Septolete omni lemon & elderflower - loseng (3mg +1mg)

ATC Kood: R02AA82
Toimeaine: bensüdamiin +tsetüülpüridiinkloriid
Tootja: KRKA d.d., Novo mesto

Artikli sisukord

SEPTOLETE OMNI LEMON & ELDERFLOWER
loseng (3mg +1mg)


Pakendi infoleht: teave kasutajale

Septolete omni lemon & elderflower, 3 mg/1 mg losengid

Bensüdamiinvesinikkloriid/tsetüülpüridiinkloriid

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst või apteeker on teile selgitanud.

 • Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
 • Lisateabe saamiseks pidage nõu oma apteekriga.
 • Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.
 • Kui pärast 3 päeva möödumist te ei tunne end paremini või tunnete end halvemini, peate võtma ühendust arstiga.

Infolehe sisukord

 1. Mis ravim on Septolete omni lemon & elderflower ja milleks seda kasutatakse
 2. Mida on vaja teada enne Septolete omni lemon & elderflower’i kasutamist
 3. Kuidas Septolete omni lemon & elderflower'it kasutada
 4. Võimalikud kõrvaltoimed
 5. Kuidas Septolete omni lemon & elderflower'it säilitada
 6. Pakendi sisu ja muu teave
 7. Mis ravim on Septolete omni lemon & elderflower ja milleks seda kasutatakse

Septolete omni lemon & elderflower sisaldab toimeaineid bensüdamiinvesinikkloriidi ja tsetüülpüridiinkloriidi.

Septolete omni lemon & elderflower loseng on põletikuvastase, valuvaigistava ja antiseptilise toimega ravim paikseks suukaudseks kasutamiseks. Septolete omni lemon & elderflower desinfitseerib suuõõnt ja neelu ning leevendab kurgupõletiku sümptomeid, nagu valu, punetus, paistetus, kuumamine ja häirunud funktsioon.

Septolete omni lemon & elderflower'it kasutatakse suuõõne ja kurgu kergete infektsioonide (sh igeme- ja neelupõletik) poolt põhjustatud kurguvalu sümptomite raviks.

Kui pärast 3 päeva möödumist te ei tunne end paremini või tunnete end halvemini, peate võtma ühendust arstiga.

Mida on vaja teada enne Septolete omni lemon & elderflower’i kasutamist

Ärge kasutage Septolete omni lemon & elderflower'it:

 • kui olete bensüdamiinvesinikkloriidi, tsetüülpüridiinkloriidi või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline.
 • alla 6aastastel lastel.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Septolete omni lemon & elderflower’i kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Ärge kasutage Septolete omni lemon & elderflower'it kauem kui 7 päeva. Kui haigusnähud süvenevad või ei leevene 3 päeva möödudes, või kui tekivad muud haigusnähud, nt palavik, konsulteerige arstiga.

Lokaalsete preparaatide kasutamine, eriti pikema perioodi jooksul, võib kaasa tuua sensibiliseerumise ja sel juhul tuleb ravi katkestada ning konsulteerida arstiga muu sobiva ravi osas.

Septolete omni lemon & elderflower’it ei tohi kasutada kombineerituna anioonsete ühenditega, näiteks

nendega, mis sisalduvad hambapastades. Seetõttu ei soovitata preparaati kasutada vahetult enne või pärast hammaste pesemist.

Olge ettevaatlik:

 • kui olete salitsülaatide (nt atsetüülsalitsüülhape ja salitsüülhape) või teiste põletikuvastaste valuvaigistite, mida nimetatakse mittesteroidseteks põletikuvastasteks aineteks (MSPVAd), suhtes allergiline. Selle ravimi kasutamine ei ole soovitatav;
 • kui teil on või on kunagi olnud bronhiaalastma. Kasutamisel tuleb olla ettevaatlik.

Lapsed ja noorukid

Septolete omni lemon & elderflower'it ei tohi kasutada alla 6-aastastel lastel.

