Scalibor - ravimkaelarihm (1g) - Ravimi omaduste kokkuvõte

ATC Kood: QP53AC11
Toimeaine: deltametriin
Tootja: Intervet International B.V.

Artikli sisukord

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Scalibor, Protectorband 4% w/w 65 cm ravimkaelarihm suurt kasvu koertele

KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS

Üks valge 65 cm pikkune ravimkaelarihm (25 g) sisaldab:

Toimeaine:

 

Deltametriin

1,000 g

Abiained:

 

Titaandioksiid (E171)

0,375 g

Abiainete täielik loetelu on esitatud punktis 6.1.

 

3.

RAVIMVORM

 

Ravimkaelarihm.

KLIINILISED ANDMED

.Loomaliigid

Koer.

.Näidustused, määrates kindlaks vastavad loomaliigid

Puukide (Ixodes ricinus, Rhipicephalus sanguineus) infestatsioonide tõrje 5 kuni 6 kuud. Liivakärbeste (Phlebotomus perniciosus) vereimemise tõrje 5 kuni 6 kuud.

Culex pipiens pipiens liiki täiskasvanud sääskede toitumisvastane toime 6 kuud.

.Vastunäidustused

Mitte kasutada kutsikatel, kes on nooremad kui 7 nädalat.

Mitte kasutada nahakahjustustega koertel.

Mitte kasutada teadaolevalt püretroidide suhtes ülitundlikel loomadel.

Mitte kasutada kassidel.

.Erihoiatused koerte kohta

Kuna ravimkaelarihma täielik toime avaldub ühe nädala pärast, on soovitav ravimkaelarihm paigaldada 1 nädal enne loomade tõenäolist kokkupuudet nakkusega.

Harvadel juhtudel võib esineda üksikuid kinnitunud puuke ravimkaelarihma kandmise ajal. Sel põhjusel ei saa täielikult välistada ebasoodsates oludes nakkushaiguste edasikandumist puukide või liivakärbeste kaudu.

. Ettevaatusabinõud

Ettevaatusabinõud kasutamisel loomadel

Nahakahjustuste korral eemaldada ravimkaelarihm kuni sümptomite kadumiseni. Šampooniga pesemise mõju toime kestusele ei ole uuritud.

Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule

Pärast ravimkaelarihma paigaldamist pesta käed seebi ja külma veega.

Inimesed, kes on ravimkaelarihma koostisainete suhtes ülitundlikud, peaksid kokkupuudet ravimkaelarihmaga vältima.

Mitte võimaldada lastel, eriti alla 2-aasta vanustel, puutuda ravimkaelarihma, mängida sellega või suhu panna.

Mitte võimaldada väikelastel pikaajalist lähikontakti, näiteks magada koos ravimkaelarihma kandva lemmikloomaga.

Hoida kotike ravimkaelarihmaga välispakendis kuni kasutamiseni.

Kuigi juhuslik kokkupuude veega ei vähenda ravimkaelarihma toimet, tuleb see alati eemaldada enne koera ujutamist ja pesemist, kuna toimeaine on kahjulik kaladele ja teistele veeorganismidele. Vältida tuleb koera ujumist vees esimesel viiel ravimkaelarihma kandmise päeval.

.Kõrvaltoimed (sagedus ja tõsidus)

Harvadel juhtudel on täheldatud kaela või nahka üldiselt hõlmavaid lokaalseid nahareaktsioone (erüteemi, sügelust, karvakadu), mis võivad viidata lokaalsele või üldisele ülitundlikkusele.

Väga harvadel juhtudel on samuti teatatud muutustest käitumises (nt letargia või hüperaktiivsus), mis on sageli seotud nahaärritusega.

Väga harvadel juhtudel on täheldatud gastrointestinaalseid sümptomeid nagu oksendamine, kõhulahtisus ja hüpersalivatsioon.

Väga harva on täheldatud neuromuskulaarseid häireid nagu ataksia ja lihastreemor.

Need sümptomid taanduvad tavaliselt 48 tunni jooksul. Kuna spetsiifiline antidoot ei ole teada, peab ravi olema sümptomaatiline.

