Soludox - pulber joogivees manustamiseks (433mg 1g) - Pakendi infoleht

ATC Kood: QJ01AA02
Toimeaine: doksütsükliin
Tootja: Eurovet Animal Health B.V.

Artikli sisukord

PAKENDI MÄRGISTUS JA PAKENDI INFOLEHT

PAKENDI MÄRGISTUS ÜKSIKUD KOTIKESED/KOTID

1 × 100 g / 250 g / 500 g / 1 kg

Täistekst prinditakse üksikule kotikesele/kotile.

Kasutatav vorming on spetsiaalselt seda tüüpi pakendi märgistuse jaoks

SISEPAKENDIL

=

INFOLEHEL

PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Soludox, 500 mg/g pulber joogivees manustamiseks sigadele ja kanadele

Doksütsükliinhüklaat

TOIMEAINE(TE) JA ABIAINETE SISALDUS

1 gramm pulbrit sisaldab:

 

Toimeaine:

 

Doksütsükliinhüklaat

500 mg, mis vastab 433 mg doksütsükliinile

Abiained:

 

Viinhape

500 mg

RAVIMVORM

Pulber joogivees manustamiseks.

PAKENDI SUURUS(ED)

100 g (250 g, 500 g, 1 kg)

LOOMALIIGID

Siga ja kana (broiler, noorkana, sugukana).

NÄIDUSTUSED

Siga: doksütsükliini suhtes tundlike mikroorganismide Actinobacillus pleuropneumoniae, Pasteurella multocida ja Mycoplasma hyopneumoniae põhjustatud sigade respiratoorsete haiguste sümptomaatiline ravi.

Kana: kliinilise haiguse esinemisel karjas Pasteurella multocida põhjustatud pastörelloosist tingitud suremuse, haigestumuse, kliiniliste nähtude ning kahjustuste vähendamiseks või Ornithobacterium rhinotracheale (ORT) põhjustatud respiratoorsetest nakkustest tingitud haigestumuse ja kahjustuste vähendamiseks.

VASTUNÄIDUSTUSED

Mitte kasutada, kui esineb ülitundlikkust tetratsükliini või ravimi ükskõik milliste abiainete suhtes. Mitte kasutada kahjustatud maksafunktsiooniga loomadel.

Mitte kasutada neeru talitlushäirega loomadel.

KÕRVALTOIMED

Harvadel juhtudel võivad tetratsükliinid põhjustada valgustundlikkust ja allergilisi reaktsioone. Kõrvaltoimete tekkimise kahtluse korral tuleb ravi katkestada.

Kui täheldate tõsiseid kõrvaltoimeid või muid toimeid, mida pole käesoleval pakendil mainitud, palun teavitage sellest oma veterinaararsti.

ANNUSTAMINE LOOMALIIGITI, MANUSTAMISVIIS(ID) JA -MEETOD

Manustada suukaudselt joogivees.

Soovitatav annus sigadele on:

12,5 mg doksütsükliinhüklaati (25 mg ravimit) ühe kg kehamassi kohta päevas 4 järjestikusel päeval. Kui kliinilised nähud selle aja jooksul ei parane, tuleb diagnoos üle vaadata ja ravi muuta. Tõsiste infektsioonide korral võib raviperioodi pikendada maksimaalselt 8 päevani, kui nii määrab ravi jälgiv veterinaararst.

Soovitatav annus kanadele on:

10 mg doksütsükliinhüklaati (20 mg ravimit) ühe kg kehamassi kohta päevas 3–4 järjestikusel päeval, kui nakkuste põhjustajaks on P. multocida, ja

20 mg doksütsükliinhüklaati (40 mg ravimit) ühe kg kehamassi kohta päevas 3–4 järjestikusel päeval, kui nakkuste põhjustajaks on O. rhinotracheale.