Muud ravimid ja Septolete omni lemon & elderflower

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate või olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes muid ravimeid.

Ärge kasutage Septolete omni lemon & elderflower'it samaaegselt koos teiste antiseptikutega.

Septolete omni lemon & elderflower koos toidu, joogi ja alkoholiga

Ärge võtke Septolete omni lemon & elderflower'it koos piimaga, sest piim vähendab losengide toimet. Ärge võtke Septolete omni lemon & elderflower'it enne või pärast sööki ja jooki. Ärge sööge ega jooge vähemalt 1 tund pärast Septolete omni lemon & elderflower’i võtmist.

Rasedus ja imetamine

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Septolete omni lemon & elderflower'it ei ole soovitatav kasutada raseduse ajal.

Te peate arutama oma arstiga, kes otsustab, kas lõpetada rinnaga toitmine või peatada ravi Septolete omni lemon & elderflower’iga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Septolete omni lemon & elderflower ei mõjuta autojuhtimise ja masinatega töötamise võimet.

Septolete omni lemon & elderflower sisaldab isomaltitooli (E953), butüülhüdroksüanisooli (E320) ja naatriumbensoaati (E211)

Kui teie arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, peate te enne ravimi kasutamist konsulteerima oma arstiga.

Butüülhüdroksüanisool võib põhjustada paikseid nahareaktsioone (nt kontaktdermatiit) või tekitada silmade ja limaskestade ärritust.

See ravim sisaldab kuni 0,00075 mg naatriumbensoaati ühes losengis. Võib tekitada paikset ärritust.

Kuidas Septolete omni lemon & elderflower'it kasutada

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Täiskasvanud

Soovitatav annus on 3…4 losengi ööpäevas. Iga 3...6 tunni järel tuleb lasta ühel losengil suus aeglaselt lahustuda.

Lapsed vanuses üle 12 aasta

Soovitatav annus on 3…4 losengi ööpäevas. Iga 3...6 tunni järel tuleb lasta ühel losengil suus aeglaselt lahustuda.

Lapsed vanuses 6 kuni 12 aastat

Soovitatav annus on 3 losengi ööpäevas. Iga 3...6 tunni järel tuleb lasta ühel losengil suus aeglaselt

lahustuda.

Alla 6-aastased lapsed

Septolete omni lemon & elderflower'it ei tohi kasutada lastel vanuses alla 6 aasta.

Ärge ületage ettenähtud annust.

Ärge võtke Septolete omni lemon & elderflower'it vahetult enne või pärast sööki ja jooki. Ärge sööge ega jooge vähemalt 1 tund pärast ravimi võtmist.

Preparaati ei ole soovitatav kasutada vahetult enne või pärast hambapesu.

Ravi kestus

Ärge kasutage seda ravimit kauem kui 7 päeva. Kui haigusnähud süvenevad või ei leevene 3 päeva möödudes, või kui tekivad muud haigusnähud, nt palavik, konsulteerige arstiga.

Konsulteerige arstiga, kui probleem kordub või kui märkate haigusnähtudes mingeid hiljutisi muutusi.

Kui te kasutate Septolete omni lemon & elderflower'it rohkem kui ette nähtud

Ettenähtust suurema annuse juhuslikul alla neelamisel teavitage viivitamatult oma arsti või minge lähimasse haiglasse.

Kui te unustate Septolete omni lemon & elderflower'it kasutada

Ärge võtke kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral võtmata.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Harv (võib mõjutada kuni 1 inimest 1000-st):

 • nõgestõbi (urtikaaria), naha suurenenud tundlikkus päikesevalguse vastu (valgustundlikkus),
 • järsk, kontrollimatu hingamisteede ahenemine (bronhospasm).

Väga harv (võib mõjutada kuni 1 inimest 10 000-st):

 • suuõõne lokaalne ärritus, põletustunne suuõõnes.

