Rycarfa - süstelahus (50mg 1ml) - Pakendi infoleht

ATC Kood: QM01AE91
Toimeaine: karprofeen
Tootja: KRKA d.d., Novo mesto

Artikli sisukord

PAKENDI INFOLEHT

Rycarfa, 50 mg/ml süstelahus koertele ja kassidele

  1. MÜÜGILOA HOIDJA NING, KUI NEED EI KATTU, RAVIMIPARTII VABASTAMISE EEST VASTUTAVA TOOTMISLOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Müügiloa hoidja ja partii vabastamise eest vastutav tootja:

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Sloveenia

VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Rycarfa, 50 mg/ml süstelahus koertele ja kassidele

Karprofeen

TOIMEAINETE JA ABIAINETE SISALDUS

Üks ml sisaldab:

 

Toimeaine:

 

Karprofeen

50 mg

Abiained:

 

Bensüülalkohol

10 mg

Selge helekollane lahus.

NÄIDUSTUS(ED)

Koerad: postoperatiivse valu vaigistamine ja põletiku vähendamine ortopeediliste ja pehmete kudede (ka silmasisese) kirurgia korral.

Kassid: postoperatiivse valu vaigistamine.

VASTUNÄIDUSTUSED

Mitte kasutada loomadel, kes põevad südame-, maksa- või neeruhaigusi, või kui on võimalus seedetrakti haavandumiseks või veritsuseks, või kellel esineb ülitundlikkus karprofeeni või teiste mittesteroidsete põletikuvastaste ravimite (MSPVR) või ravimi ükskõik milliste abiainete suhtes. Sarnaselt teistele MSPVRide klassi kuuluvatele ainetele võivad karprofeeni kasutamisel harva tekkida neeru- või idiosünkraatilised maksatalitluse häired.

Mitte manustada intramuskulaarselt.

Mitte kasutada pärast operatsioone, millega kaasnes märkimisväärne verekaotus. Mitte manustada kassidele korduvalt.

Mitte kasutada alla 5 kuu vanustel kassidel. Mitte kasutada alla 10 nädala vanustel koertel.

KÕRVALTOIMED

Tavalised MSPVRide kõrvaltoimed on oksendamine, pehme roe/kõhulahtisus, veriroe, isutus ning letargia. Antud kõrvaltoimed ilmnevad üldiselt esimese ravinädala jooksul, on enamikul juhtudest mööduvad ning kaovad ravi katkestamisel, kuid väga harvadel juhtudel võivad osutuda tõsisteks või lõppeda surmaga.

Kõrvaltoimete ilmnemisel tuleb ravimi kasutamine katkestada ning küsida nõu veterinaararstilt.

Nagu ka teiste MSPVRide puhul, on risk harvaesinevate kõrvaltoimete tekkeks neerudele või idiosünkraatiliste kõrvaltoimete tekkeks maksale.

Aeg-ajalt võib nahaaluse manustamise järgselt tekkida reaktsioon süstekohal.

Kui te täheldate tõsiseid kõrvaltoimeid või muid toimeid, mida pole käesolevas pakendi infolehes mainitud, palun teavitage sellest oma veterinaararsti.

LOOMALIIGID

Koer ja kass.

ANNUSTAMINE LOOMALIIGITI, MANUSTAMISVIIS(ID) JA –MEETOD

Koerad: soovitatav annus on 4 mg karprofeeni 1 kg kehamassi kohta (mis vastab 1 ml 12,5 kg kehamassi kohta), intravenoosselt või subkutaanselt. Parim on manustada ravimit preoperatiivselt, kas premedikatsiooni või anesteesia indutseerimise ajal.

Kassid: soovitatav annus on 4 mg karprofeeni 1 kg kehamassi kohta (mis vastab 0,24 ml 3 kg kehamassi kohta), intravenoosselt või subkutaanselt. Parim on manustada ravimit preoperatiivselt, kas premedikatsiooni või anesteesia indutseerimise ajal.

Pikema poolväärtusaja ja kitsama terapeutilise indeksi tõttu kassidel tuleb eriti hoolikalt jälgida, et soovitatud annust ei ületata ega annust ei korrata. Täpse annuse mõõtmiseks on soovitatav kasutada 1ml gradueeritud süstalt.

