Rosvaden - õhukese polümeerikattega tablett (15mg +10mg) - Pakendi infoleht

ATC Kood: C10BX09
Toimeaine: rosuvastatiin +amlodipiin
Tootja: Krka, d.d., Novo mesto

Artikli sisukord

Pakendi infoleht: teave patsiendile

Rosvaden, 10 mg/5 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Rosvaden, 10 mg/10 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Rosvaden, 15 mg/5 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Rosvaden, 15 mg/10 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Rosvaden, 20 mg/5 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Rosvaden, 20 mg/10 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Rosuvastatiin/amlodipiin

Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

 • Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
 • Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.
 • Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.
 • Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

 1. Mis ravim on Rosvaden ja milleks seda kasutatakse
 2. Mida on vaja teada enne Rosvaden’i võtmist
 3. Kuidas Rosvaden’i võtta
 4. Võimalikud kõrvaltoimed
 5. Kuidas Rosvaden’i säilitada
 6. Pakendi sisu ja muu teave
 7. Mis ravim on Rosvaden ja milleks seda kasutatakse

Rosvaden sisaldab kahte toimeainet – rosuvastatiini ja amlodipiini.

Rosvaden on näidustatud kõrge vererõhu ja samaaegselt esineva kõrgenenud kolesteroolitaseme langetamiseks täiskasvanud patsientidel, kui muudatused dieedis ja suurem kehaline aktiivsus ei anna piisavaid tulemusi kolesteroolitaseme korrigeerimisel, ja/või südame-veresoonkonna tüsistuste ennetamiseks, kui teil esinevad muud südamelihaseinfarkti, ajuinsuldi või sarnaste terviseprobleemide tekkeriski suurendavad tegurid.

Rosvaden on näidustatud patsientidele, kes juba võtavad rosuvastatiini ja amlodipiini nimetatud annustes. Rosuvastatiini ja amlodipiini eraldi tablettidena võtmise asemel saate ühe Rosvaden’i tableti, mis sisaldab mõlemat toimeainet samas tugevuses.

Rosvaden’i võtmise ajal peate jätkama kolesteroolisisaldust vähendavat dieeti ja kehalist aktiivsust.

Mida on vaja teada enne Rosvaden’i võtmist

Ärge võtke Rosvaden’i:

 • kui olete rosuvastatiini, amlodipiini, mõne teise kaltsiumiantagonisti või selle ravimi mis tahes koostisosa (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline.
 • kui te olete rase või imetate. Kui te rasestute Rosvaden’i võtmise ajal, lõpetage kohe ravimi kasutamine ja teavitage sellest oma arsti. Naised peavad Rosvaden’i võtmise ajal hoiduma rasestumisest ja kasutama sobivaid rasestumisvastaseid vahendeid.
 • kui teil on maksahaigus.
 • kui teil on rasked neerufunktsiooni häired.
 • kui teil esinevad korduvad või teadmata põhjusel tekkinud lihasvalud.
 • kui te võtate ravimit, mida nimetatakse tsüklosporiiniks (seda kasutatakse näiteks pärast organi siirdamist).
 • kui teil on väga madal vererõhk (raske hüpotensioon).
 • kui teil on südame aordiklapi ahenemine (aordistenoos) või kardiogeenne šokk (kui süda ei ole võimeline organismi piisavalt verega varustama).
 • kui teil esineb ägeda südamelihaseinfarkti järgne südamepuudulikkus.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Rosvaden’i võtmist pidage nõu oma arsti või apteekriga:

