Synulox palatable tablets 500 mg - tablett (400mg +100mg) - Pakendi infoleht

ATC Kood: QJ01CR80
Toimeaine: amoksitsilliin +klavulaanhape
Tootja: Zoetis Belgium S.A.

Artikli sisukord

B. PAKENDI INFOLEHT

PAKENDI INFOLEHT

Synulox Palatable Tablets 50 mg

Synulox Palatable Tablets 250 mg

Synulox Palatable Tablets 500 mg

  1. MÜÜGILOA HOIDJA NING, KUI NEED EI KATTU, RAVIMIPARTII VÄLJASTAMISE EEST VASTUTAVA TOOTMISLOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Müügiloa hoidja: Zoetis Belgium SA, Rue Laid Burniat 1, 1348 Louvain-la-Neuve, Belgia

Partii vabastamise eest vastutav tootja: Haupt Pharma Latina S.r.l.

Strada Statale 156 Km 47, 600 04100 Borgo San Michele (Latina) Itaalia

VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Synulox Palatable Tablets 50 mg, tabletid koertele ja kassidele

Synulox Palatable Tablets 250 mg, tabletid koertele ja kassidele

Synulox Palatable Tablets 500 mg, tabletid koertele

TOIMEAINETE JA ABIAINETE SISALDUS

Toimeained:

 

 

1 tablett sisaldab:

 

 

Synulox Palatable Tablets 50 mg:

Amoksitsilliini (trihüdraadina) 40 mg

 

 

Klavulaanhapet (kaaliumklavulanaadina) 10 mg

Synulox Palatable Tablets 250 mg:

Amoksitsilliini (trihüdraadina) 200 mg

 

 

Klavulaanhapet (kaaliumklavulanaadina) 50 mg

Synulox Palatable Tablets 500 mg:

Amoksitsilliini (trihüdraadina) 400 mg

 

 

Klavulaanhapet (kaaliumklavulanaadina) 100 mg

Abiained:

 

 

Synulox Palatable Tablets 50 mg:

värvaine erütrosiin (E 127)

3,50 mg

Synulox Palatable Tablets 250 mg:

värvaine erütrosiin (E 127)

17,50 mg

Synulox Palatable Tablets 500 mg:

värvaine erütrosiin (E 127)

35 mg

4.

NÄIDUSTUS(ED)

 

 

Amoksitsilliinile ja klavulaanhappele tundlike mikroorganismide põhjustatud infektsioonide ravi. Kasutusalad:

nahahaigused (k.a. süva ja pindmine püoderma), kuseteede infektsioonid,

hingamisteede haigused (ülemised ja alumised hingamisteed), enteriit,

dentaalinfektsioonid (näit. gingiviit),

pehmete kudede infektsioonid (näit. abstsessid ja pärakupauna põletik).

VASTUNÄIDUSTUSED

Mitte kasutada väikeloomadel nagu küülikutel, merisigadel või hamstritel. Ettevaatlik peab olema kasutamisega teistel taimtoidulistel väikeloomadel.

KÕRVALTOIMED

Ei ole teada.

Kui täheldate tõsiseid kõrvaltoimeid või muid toimeid, mida pole käesolevas pakendi infolehes mainitud, palun teavitage sellest oma veterinaararsti.

LOOMALIIGID

Koer, kass (Synulox Palatable Tablets 50 mg, Synulox Palatable Tablets 250 mg) Koer (Synulox Palatable Tablets 500 mg)

ANNUSTAMINE LOOMALIIGITI, MANUSTAMISTEE(D) JA –MEETOD

Soovitatav doos on 12,5 mg kg kehamassi kohta 2 korda päevas.

Ainult suukaudselt manustamiseks.

SOOVITUSED ÕIGE MANUSTAMISVIISI OSAS

kehamass (kg)

tablette ühe manustamiskorra kohta, 2 korda päevas

 

 

 

 

 

50 mg

250 mg

500 mg

1 – 2

0,5

 

 

3 – 5

 

 

6 – 9

 

 

10 – 13

 

 

14 – 18

 

 

19 – 25

 

0,5

26 – 35

 

1,5

 

36 – 49

 

 

2,5

 

 

 

1,5

 

 

Synulox Palatable Tablets tablette võib manustada otse suhu või purustada ja toiduga segada. Enamikel juhtudel on piisav 5...7 päevane ravi. Kuna Synulox Palatable Tablets tabletid on madala toksilisusega, võib rasketel juhtudel doosi kahekordistada.

Kindlate näidustuste korral, näiteks koerte püoderma või kroonilise tsüstiidi puhul, võib bakteriaalne infektsioon järgneda sekundaarselt teisele patoloogiale. Sellisel juhul võib lisaks esmase probleemi diagnoosimisele ja ravile olla vajalik pikem antibiootikumravi. Ravi kestus peaks olema piisavalt pikk, et tagada täielik paranemine bakteriaalsest haigusest.

KEELUAEG

Ei rakendata.

SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Hoida temperatuuril kuni 25°C.

Hoida originaalpakendis, et kaitsta seda niiskuse eest.

Pärast pakendil märgitud kõlblikkusaja lõppu mitte kasutada.

ERIHOIATUSED

Mitte manustada loomadele, kes on ülitundlikud penitsilliinide suhtes.

Penitsilliinid ja tsefalosporiinid võivad süstimisel, sisse hingamisel, suu kaudu organismi või nahale sattumisel põhjustada allergiat. Ülitundlikkus penitsilliinide suhtes võib põhjustada ristreaktsioone tsefalosporiinidega ja vastupidi. Allergilised reaktsioonid nendele ainetele võivad mõnikord olla väga tõsised.

Inimesed, kes on ülitundlikud ravimi suhtes, peaksid vältima selle veterinaarpreparaadiga töötamist. Kui preparaadiga kokkupuute järgselt tekivad sümptomid, nagu naha kihelus, tuleb pöörduda arsti poole. Näo, silmalaugude, huulte turse ning hingamistakistus on väga tõsised sümptomid, mille ilmnemisel on vajalik kohene meditsiiniline abi.

Pärast kasutamist pesta käed.

Lubatud kasutada tiinuse ja laktatsiooniperioodil.

Märkus: Synulox Palatable Tablets ei ole näidustatud Pseudomonas spp. tekitatud infektsioonide puhul.

ERINÕUDED ETTEVAATUSABINÕUDE OSAS KASUTAMATA JÄÄNUD PREPARAADI VÕI NENDE JÄÄTMETE, KUI NEID TEKIB, HÄVITAMISEL

Kasutamata jäänud ravimeid ega jäätmematerjali ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga.

Küsige palun oma veterinaararstilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

PAKENDI INFOLEHE VIIMASE KOOSKÕLASTAMISE KUUPÄEV

Veebruar 2014

LISAINFO

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja poole.