Kliinilised katsed näitasid, et perioperatiivselt piisab koertele ja kassidele ühest annusest esimese 24 tunni jooksul. Kui sellel ajavahemikul on tarvis täiendavat analgeesiat, võib koertele lisaks manustada

pool annust (2 mg/kg) karprofeeni, kassidele lisaannust mitte manustada.

Koertel võib postoperatiivset valu ja põletiku ravi jätkata suukaudselt karprofeeni tablettidega 4 mg 1 kg kehamassi kohta päevas kuni 5 päeva.

SOOVITUSED ÕIGE MANUSTAMISE OSAS

Mitte süstida lihastesse.

Ravimi manustamisel kasutada 21G nõela.

Korki võib läbistada kuni 20 korda. Kui on vaja läbistada rohkem kui 20 korda, tuleb kasutada väljavoolunõela.

KEELUAEG

Ei rakendata.

SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Hoida külmkapis (2°C…8°C). Mitte lasta külmuda.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil ja sildil pärast „EXP“. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Kõlblikkusaeg pärast vahetu pakendi esmast avamist: 28 päeva. Pärast korgi esmast läbistamist säilitada temperatuuril kuni 25°C.

ERIHOIATUSED

Mitte ületada soovitatud annust või ravi kestust.

Pikema poolväärtusaja ja kitsama terapeutilise indeksi tõttu kassidel tuleb eriti hoolikalt jälgida, et soovituslikku annust ei ületataks ja täpse annuse mõõtmiseks on soovitatav kasutada 1 ml gradueeritud süstalt.

Kasutamisega vanadel koertel ja kassidel võib kaasneda täiendav risk. Kui sellist ravimi kasutamist ei saa vältida, vajavad loomad vähendatud annuseid ja hoolikat kliinilist järelevalvet.

Vältida manustamist dehüdreerunud, hüpovoleemilistele või madala vererõhuga loomadel, kuna neil esineb potentsiaalselt kõrgem nefrotoksilisuse oht.

MSPVRid võivad inhibeerida fagotsütoosi ning seetõttu tuleb bakteriaalse infektsiooniga seotud põletikuliste protsesside korral rakendada lisaks sobivat antibakteriaalset ravi.

Vältida juhuslikku süstimist iseendale.

Nagu ka teistel MSPVRidel, on karprofeenil laboratoorsetel uuringutel ilmnenud võimalik fotosensibiliseeriv toime.

Vältige ravimi sattumist nahale. Kui see juhtub, peske ravimiga kokkupuutunud piirkond kohe.

Uuringud laboriloomadel (rottidel ja küülikutel) on näidanud kaprofeeni raviannustele lähedastes annustes lootetoksilisi toimeid. Veterinaarravimi ohutus tiinuse ning laktatsiooni ajal ei ole tõestatud. Mitte kasutada tiinetel või imetavatel koertel ja kassidel.

Mitte kasutada koos teiste MSPVRidega või glükokortikoididega samaaegselt või 24 tunni jooksul nende manustamisest. Karprofeen seondub tugevalt plasmavalkudega ning võib konkureerida teiste tugevalt seonduvate ravimitega, mis omakorda võib põhjustada toksilisust.

Vältida tuleb teiste potentsiaalselt nefrotoksiliste ravimite kasutamist.

Karprofeeni üleannustamisel spetsiifiline antidoot puudub. Rakendada tuleb üldist toetavat ravi, nagu teiste MSPVRide üleannustamise korral.

Sobivusuuringute puudumise tõttu ei tohi seda veterinaarravimit teiste veterinaarravimitega segada.

ERINÕUDED ETTEVAATUSABINÕUDE OSAS KASUTAMATA JÄÄNUD PREPARAADI VÕI NENDE JÄÄTMETE, KUI NEID TEKIB, HÄVITAMISEL

Kasutamata veterinaarravim või selle jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele.

Küsige palun oma loomaarstilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

PAKENDI INFOLEHE VIIMASE KOOSKÕLASTAMISE KUUPÄEV

September 2015

LISAINFO

Pakendis 1 klaasviaal 20 ml süstelahusega, suletud kummist korgiga ja alumiiniumkattega.

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole:

KRKA, d.d., Novo Mesto Eesti filiaal Pärnu mnt 141

11314 Tallinn Tel. +372 6671658