 • kui teil on probleeme neerudega,
 • kui teil on probleeme maksaga,
 • kui teil on olnud korduvaid või seletamatuid lihasvalusid, probleeme lihastega on olnud teil endal või kellelgi teie perekonnas või lihasprobleeme on esinenud seoses varasema kolesteroolisisaldust langetavate ravimite võtmisega. Öelge otsekohe oma arstile, kui teil tekivad seletamatud lihasvalud, eriti kui te tunnete ennast halvasti või tekib palavik. Samuti teavitage oma arsti või apteekrit sellest, kui teil esineb püsiv lihasnõrkus,
 • kui te tarbite regulaarselt suurtes kogustes alkoholi,
 • kui teil esineb kilpnäärmefunktsiooni häire,
 • kui te võtate teisi kolesteroolitaset langetavaid ravimeid, mida nimetatakse fibraatideks. Palun lugege seda infolehte hoolikalt, isegi kui olete varem võtnud mingeid muid kolesteroolitaset langetavaid ravimeid,
 • kui te võtate ravimeid, mida kasutatakse HIVinfektsiooni raviks, nt ritonaviir koos lopinaviiri ja/või atasanaviiriga, vt lõik „Muud ravimid ja Rosvaden“,
 • kui te võtate või olete viimase 7 päeva jooksul võtnud suu kaudu või saanud süstidena ravimit, mida nimetatakse fusidiinhappeks (see on bakteriaalsete infektsioonide ravim). Fusidiinhappe ja Rosvaden’i koosvõtmise tagajärjel võivad tekkida tõsised lihaste probleemid (rabdomüolüüs),
 • kui teil on raske hingamispuudulikkus,
 • kui teil on hiljuti olnud südamelihaseinfarkt,
 • kui teil on südamepuudulikkus,
 • kui teil on tõsiselt kõrgenenud vererõhk (hüpertensiivne kriis),
 • kui te olete eakas inimene,
 • kui te olete Aasia päritolu, st jaapanlane, hiinlane, filipiinlane, vietnamlane, korealane või indialane. Sellisel juhul peab arst valima teie jaoks õige Rosvaden’i algannuse.

Vähestel inimestel võivad statiinid mõjutada maksa. Seda saab tuvastada tavalise vereanalüüsiga, mis näitab maksaensüümide suurenenud aktiivust veres. Seepärast teebki arst teile tavaliselt selle vereanalüüsi (maksafunktsiooni testi) enne ravi algust ja ravi ajal Rosvaden’iga.

Selle ravimi võtmise ajal jälgib arst teid hoolikalt, kui te põete suhkurtõbe või teil esineb risk suhkurtõve tekkeks. Te olete tõenäoliselt ohustatud suhkurtõve tekkest, kui teil on kõrge veresuhkur ja vererasvade tase, te olete ülekaaluline või teil on kõrge vererõhk.

Lapsed ja noorukid

Lastel ja noorukitel ei tohi Rosvaden’i kasutada.

Muud ravimid ja Rosvaden

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate, olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes muid ravimeid.

Rosvaden võib mõjutada teiste ravimite toimet ja teised ravimid võivad mõjutada Rosvaden’i toimet, näiteks:

 • tsüklosporiin (kasutatakse näiteks pärast organi siirdamist),
 • varfariin või klopidogreel (või mõni muu ravim, mida kasutatakse vere vedeldamiseks),
 • fibraadid (nt gemfibrosiil, fenofibraat) või mõned teised kolesteroolitaset langetavad ravimid (nt esetimiib),
 • seedehäirete ravimid (kasutatakse maohappe neutraliseerimiseks),
 • suukaudsed rasestumisvastased tabletid („pillid“),
 • hormoonasendusravi preparaadid,
 • ritonaviir koos lopinaviiri ja/või atasanaviiriga, indinaviir, nelfinaviir (kasutatakse HIV infektsiooni ravis –vt lõik „Hoiatused ja ettevaatusabinõud“),
 • ketokonasool, itrakonasool (seentevastased ravimid),
 • rifampitsiin, erütromütsiin, klaritromütsiin (bakterite poolt põhjustatud infektsioonide raviks),
 • lihtnaistepuna (Hypericum perforatum),
 • verapamiil, diltiaseem (südamehaiguste ravimid),
 • dantroleen (infusiooni teel manustatav ravim tõsiste kehatemperatuuri kõrvalekallete raviks),
 • takroliimus (kasutatakse immuunsüsteemi toimimise muutmiseks, võimaldades kehal siirdatavat organit vastu võtta),
 • simvastatiin (kolesteroolitaset langetav ravim).

Kui te peate bakteriaalse infektsiooni raviks võtma suukaudselt fusidiinhapet, peate te ajutiselt katkestama selle ravimi võtmise. Teie arst ütleb teile, millal te tohite Rosvaden’i uuesti võtma hakata. Rosvaden’i võtmine koos fusidiinhappega võib harvadel juhtudel tekitada lihasnõrkust, - hellust või - valu (rabdomüolüüs). Täiendavat teavet rabdomüolüüsi kohta vt lõigust 4.

