Septolete omni lemon & elderflower - loseng (3mg +1mg) - Pakendi infoleht

ATC Kood: R02AA82
Toimeaine: bensüdamiin +tsetüülpüridiinkloriid
Tootja: KRKA d.d., Novo mesto

Artikli sisukord

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Septolete omni lemon & elderflower, 3 mg/1 mg losengid

Bensüdamiinvesinikkloriid/tsetüülpüridiinkloriid

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst või apteeker on teile selgitanud.

 • Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
 • Lisateabe saamiseks pidage nõu oma apteekriga.
 • Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.
 • Kui pärast 3 päeva möödumist te ei tunne end paremini või tunnete end halvemini, peate võtma ühendust arstiga.

Infolehe sisukord

 1. Mis ravim on Septolete omni lemon & elderflower ja milleks seda kasutatakse
 2. Mida on vaja teada enne Septolete omni lemon & elderflower’i kasutamist
 3. Kuidas Septolete omni lemon & elderflower'it kasutada
 4. Võimalikud kõrvaltoimed
 5. Kuidas Septolete omni lemon & elderflower'it säilitada
 6. Pakendi sisu ja muu teave
 7. Mis ravim on Septolete omni lemon & elderflower ja milleks seda kasutatakse

Septolete omni lemon & elderflower sisaldab toimeaineid bensüdamiinvesinikkloriidi ja tsetüülpüridiinkloriidi.

Septolete omni lemon & elderflower loseng on põletikuvastase, valuvaigistava ja antiseptilise toimega ravim paikseks suukaudseks kasutamiseks. Septolete omni lemon & elderflower desinfitseerib suuõõnt ja neelu ning leevendab kurgupõletiku sümptomeid, nagu valu, punetus, paistetus, kuumamine ja häirunud funktsioon.

Septolete omni lemon & elderflower'it kasutatakse suuõõne ja kurgu kergete infektsioonide (sh igeme- ja neelupõletik) poolt põhjustatud kurguvalu sümptomite raviks.

Kui pärast 3 päeva möödumist te ei tunne end paremini või tunnete end halvemini, peate võtma ühendust arstiga.

Mida on vaja teada enne Septolete omni lemon & elderflower’i kasutamist

Ärge kasutage Septolete omni lemon & elderflower'it:

 • kui olete bensüdamiinvesinikkloriidi, tsetüülpüridiinkloriidi või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline.
 • alla 6aastastel lastel.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Septolete omni lemon & elderflower’i kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Ärge kasutage Septolete omni lemon & elderflower'it kauem kui 7 päeva. Kui haigusnähud süvenevad või ei leevene 3 päeva möödudes, või kui tekivad muud haigusnähud, nt palavik, konsulteerige arstiga.

Lokaalsete preparaatide kasutamine, eriti pikema perioodi jooksul, võib kaasa tuua sensibiliseerumise ja sel juhul tuleb ravi katkestada ning konsulteerida arstiga muu sobiva ravi osas.

Septolete omni lemon & elderflower’it ei tohi kasutada kombineerituna anioonsete ühenditega, näiteks

nendega, mis sisalduvad hambapastades. Seetõttu ei soovitata preparaati kasutada vahetult enne või pärast hammaste pesemist.

Olge ettevaatlik:

 • kui olete salitsülaatide (nt atsetüülsalitsüülhape ja salitsüülhape) või teiste põletikuvastaste valuvaigistite, mida nimetatakse mittesteroidseteks põletikuvastasteks aineteks (MSPVAd), suhtes allergiline. Selle ravimi kasutamine ei ole soovitatav;
 • kui teil on või on kunagi olnud bronhiaalastma. Kasutamisel tuleb olla ettevaatlik.

Lapsed ja noorukid

Septolete omni lemon & elderflower'it ei tohi kasutada alla 6-aastastel lastel.

Muud ravimid ja Septolete omni lemon & elderflower

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate või olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes muid ravimeid.

Ärge kasutage Septolete omni lemon & elderflower'it samaaegselt koos teiste antiseptikutega.

Septolete omni lemon & elderflower koos toidu, joogi ja alkoholiga

Ärge võtke Septolete omni lemon & elderflower'it koos piimaga, sest piim vähendab losengide toimet. Ärge võtke Septolete omni lemon & elderflower'it enne või pärast sööki ja jooki. Ärge sööge ega jooge vähemalt 1 tund pärast Septolete omni lemon & elderflower’i võtmist.

Rasedus ja imetamine

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Septolete omni lemon & elderflower'it ei ole soovitatav kasutada raseduse ajal.

Te peate arutama oma arstiga, kes otsustab, kas lõpetada rinnaga toitmine või peatada ravi Septolete omni lemon & elderflower’iga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Septolete omni lemon & elderflower ei mõjuta autojuhtimise ja masinatega töötamise võimet.

Septolete omni lemon & elderflower sisaldab isomaltitooli (E953), butüülhüdroksüanisooli (E320) ja naatriumbensoaati (E211)

Kui teie arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, peate te enne ravimi kasutamist konsulteerima oma arstiga.

Butüülhüdroksüanisool võib põhjustada paikseid nahareaktsioone (nt kontaktdermatiit) või tekitada silmade ja limaskestade ärritust.

See ravim sisaldab kuni 0,00075 mg naatriumbensoaati ühes losengis. Võib tekitada paikset ärritust.