Kasutatava annuse ning ravitavate loomade arvu ja kehamassi alusel saab arvutada ravimi täpse vajaliku päevase koguse. Joogivees vajaliku ravimikontsentratsiooni arvutamiseks võib kasutada järgmist valemit:

..... mg ravimit ühe kg

×

ravitavate loomade keskmine

kehamassi kohta päevas

kehamass (kg)

 

 

 

 

keskmine päevane veetarve (1) ühe looma kohta

= .... mg ravimit ühe liitri (l) joogivee kohta

Õige annuse tagamiseks tuleb kehamass määrata nii täpselt kui võimalik. Ravimit sisaldava joogivee tarvitamine sõltub sigade/kanade kliinilisest seisundist. Õige annuse saavutamiseks tuleb kohandada doksütsükliini kontsentratsiooni. Pakendite osalisel kasutamisel on soovitatav kasutada sobivalt kalibreeritud kaalumisvahendit. Ravimi vajalik päevane kogus tuleb joogivette lisada sellise arvestusega, et kogu ravim tarvitatakse ära 24 tunni jooksul. Ravimit sisaldavat joogivett tuleb lisada või asendada iga 24 tunni järel. Soovitatav on valmistada kontsentreeritud eellahus – ligikaudu 100 grammi ravimit ühe liitri joogivee kohta – ja lahjendada seda seejärel vajaduse korral ravikontsentratsiooni saavutamiseni. Teine võimalus on kasutada kontsentreeritud lahust proportsionaalselt ravimit ja vett sisaldavas dosaatoris. Ravimi lahustuvus sõltub pH-st ja ravim võib väga aluselise joogiveega segatult tekitada sadet. Väga aluselise (veekaredus üle 10,2 °d ja pH üle 8,1) joogiveega piirkondades kasutada minimaalset kontsentratsiooni – 200 mg pulbrit ühe liitri joogivee kohta. Ravi ajal ei tohi loomadel olla juurdepääsu teistele veeallikatele peale ravimit sisaldava vee.

KEELUAEG

Siga

Lihale ja söödavatele kudedele: 4 päeva.

Kana

Lihale ja söödavatele kudedele: 3 päeva pärast annuse 10 mg kg kehamassi kohta kasutamist 4 päeva. Lihale ja söödavatele kudedele: 9 päeva pärast annuse 20 mg kg kehamassi kohta kasutamist 4 päeva. Ei ole lubatud kasutamiseks lindudel, kelle mune tarvitatakse inimtoiduks.

Mitte kasutada 4 nädala jooksul enne munemisperioodi algust.

ERIHOIATUSED

Erihoiatused iga loomaliigi kohta:

Loomade ravimi tarbimist võib mõjutada haigus. Joogivee ebapiisava tarbimise korral tuleb loomi ravida parenteraalselt.

Ettevaatusabinõud kasutamisel loomadel:

Bakterite doksütsükliinitundlikkuse varieeruvus sõltub ajalistest ja geograafilistest näitajatest ning eelkõige A. pleuropneumoniae ja O. rhinotracheale tundlikkuse näitajad võivad olla erinevates riikides ja isegi erinevates farmides erinevad. Seetõttu on soovitatav teha bakterioloogiline uuring ja antibiootikumitundlikkuse määramine. Ravimi kasutamine peab põhinema farmis esinenud haigusjuhtude ajal tuvastatud mikroorganismide tüvedel ja nende tundlikkusel. Kui see ei ole võimalik, peab ravi põhinema kohalikel (piirkonna, farmi) epidemioloogilistel andmetel sihtbakterite tundlikkuse kohta.

Sihtpatogeenide hävitamine ei pruugi olla saavutatav, seetõttu tuleb ravimit kasutada koos heade pidamistingimustega, nagu hea hügieen, piisav ventilatsioon ja loomaruumide üleasustuse vältimine.

Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule:

Inimesed, kes on tetratsükliinide suhtes ülitundlikud, peaksid kokkupuudet veterinaarravimiga vältima. Ravimit sisaldava joogivee valmistamisel ja manustamisel vältige naha kokkupuudet ravimiga ja tolmuosakeste sissehingamist. Kandke ravimi käsitsemise ajal veekindlast materjalist (nt kummi või lateks) kindaid ja tolmumaski (nt ühekordselt kasutatav respiraator, mis vastab Euroopa standardile EN149).

Silmade või naha kokkupuutel ravimiga loputage vastavat piirkonda suure koguse puhta veega ja ärrituse ilmnemisel pöörduda arsti poole. Peske käed ja ravimiga kokku puutunud nahapiirkond puhtaks kohe pärast ravimi käsitsemist.