Kui te juba võtate teisi kõrgvererõhu ravimeid, võib Rosvaden langetada vererõhku veelgi.

Rosvaden koos toidu ja joogiga

Rosvaden’i võib võtta koos toiduga või ilma.

Rosvaden’i võtvad inimesed ei tohi süüa greipi ega juua greibimahla, sest selle tagajärjel võib suureneda toimeaine amlodipiini sisaldus veres, mis võib põhjustada Rosvaden’i vererõhku langetava toime ettearvamatut suurenemist.

Rasedus ja imetamine

Kui te olete rase või imetate, siis ärge Rosvaden’i võtke. Kui te rasestute Rosvaden’i võtmise ajal, lõpetage otsekohe ravimi kasutamine ja teavitage sellest oma arsti. Naised peavad Rosvaden’i võtmise ajal hoiduma rasestumisest ja kasutama sobivaid rasestumisvastaseid vahendeid.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Rosvaden võib mõjutada autojuhtimise või masinatega töötamise võimet. Mõnedel inimestel tekib Rosvaden’i võtmise ajal pearinglus. Kui tabletid põhjustavad iiveldust, pearinglust, väsimust või peavalu, siis ärge juhtige autot ega töötage masinatega ning võtke otsekohe ühendust oma arstiga.

Rosvaden sisaldab laktoosi

Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, võtke enne selle ravimi kasutamist ühendust oma arstiga.

Kuidas Rosvaden’i võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Soovitatav annus on üks tablett ööpäevas.

Ravimit võib võtta enne või pärast sööki ja jooki. Ravimit tuleb võtta iga päev samal kellaajal koos veega. Ärge võtke Rosvaden’i koos greibimahlaga.

Lapsed ja noorukid

Lastel ja noorukitel ei tohi Rosvaden’i kasutada.

Regulaarne vere kolesteroolisisalduse kontroll

Tähtis on käia regulaarselt arsti juures vere kolesteroolisisaldust kontrollimas, veendumaks, et teie kolesteroolitase on langenud ja püsib vajalikul tasemel.

Teie arst võib pidada vajalikuks ravimi annuse suurendamist, et te võtaksite just sellist Rosvaden’i annust, mis on teile sobiv.

Kui te võtate Rosvaden’i rohkem kui ette nähtud

Võtke nõu küsimiseks ühendust oma arsti või lähima haiglaga. Liiga suure koguse tablettide võtmine võib põhjustada vererõhu ülemäärast langust või isegi vererõhu langust ohtlikult madalale. Teil võib tekkida pearinglus, peapööritus, minestus või nõrkus. Piisavalt tõsise vererõhu languse korral võib tekkida šokk. Teie nahk muutub jahedaks ja niiskeks ning te võite kaotada teadvuse. Kui te satute haiglasse või saate ravi mõne muu haiguse tõttu, teavitage meditsiinipersonali sellest, et võtate Rosvaden’i.

Kui te unustate Rosvaden’i võtta

Ärge muretsege. Kui te unustate tableti võtmata, jätke see annus võtmata ja võtke järgmine annus õigel ajal. Ärge võtke kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral võtmata.

Kui te lõpetate Rosvaden’i võtmise

Arst ütleb teile, kui kaua te peate ravimit võtma. Teie kolesteroolitase võib uuesti tõusma hakata, kui te ravi Rosvaden’iga lõpetate. Kui te lõpetate ravimi võtmise soovitatust varem, võib teie haigus tagasi tulla.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Konsulteerige kohe oma arstiga, kui teil tekib pärast selle ravimi võtmist mõni järgmistest väga harva esinevatest tõsistest kõrvaltoimetest.