Teadmata (esinemissagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel):

 • allergiline reaktsioon (ülitundlikkus): tõsine allergiline reaktsioon (anafülaktiline šokk), mille sümptomid on hingamisraskus, valu või rõhumine rindkeres, ja/või pearinglus/nõrkus, tugev naha sügelus või lööbe teke nahal, näo, huulte, keele ja/või kurgu turse, mis võib olla potentsiaalselt eluohtlik,
 • põletav tunne suu limaskestal, suu limaskesta tundetus (anesteesia).

Tavaliselt on need kõrvaltoimed mööduvad. Kui need siiski ilmnevad, on soovitatav rääkida oma arsti või apteekriga.

Järgides juhiseid patsiendi infolehes, vähendate kõrvaltoimete tekkimise riski.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

Kuidas Septolete omni lemon & elderflower'it säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendil pärast "Kõlblik kuni". Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Hoida originaalpakendis, valguse eest kaitstult.

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel temperatuuri eritingimusi.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

Pakendi sisu ja muu teave

Mida Septolete omni lemon & elderflower sisaldab

 • Toimeained on bensüdamiinvesinikkloriid ja tsetüülpüridiinkloriid.

Üks loseng sisaldab 3 mg bensüdamiinvesinikkloriidi ja 1 mg tsetüülpüridiinkloriidi.

 • Teised koostisosad on piparmündiõli, levomentool, sukraloos (E955), sidrunhape (E330), isomaltitool (E953), sidruni lõhna ja maitseaine (sisaldab butüülhüdroksüanisooli (E320)), leedri lõhna ja maitseaine, kurkumiin (E100) (sisaldab naatriumbensoaati (E211)), klorofülliini vasekompleksid (E141). Vt lõik 2 „Septolete omni lemon & elderflower sisaldab isomaltitooli (E953), butüülhüdroksüanisooli (E320) ja naatriumbensoaati (E211)“.

Kuidas Septolete omni lemon & elderflower välja näeb ja pakendi sisu

Ümmargused, kahvaturohelise kuni rohelise värvusega, kaldservadega ja kareda pinnaga losengid. Losengidel võib esineda valgeid laike, ebaühtlast värvi, õhumulle „kõva kommi“ massis ja väikeseid sakilisi servi. Losengi läbimõõt: 18 mm...19 mm, paksus: 7 mm...8 mm.

Septolete omni lemon & elderflower on saadaval blistrites 8, 16, 24, 32 või 40 losengi kaupa karbis. Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja

KRKA, d. d., Novo mesto Šmarješka cesta 6

8501 Novo mesto Sloveenia

Tootjad

KRKA, d. d., Novo mesto Šmarješka cesta 6

8501 Novo mesto Sloveenia

TAD Pharma GmbH

Heinz-Lohmann-Straße 5

27472 Cuxhaven

Saksamaa

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

KRKA, d.d., Novo mesto Eesti filiaal Pärnu mnt 141

11314 Tallinn Tel. +372 6671658

Infoleht on viimati uuendatud juulis 2018.

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Septolete omni lemon & elderflower, 3 mg/1 mg losengid

KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS

Üks loseng sisaldab 3 mg bensüdamiinvesinikkloriidi ja 1 mg tsetüülpüridiinkloriidi.

INN. Benzydaminum, cetylpyridinii chloridum

Teadaolevat toimet omavad abiained:

 • isomaltitool (E953): 2448,3 mg losengi kohta;
 • butüülhüdroksüanisool (E320): 0,0004 mg losengi kohta;
 • naatriumbensoaat (E211): kuni 0,00075 mg losengi kohta.

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

RAVIMVORM

Loseng.

Ümmargused, kahvaturohelise kuni rohelise värvusega, kaldservadega ja kareda pinnaga losengid. Losengidel võib esineda valgeid laike, ebaühtlast värvi, õhumulle „kõva kommi“ massis ja väikeseid sakilisi servi. Losengi läbimõõt: 18 mm...19 mm, paksus: 7 mm...8 mm.

