Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

Rabakir - caps 300mg n14; n28; n56; n84

ATC Kood: N03AX16
Toimeaine: Pregabalin
Tootja: Gedeon Richter Plc.

Artikli sisukord

RABAKIR
caps 300mg N14; N28; N56; N84


Pakendi infoleht: teave kasutajale

Rabakir, 25 mg kõvakapslid

Rabakir, 50 mg kõvakapslid

Rabakir, 75 mg kõvakapslid

Rabakir, 100 mg kõvakapslid

Rabakir, 150 mg kõvakapslid

Rabakir, 200 mg kõvakapslid

Rabakir, 300 mg kõvakapslid

Pregabaliin

Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

-Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.

-Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

-Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.

-Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

1.Mis ravim on Rabakir ja milleks seda kasutatakse

2.Mida on vaja teada enne Rabakir´i võtmist

3.Kuidas Rabakir´i võtta

4.Võimalikud kõrvaltoimed

5.Kuidas Rabakir´i säilitada

6.Pakendi sisu ja muu teave

1.Mis ravim on Rabakir ja milleks seda kasutatakse

Rabakir kuulub ravimite rühma, mida kasutatakse epilepsia, neuropaatilise valu ja generaliseerunud ärevushäire raviks täiskasvanutel.

Perifeerne ja tsentraalne neuropaatiline valu: Rabakir´i kasutatakse närvikahjustustest tingitud pikaajalise valu raviks. Perifeerset neuropaatilist valu võivad põhjustada erinevad haigused nagu suhkurtõbi või herpes zoster (vöötohatis). Valuaistingut võidakse kirjeldada kui kuuma, põletavat, pulseerivat, torkavat, lõikavat, teravat, kramplikku, valutavat, torkivat, tuima või nõelte torkimist. Perifeerne ja tsentraalne neuropaatiline valu võib olla seotud ka meeleolu kõikumistega, unehäiretega, Kurnatusega (väsimusega) ja mõjutada nii füüsilist kui sotsiaalset funktsioneerimist ning üleüldist elukvaliteeti.

Epilepsia: Rabakir´i kasutatakse täiskasvanutel teatud epilepsia vormide (osalised ehk partsiaalsed krambid koos sekundaarse generaliseerumisega või ilma) raviks. Arst määrab teile Rabakir´i epilepsia raviks juhul, kui senise raviga ei õnnestu haigust kontrolli all hoida. Te peate Rabakir´i võtma lisaks senisele ravile. Rabakir ei ole ette nähtud kasutamiseks eraldi, vaid alati kombinatsioonis teiste epilepsiavastaste ravimitega.

Generaliseerunud ärevushäire: Rabakir´i kasutatakse generaliseerunud ärevushäire (GAD) raviks. Generaliseerunud ärevushäire sümptomiteks on pikaajaline liigne ärevus ja mure, mida on raske kontrolli alla saada. Generaliseerunud ärevushäire võib samuti põhjustada rahutust, piiripeal oleku või pingetunnet, kergesti väsimist (väsimus), keskendumisraskusi, ärritustunnet, lihaspinget või unehäireid. See erineb igapäevaelu stressist ja pingetest.

2. Mida on vaja teada enne Rabakir´i võtmist

Ärge võtke Rabakir´i:

kui olete pregabaliini või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Rabakir´i võtmist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

-Mõnedel Rabakir´i võtnud patsientidel on tekkinud allergilise reaktsiooni sümptomid. Need sümptomid võivad olla näopiirkonna, huulte, keele ja kõri turse ning laialdane nahalööve. Nimetatud sümptomite tekkimise korral peate kohe ühendust võtma oma arstiga.

-Rabakir´i on seostatud pearingluse ja unisusega, mis võib suurendada juhuslike vigastuste (kukkumiste) sagedust eakatel patsientidel. Seetõttu tuleb olla ettevaatlik kuni harjute ravimi võimalike toimetega.

-Rabakir võib põhjustada nägemise hägustumist või nägemiskaotust või teisi nägemise muutusi, millest paljud on ajutised. Ükskõik milliste muutuste ilmnemisel teie nägemises peate otsekohe ühendust võtma oma arstiga.

-Mõnedel suhkurtõvega patsientidel, kes võtavad pregabaliinravi ajal kaalus juurde, võib olla vajalik muuta diabeedivastaste ravimite annuseid.

