Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

Rabakir - caps 300mg n14; n28; n56; n84 - Pakendi infoleht

ATC Kood: N03AX16
Toimeaine: Pregabalin
Tootja: Gedeon Richter Plc.

Artikli sisukord

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Rabakir, 25 mg kõvakapslid

Rabakir, 50 mg kõvakapslid

Rabakir, 75 mg kõvakapslid

Rabakir, 100 mg kõvakapslid

Rabakir, 150 mg kõvakapslid

Rabakir, 200 mg kõvakapslid

Rabakir, 300 mg kõvakapslid

Pregabaliin

Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

-Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.

-Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

-Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.

-Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

1.Mis ravim on Rabakir ja milleks seda kasutatakse

2.Mida on vaja teada enne Rabakir´i võtmist

3.Kuidas Rabakir´i võtta

4.Võimalikud kõrvaltoimed

5.Kuidas Rabakir´i säilitada

6.Pakendi sisu ja muu teave

1.Mis ravim on Rabakir ja milleks seda kasutatakse

Rabakir kuulub ravimite rühma, mida kasutatakse epilepsia, neuropaatilise valu ja generaliseerunud ärevushäire raviks täiskasvanutel.

Perifeerne ja tsentraalne neuropaatiline valu: Rabakir´i kasutatakse närvikahjustustest tingitud pikaajalise valu raviks. Perifeerset neuropaatilist valu võivad põhjustada erinevad haigused nagu suhkurtõbi või herpes zoster (vöötohatis). Valuaistingut võidakse kirjeldada kui kuuma, põletavat, pulseerivat, torkavat, lõikavat, teravat, kramplikku, valutavat, torkivat, tuima või nõelte torkimist. Perifeerne ja tsentraalne neuropaatiline valu võib olla seotud ka meeleolu kõikumistega, unehäiretega, Kurnatusega (väsimusega) ja mõjutada nii füüsilist kui sotsiaalset funktsioneerimist ning üleüldist elukvaliteeti.

Epilepsia: Rabakir´i kasutatakse täiskasvanutel teatud epilepsia vormide (osalised ehk partsiaalsed krambid koos sekundaarse generaliseerumisega või ilma) raviks. Arst määrab teile Rabakir´i epilepsia raviks juhul, kui senise raviga ei õnnestu haigust kontrolli all hoida. Te peate Rabakir´i võtma lisaks senisele ravile. Rabakir ei ole ette nähtud kasutamiseks eraldi, vaid alati kombinatsioonis teiste epilepsiavastaste ravimitega.

Generaliseerunud ärevushäire: Rabakir´i kasutatakse generaliseerunud ärevushäire (GAD) raviks. Generaliseerunud ärevushäire sümptomiteks on pikaajaline liigne ärevus ja mure, mida on raske kontrolli alla saada. Generaliseerunud ärevushäire võib samuti põhjustada rahutust, piiripeal oleku või pingetunnet, kergesti väsimist (väsimus), keskendumisraskusi, ärritustunnet, lihaspinget või unehäireid. See erineb igapäevaelu stressist ja pingetest.

2. Mida on vaja teada enne Rabakir´i võtmist

Ärge võtke Rabakir´i:

kui olete pregabaliini või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Rabakir´i võtmist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

-Mõnedel Rabakir´i võtnud patsientidel on tekkinud allergilise reaktsiooni sümptomid. Need sümptomid võivad olla näopiirkonna, huulte, keele ja kõri turse ning laialdane nahalööve. Nimetatud sümptomite tekkimise korral peate kohe ühendust võtma oma arstiga.

-Rabakir´i on seostatud pearingluse ja unisusega, mis võib suurendada juhuslike vigastuste (kukkumiste) sagedust eakatel patsientidel. Seetõttu tuleb olla ettevaatlik kuni harjute ravimi võimalike toimetega.

-Rabakir võib põhjustada nägemise hägustumist või nägemiskaotust või teisi nägemise muutusi, millest paljud on ajutised. Ükskõik milliste muutuste ilmnemisel teie nägemises peate otsekohe ühendust võtma oma arstiga.

-Mõnedel suhkurtõvega patsientidel, kes võtavad pregabaliinravi ajal kaalus juurde, võib olla vajalik muuta diabeedivastaste ravimite annuseid.