Kui teil tekib pärast preparaadiga kokkupuutumist nahalööve, pöörduge arsti poole ja näidake talle käesolevat hoiatust. Näo, huulte, silmalaugude turse ja hingamisraskused on tõsised tunnused ning vajavad viivitamatut arstiabi.

Ravimi käsitsemisel mitte suitsetada, süüa ega juua.

Võtke kasutusele meetmed, mis väldivad tolmu tekkimist ravimi vette lisamisel. Vältige ravimi käsitsemisel otsest kokkupuudet naha ja silmadega, et ennetada naha ülitundlikkust ning kontaktdermatiiti.

Kasutamine tiinuse või laktatsiooni perioodil:

Doksütsükliini afiinsus moodustada kaltsiumiga kompleksühendeid on väike ja uuringud on näidanud, et doksütsükliin ei mõjuta märgatavalt luustiku moodustumist. Doksütsükliini raviannuste manustamisel ei ilmnenud kodulindudel negatiivseid toimeid.

Spetsiifiliste uuringute puudumise tõttu ei soovitata seda ravimit kasutada tiinuse või laktatsiooni ajal.

Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed:

Mitte kasutada koos bakteritsiidsete antibiootikumidega, nt penitsilliinide ja tsefalosporiinidega. Doksütsükliini imendumine võib väheneda suure koguse kaltsiumi, raua, magneesiumi või alumiiniumi olemasolu korral söödas. Mitte manustada koos antatsiidide, kaoliini- ja

rauapreparaatidega. Polüvalentseid katioone sisaldavate teiste ravimite manustamisel soovitatakse hoida 1...2-tunnist vahet, sest need ravimid vähendavad tetratsükliinide imendumist. Doksütsükliin tugevdab antikoagulantide toimet.

Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid):

Soovitatud annusest kuni 1,6 korda suuremate annuste manustamisel ei ilmnenud kliinilisi nähte, mida saaks seostada ravimi kasutamisega. Kodulinnud taluvad doksütsükliini kahekordset üleannustamist (40 mg/kg) ilma mingite kliiniliste nähtudeta.

Sobimatus

Sobivusuuringute puudumise tõttu ei tohi seda veterinaarravimit teiste veterinaarravimitega segada. Ravimi lahutuvus sõltub pH-st ja ravim võib leeliste lahustega segatuna tekitada sadet. Ärge hoidke joogivett metallmahutites.

KÕLBLIKKUSAEG

EXP

Kõlblikkusaeg pärast vahetu pakendi esmast avamist: 9 kuud.

Kõlblikkusaeg pärast lahustamist või vastavalt juhendile manustamiskõlblikuks muutmist: 24 tundi. Pärast esmast avamist kasutada kuni _____._____._____

SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida kott pärast esmast avamist tihedalt suletuna, niiskuse eest kaitstult.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud sildil pärast „EXP“. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

14. ERINÕUDED ETTEVAATUSABINÕUDE OSAS KASUTAMATA JÄÄNUD PREPARAADI VÕI JÄÄTMETE HÄVITAMISEL, KUI NEED ON KEHTESTATUD

Kasutamata veterinaarravim või selle jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele.

  1. MÄRGE „AINULT VETERINAARSEKS KASUTAMISEKS” NING TINGIMUSED VÕI PIIRANGUD TARNIMISE JA KASUTAMISE OSAS, KUI NEED ON KOHALDATAVAD

Ainult veterinaarseks kasutamiseks.

Retseptiravim.

MÄRGE „HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS”

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

  1. MÜÜGILOA HOIDJA NING, KUI NEED EI KATTU, RAVIMIPARTII VABASTAMISE EEST VASTUTAVA TOOTMISLOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Müügiloa hoidja ja partii vabastamise eest vastutav tootja: Eurovet Animal Health BV

Handelsweg 25

5531 AE Bladel Holland

MÜÜGILOA NUMBER

TOOTJAPOOLNE PARTII NUMBER

Lot

PAKENDI INFOLEHE VIIMASE KOOSKÕLASTAMISE KUUPÄEV

September 2015

LISAINFO

Pakendi suurus: 100 g, 10 × 100 g, 250 g, 500 g ja 1 kg.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja poole.