-Teatud kõrvaltoimed, näiteks unisus, võivad esineda sagedamini, sest seljaaju vigastusega patsiendid võivad kasutada valu või spastilisuse raviks muid ravimeid, millel on pregabaliinile sarnased kõrvaltoimed. Nende kõrvaltoimete raskusaste võib koos kasutamisel süveneda.

-On teatatud südame puudulikkuse juhtudest mõnedel patsientidel Rabakir´i võtmise ajal; need patsiendid olid enamasti eakad ning südameprobleemidega. Enne ravimi võtmist teavitage oma raviarsti kui olete põdenud või põete mõnda südamehaigust.

-On teatatud neerupuudulikkuse tekkest mõnedel patsientidel Rabakir´i võtmise ajal. Teavitage oma raviarsti kui te märkate ravimi võtmise ajal urineerimise vähenemist, sest ravimi võtmise lõpetamine võib seda parandada.

-Väiksel hulgal inimestest, keda on ravitud antiepileptikumidega nagu pregabaliin, on esinenud enda vigastamise või enesetapumõtteid. Kui teil tekkivad sellised mõtted, siis võtke

otsekohe ühendust oma arstiga.

-Kui Rabakir´i võetakse koos teiste kõhukinnisust põhjustavate ravimitega (mõned teatud tüüpi valuvaigistid), võivad esineda seedetrakti probleemid (nt kõhukinnisus, blokeeritud või halvatud sooled). Rääkige oma arstile, kui teil tekib kõhukinnisus, eriti kui teil on kalduvus sellele probleemile.

-Teavitage oma arsti enne selle ravimi võtmise alustamist, kui teil on esinenud alkoholismi

või mistahes ravimi kuritarvitamist või ravimsõltuvust. Ärge võtke seda ravimit rohkem, kui arst on teile määranud.

-Rabakir´i võtmise ajal või kohe pärast selle kasutamise lõpetamist on teatatud krampide esinemisest. Võtke kiiresti ühendust oma arstiga, kui teil tekivad krambid.

-Mõnedel Rabakir´i võtnud patsientidel on täheldatud ajufunktsiooni halvenemist (entsefalopaatia), kui neil on kaasuvana esinenud teatud haigusseisundid. Öelge oma arstile, kui teil on esinenud mõni tõsine haigus, sealhulgas maksa-või neeruhaigus.

Lapsed ja noorukid

Pregabaliini ohutus ja efektiivsus lastel ja noorukitel (vanus alla 18 aasta) ei ole tõestatud ja seetõttu ei tohi pregabaliini selles vanuserühmas kasutada.

Muud ravimid ja Rabakir

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate või olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes muid ravimeid.

Rabakir ja teatud teised ravimid võivad üksteist mõjutada (koostoimed). Kasutamisel koos teatud teiste ravimitega võib Rabakir võimendada nende ravimite kõrvaltoimeid, sealhulgas hingamispuudulikkuse ja kooma teket. Pearinglus, unisus ja kontsentratsioonivõime langus võivad süveneda, kui Rabakir´i võetakse koos ravimitega, mis sisaldavad järgmisi aineid:

Oksükodoon - (kasutatakse valuvaigistina)

Lorasepaam - (kasutatakse ärevuse raviks)

Alkohol.

Rabakir´i võib võtta koos suukaudsete rasestumisvastaste ainetega.

Rabakir koos toidu, joogi ja alkoholiga

Rabakir kapsleid võib võtta koos toiduga või ilma.

Rabakir-ravi ajal ei soovitata tarvitada alkoholi.

Rasedus ja imetamine

Rabakir´i ei tohi kasutada raseduse ja rinnaga toitmise ajal, välja arvatud juhul, kui arst on teisiti määranud. Fertiilses eas naised peavad kasutama tõhusaid rasestumisvastaseid vahendeid. Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Rabakir võib tekitada pearinglust, unisust ja kontsentratsioonivõime langust. Ravi ajal Rabakir’iga ärge juhtige autot, hoiduge masinate või mehhanismide käsitsemisest ja muudest võimalikult ohtlikest tegevustest kuni teate, kas ravim mõjutab teie võimet nimetatud tegevustega tegeleda.

Rabakir sisaldab laktoosmonohüdraati ja päikeseloojangukollast (E110)

Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud tüüpi suhkruid, pidage enne ravimi kasutamist nõu oma arstiga.