 • Järsku tekkiv vilistav hingamine, valu rindkeres, hingeldus või hingamisraskus
 • Silmalaugude, näo või huulte turse
 • Keele ja kõriturse, mis põhjustab tõsist hingamis ja/või neelamisraskust
 • Rasked nahareaktsioonid, sh intensiivne nahalööve, nõgestõbi, naha punetus üle kogu keha, tugev sügelus, villide teke, naha koorumine ja turse, limaskestade põletik (StevensiJohnsoni sündroom) või muud allergilised reaktsioonid
 • Südamelihaseinfarkt, südame rütmihäired
 • Kõhunäärmepõletik, mis võib põhjustada tugevat kõhu ja seljavalu, millega kaasneb väga halb enesetunne

Samuti lõpetage Rosvaden’i kasutamine ja pidage kohe nõu oma arstiga, kui teil tekivad seletamatud lihasvalud, mis püsivad tavatult kaua. Nagu ka teiste statiinide puhul, on üksikutel inimestel tekkinud ebameeldivad kõrvaltoimed lihastes ning harva on need põhjustanud potentsiaalselt eluohtlikku lihaskahjustust ehk rabdomüolüüsi.

Kirjeldatud on järgmisi sageli esinevaid kõrvaltoimeid. Kui mõni neist põhjustab probleeme või kui need kestavad üle nädala, võtke ühendust oma arstiga.

ROSUVASTATIIN

Sage: võivad mõjutada kuni ühte inimest 10-st

 • Peavalu
 • Kõhuvalu
 • Kõhukinnisus
 • Iiveldus
 • Lihasvalu
 • Nõrkustunne
 • Pearinglus
 • Valgusisalduse vähene suurenemine uriinis – tavaliselt kaob see muutus iseenesest, ilma et oleks vaja katkestada Rosvaden’i tablettide võtmine.
 • Suhkurtõbi. Suhkurtõbi tekib suurema tõenäosusega juhul, kui teil on kõrge veresuhkur ja vererasvade tase, te olete ülekaaluline või teil on kõrge vererõhk. Arst jälgib teid selle ravimi võtmise ajal.

Aeg-ajalt: võivad mõjutada kuni ühte inimest 100-st

 • Lööve, sügelus või muud nahareaktsioonid.
 • Suurenenud valgusisaldus uriinis – tavaliselt kaob see muutus iseenesest, ilma et oleks vaja ravi Rosvaden’iga katkestada (ainult 5...20 mg annused).

Harv: võivad mõjutada kuni ühte inimest 1000-st

 • Raske allergiline reaktsioon, mille sümptomiteks on näo, huulte, keele ja/või kõriturse, neelamis ja hingamisraskus, tugev nahasügelus (koos tekkinud kupladega). Kui kahtlustate endal allergilist reaktsiooni, lõpetage Rosvaden’i võtmine ja pöörduge otsekohe arsti poole
 • Lihaskahjustus täiskasvanutel – ettevaatusabinõuna lõpetage Rosvaden’i võtmine ning pöörduge otsekohe oma arsti poole, kui teil tekivad ebatavalised lihasvalud, mis püsivad tavalisest kauem
 • Tugev kõhuvalu (kõhunäärmepõletik).
 • Maksaensüümide aktiivsuse tõus veres.
 • Vereliistakute arvu langus, mille tagajärjel suureneb risk veritsuse või verevalumite tekkeks (trombotsütopeenia).

Väga harv: võivad mõjutada kuni ühte inimest 10 000-st

 • Ikterus (naha ja silmavalgete kollasus)
 • Hepatiit (maksapõletik)
 • Vere jäljed uriinis
 • Närvikahjustus jalgades ja kätes (näiteks tuimus)
 • Liigesvalu
 • Mälukaotus
 • Günekomastia (rindade suurenemine meestel)

Teadmata: esinemissagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel

AMLODIPIIN

 • Kõhulahtisus (vedel väljaheide)
 • StevensiJohnsoni sündroom (raske villilise lööbe teke nahal, suus, silmade ja genitaalide piirkonnas)
 • Köha
 • Hingeldus
 • Ödeem (tursed)
 • Unehäired, sealhulgas unetus ja hirmuunenäod
 • Seksuaalfunktsiooni häired
 • Depressioon
 • Hingamisprobleemid, sh püsiv köha ja/või hingeldus või palavik
 • Kõõlusekahjustus
 • Püsiv lihasnõrkus

Väga sage: võivad mõjutada rohkem kui ühte inimest 10-st

 • Tursed (vedelikupeetus)