-Teatud kõrvaltoimed, näiteks unisus, võivad esineda sagedamini, sest seljaaju vigastusega patsiendid võivad kasutada valu või spastilisuse raviks muid ravimeid, millel on pregabaliinile sarnased kõrvaltoimed. Nende kõrvaltoimete raskusaste võib koos kasutamisel süveneda.

-On teatatud südame puudulikkuse juhtudest mõnedel patsientidel Rabakir´i võtmise ajal; need patsiendid olid enamasti eakad ning südameprobleemidega. Enne ravimi võtmist teavitage oma raviarsti kui olete põdenud või põete mõnda südamehaigust.

-On teatatud neerupuudulikkuse tekkest mõnedel patsientidel Rabakir´i võtmise ajal. Teavitage oma raviarsti kui te märkate ravimi võtmise ajal urineerimise vähenemist, sest ravimi võtmise lõpetamine võib seda parandada.

-Väiksel hulgal inimestest, keda on ravitud antiepileptikumidega nagu pregabaliin, on esinenud enda vigastamise või enesetapumõtteid. Kui teil tekkivad sellised mõtted, siis võtke

otsekohe ühendust oma arstiga.

-Kui Rabakir´i võetakse koos teiste kõhukinnisust põhjustavate ravimitega (mõned teatud tüüpi valuvaigistid), võivad esineda seedetrakti probleemid (nt kõhukinnisus, blokeeritud või halvatud sooled). Rääkige oma arstile, kui teil tekib kõhukinnisus, eriti kui teil on kalduvus sellele probleemile.

-Teavitage oma arsti enne selle ravimi võtmise alustamist, kui teil on esinenud alkoholismi

või mistahes ravimi kuritarvitamist või ravimsõltuvust. Ärge võtke seda ravimit rohkem, kui arst on teile määranud.

-Rabakir´i võtmise ajal või kohe pärast selle kasutamise lõpetamist on teatatud krampide esinemisest. Võtke kiiresti ühendust oma arstiga, kui teil tekivad krambid.

-Mõnedel Rabakir´i võtnud patsientidel on täheldatud ajufunktsiooni halvenemist (entsefalopaatia), kui neil on kaasuvana esinenud teatud haigusseisundid. Öelge oma arstile, kui teil on esinenud mõni tõsine haigus, sealhulgas maksa-või neeruhaigus.

Lapsed ja noorukid

Pregabaliini ohutus ja efektiivsus lastel ja noorukitel (vanus alla 18 aasta) ei ole tõestatud ja seetõttu ei tohi pregabaliini selles vanuserühmas kasutada.

Muud ravimid ja Rabakir

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate või olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes muid ravimeid.

Rabakir ja teatud teised ravimid võivad üksteist mõjutada (koostoimed). Kasutamisel koos teatud teiste ravimitega võib Rabakir võimendada nende ravimite kõrvaltoimeid, sealhulgas hingamispuudulikkuse ja kooma teket. Pearinglus, unisus ja kontsentratsioonivõime langus võivad süveneda, kui Rabakir´i võetakse koos ravimitega, mis sisaldavad järgmisi aineid:

Oksükodoon - (kasutatakse valuvaigistina)

Lorasepaam - (kasutatakse ärevuse raviks)

Alkohol.

Rabakir´i võib võtta koos suukaudsete rasestumisvastaste ainetega.

Rabakir koos toidu, joogi ja alkoholiga

Rabakir kapsleid võib võtta koos toiduga või ilma.

Rabakir-ravi ajal ei soovitata tarvitada alkoholi.

Rasedus ja imetamine

Rabakir´i ei tohi kasutada raseduse ja rinnaga toitmise ajal, välja arvatud juhul, kui arst on teisiti määranud. Fertiilses eas naised peavad kasutama tõhusaid rasestumisvastaseid vahendeid. Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Rabakir võib tekitada pearinglust, unisust ja kontsentratsioonivõime langust. Ravi ajal Rabakir’iga ärge juhtige autot, hoiduge masinate või mehhanismide käsitsemisest ja muudest võimalikult ohtlikest tegevustest kuni teate, kas ravim mõjutab teie võimet nimetatud tegevustega tegeleda.

Rabakir sisaldab laktoosmonohüdraati ja päikeseloojangukollast (E110)

Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud tüüpi suhkruid, pidage enne ravimi kasutamist nõu oma arstiga.