Rabakir 25 mg, 50 mg, 100 mg ja 200 mg kõvakapslid sisaldavad päikeseloojangukollast FCF- FD&C kollast 6 (E110). Päikeseloojangukollane võib põhjustada allergilisi reaktsioone.

3.Kuidas Rabakir´i võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Arst määrab teile sobiva annuse.

Rabakir on ainult suukaudseks manustamiseks.

Perifeerne ja tsentraalne neuropaatiline valu, epilepsia või generaliseerunud ärevushäire:

-Võtke nii palju kapsleid, kui arst määras.

-Teie seisundi kohaselt teile määratud annus on tavaliselt vahemikus 150 mg kuni 600 mg ööpäevas.

-Teie arst ütleb teile, kas peate Rabakir´i võtma kas kaks või kolm korda päevas. Kui võtate Rabakir´i kaks korda, tuleb võtta määratud annus hommikul ja õhtul, iga päev ligikaudu samadel kellaaegadel. Kui võtate Rabakir´i kolm korda päevas, tuleb võtta määratud annus hommikul, pärast lõunat ja õhtul, iga päev ligikaudu samadel kellaaegadel.

Kui teile tundub, et Rabakir´i toime on kas liiga tugev või liiga nõrk, informeerige oma arsti või apteekrit.

Kui te olete eakas patsient (üle 65 aasta vana), võite võtta Rabakir´i tavalistes annustes välja arvatud juhul kui teil on probleeme neerudega.

Arst võib määrata teistsuguse annustamisskeemi ja/või annuse, kui teil on probleeme neerudega.

Neelake kapsel koos veega tervelt alla.

Jätkake Rabakir´i võtmist niikaua, kuni arst käsib teil lõpetada.

Kui te võtate Rabakir´i rohkem kui ette nähtud

Võtke viivitamatult ühendust arstiga või minge lähima haigla erakorralise meditsiini osakonda. Võtke karp või pudel Rabakir´i kapslitega endaga kaasa. Kui te olete võtnud Rabakir´i rohkem kui ette nähtud, võite tunda end unisena, segasena, erutatuna või rahutuna.

Kui te unustate Rabakir´i võtta

On tähtis, et võtaksite Rabakir´i kapsleid korrapäraselt iga päev samadel kellaaegadel. Kui unustate ühe annuse võtmata, võtke kapsel niipea, kui see teile meenub, välja arvatud juhul, kui on aeg juba järgmise annuse jaoks. Sel juhul võtke järgmine annus sel ajal, nagu pidite. Ärge võtke kahekordset annust, kui ravim jäi eelmisel korral võtmata.

Kui lõpetate Rabakir´i võtmise

Ärge lõpetage Rabakir´i kasutamist, kui teie arst ei ole käskinud seda teha. Kui ravi lõpetatakse, tuleb seda teha järk-järgult, minimaalselt ühe nädala jooksul.

Peate teadma, et pärast pika-ja lühiajalise Rabakir-ravi lõpetamist võivad teil esineda teatud kõrvaltoimed. Nende hulka kuuluvad magamisraskused, peavalu, iiveldus, ärevustunne, kõhulahtisus, gripilaadsed sümptomid, krambid, närvilisus, depressioon, valu, higistamine ja pearinglus. Need sümptomid võivad esineda sagedamini või raskemal kujul siis, kui olete võtnud Rabakir´i pikema aja vältel.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4.Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Väga sage: kõrvaltoimed, mis võivad esineda rohkem kui ühel inimesel 10-st, on loetletud allpool:

Pearinglus, unisus, peavalu

Sage: kõrvaltoimed, mis võivad esineda rohkem kui ühel inimesel 100-st, on loetletud allpool:

-Söögiisu suurenemine

-Ülev meeleolu, segasus, desorientatsioon, seksuaalse huvi langus, ärrituvus

-Tähelepanuhäired, kohmakus, mälu halvenemine, mälu kaotus, treemor, kõnehäired, torkimistunne, tuimus, sedatsioon, tardumus, unetus, väsimus, ebanormaalne tunne

-Hägune nägemine, kahelinägemine

-Peapööritus (vertiigo), tasakaaluhäired, kukkumine

-Suukuivus, kõhukinnisus, oksendamine, kõhupuhitus, kõhulahtisus, iiveldus, turses kõht