Sage: võivad mõjutada kuni ühte inimest 10-st

 • Peavalu, pearinglus, unisus (eriti ravi alguses)
 • Südamepekslemine (südamelöökide tajumine), õhetus
 • Kõhuvalu, iiveldus
 • Sooletegevuse muutused, kõhulahtisus, kõhukinnisus, seedehäired
 • Väsimus, nõrkus
 • Nägemishäired, kahelinägemine
 • Lihaskrambid
 • Pahkluude turse

Järgnevalt on loetletud muud kirjeldatud kõrvaltoimeid. Kui ükskõik milline kõrvaltoime muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida ei ole selles infolehes nimetatud, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Aeg-ajalt: võivad mõjutada kuni ühte inimest 100-st

 • Meeleolu muutused, ärevus, depressioon, unetus
 • Värisemine, maitsetundlikkuse muutused, minestus
 • Tuimus või surisemistunne jäsemetes; valuaistingu kadumine
 • Kumin kõrvus
 • Madal vererõhk
 • Ninalimaskesta põletikust (riniit) tingitud aevastamine/eritus ninast
 • Köha
 • Suukuivus, oksendamine
 • Juuste väljalangemine, liighigistamine, naha sügelus, punased laigud nahal, naha värvuse muutus
 • Urineerimishäired, suurenenud urineerimisvajadus öösiti, sagenenud urineerimine
 • Võimetus saavutada erektsiooni; ebamugavustunne rindade piirkonnas või rindade suurenemine meestel
 • Valu, halb enesetunne
 • Liiges või lihasvalu, seljavalu
 • Kehakaalu tõus või langus

Harv: võib mõjutada kuni ühte inimest 1000-st

 • Segasus

Väga harv: võivad mõjutada kuni ühte inimest 10 000-st

 • Valgete vereliblede arvu langus, vereliistakute arvu vähenemine, mille tagajärjel võivad kergesti tekkida verevalumid või verejooks (punaste vereliblede kahjustus)
 • Liiga kõrge veresuhkru tase (hüperglükeemia)
 • Närvikahjustus, mis võib põhjustada nõrkust, surisemistunnet või tuimust
 • Igemete turse
 • Maopõletik (gastriit)
 • Maksafunktsiooni häired, maksapõletik (hepatiit), naha kollasus (ikterus), maksaensüümide aktiivsuse suurenemine, mis võib mõjutada teatud testide tulemusi
 • Suurenenud lihaspinge
 • Veresoonte põletik, sageli koos nahalööbega
 • Valgustundlikkus
 • Häired, millega kaasnevad lihasjäikus, värisemine ja/või liikumishäired

Teadmata: esinemissagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel

 • Värisemine, jäik kehahoiak, maskitaoline nägu, aeglased liigutused ja jalgade lohistamine, ebastabiilne kõnnak

Kui ükskõik milline kõrvaltoime muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida ei ole selles infolehes nimetatud, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada

www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

Kuidas Rosvaden’i säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on pakendil pärast „EXP“. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Hoida originaalpakendis valguse ja niiskuse eest kaitstult.

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel temperatuuri eritingimusi.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

Pakendi sisu ja muu teave

Mida Rosvaden sisaldab

 • Toimeained on rosuvastatiin (rosuvastatiinkaltsiumina) ja amlodipiin (amlodipiinbesilaadina). 10 mg/5 mg: Üks õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 10 mg rosuvastatiini (rosuvastatiinkaltsiumina) ja 5 mg amlodipiini (amlodipiinbesilaadina).

10 mg/10 mg: Üks õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 10 mg rosuvastatiini (rosuvastatiinkaltsiumina) ja 10 mg amlodipiini (amlodipiinbesilaadina).

15 mg/5 mg: Üks õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 15 mg rosuvastatiini (rosuvastatiinkaltsiumina) ja 5 mg amlodipiini (amlodipiinbesilaadina).

15 mg/10 mg: Üks õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 15 mg rosuvastatiini (rosuvastatiinkaltsiumina) ja 10 mg amlodipiini (amlodipiinbesilaadina).