PAKENDI MÄRGISTUS 10 × 100 g

Pappkarp 10 × 100 g alumiiniumkilest kotikestega koos märgistusega 100 g kotikeste jaoks

ja pakendi infoleht

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

Ainult 10 × 100 g PAPPKARP

VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Soludox 500 mg/g pulber joogivees manustamiseks sigadele ja kanadele

Doksütsükliinhüklaat

TOIMEAINE JA ABIAINETE SISALDUS

1 gramm pulbrit sisaldab:

 

Toimeaine:

 

Doksütsükliinhüklaat

500 mg, mis vastab 433 mg doksütsükliinile

Abiained:

 

Viinhape

500 mg

 

 

3. RAVIMVORM

 

 

 

Pulber joogivees manustamiseks.

PAKENDI SUURUS(ED)

10 × 100 g

LOOMALIIGID

Siga ja kana (broiler, noorkana, sugukana).

NÄIDUSTUS(ED)

MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D)

Manustada suukaudselt joogivees.

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

KEELUAEG

Siga

Lihale ja söödavatele kudedele: 4 päeva.

Kana

Lihale ja söödavatele kudedele: 3 päeva pärast annuse 10 mg/kg kehamassi kohta kasutamist 4 päeval. Lihale ja söödavatele kudedele: 9 päeva pärast annuse 20 mg/kg kehamassi kohta kasutamist 4 päeval. Ei ole lubatud kasutamiseks lindudel, kelle mune tarvitatakse inimtoiduks.

Mitte kasutada 4 nädala jooksul enne munemisperioodi algust.

ERIHOIATUS(ED), KUI VAJALIK

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

KÕLBLIKKUSAEG

EXP:

Kõlblikkusaeg pärast vahetu pakendi esmast avamist: 9 kuud.

Kõlblikkusaeg pärast lahustamist või vastavalt juhendile manustamiskõlblikuks muutmist: 24 tundi. Pärast esmast avamist kasutada kuni _____._____._____

SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida kott pärast esmast avamist tihedalt suletuna, niiskuse eest kaitstult.

  1. ERINÕUDED ETTEVAATUSABINÕUDE OSAS KASUTAMATA JÄÄNUD PREPARAADI VÕI JÄÄTMETE HÄVITAMISEL, KUI NEED ON KEHTESTATUD

Kasutamata veterinaarravim või selle jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele.

13. MÄRGE „AINULT VETERINAARSEKS KASUTAMISEKS” NING TINGIMUSED VÕI PIIRANGUD TARNIMISE JA KASUTAMISE OSAS, KUI NEED ON KOHALDATAVAD

Ainult veterinaarseks kasutamiseks.

Retseptiravim.

MÄRGE „HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS”

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Eurovet Animal Health BV

Handelsweg 25

5531 AE Bladel

Holland

MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

TOOTJAPOOLNE PARTII NUMBER

Lot

SISEPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

Alumiiniumkilest kotike 100 g (pakendis 10 tk)

VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Soludox 500 mg/g pulber joogivees manustamiseks sigadele ja kanadele

Doksütsükliinhüklaat

TOIMEAINE JA ABIAINETE SISALDUS

1 gramm pulbrit sisaldab:

 

Toimeaine:

 

Doksütsükliinhüklaat

500 mg, mis vastab 433 mg doksütsükliinile

Abiained:

 

Viinhape

500 mg

RAVIMVORM

Pulber joogivees manustamiseks

PAKENDI SUURUS(ED)

100 g

LOOMALIIGID

Siga ja kana (broiler, noorkana, sugukana).

NÄIDUSTUS(ED)

MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D)

Manustada suukaudselt joogivees.

KEELUAEG

Siga

Lihale ja söödavatele kudedele: 4 päeva.

Kana

Lihale ja söödavatele kudedele: 3 päeva pärast annuse 10 mg kg kehamassi kohta kasutamist 4 päeva. Lihale ja söödavatele kudedele: 9 päeva pärast annuse 20 mg kg kehamassi kohta kasutamist 4 päeva. Ei ole lubatud kasutamiseks lindudel, kelle mune tarvitatakse inimtoiduks.

Mitte kasutada 4 nädala jooksul enne munemisperioodi algust.