Rabakir 25 mg, 50 mg, 100 mg ja 200 mg kõvakapslid sisaldavad päikeseloojangukollast FCF- FD&C kollast 6 (E110). Päikeseloojangukollane võib põhjustada allergilisi reaktsioone.

3.Kuidas Rabakir´i võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Arst määrab teile sobiva annuse.

Rabakir on ainult suukaudseks manustamiseks.

Perifeerne ja tsentraalne neuropaatiline valu, epilepsia või generaliseerunud ärevushäire:

-Võtke nii palju kapsleid, kui arst määras.

-Teie seisundi kohaselt teile määratud annus on tavaliselt vahemikus 150 mg kuni 600 mg ööpäevas.

-Teie arst ütleb teile, kas peate Rabakir´i võtma kas kaks või kolm korda päevas. Kui võtate Rabakir´i kaks korda, tuleb võtta määratud annus hommikul ja õhtul, iga päev ligikaudu samadel kellaaegadel. Kui võtate Rabakir´i kolm korda päevas, tuleb võtta määratud annus hommikul, pärast lõunat ja õhtul, iga päev ligikaudu samadel kellaaegadel.

Kui teile tundub, et Rabakir´i toime on kas liiga tugev või liiga nõrk, informeerige oma arsti või apteekrit.

Kui te olete eakas patsient (üle 65 aasta vana), võite võtta Rabakir´i tavalistes annustes välja arvatud juhul kui teil on probleeme neerudega.

Arst võib määrata teistsuguse annustamisskeemi ja/või annuse, kui teil on probleeme neerudega.

Neelake kapsel koos veega tervelt alla.

Jätkake Rabakir´i võtmist niikaua, kuni arst käsib teil lõpetada.

Kui te võtate Rabakir´i rohkem kui ette nähtud

Võtke viivitamatult ühendust arstiga või minge lähima haigla erakorralise meditsiini osakonda. Võtke karp või pudel Rabakir´i kapslitega endaga kaasa. Kui te olete võtnud Rabakir´i rohkem kui ette nähtud, võite tunda end unisena, segasena, erutatuna või rahutuna.

Kui te unustate Rabakir´i võtta

On tähtis, et võtaksite Rabakir´i kapsleid korrapäraselt iga päev samadel kellaaegadel. Kui unustate ühe annuse võtmata, võtke kapsel niipea, kui see teile meenub, välja arvatud juhul, kui on aeg juba järgmise annuse jaoks. Sel juhul võtke järgmine annus sel ajal, nagu pidite. Ärge võtke kahekordset annust, kui ravim jäi eelmisel korral võtmata.

Kui lõpetate Rabakir´i võtmise

Ärge lõpetage Rabakir´i kasutamist, kui teie arst ei ole käskinud seda teha. Kui ravi lõpetatakse, tuleb seda teha järk-järgult, minimaalselt ühe nädala jooksul.

Peate teadma, et pärast pika-ja lühiajalise Rabakir-ravi lõpetamist võivad teil esineda teatud kõrvaltoimed. Nende hulka kuuluvad magamisraskused, peavalu, iiveldus, ärevustunne, kõhulahtisus, gripilaadsed sümptomid, krambid, närvilisus, depressioon, valu, higistamine ja pearinglus. Need sümptomid võivad esineda sagedamini või raskemal kujul siis, kui olete võtnud Rabakir´i pikema aja vältel.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4.Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Väga sage: kõrvaltoimed, mis võivad esineda rohkem kui ühel inimesel 10-st, on loetletud allpool:

Pearinglus, unisus, peavalu

Sage: kõrvaltoimed, mis võivad esineda rohkem kui ühel inimesel 100-st, on loetletud allpool:

-Söögiisu suurenemine

-Ülev meeleolu, segasus, desorientatsioon, seksuaalse huvi langus, ärrituvus

-Tähelepanuhäired, kohmakus, mälu halvenemine, mälu kaotus, treemor, kõnehäired, torkimistunne, tuimus, sedatsioon, tardumus, unetus, väsimus, ebanormaalne tunne

-Hägune nägemine, kahelinägemine

-Peapööritus (vertiigo), tasakaaluhäired, kukkumine

-Suukuivus, kõhukinnisus, oksendamine, kõhupuhitus, kõhulahtisus, iiveldus, turses kõht