KLIINILISED ANDMED

Näidustused

Põletikuvastane, valuvaigistav ja antiseptiline ravi täiskasvanutel ja üle 6 aasta vanustel lastel neelu, suuõõne ja igemete ärrituse, igeme- ja neelupõletiku ning larüngiidi korral.

Annustamine ja manustamisviis

Annustamine

Täiskasvanud: Soovitatav annus on 3…4 losengi ööpäevas. Iga 3 kuni 6 tunni järel tuleb lasta ühel losengil suus aeglaselt lahustuda.

Eakad: Soovitatav annus on sama, mis täiskasvanutel.

Lapsed

Lapsed vanuses üle 12 aasta: Soovitatav annus on 3…4 losengi ööpäevas. Iga 3 kuni 6 tunni järel tuleb lasta ühel losengil suus aeglaselt lahustuda.

Lapsed vanuses 6 kuni 12 aastat: Soovitatav annus on 3 losengi ööpäevas. Iga 3 kuni 6 tunni järel tuleb lasta ühel losengil suus aeglaselt lahustuda.

Alla 6-aastased lapsed: Septolete omni lemon & elderflower on vastunäidustatud alla 6-aastastele lastele.

Preparaati ei ole soovitatav kasutada vahetult enne või pärast hambapesu.

Soovitatud annust ei tohi ületada.

Septolete omni lemon & elderflower’it võib kasutada kuni 7 päeva.

Manustamisviis

Iga 3 kuni 6 tunni järel tuleb lasta ühel losengil suus aeglaselt lahustuda.

Vastunäidustused

Ülitundlikkus toimeainete või lõigus 6.1 loetletud mis tahes abiainete suhtes. Alla 6-aastased lapsed.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Septolete omni lemon & elderflower’it ei või kasutada kauem kui 7 päeva. Kui 3 päeva möödudes ei ole märkimisväärseid tulemusi saavutatud, peab konsulteerima arstiga.

Lokaalsete preparaatide kasutamine, eriti pikema perioodi jooksul, võib kaasa tuua sensibiliseerumise ja sel juhul tuleb ravi preparaadiga katkestada ning konsulteerida arstiga muu sobiva ravi osas.

Septolete omni lemon & elderflower’it ei tohi kasutada kombineerituna anioonsete ühenditega, näiteks nendega, mis sisalduvad hambapastades. Seetõttu ei soovitata preparaati kasutada vahetult enne või pärast hammaste pesemist.

Bensüdamiini ei soovitata kasutada patsientidel, kellel esineb ülitundlikkust salitsülaatide (nt atsetüülsalitsüülhape ja salitsüülhape) või teiste MSPVA-de vastu.

Ettevaatlik tuleb olla patsientidel, kellel on või on olnud anamneesis bronhiaalastma, sest neil võib tekkida bronhospasm.

Septolete omni lemon & elderflower sisaldab isomaltitooli (E953). Patsiendid, kellel on harvaesinev pärilik fruktoositalumatus, ei tohi seda ravimit kasutada.

Septolete omni lemon & elderflower sisaldab butüülhüdroksüanisooli (E320). Võib põhjustada paikset nahareaktsiooni (nt kontaktdermatiit) või tekitada silmade ja limaskestade ärritust.

Septolete omni lemon & elderflower sisaldab kuni 0,00075 mg naatriumbensoaati (E211) ühes losengis. Võib tekitada paikset ärritust.

Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Septolete omni lemon & elderflower'it ei tohi kasutada samaaegselt koos teiste antiseptikutega. Losenge ei tohi manustada koos piimaga, sest piim vähendab tsetüülpüridiinkloriidi mikroobidevastast toimet.

Rasedus ja imetamine

Rasedus

Bensüdamiinvesinikkloriidi ja tsetüülpüridiinkloriidi kasutamise kohta rasedatel andmed puuduvad või on piiratud hulgal. Septolete omni lemon & elderflower'it ei ole soovitatav kasutada raseduse ajal.