-Erektsioonihäired

-Tursed, sealhulgas jäsemete tursed

-Joobetunne, ebanormaalne kõnnak

-Kehakaalu suurenemine

-Lihaskrambid, liigeste valu, seljavalu, jäsemete valu

-Kurgu valulikkus

-

Aeg-ajalt: kõrvaltoimed, mis võivad esineda rohkem kui ühel inimesel 1000-st, on loetletud allpool:

-Isutus, kehakaalu vähenemine, madal veresuhkru sisaldus, kõrge veresuhkru sisaldus

-Iseenese tunnetuse muutused, rahutus, depressioon, agiteeritus, meeleolu kõikumised, raskused sõnade leidmisel, hallutsinatsioonid, ebanormaalsed unenäod, paanikahood, apaatia, agressiivsus, meeleolu tõus, vaimsed häired, mõtlemisraskused, seksuaalse huvi tõus, seksuaalprobleemid, sealhulgas võimetus saavutada orgasmi ja hiline seemnepurse

-Nägemise muutused, silmade ebanormaalne liikumine, nägemise muutused, sealhulgas nägemisvälja kitsenemine, valgussähvatused, tõmblused, reflekside langus, suurenenud aktiivsus, pearinglus seistes, tundlik nahk, maitsetundlikkuse vähenemine, põletustunne, treemor liigutamisel, teadvuse hägunemine, teadvuse kadu, minestamine, suurenenud müratundlikkus, halb enesetunne

-Silmade kuivus, silmade turse, silmade valu, silmade nõrkus, vesised silmad, silmade ärritus

-Südame rütmihäired, pulsisageduse tõus, madal vererõhk, kõrge vererõhk, südamerütmi muutused, südamepuudulikkus

-Nahaõhetus, kuumahood

-Hingamisraskused, ninakuivus, kinnine nina

-Suurenenud süljeeritus, kõrvetised, suuümbruse tuimus

-Higistamine, nahalööve, külmavärinad, palavik

-Lihastõmblused, liigeste turse, lihasjäikus, valu, kaasaarvatud lihasvalu, kaela valu

-Rindade valulikkus

-Urineerimisraskused või valulik urineerimine, kusepidamatus

-Nõrkus, janu, pitsitustunne rinnus

-Muutused vere-ja maksaanalüüsides (kreatiinfosfokinaasi, alaniini aminotransferaasi, aspartaataminotransferaasi aktiivsuse suurenemine ja trombotsüütide arvu vähenemine, neutropeenia, kreatiniinisisalduse suurenemine, kaaliumisisalduse vähenemine)

-Ülitundlikkus, näo turse, nahasügelus, nõgeslööve, nohu, ninaverejooks, köha, norskamine

-Valulikud menstruatsioonid

-Käte ja jalgade külmus

Harv: kõrvaltoimed, mis võivad esineda vähem kui ühel inimesel 1000-st, on loetletud allpool:

-Lõhnatundlikkuse muutused, lainetav nägemine, sügavuse tajumise muutus, nägemise eredus, nägemise kaotus

-Pupillide laienemine, kõõrdsilmsus

-Külm higi, pitsitustunne kurgus, keele turse

-Kõhunäärme põletik

-Neelamisraskus

-Aeglased või piiratud liigutused

-Raskused õigesti kirjutamisega

-Vedeliku hulga suurenemine kõhuõõnes

-Vedelik kopsudes

-Krambid

-Südame rütmihäireid kajastavad muutused elektrokardiograafias (EKG)

-Lihaskahjustus

-Eritis rindadest, rindade ebaloomulik suurenemine, rindade suurenemine meestel

-Ebaregulaarsed menstruatsioonid

-Neerupuudulikkus, uriinikoguse vähenemine, uriinipeetus

-Vere valgeliblede arvu vähenemine

-Kohatu käitumine

-Allergilised reaktsioonid, näiteks hingamisraskused, silma sarvkesta põletik (keratiit) ja ja tõsine nahareaktsioon, mida iseloomustavad lööve, villid, kestendav nahk ja valu

Kui teil tekib näo või keele turse või teie nahk muutub punaseks ja tekivad villid või hakkab kestendama, pöörduge otsekohe arsti poole.

Teatud kõrvaltoimed, näiteks unisus, võivad esineda sagedamini, sest seljaaju vigastusega patsiendid võivad kasutada valu või spastilisuse raviks muid ravimeid, millel on pregabaliinile sarnased kõrvaltoimed. Nende kõrvaltoimete raskusaste võib koos tarvitamisel süveneda.

