Seduxen - tablett (5mg) - Pakendi infoleht

ATC Kood: N05BA01
Toimeaine: diasepaam
Tootja: Gedeon Richter Plc.

Artikli sisukord

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Seduxen 5 mg tabletid

Diasepaam

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

 • Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
 • Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.
 • Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.
 • Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

 1. Mis ravim on Seduxen ja milleks seda kasutatakse
 2. Mida on vaja teada enne Seduxeni võtmist
 3. Kuidas Seduxen´i võtta
 4. Võimalikud kõrvaltoimed
 5. Kuidas Seduxen´i säilitada
 6. Pakendi sisu ja muu teave
 7. Mis ravim on Seduxen ja milleks seda kasutatakse

Seduxen’i toimeaine diasepaam on rahustite (bensodiasepiinide) rühma kuuluv ravim ärevuse vähendamiseks, samal ajal on Seduxen´il ka krambivastane, rahustav ja ebasoovitavat lihaspinget vähendav toime.

See ravim on mõeldud kasutamiseks järgmiste haiguste korral:

Mida on vaja teada enne Seduxen´i võtmist

 • Ärevusseisundite raviks (sealhulgas alkoholi võõrtusnähtude ehk deliiriumi korral).
 • skeletilihaste spastilisuse ja spasmide leevendamiseks.

Ärge võtke Seduxen´i

 • kui te olete diasepaami või teiste bensodiasepiinide või selle ravimi mistahes koostisosa (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline;
 • rinnaga toitmise ajal, sest ravim eritub rinnapiima;
 • raskete hingamisteede haiguste korral, kui esineb hingamisdepressioon;
 • raskete maksahaiguste korral;
 • depressiooni ravi korral;
 • uneapnoe sümptomite esinemise korral (hingamise puudumine);
 • kui te põete myasthenia gravis´t (lihasnõrkuse haigus);
 • teatud glaukoomi vormide korral
 • alkoholi või teiste psühhootiliste ainete mürgistuse korral.

Seduxen ei ole sobilik kasutamiseks ravimi- ja alkoholisõltlastele (erandiks on alkoholi võõrutusnähtude ravi).

Ravimi manustamise ja selle toimimise ajal on alkoholi tarvitamine rangelt keelatud.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Rääkige oma arstiga enne Seduxen´i võtmist:

 • pikaajaliste hingamisteede haiguste ja unisuse korral, sest ravim võib raskendada hingamist;
 • neeru ja maksahaiguste korral, sest ravimi toimed võivad tugevneda;

Pikaajaline ja regulaarne Seduxen´i kasutamine võib põhjustada sõltuvust sellest ravimist. See on tõenäolisem suurema annuse kasutamisel, kui teil on eelnevalt esinenud alkoholi või ravimisõltuvust või te olete ravimit kasutanud pikaajaliselt.

Kui te lõpetate järsku Seduxen´i kasutamise, võivad teil tekkida järgmised võõrutussümptomid:

 • raskekujuline ärevus,
 • pinge
 • rahutus
 • unehäired
 • segasus
 • ärrituvus

Rasketel juhtudel võite:

 • kaotada kontakti reaalsusega
 • tunda end ebamugavalt tuttavates kohtades
 • kogeda hallutsinatsioone
 • kogeda tuimust ja surinat oma kätes ja jalgades
 • olla ülitundlik valguse, lärmi ja füüsilise kontakti suhtes
 • kogeda epileptilisi krampe.

Kui te lõpetate Seduxen´i võtmise, võite te kogeda unetust (haiguse taastekke sümptom) või ärevust. Selle tekkerisk on suurem, kui te lõpetate ravimi võtmise järsku.

Seduxen võib põhjustada lühiajalist mäukaotust (anterograadne amneesia). See ilmneb kõige sagedamini pärast selle ravimi manustamist. Et seda riski vähendada veenduge, et te saaksite segamatult magada 7…8 tundi.

Kui te olete eakas patsient, tekivad teil Seduxen´i võtmise ajal tõenäolisemalt probleemid mäluga ja kukkumisega.

Rääkige oma arsti või apteekriga, kui te olete kogenud kõrvaltoimeid nagu rahutus, ärrituvus, agressiivne käitumine, pettekujutlus, raev, õudusunenäod, hallutsinatsioonid, psühhoosid või ebasobilik käitumine Seduxen´i võtmise ajal.

Seduxen´i ei soovitata kasutada psühhootiliste haiguste, depressiooni või ärevuse peamiseks raviks.