Imetamine

Ei ole teada, kas bensüdamiinvesinikkloriid ja selle metaboliidid erituvad rinnapiima. Riski vastsündinutele/imikutele ei saa välistada. Tuleb otsustada, kas katkestada rinnaga toitmine või lõpetada Septolete omni lemon & elderflower’i kasutamine, võttes arvesse rinnaga toitmisest saadavat

kasu lapsele ja ravist saadavat kasu emale.

Toime reaktsioonikiirusele

Septolete omni lemon & elderflower ei mõjuta või mõjutab ebaoluliselt autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimet.

Kõrvaltoimed

 • Väga sage (≥1/10)
 • Sage (≥1/100 kuni <1/10)
 • Aegajalt (≥1/1000 kuni <1/100)
 • Harv (≥1/10 000 kuni <1/1000)
 • Väga harv (<1/10 000)
 • Teadmata (ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel).

Kõrvaltoimete tabel

Organsüsteem

Harv

Väga harv

Teadmata

Immuunsüsteemi häired

 

 

Anafülaktilised

 

 

 

reaktsioonid

 

 

 

Ülitundlikkusreaktsioonid

Närvisüsteemi häired

 

 

Põletav tunne suu

 

 

 

limaskestal

Respiratoorsed, rindkere ja

Bronhospasm

 

 

mediastiinumi häired

 

 

 

Seedetrakti häired

 

Suu limaskesta

Suu limaskesta anesteesia

 

 

ärritus

 

 

 

Põletav tunne suus

 

Naha ja nahaaluskoe

Urtikaaria

 

 

kahjustused

Valgustundlikkus

 

 

Võimalikest kõrvaltoimetest teavitamine

Ravimi võimalikest kõrvaltoimetest on oluline teavitada ka pärast ravimi müügiloa väljastamist. See võimaldab jätkuvalt hinnata ravimi kasu/riski suhet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist võimalikest kõrvaltoimetest www.ravimiamet.ee kaudu.

Üleannustamine

Sümptomid

Bensüdamiini mürgistus väljendub erutuses, krampides, higistamises, ataksias, külmavärinates ja oksendamises. Kuna spetsiifiline antidoot puudub, on bensüdamiini ägeda mürgistuse ravi puhtalt sümptomaatiline.

Suure koguse tsetüülpüridiinkloriidi manustamise tulemusel tekkiva mürgistuse nähud ja sümptomid on iiveldus, oksendamine, düspnoe, tsüanoos, asfüksia, millele järgneb hingamislihaste halvatus, kesknärvisüsteemi depressioon, hüpotensioon ja kooma. Surmav annus inimeste puhul on ligikaudu 1…3 grammi.

Ravi

Kuna spetsiiflist antidooti ei ole, on ägeda üleannustamise ravi sümptomaatiline.

FARMAKOLOOGILISED OMADUSED

Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline rühm: kurguhaiguste raviks kasutatavad preparaadid, antiseptilised ained; ATC-kood: R02AA20.

Toimemehhanism

Bensüdamiinvesinikkloriid on mittesteroidse keemilise struktuuriga molekul, millel on põletikuvastane ja valuvaigistav toime. Toimemehhanism on prostaglandiinide sünteesi pärssimine, mille tulemusel leevenevad lokaalsed põletiku sümptomid (nt valu, punetus, paistetus, kuumamine ja häirunud funktsioon). Bensüdamiidvesinikkloriidil on ka mõõdukas paikne valuvastane toime. Tsetüülpüridiinkloriid on kvaternaarsete ammooniumühendite rühma kuuluv antiseptiline aine.

Kliiniline efektiivsus ja ohutus

Bensüdamiini kasutatakse peamiselt orofarüngeaalsete vaevuste raviks. Tsetüülpüridiinkloriid toimib hästi gram-positiivsetesse ja vähem gram-negatiivsetesse bakteritesse ning omab seega optimaalset antiseptilist ja antibakteriaalset toimet. Sel on ka fungitsiidsed omadused.