ERIHOIATUS(ED), KUI VAJALIK

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

KÕLBLIKKUSAEG

EXP

Kõlblikkusaeg pärast vahetu pakendi esmast avamist: 9 kuud.

Kõlblikkusaeg pärast lahustamist või vastavalt juhendile manustamiskõlblikuks muutmist: 24 tundi. Pärast esmast avamist kasutada kuni _____._____._____

SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida kott pärast esmast avamist tihedalt suletuna, niiskuse eest kaitstult.

  1. ERINÕUDED ETTEVAATUSABINÕUDE OSAS KASUTAMATA JÄÄNUD PREPARAADI VÕI JÄÄTMETE HÄVITAMISEL, KUI NEED ON KEHTESTATUD

Kasutamata veterinaarravim või selle jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele.

  1. MÄRGE „AINULT VETERINAARSEKS KASUTAMISEKS” NING TINGIMUSED VÕI PIIRANGUD TARNIMISE JA KASUTAMISE OSAS, KUI NEED ON KOHALDATAVAD

Ainult veterinaarseks kasutamiseks.

Retseptiravim.

MÄRGE „HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS”

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Eurovet Animal Health BV

Handelsweg 25

5531 AE Bladel

Holland

MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

TOOTJAPOOLNE PARTII NUMBER

Lot

PAKENDI INFOLEHT

Soludox, 500 mg/g pulber joogivees manustamiseks sigadele ja kanadele

  1. MÜÜGILOA HOIDJA NING, KUI NEED EI KATTU, RAVIMIPARTII VABASTAMISE EEST VASTUTAVA TOOTMISLOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Müügiloa hoidja ja partii vabastamise eest vastutav tootja: Eurovet Animal Health BV

Handelsweg 25

5531 AE Bladel Holland

VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Soludox, 500 mg/g pulber joogivees manustamiseks sigadele ja kanadele

Doksütsükliinhüklaat

TOIMEAINETE JA ABIAINETE SISALDUS

1 g pulbrit sisaldab:

 

Toimeaine:

 

 

Doksütsükliinhüklaat

500 mg, mis vastab 433 mg doksütsükliinile

Abiained:

 

 

Viinhape

500 mg

NÄIDUSTUS(ED)

Siga: doksütsükliini suhtes tundlike mikroorganismide Actinobacillus pleuropneumoniae, Pasteurella multocida ja Mycoplasma hyopneumoniae põhjustatud sigade respiratoorsete haiguste sümptomaatiline ravi.

Kana: kliinilise haiguse esinemisel karjas Pasteurella multocida põhjustatud pastörelloosist tingitud suremuse, haigestumuse, kliiniliste nähtude ning kahjustuste vähendamiseks või Ornithobacterium rhinotracheale (ORT) põhjustatud respiratoorsetest nakkustest tingitud haigestumuse ja kahjustuste vähendamiseks.

VASTUNÄIDUSTUSED

Mitte kasutada, kui esineb ülitundlikkust tetratsükliini või ravimi ükskõik milliste abiainete suhtes. Mitte kasutada kahjustatud maksafunktsiooniga loomadel.

Mitte kasutada neeru talitlushäirega loomadel.

KÕRVALTOIMED

Harvadel juhtudel võivad tetratsükliinid põhjustada valgustundlikkust ja allergilisi reaktsioone. Kõrvaltoimete tekkimise kahtluse korral tuleb ravi katkestada.

Kui täheldate tõsiseid kõrvaltoimeid või muid toimeid, mida pole käesolevas pakendi infolehes mainitud, palun teavitage sellest oma veterinaararsti.

LOOMALIIGID

Siga ja kana (broiler, noorkana, sugukana).

ANNUSTAMINE LOOMALIIGITI, MANUSTAMISVIIS(ID) JA -MEETOD

Manustada suukaudselt joogivees.

Soovitatav annus sigadele on:

12,5 mg doksütsükliinhüklaati (25 mg ravimit) ühe kg kehamassi kohta päevas 4 järjestikusel päeval. Kui kliinilised nähud selle aja jooksul ei parane, tuleb diagnoos üle vaadata ja ravi muuta. Tõsiste infektsioonide korral võib raviperioodi pikendada maksimaalselt 8 päevani, kui nii määrab ravi jälgiv veterinaararst.