Lapsed ja noorukid

Välja arvatud tungival vajadusel (nt epilepsia), ei ole diasepaami kasutamine alla 6-aastastel lastel soovitatav.

Muud ravimid ja Seduxen

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate või olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes muid ravimeid.

 • Mõned depressiooniravimid (nt fluvoksamiin või fluoksetiin), rahustid, tugevad valuvaigistid (opiaadid), unerohud, epilepsiaravimid ja mõned allergiaravimid

(põhjustavad kõrvaltoimena uimasust). Need ravimid toimivad samamoodi nagu Seduxen ja võivad teid teha väga uniseks.

 • Tsimetidiin või omeprasool (kasutatakse haavandite raviks), teatud seeninfektsioonide ravimid (ketokonasool, itrakonasool ja flukonasool), teatud antidepressandid (fluvoksamiin ja fluoksetiin), disulfiraam (kasutatakse alkoholismi raviks), isoniasiid (kasutatakse tuberkuloosi raviks) ja mõned viirusinfektsioonide ravimid (amprenaviir ja ritonaviir), kuna need põhjustavad tavapärasega võrreldes diasepaami eritumise aeglustumist organismist. See võib põhjustada sedatsiooni tugevnemist ja pikenemist.
 • Rifampitsiin (kasutatakse tuberkuloosi raviks), mis võib põhjustada diasepaami tavapärasest kiiremat eritumist organismist.
 • Teatud antihistamiinid (kasutatakse allergiliste seisundite leevendamiseks).
 • Lihaslõõgastid.
 • Ravimid, mis põhjustavad madalat vererõhku (nt moksonidiin, lofeksidiin, baklofeen, tisanidiin, nabiloon ja tsisapriid).
 • Teofülliin (kasutatakse astma ja kopsuhaiguste korral).
 • Levodopa (kasutatakse Parkinson´i tõve korral).

Seduxen koos toidu, joogi ja alkoholiga

Ravimi manustamise ja selle toimimise ajal on alkoholi tarvitamine rangelt keelatud.

Rasedus ja imetamine

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Raseduse esimese 3 kuu jooksul ei tohi Seduxen’i kasutada. Teisel ja kolmandal raseduse trimestril määrab arst teile seda ravimit, kui on selgelt näidustatud ja vaid pärast individuaalselt kaalumist. See on seetõttu, et Seduxen võib mõjutada teie last.

Seduxen on imetamise ajal vastunäidustatud.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Seduxen võib nõrgendada otsustusvõimet ja pikendada reaktsiooniaega, seega võib sel olla negatiivne toime ohutule liiklemisele, autojuhtimise ja töötamise võimele (võib põhjustada unisust või väsimust).

Ravi alguses tuleb autojuhtimist ja ohtlike tegevuste teostamist (nt masinate käsitsemine, töötamine kõrgel) vältida 12…24 tunni jooksul pärast Seduxen´i manustamist. Seega teie arst otsustab, kas te võite neid tegevusi teostada või mitte. Seduxen´i kasutamise ajal (samuti toime ajal) tuleb rangelt vältida alkoholi tarvitamist.

Seduxen sisaldab laktoosi

Iga Seduxen´i tablett sisaldab laktoosi (piimasuhkrut). Kui teie arst on teile öelnud, et teil on talumatus teatud suhkrute suhtes, ei tohi te seda ravimit võtta. Laktoosi suhtes tundlikel patsientidel võib tekkida kõhupuhitus, kõhuvalu ja kõhulahtisus.

Kuidas Seduxen´i võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile rääkinud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Seduxen´i võib kasutada vaid arsti poolt määratud annuses, viisil ja aja jooksul.

Kui te võtate Seduxen´i rohkem kui ette on nähtud

Kui te võtate rohkem Seduxen´i, kui arst on teile määranud, võtke kohe ühendust oma arsti või apteekriga.

Millised on üleannustamise sümptomid?

Üleannustamise korral võib esineda lihasnõrkus, segasus, unisus, harvadel juhtudel vastupidiselt Seduxen´i oodatavale toimele hoopis pingesümptomid (vt lõik 4). Tõsine üleannustamine võib põhjustada teadvusekadu, vereringe- ja hingamishäireid ning hingamispuudulikkust.

Kui Seduxen´i võetakse koos teiste kesknärvisüsteemi toimivate ravimitega, siis võivad üleannustamise sümptomid tekkida juba Seduxen´i tavaliste arsti poolt määratud annuste korral (vt lõiku Muud ravimid ja Seduxen).

Mida teha üleannustamise korral?