20 mg/5 mg: Üks õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 20 mg rosuvastatiini (rosuvastatiinkaltsiumina) ja 5 mg amlodipiini (amlodipiinbesilaadina).

20 mg/10 mg: Üks õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 20 mg rosuvastatiini (rosuvastatiinkaltsiumina) ja 10 mg amlodipiini (amlodipiinbesilaadina).

 • Teised koostisosad tableti sisus on mikrokristalliline tselluloos, veevaba laktoos, krospovidoon tüüp A, kolloidne veevaba ränidioksiid ja magneesiumstearaat.

Teised koostisosad tableti kattes (10 mg/5 mg) on polü(vinüül)alkohol, titaandioksiid (E171), makrogool 3350, talk ja kollane raudoksiid (E172).

Teised koostisosad tableti kattes (10 mg/10 mg) on polü(vinüül)alkohol, titaandioksiid (E171), makrogool 3350, talk, kollane raudoksiid (E172) ja punane raudoksiid (E172)

Teised koostisosad tableti kattes (15 mg/5 mg) on polü(vinüül)alkohol, titaandioksiid (E171), makrogool 3350, talk, kollane raudoksiid (E172), punane raudoksiid (E172) ja must raudoksiid (E172).

Teised koostisosad tableti kattes (15 mg/10 mg) on polü(vinüül)alkohol, titaandioksiid (E171), makrogool 3350, talk, kollane raudoksiid (E172), punane raudoksiid (E172) ja must raudoksiid (E172).

Teised koostisosad tableti kattes (20 mg/5 mg) on polü(vinüül)alkohol, titaandioksiid (E171), makrogool 3350, talk ja kollane raudoksiid (E172).

Teised koostisosad tableti kattes (20 mg/10 mg) on polü(vinüül)alkohol, titaandioksiid (E171), makrogool 3350 ja talk.

Kuidas Rosvaden välja näeb ja pakendi sisu

Rosvaden 10 mg/5 mg: kollakaspruunid, ümmargused, kergelt kaksikkumerad kaldservadega õhukese polümeerikattega tabletid, mille ühel küljel on märgistus „10-5“ ja mille läbimõõt on ligikaudu

8,6 mm.

Rosvaden 10 mg/10 mg: heleroosad, ümmargused, kergelt kaksikkumerad kaldservadega õhukese polümeerikattega tabletid, mille ühel küljel on märgistus „10-10“ ja mille läbimõõt on ligikaudu 11 mm.

Rosvaden 15 mg/5 mg: roosakaspruunid, ümmargused, kergelt kaksikkumerad kaldservadega õhukese polümeerikattega tabletid, mille ühel küljel on märgistus „15-5“ ja mille läbimõõt on ligikaudu

10 mm.

Rosvaden 15 mg/10 mg: kahvaturoosad, ümmargused, kergelt kaksikkumerad kaldservadega õhukese polümeerikattega tabletid, mille ühel küljel on märgistus „15-10“ ja mille läbimõõt on ligikaudu

10 mm.

Rosvaden 20 mg/5 mg: helekollased, ümmargused, kergelt kaksikkumerad kaldservadega õhukese polümeerikattega tabletid, mille ühel küljel on märgistus „20-5“ ja mille läbimõõt on ligikaudu 11 mm.

Rosvaden 20 mg/10 mg: valged, ümmargused, kergelt kaksikkumerad kaldservadega õhukese polümeerikattega tabletid, mille ühel küljel on märgistus „20-10“ ja mille läbimõõt on ligikaudu 11 mm.

Rosvaden’i karbis on 10, 28, 30, 56, 60, 90, 98, 100 õhukese polümeerikattega tabletti blistrites. Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja KRKA, d.d. Novo mesto Šmarješka cesta 6

8501 Novo mesto Sloveenia

Tootjad

KRKA, d.d. Novo mesto Šmarješka cesta 6

8501 Novo mesto Sloveenia

TAD Pharma GmbH

Heinz-Lohmann-Straße 5

27472 Cuxhaven

Saksamaa

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

KRKA, d.d., Novo Mesto Eesti filiaal Pärnu mnt 141

11314 Tallinn

Tel. 6671658

Infoleht on viimati uuendatud novembris 2016.