-Erektsioonihäired

-Tursed, sealhulgas jäsemete tursed

-Joobetunne, ebanormaalne kõnnak

-Kehakaalu suurenemine

-Lihaskrambid, liigeste valu, seljavalu, jäsemete valu

-Kurgu valulikkus

-

Aeg-ajalt: kõrvaltoimed, mis võivad esineda rohkem kui ühel inimesel 1000-st, on loetletud allpool:

-Isutus, kehakaalu vähenemine, madal veresuhkru sisaldus, kõrge veresuhkru sisaldus

-Iseenese tunnetuse muutused, rahutus, depressioon, agiteeritus, meeleolu kõikumised, raskused sõnade leidmisel, hallutsinatsioonid, ebanormaalsed unenäod, paanikahood, apaatia, agressiivsus, meeleolu tõus, vaimsed häired, mõtlemisraskused, seksuaalse huvi tõus, seksuaalprobleemid, sealhulgas võimetus saavutada orgasmi ja hiline seemnepurse

-Nägemise muutused, silmade ebanormaalne liikumine, nägemise muutused, sealhulgas nägemisvälja kitsenemine, valgussähvatused, tõmblused, reflekside langus, suurenenud aktiivsus, pearinglus seistes, tundlik nahk, maitsetundlikkuse vähenemine, põletustunne, treemor liigutamisel, teadvuse hägunemine, teadvuse kadu, minestamine, suurenenud müratundlikkus, halb enesetunne

-Silmade kuivus, silmade turse, silmade valu, silmade nõrkus, vesised silmad, silmade ärritus

-Südame rütmihäired, pulsisageduse tõus, madal vererõhk, kõrge vererõhk, südamerütmi muutused, südamepuudulikkus

-Nahaõhetus, kuumahood

-Hingamisraskused, ninakuivus, kinnine nina

-Suurenenud süljeeritus, kõrvetised, suuümbruse tuimus

-Higistamine, nahalööve, külmavärinad, palavik

-Lihastõmblused, liigeste turse, lihasjäikus, valu, kaasaarvatud lihasvalu, kaela valu

-Rindade valulikkus

-Urineerimisraskused või valulik urineerimine, kusepidamatus

-Nõrkus, janu, pitsitustunne rinnus

-Muutused vere-ja maksaanalüüsides (kreatiinfosfokinaasi, alaniini aminotransferaasi, aspartaataminotransferaasi aktiivsuse suurenemine ja trombotsüütide arvu vähenemine, neutropeenia, kreatiniinisisalduse suurenemine, kaaliumisisalduse vähenemine)

-Ülitundlikkus, näo turse, nahasügelus, nõgeslööve, nohu, ninaverejooks, köha, norskamine

-Valulikud menstruatsioonid

-Käte ja jalgade külmus

Harv: kõrvaltoimed, mis võivad esineda vähem kui ühel inimesel 1000-st, on loetletud allpool:

-Lõhnatundlikkuse muutused, lainetav nägemine, sügavuse tajumise muutus, nägemise eredus, nägemise kaotus

-Pupillide laienemine, kõõrdsilmsus

-Külm higi, pitsitustunne kurgus, keele turse

-Kõhunäärme põletik

-Neelamisraskus

-Aeglased või piiratud liigutused

-Raskused õigesti kirjutamisega

-Vedeliku hulga suurenemine kõhuõõnes

-Vedelik kopsudes

-Krambid

-Südame rütmihäireid kajastavad muutused elektrokardiograafias (EKG)

-Lihaskahjustus

-Eritis rindadest, rindade ebaloomulik suurenemine, rindade suurenemine meestel

-Ebaregulaarsed menstruatsioonid

-Neerupuudulikkus, uriinikoguse vähenemine, uriinipeetus

-Vere valgeliblede arvu vähenemine

-Kohatu käitumine

-Allergilised reaktsioonid, näiteks hingamisraskused, silma sarvkesta põletik (keratiit) ja ja tõsine nahareaktsioon, mida iseloomustavad lööve, villid, kestendav nahk ja valu

Kui teil tekib näo või keele turse või teie nahk muutub punaseks ja tekivad villid või hakkab kestendama, pöörduge otsekohe arsti poole.

Teatud kõrvaltoimed, näiteks unisus, võivad esineda sagedamini, sest seljaaju vigastusega patsiendid võivad kasutada valu või spastilisuse raviks muid ravimeid, millel on pregabaliinile sarnased kõrvaltoimed. Nende kõrvaltoimete raskusaste võib koos tarvitamisel süveneda.

