Selectan - süstelahus (300mg 1ml) - Pakendi infoleht

ATC Kood: QJ01BA90
Toimeaine: florfenikool
Tootja: LABORATORIOS HIPRA, S.A.

Artikli sisukord

PAKENDI INFOLEHT

PAKENDI INFOLEHT

SELECTAN

300 mg/ml süstelahus veistele ja sigadele.

  1. MÜÜGILOA HOIDJA NING, KUI NEED EI KATTU, RAVIMIPARTII VABASTAMISE EEST VASTUTAVA TOOTMISLOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Müügiloa hoidja ja tootja: LABORATORIOS HIPRA, S.A. Avd. la Selva, 135

17170 Amer (Girona) Hispaania

VETERINAARRAVIMI NIMETUS

SELECTAN

300 mg/ml süstelahus veistele ja sigadele.

TOIMEAINETE JA ABIAINETE SISALDUS

SELECTAN on kergelt kollakas selge süstelahus, mis sisaldab:

Florfenikool ………………………………………………………………………... 300 mg/ml

NÄIDUSTUS(ED)

Florfenikoolile tundlike bakterite põhjustatud haigused:

Veis:

Mannheimia haemolytica, Pasteurella multocida, ja Histophilus somni põhjustatud hingamisteede infektsioonide ravi veistel.

Siga:

Actinobacillus pleuropneumoniae ja Pasteurella multocida tüvede põhjustatud respiratoorse haiguse ägedate puhangute ravi.

VASTUNÄIDUSTUSED

Mitte kasutada täiskasvanud sugupullidel ega -kultidel.

Mitte kasutada, kui esineb ülitundlikkust toimeaine või ravimi ükskõik millise abiaine suhtes.

KÕRVALTOIMED

Veis: ravi vältel võib esineda sööda tarbimise vähenemist ja mööduvat väljaheite pehmenemist. Ravitud loomadel kaovad need kõrvaltoimed ravi lõpetamisel kiiresti ja täielikult. Veterinaarravimi manustamine võib põhjustada süstekohal põletikulisi kahjustusi, mis püsivad kuni 14 päeva.

Siga: sageli täheldatud kõrvaltoimed on mööduv kõhulahtisus ja/või perianaalne ja rektaalne erüteem/turse, mis võib tekkida 50%-l loomadest. Neid nähte võidakse täheldada ühe nädala jooksul. Süstekohal võib täheldada mööduvat turset, mis püsib kuni 5 päeva. Põletikulisi kahjustusi süstekohal võib täheldada kuni 28 päeva jooksul.

Kui täheldate tõsiseid kõrvaltoimeid või muid toimeid, mida pole käesolevas pakendi infolehes mainitud, palun teavitage sellest oma veterinaararsti.

LOOMALIIGID

Veis ja siga.

ANNUSTAMINE LOOMALIIGITI, MANUSTAMISTEE(D) JA –MEETOD

Veis:

Manustada 20 mg/kg kehamassi kohta (1 ml ravimit 15 kg kohta) intramuskulaarselt kaks korda 48- tunnise intervalliga.

Üle 150 kg kaaluvate veiste ravimiseks jagada annus selliselt, et ühte kohta ei süstitaks üle 10 ml.

Siga:

Manustada 15 mg/kg kehamassi kohta (1 ml ravimit 20 kg kohta) intramuskulaarse süstina kaelalihasesse kaks korda 48-tunnise intervalliga.

Üle 60 kg kaaluvate sigade ravimiseks jagada annus selliselt, et ühte kohta ei süstitaks üle 3 ml.

Õige annuse tagamiseks tuleb kehamass määrata nii täpselt kui võimalik, et vältida alaannustamist.

SOOVITUSED ÕIGE MANUSTAMISVIISI OSAS

KEELUAJAD

Veis:

Lihale ja söödavatele kudedele: 30 päeva.

Ei ole lubatud kasutada lakteerivatel loomadel, kelle piima tarvitatakse inimtoiduks.

Siga:

Lihale ja söödavatele kudedele: 18 päeva.

SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Pärast etiketil märgitud kõlblikkusaja lõppu mitte kasutada. Kõlblikkusaeg pärast pakendi esmakordset avamist: 28 päeva. Hoida sisepakend välispakendis.

Pakendi esmakordsel avamisel tuleb pakendi infolehes märgitud kõlblikkusaja abil kasutamisel arvutada välja kuupäev, mil võimalik pakendisse allesjäänud ravimikogus tuleb hävitada. See hävitamise kuupäev tuleb kirjutada selleks ettenähtud kohta.

ERIHOIATUSED

Veterinaarravimi kasutamisel tuleb lähtuda bakterite tundlikkuse uuringutest ning võtta arvesse ametlikke ja kohalikke antibakteriaalse ravi juhiseid.

Mitte kasutada alla 2 kg kaaluvatel põrsastel.

Enne iga annuse väljavõtmist puhastada kork tampooniga. Kasutada kuiva steriilset süstalt ja nõela.

Tuleb hoolikalt vältida ravimi juhuslikku süstimist iseendale. Vältida silma ja nahale sattumist.

Silma sattumisel loputada silmi kohe puhta veega.

Nahale sattumisel pesta kahjustatud piirkonda puhta veega. Pärast preparaadi kasutamist pesta käed.

Inimesed, kes on florfenikooli suhtes teadaolevalt ülitundlikud, peavad kokkupuudet veterinaarravimiga vältima.

Ohutust tiinuse ja laktatsiooni ajal ei ole sihtloomaliikidel uuritud.

Kasutada ainult vastavalt loomaarsti tehtud kasu-riski suhte hinnangule.

Sigadel on pärast üleannustamist täheldatud sööda tarbimise vähenemist, dehüdratsiooni, kaaluiibe vähenemist ja oksendamist.

Sobivusuuringute puudumisel ei tohi seda veterinaarravimit segada teiste veterinaarravimitega.

Ravimi omaduste kokkuvõttes toodud juhistest kõrvalekalduv ravimi kasutamine võib suurendada florfenikooli suhtes resistentsete bakterite levikut ja vähendada ravi efektiivsust teiste amfenikoolidega ristresistentsuse võimaluse tõttu.

ERINÕUDED ETTEVAATUSABINÕUDE OSAS KASUTAMATA JÄÄNUD PREPARAADI VÕI NENDE JÄÄTMETE, KUI NEID TEKIB, HÄVITAMISEL

Kasutamata veterinaarravimid või nende jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele.

PAKENDI INFOLEHE VIIMASE KOOSKÕLASTAMISE KUUPÄEV

September 2012

LISAINFO

Karp ühe 50 ml pudeliga.

Karp ühe 100 ml pudeliga.

Karp ühe 250 ml pudeliga.

Pakend kümne 100 ml pudeliga.

Pakend kümne 250 ml pudeliga.

Pakend kaheteistkümne 100 ml pudeliga.

Pakend kaheteistkümne 250 ml pudeliga.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.