Septolete omni lemon & elderflower’iga läbiviidud platseebokontrolliga kliinilises uuringus leiti, et valu hakkas leevenema (kurguvalu vähenes ja paistetus alanes) 15 minutit pärast losengi manustamist ning toime kestis kuni 3 tundi.

Farmakokineetilised omadused

Imendumine

Kahest toimeainest, tsetüülpüridiinist ja bensüdamiinist, imendub vaid bensüdamiin. Seetõttu ei ole tsetüülpüridiinil bensüdamiiniga süsteemseid farmakokineetilisi koostoimeid.

Bensüdamiini imendumine orofarüngeaalse limaskesta kaudu on tõendatav, kuna seerumis võib leida toimeaine tuvastatavaid koguseid, mis on aga sellegipoolest nii väikesed, et neil puudub süsteemne mõju.

Bensüdamiin imendub, kui seda manustatakse süsteemselt. Seega võrreldes lokaalsete ravimvormidega (nt suuõõnesprei) imendub bensüdamiin paremini suus lahustuvate ravimvormide puhul.

Jaotumine

On näidatud, et paiksel manustamisel akumuleerub bensüdamiin põletikulises koes, kus saavutab efektiivse kontsentratsiooni oma võime tõttu tungida epiteeli.

Eritumine

Bensüdamiin eritub eelkõige uriini kaudu, peamiselt inaktiivsete metaboliitidena.

Prekliinilised ohutusandmed

Farmakoloogilise ohutuse, korduvtoksilisuse, genotoksilisuse, kartsinogeensuse ja reproduktsioonitoksilisuse mittekliinilised uuringud ei ole näidanud kahjulikku toimet inimesele.

Uuringust, milles käsitleti kahe kombineeritud toimeaine toimimismehhanismi selgus, et ravim on optimaalselt talutav ja pole toksiline. Bensüdamiinvesinikkloriidi ja tsetüülpüridiinkloriidi kombinatsiooni taluvuskatsed loomadega näitasid, et ravimil on hea taluvusprofiil. Bensüdamiinvesinikkloriid ja tsetüülpüridiinkloriid kombinatsioonis ei ole põhjustanud muudatusi soolte bakteriaalses flooras.

Patsiendid on bensüdamiinvesinikkloriidi ja tsetüülpüridiinkloriidi losengidena optimaalselt talunud, kuna see ei ole põhjustanud lokaalset ega süsteemset mürgistust.

FARMATSEUTILISED ANDMED

Abiainete loetelu

Piparmündiõli

Levomentool

Sukraloos (E955)

Sidrunhape (E330)

Isomaltitool (E953)

Sidruni lõhna- ja maitseaine (sisaldab butüülhüdroksüanisooli (E320))

Leedri lõhna- ja maitseaine

Kurkumiin (E100) (sisaldab naatriumbensoaati (E211))

Klorofülliini vasekompleksid (E141)

Sobimatus

Ei kohaldata.

Kõlblikkusaeg

2 aastat.

Säilitamise eritingimused

Hoida originaalpakendis, valguse eest kaitstult.

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel temperatuuri eritingimusi.

Pakendi iseloomustus ja sisu

Blister (PVC/PE/PVDC//Alu): 8, 16, 24, 32 või 40 losengi karbis.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Erihoiatused ravimi hävitamiseks

Kasutamata ravimpreparaat või jäätmematerjal tuleb hävitada vastavalt kohalikele nõuetele.

MÜÜGILOA HOIDJA

KRKA, d. d. Novo mesto Šmarješka cesta 6

8501 Novo mesto Sloveenia

MÜÜGILOA NUMBER

ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE KUUPÄEV/MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV

Müügiloa esmase väljastamise kuupäev: 11.10.2017

TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV

Juuli 2018