Steripet - süstelahus (250mbq 1ml) - Pakendi infoleht

ATC Kood: V09IX04
Toimeaine: fludeoksüglükoos (18F)
Tootja: GE Healthcare Limited

Artikli sisukord

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Steripet, 250 MBq/ml süstelahus

Fludeoksüglükoos (F)

Enne Steripet’i saamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

 • Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
 • Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arstiga.
 • Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arstiga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

 1. Mis ravim on Steripet ja milleks seda kasutatakse
 2. Mida on vaja teada enne Steripet’i kasutamist
 3. Kuidas Steripet’i manustatakse
 4. Võimalikud kõrvaltoimed
 5. Kuidas Steripet’i säilitada
 6. Pakendi sisu ja muu teave
 7. Mis ravim on Steripet ja milleks seda kasutatakse

See on radiofarmatseutiline ravim, mis on ainult diagnostiliseks kasutamiseks. Seda kasutatakse ainult haiguste kindlakstegemiseks.

Steripet’i toimeaine on fludeoksüglükoos (F). Seda manustatakse enne uuringut ja see võimaldab spetsiaalse aparaadi abil vaadelda teie kehaosa sisemust.

Pärast Steripet’i väikese koguse süstimist aitavad uuringu käigus salvestatud kujutised arstil näha haiguse asukohta ja kulgu.

Mida on vaja teada enne Steripet’i kasutamist

Steripet’i ei tohi manustada:

 • kui olete fludeoksüglükoosi (F) või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Steripet’i teile manustamist pidage nõu oma arstiga:

 • kui teil on diabeet ning diabeet ei ole hetkel kontrolli all
 • kui teil on infektsioon või põletikuline haigus
 • kui teil on neeruprobleemid
 • kui te olete rase või arvate, et võite olla rase
 • kui te imetate last.

Enne Steripet’i manustamist peate vältima igasugust kehalist pingutust.

Lapsed ja noorukid

Kui olete noorem kui 18-aastane, pidage nõu oma arstiga.

Muud ravimid ja Steripet

Teatage oma arstile, kui te kasutate, olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid. See on vajalik, kuna teatavad ravimid võivad häirida arstil kujutiste tõlgendamist, eriti: - ravimid, mis võivad muuta teie veresuhkru taset, näiteks ravimid, mis

O vähendavad põletikku (nt kortikosteroidid);

Oennetavad krampe (nt valproaat, karbamasepiin, fenütoiin, fenobarbitaal);

Omõjutavad närvisüsteemi (nt adrenaliin, noradrenaliin, dopamiin);

 • glükoos;
 • insuliin;
 • vererakkude produktsiooni suurendavad ravimid.

Steripet koos toidu ja joogiga

Enne uuringut:

 • peate vältima vedelike joomist, mis sisaldavad suhkrut;
 • peate jooma rohkelt vett või muid vedelikke, mis ei sisalda suhkrut;
 • peate olema söömata teatava aja jooksul (vähemalt 4 tundi) enne ravimi manustamist;
 • teie arst kontrollib enne Steripet’i manustamist teie veresuhkru taset.

Rasedus ja imetamine

Te peate teatama arstile enne Steripet’i manustamist, kui te võite olla rase, kui teil on menstruatsioon ära jäänud või kui te imetate last.

Kahtluse korral on tähtis pidada nõu arstiga, kelle järelevalve all teile protseduur tehakse.

Kui te olete rase:

Teie arst kasutab seda ravimit ainult sel juhul, kui selle kasulikkus ületab tema hinnangul sellega seotud riski.

Kui te imetate last:

 • peate katkestama imetamise 12 tunniks pärast ravimi süstimist;
 • kasutage lapse toitmisel toitesegusid ning väljutage rinnapiim ja visake see ära. Küsige oma arstilt, millal teil on lubatud uuesti last imetada.

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi teile manustamist nõu oma arstiga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Steripet’i mõju teie võimele autot juhtida või masinatega töötada on ebatõenäoline.

Steripet sisaldab naatriumi

See ravim võib sisaldada rohkem kui 1 mmol (23 mg) naatriumi. Te peate võtma seda arvesse, kui te olete piiratud naatriumisisaldusega dieedil.

Kuidas Steripet’i manustatakse

Radiofarmatseutiliste ravimite kasutamine, käsitlemine ja hävitamine on rangelt seadustega reguleeritud. Steripet’i kasutatakse ainult haiglas. Seda ravimit käsitlevad ja manustavad teile ainult isikud, kes on saanud väljaõppe ja omavad kvalifikatsiooni selle ohutuks kasutamiseks.

Nad tagavad ravimi ohutu kasutamise ja selgitavad teile seda protseduuri.