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5.Kuidas Rabakir’i säilitada

RABAKIR_31388_PIL_313886x1

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6.Pakendi sisu ja muu teave

Mida Rabakir sisaldab

Toimeaine on pregabaliin. Üks kõvakapsel sisaldab 25 mg, 50 mg, 75 mg, 100 mg, 150 mg, 200 g või 300 mg pregabaliini.

Abiained on: laktoosmonohüdraat, eelželatiniseeritud maisitärklis, talk. Kapsli kest sisaldab želatiini, titaandioksiidi (E171), kinoliinkollast (E104), päikeseloojangukollast FCF-FD&C kollane 6 (E110), kollast raudoksiidi (E172), punast raudoksiidi (E172) ja musta raudoksiidi (E172) vastavalt järgmisele tabelile:

Kapsli kestade koostis

želatiin

25 mg, 50 mg, 75 mg, 100 mg, 150 mg, 200 mg

ja 300 mg kõvakapslid

 

 

 

titaandioksiid (E171)

25 mg, 50 mg, 75 mg, 100 mg, 150 mg ja 200 mg

kõvakapslid

 

 

 

kinoliinkollane (E104)

25 mg, 50 mg, 100 mg ja 200 mg kõvakapslid

 

 

päikeseloojangukollane FCF-FD&C kollane 6

25 mg, 50 mg, 100 mg ja 200 mg kõvakapslid

(E110)

 

 

 

kollane raudoksiid (E172)

50 mg, 75 mg, 100 mg ja 150 mg kõvakapslid

 

 

punane raudoksiid (E172)

50 mg, 75 mg, 100 mg, 150 mg, 200 mg ja 300

mg kõvakapslid

 

 

 

must raudoksiid (E172)

50 mg, 75 mg, 100 mg, 150 mg, 200 mg ja 300

mg kõvakapslid

 

 

 

Kuidas Rabakir välja näeb ja pakendi sisu

25 mg kõvakapslid

Rabakir 25 mg kõvakapslid on ilma märgistuseta kollase kapslikaane ja

kollase kapslikehaga. Kapsli suurus4.

 

 

 

50 mg kõvakapslid

Rabakir 50 mg kõvakapslid on ilma märgistuseta helepruuni kapslikaane ja

kollase kapslikehaga. Kapsli suurus 3.

 

 

 

75 mg kõvakapslid

Rabakir 75 mg kõvakapslid on ilma märgistuseta helepruuni kapslikaane ja

helepruuni kapslikehaga. Kapsli suurus 4.

 

 

 

100 mg kõvakapslid

Rabakir 100 mg kõvakapslid on ilma märgistuseta pruuni kapslikaane ja

kollase kapslikehaga. Kapsli suurus 3.

 

 

 

150 mg kõvakapslid

Rabakir 100 mg kõvakapslid on ilma märgistuseta pruuni kapslikaane ja

pruuni kapslikehaga. Kapsli suurus 2.

 

 

 

200 mg kõvakapslid

Rabakir 200 mg kõvakapslid on ilma märgistuseta tumepruuni kapslikaane

ja kollase kapslikehaga. Kapsli suurus 1.

 

 

 

300 mg kõvakapslid

Rabakir 300 mg kõvakapslid on ilma märgistuseta tumepruuni kapslikaane

ja pruuni kapslikehaga. Kapsli suurus 0.

 

 

 

Rabakir 25, 50, 75, 100, 150, 200 ja 300 mg kõvakapslid on pakendatud läbipaistvatesse PVC-Alu blistritesse.

Rabakir on saadaval neljas pakendi suuruses, pakend on PVC-st blistris, millel on alumiiniumist tagaosa: 14 kapslit sisaldav pakend, mis sisaldab 1 blisterriba, 28 kapslit sisaldav pakend, mis sisaldab 2 blisterriba, 56 kapslit sisaldav pakend, mis sisaldab 4 blisterriba, 84 kapslit sisaldav pakend, mis sisaldab 6 blisterriba.

Blistrid on pakendatud pappkarpi, mis sisaldab pakendi infolehte.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja

Gedeon Richter Plc. Gyömrői út 19-21 1103 Budapest Ungari

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole: Richter Gedeon Eesti filiaal

Adamsoni 2

Tallinn 10137

Tel.: 608 5301

Infoleht on viimati uuendatud oktoobris 2015.


RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Rabakir, 25 mg kõvakapslid

Rabakir, 50 mg kõvakapslid

Rabakir, 75 mg kõvakapslid

Rabakir, 100 mg kõvakapslid

Rabakir, 150 mg kõvakapslid

Rabakir, 200 mg kõvakapslid

Rabakir, 300 mg kõvakapslid

2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS

Üks kõvakapsel sisaldab 25 mg pregabaliini. Üks kõvakapsel sisaldab 50 mg pregabaliini. Üks kõvakapsel sisaldab 75 mg pregabaliini. Üks kõvakapsel sisaldab 100 mg pregabaliini. Üks kõvakapsel sisaldab 150 mg pregabaliini. Üks kõvakapsel sisaldab 200 mg pregabaliini. Üks kõvakapsel sisaldab 300 mg pregabaliini.

INN. Pregabalinum

Teadaolevat toimet omavad abiained:

Rabakir 25 mg kõvakapslid

Üks kõvakapsel sisaldab 33,3 mg laktoosi (monohüdraadina).

Üks kõvakapsli kest sisaldab 4,4 mikrogrammi päikeseloojangukollast FCF – FD&C kollast 6.

Rabakir 50 mg kõvakapslid

Üks kõvakapsel sisaldab 66,5 mg laktoosi (monohüdraadina).

Üks kõvakapsli kest sisaldab 3,3 mikrogrammi päikeseloojangukollast FCF – FD&C kollast 6.

Rabakir 75 mg kõvakapslid

Üks kõvakapsel sisaldab 7,8 mg laktoosi (monohüdraadina).

Rabakir 100 mg kõvakapslid

Üks kõvakapsel sisaldab 10,5 mg laktoosi (monohüdraadina).

Üks kõvakapsli kest sisaldab 3,3 mikrogrammi päikeseloojangukollast FCF – FD&C kollast 6.

Rabakir 150 mg kõvakapslid

Üks kõvakapsel sisaldab 15,7 mg laktoosi (monohüdraadina).

Rabakir 200 mg kõvakapslid

Üks kõvakapsel sisaldab 20,9 mg laktoosi (monohüdraadina).

Üks kõvakapsli kest sisaldab 5,3 mikrogrammi päikeseloojangukollast FCF – FD&C kollast 6.

Rabakir 300 mg kõvakapslid

Üks kõvakapsel sisaldab 31,4 mg laktoosi (monohüdraadina).

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1

3.RAVIMVORM

Kõvakapsel.

Rabakir 25 mg kõvakapslid: ilma märgistuseta kollane kapslikaas ja kollane kapslikeha, suurus 4.

Rabakir 50 mg kõvakapslid: ilma märgistuseta helepruun kapslikaas ja kollane kapslikeha, suurus 3.

Rabakir 75 mg kõvakapslid: ilma märgistuseta helepruun kapslikaas ja helepruun kapslikeha, suurus 4.

Rabakir 100 mg kõvakapslid: ilma märgistuseta pruun kapslikaas ja kollane kapslikeha, suurus 3.

Rabakir 150 mg kõvakapslid: ilma märgistuseta pruun kapslikaas ja pruun kapslikeha, suurus 2.

Rabakir 200 mg kõvakapslid: ilma märgistuseta tumepruun kapslikaas ja kollane kapslikeha, suurus 1.

Rabakir 300 mg kõvakapslid: ilma märgistuseta tumepruun kapslikaas ja tumepruun kapslikeha, suurus 0.

Kapslid sisaldavad valget või peaaegu valget kristallilist pulbrit.

4. KLIINILISED ANDMED

4.1 Näidustused

Neuropaatiline valu

Perifeerse ja tsentraalse neuropaatilise valu ravi täiskasvanutel.

Epilepsia

Täiendav ravi täiskasvanutel, kellel esinevad partsiaalsed krambid sekundaarse generaliseerumisega või ilma.

Generaliseerunud ärevushäire

Generaliseerunud ärevushäire (GAD) ravi täiskasvanutel.

4.2Annustamine ja manustamisviis

Annustamine

Annusevahemik on 150...600 mg ööpäevas, mis jagatakse kaheks või kolmeks annuseks.

Neuropaatiline valu

Pregabaliinravi algannuseks võib olla 150 mg ööpäevas, mis jagatakse kaheks või kolmeks annuseks. Lähtuvalt individuaalsest ravivastusest ja -taluvusest võib annust 3 kuni 7 päeva möödudes suurendada kuni annuseni 300 mg ööpäevas. Vajadusel võib annust suurendada 7 päeva pärast kuni maksimaalse annuseni 600 mg ööpäevas.