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5.Kuidas Rabakir’i säilitada

RABAKIR_31388_PIL_313886x1

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6.Pakendi sisu ja muu teave

Mida Rabakir sisaldab

Toimeaine on pregabaliin. Üks kõvakapsel sisaldab 25 mg, 50 mg, 75 mg, 100 mg, 150 mg, 200 g või 300 mg pregabaliini.

Abiained on: laktoosmonohüdraat, eelželatiniseeritud maisitärklis, talk. Kapsli kest sisaldab želatiini, titaandioksiidi (E171), kinoliinkollast (E104), päikeseloojangukollast FCF-FD&C kollane 6 (E110), kollast raudoksiidi (E172), punast raudoksiidi (E172) ja musta raudoksiidi (E172) vastavalt järgmisele tabelile:

Kapsli kestade koostis

želatiin

25 mg, 50 mg, 75 mg, 100 mg, 150 mg, 200 mg

ja 300 mg kõvakapslid

 

 

 

titaandioksiid (E171)

25 mg, 50 mg, 75 mg, 100 mg, 150 mg ja 200 mg

kõvakapslid

 

 

 

kinoliinkollane (E104)

25 mg, 50 mg, 100 mg ja 200 mg kõvakapslid

 

 

päikeseloojangukollane FCF-FD&C kollane 6

25 mg, 50 mg, 100 mg ja 200 mg kõvakapslid

(E110)

 

 

 

kollane raudoksiid (E172)

50 mg, 75 mg, 100 mg ja 150 mg kõvakapslid

 

 

punane raudoksiid (E172)

50 mg, 75 mg, 100 mg, 150 mg, 200 mg ja 300

mg kõvakapslid

 

 

 

must raudoksiid (E172)

50 mg, 75 mg, 100 mg, 150 mg, 200 mg ja 300

mg kõvakapslid

 

 

 

Kuidas Rabakir välja näeb ja pakendi sisu

25 mg kõvakapslid

Rabakir 25 mg kõvakapslid on ilma märgistuseta kollase kapslikaane ja

kollase kapslikehaga. Kapsli suurus4.

 

 

 

50 mg kõvakapslid

Rabakir 50 mg kõvakapslid on ilma märgistuseta helepruuni kapslikaane ja

kollase kapslikehaga. Kapsli suurus 3.

 

 

 

75 mg kõvakapslid

Rabakir 75 mg kõvakapslid on ilma märgistuseta helepruuni kapslikaane ja

helepruuni kapslikehaga. Kapsli suurus 4.

 

 

 

100 mg kõvakapslid

Rabakir 100 mg kõvakapslid on ilma märgistuseta pruuni kapslikaane ja

kollase kapslikehaga. Kapsli suurus 3.

 

 

 

150 mg kõvakapslid

Rabakir 100 mg kõvakapslid on ilma märgistuseta pruuni kapslikaane ja

pruuni kapslikehaga. Kapsli suurus 2.

 

 

 

200 mg kõvakapslid

Rabakir 200 mg kõvakapslid on ilma märgistuseta tumepruuni kapslikaane

ja kollase kapslikehaga. Kapsli suurus 1.

 

 

 

300 mg kõvakapslid

Rabakir 300 mg kõvakapslid on ilma märgistuseta tumepruuni kapslikaane

ja pruuni kapslikehaga. Kapsli suurus 0.

 

 

 

Rabakir 25, 50, 75, 100, 150, 200 ja 300 mg kõvakapslid on pakendatud läbipaistvatesse PVC-Alu blistritesse.

Rabakir on saadaval neljas pakendi suuruses, pakend on PVC-st blistris, millel on alumiiniumist tagaosa: 14 kapslit sisaldav pakend, mis sisaldab 1 blisterriba, 28 kapslit sisaldav pakend, mis sisaldab 2 blisterriba, 56 kapslit sisaldav pakend, mis sisaldab 4 blisterriba, 84 kapslit sisaldav pakend, mis sisaldab 6 blisterriba.

Blistrid on pakendatud pappkarpi, mis sisaldab pakendi infolehte.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja

Gedeon Richter Plc. Gyömrői út 19-21 1103 Budapest Ungari

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole: Richter Gedeon Eesti filiaal

Adamsoni 2

Tallinn 10137

Tel.: 608 5301

Infoleht on viimati uuendatud oktoobris 2015.