võimele ei ole uuringuid läbi viidud. TRUSOPTi kasutamisega seotud kõrvaltoimed nagu pearinglus ja nägemishäired võivad mõjutada autojuhtimise ja/või masinatega töötamise võimet. Ärge juhtige autot ega töötage masinatega, kui te ei tunne ennast hästi või kui teie nägemine ei ole selge.

TRUSOPT sisaldab bensalkooniumkloriidi

TRUSOPT sisaldab säilitusainena bensalkooniumkloriidi. See võib ladestuda pehmetele kontaktläätsedele ja põhjustada läätsede värvuse muutust. Kui te kannate kontaktläätsi, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arstiga.

Kuidas TRUSOPTi kasutada

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Teie arst määrab sobiva ravimi annuse ja ravi kestuse.

Kui TRUSOPTi kasutatakse üksinda, siis on soovitatav annus üks tilk kahjustatud silma(desse) hommikul, lõunal ja õhtul.

Kui arst soovitas silmarõhu alandamiseks TRUSOPTi kasutada koos beetaadrenoblokaatori silmatilkadega, siis on soovitatav annus üks tilk TRUSOPTi kahjustatud silma(desse) hommikul ja õhtul.

Kui te kasutate peale TRUSOPTi veel teisi silmatilkasid, peab nende manustamise vahe olema vähemalt 10 minutit.

Ärge puudutage ravimipudeli otsikuga silma ega selle ümbrust. See võib bakteriaalselt saastuda ja põhjustada silmapõletikku, mis viib tõsise silmakahjustuseni ja isegi nägemise kaotuseni.

Et ära hoida ravimipudeli otsa võimalikku saastumist, peske enne ravimi kasutamist käsi ja vältige pudeli otsa kokkupuudet ükskõik millise pinnaga. Kui arvate, et ravim võib olla saastunud või kui teil tekib silmapõletik, võtke otsekohe ühendust oma arstiga, et küsida selle pudeli edasise kasutamise kohta.

Kasutamisjuhend

 1. Enne ravimi esmakordset kasutamist veenduge, et turvariba pudeli esiküljel on terve. Pudeli ja korgi vahel olev tühimik on avamata ravimipudeli korral normaalne.

Avamise suunajooned ►

Ohutusriba ►

Kõigepealt peske oma käed ja siis tõmmake ära turvariba, et vabastada kork.

Tühimik ►

Vajutuskoht sõrmedele ►

 1. Pudeli avamiseks keerake kork lahti vastavalt korgil kujutatud noolte suunale. Ärge eemaldage korki pudelilt otse üles tõmmates, sest siis ei tööta tilguti korralikult.

Vajutuskoht sõrmedele ►

 1. Kallutage pea tahapoole ja tõmmake alumine silmalaug kergelt allapoole, nii et moodustuks tasku alumise silmalau ja silmamuna vahele.
 2. Vastavalt arstilt saadud juhistele pöörake pudel põhjaga ülespoole ja suruge kergelt pöidla või nimetissõrmega „sõrmede vajutuskohale“ (nagu näidatud) kuni silma vabaneb üks tilk lahust.

W Vajutuskoht sõrmedele

ÄRGE PUUTUGE PUDELI OTSIKUGA SILMA EGA SILMALAUGU.

 1. Kui ravimi tilgutamine on raskendatud pärast pudeli esmast avamist, pange kork pudelile tagasi ja keerake see kinni (ärge üle keerake). Seejärel keerake kork lahti vastupidises, nooltega näidatud suunas.
 2. Korrake punkte 4 ja 5 teise silmaga, kui teie arst on nii määranud.
 3. Pärast kasutamist keerake kork pudelile nii, et see puutuks pudeliga tihedalt kokku. Pärast sulgemist peab korgi vasakul poolel olev nool olema kohakuti pudeli sildi vasakul poolel oleva noolega. Ärge keerake korki üle, sest see võib kahjustada pudelit ja korki.
 4. Pudeli otsik on disainitud selliselt, et pudelist väljuks üks tilk; seetõttu EI tohi pudeli otsas olevat ava suurendada.
 5. Kui te olete kõik annused on ära kasutanud, jääb pudelisse natuke ravimit alles. Sellepärast ei ole vaja muret tunda, kuna pudel on täidetud liiaga ja teie saate täielikult manustada arsti poolt määratud ravimi annuse. Ärge püüdke allesjäänud ravimit pudelist eemaldada.

