Sodium bicarbonate braun 4,2% - infusioonilahus (4,2%) - Pakendi infoleht

ATC Kood: B05XA02
Toimeaine: naatriumvesinikkarbonaat
Tootja: B. BRAUN MELSUNGEN AG

Artikli sisukord

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Sodium Bicarbonate Braun 4,2%, infusioonilahus

Naatriumbikarbonaat

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

 • ●Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
 • ●Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või meditsiiniõega.
 • ●Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või meditsiiniõega. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud.Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

 1. Mis ravim on Sodium Bicarbonate Braun 4,2% ja milleks seda kasutatakse
 2. Mida on vaja teada enne Sodium Bicarbonate Braun 4,2% kasutamist
 3. Kuidas Sodium Bicarbonate Braun 4,2% kasutada
 4. Võimalikud kõrvaltoimed
 5. Kuidas Sodium Bicarbonate Braun 4,2% säilitada
 6. Pakendi sisu ja muu teave
 7. Mis ravim on Sodium Bicarbonate Braun 4,2% ja milleks seda kasutatakse

See ravim sisaldab naatriumbikarbonaati (sooda bikarbonaat), mis on happelisi aineid neutraliseeriv aine.

Sodium Bicarbonate Braun 4,2% kasutatakse:

ülemääraste happeliste (hapude) ainete neutraliseerimiseks veres;

uriini aluselisemaks (leeliselisemaks) muutmiseks happeliste ainete, nt barbituraatide või atsetüülsalitsüülhappega mürgistuse korral, et nende väljutamist kiirendada;

uriini aluselisemaks (leeliselisemaks) muutmiseks teatud ravimite, nt metotreksaadi või sulfoonamiidide lahustuvuse tõstmiseks, et parandada nende väljutamist uriiniga;

uriini aluselisemaks (leeliselisemaks) muutmiseks, et vältida neerude ummistumist hemoglobiinifragmentidega punaste vereliblede massiivse lagunemise (hemolüüsi) korral.

Mida on vaja teada enne Sodium Bicarbonate Braun 4,2% kasutamist

Ärge kasutage Sodium Bicarbonate Braun 4,2%

kui olete naatriumbikarbonaadi või selle ravimi mis tahes muu koostisosa (loetletud

lõigus 6) suhtes allergiline;

-

kui teie veri on juba liiga leeliseline;

 

kui teie hingamissagedus on madal, hingamine on pindmine või mõlemat;

-

kui teie vere naatriumitase on ebatavaliselt kõrge;

 

kui teie vere kaaliumitase on ebatavaliselt madal;

kui kaotate liiga palju kloriidi.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Sodium Bicarbonate Braun 4,2% kasutamist pidage nõu oma arstiga. Teie arst rakendab spetsiaalseid ravimeetmeid:

kui teie veri on hingamis- või kopsuprobleemide tõttu liiga happeline;

kui teie vere kaltsiumitase on ebatavaliselt madal;

kui teie soolade kogukontsentratsioon on ebatavaliselt kõrge (hüperosmolaarsus);

kui teil on haigus või seisund, mille puhul peaks naatriumi tarbimine madal olema, nt südamepuudulikkus, tursetega seotud vedeliku retensioon, kõrge vererõhk, eklampsia (raseduseaegse kudede tursumise ja krampidega seostatud seisund) või neerupuudulikkus;

kui teil on suhkurtõbi või kui teie veres on liiga palju happelisi aineid (diabeetiline ketoatsidoos);

kui teie süda lõpetas löömise (südameseiskus);

kui teie veres on liiga palju piimhapet (laktaati – laktatsidoos).

Selle ravimi manustamine võib viia naatriumi ja vedeliku ülekoormuseni.

Teie vere elektrolüütide, eriti kaaliumi tasemeid reguleeritakse hoolikalt. Samuti jälgitakse teie vedelike ja happe-aluse tasakaalu.

Vajadusel antakse teile enne selle ravimi manustamist kaaliumi- ja kaltsiumilisandeid.

Tõsiste kõrvaltoimete vältimiseks ollakse kanüüli või väikse vooliku veeni sisestamisel äärmiselt hoolikas.

Lapsed

Erilist tähelepanu pööratakse vastsündinutele, imikutele ja väikelastele manustamisele, kuna naatriumbikarbonaadi lahuste liiga kiire infundeerimine võib viia liiga kõrge vere naatriumisisalduseni, ajuvedeliku rõhu languseni ja (enneaegsetel vastsündinutel) koljusisese veritsuseni.

Muud ravimid ja Sodium Bicarbonate Braun 4,2%

Teatage oma arstile, kui te kasutate, olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid.