Soovitatav annus kanadele on:

10 mg doksütsükliinhüklaati (20 mg ravimit) ühe kg kehamassi kohta päevas 3–4 järjestikusel päeval, kui nakkuste põhjustajaks on P. multocida, ja

20 mg doksütsükliinhüklaati (40 mg ravimit) ühe kg kehamassi kohta päevas 3–4 järjestikusel päeval, kui nakkuste põhjustajaks on O. rhinotracheale.

SOOVITUSED ÕIGE MANUSTAMISE OSAS

Kasutatava annuse ning ravitavate loomade arvu ja kehamassi alusel saab arvutada ravimi täpse vajaliku päevase koguse. Joogivees vajaliku ravimi kontsentratsiooni arvutamiseks võib kasutada järgmist valemit:

..... mg ravimit ühe kg

×

ravitavate loomade keskmine

kehamassi kohta päevas

kehamass (kg)

 

 

 

 

keskmine päevane veetarve (1) ühe looma kohta

= .... mg ravimit ühe liitri (l) joogivee kohta

Õige annuse tagamiseks tuleb kehamass määrata nii täpselt kui võimalik. Ravimit sisaldava joogivee tarvitamine sõltub sigade/kanade kliinilisest seisundist. Õige annuse saavutamiseks tuleb kohandada doksütsükliini kontsentratsiooni. Pakendite osalisel kasutamisel on soovitatav kasutada sobivalt kalibreeritud kaalumisvahendit. Ravimi vajalik päevane kogus tuleb joogivette lisada sellise arvestusega, et kogu ravim tarvitatakse ära 24 tunni jooksul. Ravimit sisaldavat joogivett tuleb lisada või asendada iga 24 tunni järel. Soovitatav on valmistada kontsentreeritud eellahus – ligikaudu 100 grammi ravimit ühe liitri joogivee kohta – ja lahjendada seda seejärel vajaduse korral ravikontsentratsiooni saavutamiseni. Teine võimalus on kasutada kontsentreeritud lahust proportsionaalselt ravimit ja vett sisaldavas dosaatoris. Ravimi lahustuvus sõltub pH-st ja ravim võib väga aluselise joogiveega segatult tekitada sadet. Väga aluselise (veekaredus üle 10,2 °d ja pH üle 8,1) joogiveega piirkondades kasutada minimaalset kontsentratsiooni – 200 mg pulbrit ühe liitri joogivee kohta. Ravi ajal ei tohi loomadel olla juurdepääsu teistele veeallikatele peale ravimit sisaldava vee.

KEELUAEG

Siga

Lihale ja söödavatele kudedele: 4 päeva.

Kana

Lihale ja söödavatele kudedele: 3 päeva pärast annuse 10 mg kg kehamassi kohta kasutamist 4 päeva. Lihale ja söödavatele kudedele: 9 päeva pärast annuse 20 mg kg kehamassi kohta kasutamist 4 päeva Ei ole lubatud kasutamiseks lindudel, kelle mune tarvitatakse inimtoiduks.

Mitte kasutada 4 nädala jooksul enne munemisperioodi algust.

SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Hoida kott pärast esmast avamist tihedalt suletuna, niiskuse eest kaitstult.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud sildil pärast „EXP“. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Kõlblikkusaeg pärast vahetu pakendi esmast avamist: 9 kuud.

Kõlblikkusaeg pärast lahustamist või vastavalt juhendile manustamiskõlblikuks muutmist: 24 tundi.

ERIHOIATUSED

Erihoiatused iga loomaliigi kohta:

Loomade ravimi tarbimist võib mõjutada haigus. Joogivee ebapiisava tarbimise korral tuleb loomi ravida parenteraalselt.

Ettevaatusabinõud kasutamisel loomadel:

Bakterite doksütsükliinitundlikkuse varieeruvus sõltub ajalistest ja geograafilistest näitajatest ning eelkõige A. pleuropneumoniae ja O. rhinotracheale tundlikkuse näitajad võivad olla erinevad erinevates riikides ja isegi erinevates farmides. Seetõttu on soovitatav teha bakterioloogiline uuring ja antibiootikumitundlikkuse määramine. Ravimi kasutamine peab põhinema farmis esinenud haigusjuhtude ajal tuvastatud mikroorganismide tüvedel ja nende tundlikkusel. Kui see ei ole võimalik, peab ravi põhinema kohalikel (piirkonna, farmi) epidemioloogilistel andmetel sihtbakterite tundlikkuse kohta.