Epilepsia

Pregabaliinravi võib alustada annusega 150 mg ööpäevas, mis jagatakse kaheks või kolmeks annuseks. Lähtuvalt individuaalsest ravivastusest ja -taluvusest võib annust ühe nädala pärast suurendada kuni annuseni 300 mg ööpäevas. Vajadusel võib annust suurendada veel ühe nädala pärast kuni maksimaalse annuseni 600 mg ööpäevas.

Generaliseerunud ärevushäire

Annusevahemik on 150…600 mg päevas, manustatuna kahe või kolme eraldi annusena. Ravi vajadust tuleb regulaarselt hinnata.

RABAKIR_31388_SPC_313883x1

Pregabaliinravi saab alustada annusega 150 mg päevas. Patsiendi individuaalse ravivastuse ja taluvuse alusel võib annust suurendada kuni 300 mg päevas ühe nädala pärast. Veel ühe nädala pärast võib annust suurendada kuni 450 mg päevas.Maksimaalse annuse 600 mg päevas saab määrata veel ühe nädala möödudes.

Pregabaliinravi katkestamine

Vastavalt kehtivale kliinilisele praktikale soovitatakse pregabaliinravi katkestamisel seda teha järk- järgult minimaalselt ühe nädala jooksul näidustusest sõltumata (vt lõigud 4.4 ja 4.8).

Neerukahjustusega patsiendid

Pregabaliin eemaldub süsteemsest ringlusest peamiselt neerude kaudu muutumatul kujul. Et pregabaliinikliirens on otseses seoses kreatiniinikliirensiga (vt lõik 5.2), tuleb neerufunktsiooni kahjustusega patsientidel vähendada annust lähtuvalt individuaalsest vajadusest vastavalt kreatiniinikliirensile (CLcr), kasutades järgnevat valemit, nagu on toodud tabelis 1:

CLCR(ml/min) = [

1,23x[140 - vanus (aastates)] x kaal (kg)

] ( x 0,85 naispatsientidel)

Kreatiniin seerumis (µmol/l)

Pregabaliini saab plasmast tõhusalt eemaldada hemodialüüsi teel (50% ravimist 4 tunniga). Hemodialüüsi saavatel patsientidel tuleb pregabaliini ööpäevast annust korrigeerida lähtuvalt neerufunktsioonist. Ööpäevasele annusele lisaks tuleb manustada täiendav annus vahetult pärast iga 4- tunnist hemodialüüsi seanssi (vt tabel 1).

Tabel 1. Pregabaliini annuse kohandamine lähtuvalt neerufunktsioonist

Kreatiniini kliirens

Pregabaliini ööpäevane koguannus*

Annustamisskeem

(CLCR) (mL/min)

 

 

 

 

Algannus

Maksimaalne annus

 

 

(mg/päevas)

(mg/päevas)

 

≥ 60

BID or TID

≥30…<60

BID or TID

≥15…<30

25…50

1 kord ööpäevas või

 

 

 

BID

< 15

1 kord ööpäevas

Täiendav annus pärast hemodialüüsi (mg)

 

 

 

Ühekordne annus+

TID = Annus jagatud kolmeks BID = Annus jagatud kaheks

*Ööpäevane koguannus (mg/ööpäevas) tuleb jagada vastavalt annustamisskeemile, et saada vajalik mg arv annuse kohta ööpäevas

+ Täiendav annus on ühekordne lisaannus

Maksakahjustusega patsiendid

Maksakahjustusega patsientidel ei ole vaja annust korrigeerida (vt lõik 5.2).

Lapsed

Rabakir´i ohutus ja efektiivsus alla 12 aasta vanustel lastel ja 12...17 aasta vanustel noorukitel ei ole tõestatud. Antud hetkel teadaolevad andmed on esitatud lõikudes 4.8, 5.1 ja 5.2, aga soovitusi annustamise kohta ei ole võimalik anda.

Eakad (vanuses üle 65 aasta)

Eakatel patsientidel tuleb neerufunktsiooni languse tõttu pregabaliini annust korrigeerida (vt „Neerukahjustusega patsiendid“).

Manustamisviis

Rabakir´i võib sisse võtta koos toiduga või ilma.