Arst, kelle järelevalve all protseduur toimub, otsustab teie puhul kasutatava Steripet’i koguse. See on väikseim vajalik kogus soovitud teabe saamiseks.

Tavaline täiskasvanule manustatav annus on 100...400 MBq. Megabekerell (MBq) on radioaktiivsuse mõõtühik.

Kasutamine lastel ja noorukitel

Lapsele või noorukile manustatav kogus sõltub tema kehakaalust.

Steripet’i manustamine ja protseduuri läbiviimine

Steripet’i manustatakse ühekordse süstena veeni.

Teie arstile vajaliku teabe saamiseks piisab ühest süstest. See manustatakse 45...60 minutit enne uuringut.

Pärast süstimist peate olema täielikus puhkeolekus ning ei tohi lugeda ega rääkida. Teile pakutakse vett ja palutakse vahetult enne uuringut urineerida.

Uuringu ajal peate olema täielikus puhkeolekus, mugavalt lamama ning ei tohi lugeda ega rääkida.

Protseduuri kestus

Arst annab teile teavet uuringu kestuse kohta.

Uuringu kestus on tavaliselt 30...60 minutit.

Pärast Steripet’i manustamist peate:

 • vältima igasugust lähedast kokkupuudet väikeste laste ja rasedatega 12 tunni jooksul pärast süstimist;
 • sageli urineerima Steripet’i väljutamiseks kehast.

Kui teile manustatakse Steripet’i rohkem kui ette nähtud

Üleannustamine on ebatõenäoline, sest teile manustatakse ainult Steripet’i ühekordne annus, mida arst, kelle järelevalve all protseduur toimub, täpselt kontrollib. Kui siiski esineb üleannustamine, saate asjakohast ravi. Arst, kelle järelevalve all protseduur toimub, võib soovitada teil palju juua, et teie keha paremini Steripet’ist vabaneks.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arstiga.

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Steripet vabastab vähesel hulgal ioniseerivat kiirgust, millega kaasneb väga väike vähi ja pärilike haiguste tekkimise risk.

Teie arst on otsustanud, et Steripet’iga tehtava protseduuri kliiniline kasulikkus on tähtsam kiiritamisega kaasnevast riskist.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arstiga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

Kuidas Steripet’i säilitada

Te ei pea seda ravimit säilitama. Seda ravimit säilitatakse eriarsti vastutusel haiglas. Steripet’i säilitamine peab vastama radioaktiivseid materjale käsitlevatele siseriiklikele eeskirjadele.

Ravimit ei tohi kasutada pärast kõlblikkusaega (kuupäev ja kellaaeg), mis on märgitud sildil pärast tähti EXP.

Pakendi sisu ja muu teave

Mida Steripet sisaldab

 • Toimeaine on fludeoksüglükoos (F). 1 ml Steripet’i sisaldab kalibreerimise kuupäeval ja kellaajal 250 MBq fludeoksüglükoosi (F).
 • Teised koostisosad on naatriumdivesinikfosfaatdihüdraat, naatriumhüdroksiid ja süstevesi.

Kuidas Steripet välja näeb ja pakendi sisu

Steripet’i turustatakse ühes värvitus mitmeannuselises klaasviaalis, mis sisaldab 1 ml kuni 10 ml süstelahust.

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja

GE Healthcare Limited

Amersham Place, Little Chalfont, Bucks, HP7 9NA Ühendkuningriik

Tootjad

GE Healthcare B.V.

De Rondom 8, 5612 AP Eindhoven

Holland

GE Healthcare AS

Oslo PET Centre, Rikshospitalet, Sognsvannsveien 20 Blokk D7, 0027 Oslo

Norra

Itel Telecomunicazioni S.R.L

Labriola (Zona Industriale 39 Lotto 40), SNC, 70037 Ruvo Di Puglia (BA)

Itaalia

MAP Medical Technologies Oy

Saukonpaadenranta 2, 00180 Helsinki

Soome

Centrum Produckcji Radiofarmaceutyków Voxel SA ul. Wroclawska 1-3,

30-006 Kraków, Poola

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole:

GE Healthcare Estonia OÜ Mustamäe tee 46

10621 Tallinn Harjumaa Tel: 626 0065

Infoleht on viimati uuendatud oktoobris 2017.

Järgmine teave on ainult tervishoiutöötajatele:

Steripet’i täielik ravimi omaduste kokkuvõte sisaldub ravimi pakendis eraldi dokumendina, et anda tervishoiutöötajatele teaduslikku ja praktilist lisateavet Steripet’i manustamise ja kasutamise kohta.

Steripet on GE Healthcare kaubamärk.

GE ja GE Monogram on General Electric Company kaubamärgid.