Seduxen´i tablettide üleannustamise või isegi selle kahtluse korral tuleb kohe teavitada arsti ja kokku korjata kõik patsiendi läheduses olnud ravimid ning karbid ja purgid.

Üleannustamise varasel avastamisel võib enne arsti saabumist teadvusel ja neelamisvõimelisele patsiendile anda oksendamist esile kutsuvaid ravimeid ja teha maoloputust (unisuse, teadvusetuse ja neelamisraskuste korral või kui on sisse võetud ükskõik millist söövitavat ainet, on oksendamist esile kutsuvate ravimite kasutamine keelatud!). Unise ja teadvusetu patsiendi puhul tuleb veenduda, et tema hingamisteed on vabad ja patsient tuleb asetada külili lamama.

Kui te unustate Seduxen´i võtta

Ärge võtke kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral võtmata. See ei asenda võtmata jäänud annust, kuid võib põhjustada üleannustamist.

Kui te lõpetate Seduxen´i võtmise

Kui ravimi kasutamine lõpetatakse pärast pikaajalist ravi, võivad tekkida võõrutusnähud, seda isegi mitu nädalat pärast ravi lõpetamist (vt lõiku Hoiatused ja ettevaatusabinõud). Võõrutusnähtude tekkimise vältimiseks peab manustamise lõpetama annuse järkjärgulise vähendamise teel ja arsti pideva järelevalve all.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Kõige sagedasemad kõrvaltoimed on väsimus, unisus, lihasnõrkus, need võivad esineda ajutiselt ravi alustamisel.

Harva võivad esineda liigutuste ebatäpsus, segasus, pearinglus, värin, unisus, lööve, peavalu, meeleolu langus, nägemishäired, nahalööve, kõhukinnisus, kõnehäired, kusepidamatus, urineerimisraskused, iiveldus, suukuivus või liigne süljeeritus, libiido muutused, südame löögisageduse vähenemine, hingamisnõrkus ja mäluhäired.

Harva võivad esineda soovitud toimele vastupidised sümptomid, nagu ärevuse suurenemine, ärrituvus, vaenulikkus, agressiivsus, hallutsinatsioonid, unetus, lihaspinge suurenemine. Väga harva võib esineda maksatalitluse häire, nahakollasus ja teatud tüüpi valgete vererakkude taseme langus.

Teadmata sagedusega kõrvaltoimed on isiksusehäired, huvi kadumine seksi vastu, huvi suurenemine seksi vastu, vähenenud tähelepanu.

Seduxen võib tekitada ravimsõltuvust, eriti pikaajalisel kasutamisel. Seetõttu võivad ravimi kasutamise järsul lõpetamisel esineda sellised võõrutusnähud, nagu värin, rahutus, unetus, ärevus, peavalu, tähelepanuhäire, ärrituvus, tajumishäired (hallutsinatsioon), tinnitus (kõrvade kumisemine), uimasus, tunne, et süda lööb kiiremini, iiveldus, oksendamine, higistamine, anoreksia, spasmid ja koolikud, harva ka teadvusetus (deliirium) ning krambid.

Ülitundlikkusreaktsioonid võivad tekkida iga ravimi suhtes. Enne Seduxen´i võtmist rääkige arstile kõikidest ülitundlikkusreaktsioonidest ja allergiatest, mis teil on varem esinenud. Kui teil tekib Seduxen´i kasutamise ajal nahalööve, rääkige sellest kindlasti oma arstile.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

Kuidas Seduxen´i säilitada

Hoida seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Hoida blister väliskarbis valguse eest kaitstult.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud väliskarbil. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

Pakendi sisu ja muu teave

Mida Seduxen sisaldab:

 • Toimeaine on diasepaam. Üks tablett sisaldab toimeainena 5 mg diasepaami.
 • Abiained on kolloidne veevaba räni, magneesiumstearaat, talk, maisitärklis, laktoosmonohüdraat.

Kuidas Seduxen välja näeb ja pakendi sisu

Peaaegu valged ja lõhnatud kettakujulised lõigatud äärtega tabletid, millel ühel pool on kiri „Seduxen” ja teisel pool „5 mg”.

Blisterpakendis on 20 tabletti. Üks kartongkarp sisaldab ühte blistrit.

Müügiloa hoidja ja tootja:

Gedeon Richter Plc.

Gyömrői út 19-21.

1103 Budapest

Ungari

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole:

Richter Gedeon Eesti filiaal Adamsoni 2

Tallinn 10137

Tel 608 5301

Infoleht on viimati uuendatud jaanuaris 2018.