Kuidas Septolete omni lemon & elderflower'it kasutada

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Täiskasvanud

Soovitatav annus on 3…4 losengi ööpäevas. Iga 3...6 tunni järel tuleb lasta ühel losengil suus aeglaselt lahustuda.

Lapsed vanuses üle 12 aasta

Soovitatav annus on 3…4 losengi ööpäevas. Iga 3...6 tunni järel tuleb lasta ühel losengil suus aeglaselt lahustuda.

Lapsed vanuses 6 kuni 12 aastat

Soovitatav annus on 3 losengi ööpäevas. Iga 3...6 tunni järel tuleb lasta ühel losengil suus aeglaselt

lahustuda.

Alla 6-aastased lapsed

Septolete omni lemon & elderflower'it ei tohi kasutada lastel vanuses alla 6 aasta.

Ärge ületage ettenähtud annust.

Ärge võtke Septolete omni lemon & elderflower'it vahetult enne või pärast sööki ja jooki. Ärge sööge ega jooge vähemalt 1 tund pärast ravimi võtmist.

Preparaati ei ole soovitatav kasutada vahetult enne või pärast hambapesu.

Ravi kestus

Ärge kasutage seda ravimit kauem kui 7 päeva. Kui haigusnähud süvenevad või ei leevene 3 päeva möödudes, või kui tekivad muud haigusnähud, nt palavik, konsulteerige arstiga.

Konsulteerige arstiga, kui probleem kordub või kui märkate haigusnähtudes mingeid hiljutisi muutusi.

Kui te kasutate Septolete omni lemon & elderflower'it rohkem kui ette nähtud

Ettenähtust suurema annuse juhuslikul alla neelamisel teavitage viivitamatult oma arsti või minge lähimasse haiglasse.

Kui te unustate Septolete omni lemon & elderflower'it kasutada

Ärge võtke kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral võtmata.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Harv (võib mõjutada kuni 1 inimest 1000-st):

 • nõgestõbi (urtikaaria), naha suurenenud tundlikkus päikesevalguse vastu (valgustundlikkus),
 • järsk, kontrollimatu hingamisteede ahenemine (bronhospasm).

Väga harv (võib mõjutada kuni 1 inimest 10 000-st):

 • suuõõne lokaalne ärritus, põletustunne suuõõnes.

Teadmata (esinemissagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel):

 • allergiline reaktsioon (ülitundlikkus): tõsine allergiline reaktsioon (anafülaktiline šokk), mille sümptomid on hingamisraskus, valu või rõhumine rindkeres, ja/või pearinglus/nõrkus, tugev naha sügelus või lööbe teke nahal, näo, huulte, keele ja/või kurgu turse, mis võib olla potentsiaalselt eluohtlik,
 • põletav tunne suu limaskestal, suu limaskesta tundetus (anesteesia).

Tavaliselt on need kõrvaltoimed mööduvad. Kui need siiski ilmnevad, on soovitatav rääkida oma arsti või apteekriga.

Järgides juhiseid patsiendi infolehes, vähendate kõrvaltoimete tekkimise riski.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

Kuidas Septolete omni lemon & elderflower'it säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendil pärast "Kõlblik kuni". Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Hoida originaalpakendis, valguse eest kaitstult.

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel temperatuuri eritingimusi.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

Pakendi sisu ja muu teave

Mida Septolete omni lemon & elderflower sisaldab

 • Toimeained on bensüdamiinvesinikkloriid ja tsetüülpüridiinkloriid.

Üks loseng sisaldab 3 mg bensüdamiinvesinikkloriidi ja 1 mg tsetüülpüridiinkloriidi.

 • Teised koostisosad on piparmündiõli, levomentool, sukraloos (E955), sidrunhape (E330), isomaltitool (E953), sidruni lõhna ja maitseaine (sisaldab butüülhüdroksüanisooli (E320)), leedri lõhna ja maitseaine, kurkumiin (E100) (sisaldab naatriumbensoaati (E211)), klorofülliini vasekompleksid (E141). Vt lõik 2 „Septolete omni lemon & elderflower sisaldab isomaltitooli (E953), butüülhüdroksüanisooli (E320) ja naatriumbensoaati (E211)“.

Kuidas Septolete omni lemon & elderflower välja näeb ja pakendi sisu

Ümmargused, kahvaturohelise kuni rohelise värvusega, kaldservadega ja kareda pinnaga losengid. Losengidel võib esineda valgeid laike, ebaühtlast värvi, õhumulle „kõva kommi“ massis ja väikeseid sakilisi servi. Losengi läbimõõt: 18 mm...19 mm, paksus: 7 mm...8 mm.

Septolete omni lemon & elderflower on saadaval blistrites 8, 16, 24, 32 või 40 losengi kaupa karbis. Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja

KRKA, d. d., Novo mesto Šmarješka cesta 6

8501 Novo mesto Sloveenia

Tootjad

KRKA, d. d., Novo mesto Šmarješka cesta 6

8501 Novo mesto Sloveenia

TAD Pharma GmbH

Heinz-Lohmann-Straße 5

27472 Cuxhaven

Saksamaa

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

KRKA, d.d., Novo mesto Eesti filiaal Pärnu mnt 141

11314 Tallinn Tel. +372 6671658

Infoleht on viimati uuendatud juulis 2018.