Kui te kasutate TRUSOPTi rohkem kui ette nähtud

Kui te manustate silma liiga palju tilku või neelasite TRUSOPTi alla, siis pidage otsekohe nõu oma arstiga.

Kui te unustate TRUSOPTi kasutada

Tähtis on kasutada TRUSOPTi arsti ettekirjutuste järgi. Kui üks annus jäi vahele, tuleb see manustada niipea kui võimalik. Juhul, kui on peaaegu käes järgmise annuse manustamise aeg, jätke ununenud annus vahele ning jätkake ravimi manustamist oma tavalise raviskeemi alusel.

Ärge võtke kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral võtmata.

Kui te lõpetate TRUSOPTi kasutamise

Kui te soovite selle ravimi kasutamist lõpetada, pidage kõigepealt nõu oma arstiga. Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Allergiliste reaktsioonide ilmnemisel, mille nähtudeks on nõgestõbi, näo, huulte, keele ja/või kõri turse, mis võib põhjustada hingamis- või neelamisraskust, tuleb selle ravimi kasutamine lõpetada ja pidada otsekohe nõu arstiga.

Järgmisi kõrvaltoimeid on kirjeldatud TRUSOPTi kasutamisel kliinilistes uuringutes või müügiloa saamise järgselt:

Väga sageli esinevad kõrvaltoimed: (esineb rohkem kui ühel kasutajal 10-st)

Põletus- ja torkimistunne silmades.

Sageli esinevad kõrvaltoimed: (esineb 1…10 kasutajal 100-st)

Sarvkesta kahjustus koos silmavalu ja ähmase nägemisega (pindmine punktaatkeratiit), eritus silmadest koos silmade sügelusega (konjunktiviit), silmalau ärritus/põletik, ähmane nägemine, peavalu, iiveldus, mõru maitse ja väsimus.

Aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed: (esineb 1…10 kasutajal 1000-st)

Vikerkesta põletik.

Harva esinevad kõrvaltoimed: (esineb 1…10 kasutajal 10 000-st)

Käte või jalgade surisemine või tuimus, ajutine lühinägevus, mis võib mööduda ravi lõpetamise järgselt, vedeliku kogunemine võrkkesta alla (soonkesta irdumine, filtratsioonkirurgia järgselt), silmavalu, koorikute teke silmalaugudel, madal silmasisene rõhk, sarvkesta turse (koos nägemishäirete sümptomitega), silmaärritus (sh punetus), neerukivid, pearinglus, ninaverejooks, kurguärritus, suukuivus, piirdunud nahalööve (kontaktdermatiit), rasked naha reaktsioonid, allergilist tüüpi reaktsioonid, nagu lööve, nõgestõbi, sügelus, harvadel juhtudel on võimalik huulte, silmade ja suu turse, hingelduse ja harvem viliseva hingamise teke.

Teadmata: (esinemissagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel) Raskendatud hingamine, silmas oleva võõrkeha aisting (tunne, et midagi on silmas).

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

Kuidas TRUSOPTi säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pudelil ja karbil pärast tähist ”EXP”. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

TRUSOPT tuleb ära kasutada 28 päeva jooksul pärast pudeli avamist.

Hoida pudelit karbis, valguse eest kaitstult.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

Pakendi sisu ja muu teave

Mida TRUSOPT sisaldab

 • Toimeaine on dorsolamiid.
 • 1 ml lahust sisaldab 22,26 mg dorsolamiidvesinikkloriidi, mis vastab 20 mg dorsolamiidile.
 • Teised koostisosad on hüdroksüetüültselluloos, mannitool, naatriumtsitraat, naatriumhüdroksiid ja süstevesi. Säilitusainena on lisatud bensalkooniumkloriid.

Kuidas TRUSOPT välja näeb ja pakendi sisu

TRUSOPT on selge, värvitu kuni peaaegu värvitu, kergelt viskoosne lahus. Silmalahuse pudel (OCUMETER Plus) on valmistatud läbipaistvast kõrgtihedast polüetüleenist ja sisaldab 5 ml lahust. Pudelil on turvariba, millelt on näha, kas pudel on juba avatud.

Pakendi suurus:

1 x 5,0 ml (üksikud 5 ml pudelid)

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja Santen Oy Niittyhaankatu 20 33720 Tampere Soome

Tootja

LABORATORIES MERCK SHARP & DOHME Chibret MIRABEL PLANT

Route de Marsat, RIOM

63963 Clermont-Ferrand Cedex 9 Prantsusmaa

Infoleht on viimati uuendatud veebruaris 2017.