Naatriumbikarbonaat võib avaldada muude ravimitega manustades koostoimeid, eriti:

kortikosteroidide, nt hüdrokortisooni, prednisooni;

meessuguhormoonide (androgeenide);

uriinieritust suurendavate (diureetikumide), eriti kaaliumi eritumist soodustavate ravimite puhul.

Naatriumbikarbonaat soodustab happeliste ravimite, nt atsetüülsalitsüülhappe eritumist, mis võib viia nende toime lühenemise või nõrgenemiseni. See võib ka aeglustada leeliseliste ravimite eritumist, mis võib muuta nende toime pikemaks või tugevamaks.

Rasedus ja imetamine

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arstiga.

Rasedus

Kui olete rase, saate seda ravimit vaid juhul, kui teie arst seda teie paranemiseks hädavajalikuks peab. Teie arst on selle ravimi manustamisel teile ettevaatlik, kui teil esineb rasedustokseemia, kuna ravimi kõrge naatriumisisaldus võib teile ohtlik olla.

Imetamine

Kui imetate, saate seda ravimit vaid juhul, kui teie arst arvab, et kasud kaaluvad riskid selgelt üle.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Ravim ei oma toimet autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimele.

Kuidas Sodium Bicarbonate Braun 4,2% kasutada

Seda ravimit manustab teile arst või meditsiiniõde. Seda ravimit manustatakse teile tilgutiga läbi veeni sisestatud väikese vooliku või kanüüli.

Üleliigse happe neutraliseerimiseks vajalik annus

Teie arst arvutab teie jaoks välja ravimi õige annuse. Ta otsustab ka, kui kaua infusioon kestma peaks. Mõlemad sõltuvad teie kliinilisest seisundist.

Uriini leeliselisemaks muutmiseks vajalik annus

Uriini leeliselisemaks muutmiseks reguleeritakse teie annust vastavalt soovitud leeliselisuse astmele ja manustamisel jälgitakse hoolikalt happe-aluse tasakaalu, veebilanssi ja soolade kontsentratsiooni veres.

Kui te kasutate Sodium Bicarbonate Braun 4,2% rohkem kui ette nähtud

Üleannustamine võib muuta teie vere liiga leeliseliseks või viia ebatavaliselt kõrge naatriumi või soolade kontsentratsioonini veres. See võib viia ka vedelikuliiani.

Liiga kiire infusioon võib viia suurenenud süsinikdioksiidi koormusest tingitud ajukahjustuse suurenenud riskini, eriti kui teil on hingamishäired.

Ravi

Teie arst otsustab edasise ravi ja ravimid, mida võite vajada.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või meditsiiniõega.

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Võimalikud kõrvaltoimed on loetletud vastavalt esinemissagedusele.

Pole teada (sagedust ei saa olemasolevate andmete põhjal hinnata): ebatavaliselt kõrge naatriumi kontsentratsioon veres, ebatavaliselt kõrged soolade kontsentratsioonid veres.

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või meditsiiniõega. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

Kuidas Sodium Bicarbonate Braun 4,2% säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage Sodium Bicarbonate Braun 4,2 % infusioonilahust pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud etiketil ja karbil. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Ärge kasutage Sodium Bicarbonate Braun 4,2 % infusioonilahust, kui te märkate, et lahus on hägune, on muutnud värvi, selles on osakesi või kui mahuti lekib.

Pakendid on ainult ühekordseks kasutamiseks.

Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga. Küsige oma apteekrilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

Pakendi sisu ja muu teave

Mida Sodium Bicarbonate Braun 4,2% sisaldab

 • ●Toimeaine on naatriumbikarbonaat.

1000 ml lahust sisaldab 42,0 g naatriumbikarbonaati.

Teised koostisosad on

 • dinaatriumedetaat ja süstevesi.

Kuidas Sodium Bicarbonate Braun 4,2% välja näeb ja pakendi sisu

Sodium Bicarbonate Braun 4,2 % on infusioonilahus (annustamine tilgana veeni läbi kanüüli või väikese torukese).

Selge ja värvitu naatriumbikarbonaadi lahus vees.

Ravim on pakendatud 250 ml klaaspudelitesse 10 x 250 ml pakendites.

Teoreetiline osmolaarsus:

1000 mOsm/l

pH:

7,0…8,5

Müügiloa hoidja ja tootja

B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Str. 1 34212 Melsungen Saksamaa

Postiaadress:

34209 Melsungen

Saksamaa

Tel: +49-5661-71-0

Faks: +49-5661-71-4567

Müügiloa hoidja esindaja Eestis:

B.Braun Medical OÜ

Kadaka tee 70B, 12618

Tallinn

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

Infoleht viimati uuendatud: märtsis 2014