Sihtpatogeenide hävitamine ei pruugi olla saavutatav, seetõttu tuleb ravimit kasutada koos heade pidamistingimustega, nagu hea hügieen, piisav ventilatsioon ja loomaruumide üleasustuse vältimine.

Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule:

Inimesed, kes on tetratsükliinide suhtes ülitundlikud, peaksid kokkupuudet veterinaarravimiga vältima. Ravimit sisaldava joogivee valmistamisel ja manustamisel vältige naha kokkupuudet ravimiga ja tolmuosakeste sissehingamist. Kandke ravimi käsitsemise ajal veekindlast materjalist (nt kummi või lateks) kindaid ja tolmumaski (nt ühekordselt kasutatav respiraator, mis vastab Euroopa standardile EN149).

Silmade või naha kokkupuutel ravimiga loputage vastavat piirkonda suure koguse puhta veega ja ärrituse ilmnemisel pöörduda arsti poole. Peske käed ja ravimiga kokku puutunud nahapiirkond puhtaks kohe pärast ravimi käsitsemist.

Kui teil tekib pärast preparaadiga kokkupuutumist nahalööve, pöörduge arsti poole ja näidake talle käesolevat hoiatust. Näo, huulte, silmalaugude turse ja hingamisraskused on tõsised tunnused ning vajavad viivitamatut arstiabi.

Ravimi käsitsemisel mitte suitsetada, süüa ega juua.

Võtke kasutusele meetmed, mis väldivad tolmu tekkimist ravimi vette lisamisel. Vältige ravimi käsitsemisel otsest kokkupuudet naha ja silmadega, et ennetada naha ülitundlikkust ning kontaktdermatiiti.

Kasutamine tiinuse või laktatsiooni perioodil:

Doksütsükliini afiinsus moodustada kaltsiumiga kompleksühendeid on väike ja uuringud on näidanud, et doksütsükliin ei mõjuta märgatavalt luustiku moodustumist. Doksütsükliini raviannuste manustamisel ei ilmnenud kodulindudel negatiivseid toimeid.

Spetsiifiliste uuringute puudumise tõttu ei soovitata seda ravimit kasutada tiinuse või laktatsiooni ajal.

Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed:

Mitte kasutada koos bakteritsiidsete antibiootikumidega, nt penitsilliinide ja tsefalosporiinidega. Doksütsükliini imendumine võib väheneda suure koguse kaltsiumi, raua, magneesiumi või alumiiniumi olemasolu korral söödas. Mitte manustada koos antatsiidide, kaoliini- ja rauapreparaatidega. Polüvalentseid katioone sisaldavate teiste ravimite manustamisel soovitatakse hoida 1–2-tunnist vahet, sest need ravimid vähendavad tetratsükliinide imendumist. Doksütsükliin tugevdab antikoagulantide toimet.

Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid):

Soovitatud annusest kuni 1,6 korda suuremate annuste manustamisel ei ilmnenud kliinilisi nähte, mida saaks seostada ravimi kasutamisega. Kodulinnud taluvad doksütsükliini kahekordset üleannustamist (40 mg/kg) ilma mingite kliiniliste nähtudeta.

Sobimatus

Sobivusuuringute puudumise tõttu ei tohi seda veterinaarravimit teiste veterinaarravimitega segada. Ravimi lahutuvus sõltub pH-st ja ravim võib leeliste lahustega segatuna tekitada sadet. Ärge hoidke joogivett metallmahutites.

ERINÕUDED ETTEVAATUSABINÕUDE OSAS KASUTAMATA JÄÄNUD PREPARAADI VÕI NENDE JÄÄTMETE, KUI NEID TEKIB, HÄVITAMISEL

Kasutamata veterinaarravim või selle jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele.

PAKENDI INFOLEHE VIIMASE KOOSKÕLASTAMISE KUUPÄEV

September 2015

LISAINFO

Pakendi suurus: 100 g, 10 × 100 g, 250 g, 500 g ja 1 kg.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja poole.