Kõrvaltoimete esinemissagedus on defineeritud järgnevalt:

.Kasutamine tiinuse, laktatsiooni või munemise perioodil

  • Väga sage (ühe ravikuuri jooksul ilmnes(id) kõrvaltoime(d) rohkem kui 1l 10 looma hulgast)
  • Sage (rohkem kui 1l, kuid vähem kui 10l loomal 100st)
  • Aegajalt (rohkem kui 1l, kuid vähem kui 10l loomal 1000st)
  • Harv (rohkem kui 1l, kuid vähem kui 10l loomal 10,000st)
  • Väga harv (vähem kui 1l loomal 10,000st, kaasaarvatud üksikjuhud).

Tiinus:

Lubatud kasutada tiinuse ajal.

Laktatsioon:

Lubatud kasutada laktatsiooni ajal.

.Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Mitte kasutada koos teiste organofosfaate sisaldavate välisparasiitide vastaste ainetega.

.Annustamine ja manustamisviis

65 cm pikkune ravimkaelarihm on ette nähtud kasutamiseks suurt kasvu koertele. Kinnitamiseks ümber kaela.

Üks ravimkaelarihm koera kohta. Ainult välispidiseks kasutamiseks.

Eemaldada ravimkaelarihm suletud kaitsvast kotikesest. Asetada ravimkaelarihm ümber looma kaela vältides liiga tihedat paigaldust. Koera kaela ja ravimkaelarihma vahele peavad mahtuma külgkülje kõrval 2 sõrme. Libistada ravimkaelarihma ots läbi aasa ja lõigata maha üleliigne osa, mis on pikem kui 5cm.

. Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid), vajadusel

Ebatõenäolises olukorras, kus koer on söönud ravimkaelarihma, võivad ilmneda järgmised sümptomid:

koordineerimatud liigutused, treemor, süljevool, oksendamine, keha tagumise osa jäikus. Need sümptomid taanduvad tavaliselt 48 tunni jooksul.

Vajaduse korral võib sümptomaatiliseks raviks kasutada diasepaami.

. Keeluaeg (-ajad)

Ei rakendata.

FARMAKOLOOGILISED OMADUSED

Farmakoterapeutiline rühm: parasiidivastased ained, insektitsiidid ja repellendid, püretriinid ja püretroidid.

ATCvet kood: QP53AC11

.Farmakodünaamilised omadused

Putukad ja lestalised puutuvad deltametriiniga kokku otsese kontakti teel. Toimemehhanism põhineb naatriumi läbilaskvuse püsival suurenemisel putuka närvimembraanides. See põhjustab hüperaktiivsust, millele järgneb paralüüs (šokiefekt), treemor ja parasiidi surm.

.Farmakokineetilised andmed

Deltametriini vabastatakse pidevalt ravimkaelarihmast karvkattesse ja nahka katvasse rasukihti. Toimeaine levib otsese kontakti kohalt lipiidide kaudu üle kogu nahapinna ja karvastikus. Deltametriin ei imendu peremeesloomal süsteemselt.

FARMATSEUTILISED ANDMED

.Abiainete loetelu

Titaandioksiid (E171)

Orgaaniline Ca-Zn seebisegu

Epoksiiditud sojaõli

Diisooktüüladipaat

Trifenüülfosfaat

Polüvinüülkloriid

.Sobimatus

Ei ole teada.

.Kõlblikkusaeg

Müügipakendis veterinaarravimi kõlblikkusaeg: 3 aastat.

.Säilitamise eritingimused

Suletud fooliumkotikeses ravimkaelarihma tuleb säilitada välispakendis.

Hoida temperatuuril kuni 25 °C.

.Vahetu pakendi iseloomustus ja koostis

Üks ravimkaelarihm on pakendatud paber-alumiinium-polüetüleenist või paber-alumiinium-polüester- polüetüleenist valmistatud kotikesse ja kaitsvasse välispakendisse.

6.6.Erinõuded ettevaatusabinõude osas kasutamata jäänud veterinaarravimite või nende kasutamisest tekkinud jäätmete hävitamisel

Kasutamata veterinaarravim või selle jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele. Scalibor ei tohi sattuda veekogudesse, sest see võib olla ohtlik kaladele ja teistele veeorganismidele.

MÜÜGILOA HOIDJA

Intervet International B.V. Wim de Körverstraat 35 5831 AN Boxmeer Holland

Tel.: 31 485 587 600 Faks: 31 485 577 333

MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE / MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV

02.2014

TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV

November 2015

MÜÜGI, TARNIMISE JA/VÕI KASUTAMISE KEELD

Ei rakendata.