Rabakir on ainult suukaudseks kasutamiseks.

4.3Vastunäidustused

Ülitundlikkus toimeaine või lõigus 6.1 loetletud mis tahes abiainete suhtes.

4.4 Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Diabeediga patsiendid

Vastavalt kehtivale kliinilisele praktikale võib mõnedel diabeediga patsientidel, kes võtavad pregabaliinravi ajal kaalus juurde, olla vajalik korrigeerida hüpoglükeemiliste ravimite annuseid.

Ülitundlikkusreaktsioonid

Turuletulekujärgselt on teatatud ülitundlikkusreaktsioonidest, sealhulgas angioödeemist. Angioödeemi sümptomite, näiteks näopiirkonna, suuümbruse või ülemiste hingamisteede turse tekkimise korral tuleb ravi pregabaliiniga kohe katkestada.

Pearinglus, unisus, teadvusekadu, segasus ja vaimsed häired

Pregabaliinravi on seostatud pearingluse ja unisusega, mis võib suurendada juhuslike vigastuste (kukkumiste) esinemissagedust eakatel. Turuletulekujärgselt on kirjeldatud teadvusekao, segasuse ja vaimsete häirete esinemist. Seetõttu tuleb patsientidele soovitada olla ettevaatlik, kuni nad harjuvad ravimi võimalike toimetega.

Nägemisega seotud kõrvaltoimed

Kontrollitud kliinilistes uuringutes täheldati suuremal osal pregabaliiniga ravitud patsientidest ähmast nägemist kui platseebot saanud patsientidel. Enamusel juhtudel möödus see ravi jätkamisel iseenesest. Kliinilistes uuringutes, milles kasutati oftalmoloogilisi uurimismeetodeid, täheldati pregabaliinirühmas nägemisteravuse vähenemist ja nägemisvälja muutusi sagedamini kui platseeborühmas, seevastu fundoskoopiliste muutuste esinemissagedus oli suurem platseeborühmas (vt lõik 5.1).

Turuletulekujärgselt on samuti teatatud nägemisega seotud kõrvaltoimetest, sealhulgas nägemiskaotusest, nägemise hägustumisest ja muudest nägemisteravuse muutustest, millest paljud olid mööduvad. Pregabaliinravi lõpetamisel võivad need nägemisega seotud sümptomid taandareneda või paraneda.

Neerupuudulikkus

On täheldatud neerupuudulikkuse juhtusid ja pregabaliini kasutamise lõpetamine näitas mõnel juhul selle

kõrvaltoime pöörduvat iseloomu.

Epilepsiavastaste ravimite võtmise lõpetamine

Puuduvad piisavad andmed samaaegselt kasutatavate epilepsiavastaste ravimite võtmise lõpetamise võimalikkuse kohta eesmärgiga jätkata pregabaliini monoteraapiaga, kui kombinatsioonraviga on saavutatud kontroll krambihoogude üle.

Ärajätusümptomid

Pärast lühi-ja pikaajalise ravi katkestamist pregabaliiniga on täheldatud ärajätusümptomite esinemist mõningatel patsientidel. Mainitud on järgmisi sümptomeid: unetus, peavalu, iiveldus, ärevus, kõhulahtisus, gripisündroom, närvilisus, depressioon, valu, konvulsioonid, hüperhidroos ja pearinglus, mis viitavad füüsilisele sõltuvusele. Patsienti tuleb ravi alustamisel sellest teavitada.

Pregabaliini kasutamise ajal või kohe pärast pregabaliini kasutamise lõpetamist võivad tekkida

krambid, sealhulgas epileptiline staatus ja grand mal krambid.

Pikaajalise pregabaliinravi katkestamisel viitavad andmed sellele, et ärajätusümptomite esinemissagedus

ja raskusaste võivad olla annusest sõltuvad.

Südame paispuudulikkus

Mõnedel pregabaliiniga ravitud patsientidest on turuletulekujärgse kasutamise käigus teatatud südame paispuudulikkuse tekkest. Sellised reaktsioonid tekivad enamasti eakamatel kardiovaskulaarsete probleemidega patsientidel, kes saavad pregabaliinravi neuropaatiliste näidustuste tõttu. Nendel patsientidel tuleb pregabaliini kasutamisel olla ettevaatlik. Pregabaliinravi katkestamisel võib reaktsioon taanduda.

Seljaaju vigastusest põhjustatud tsentraalse neuropaatilise valu ravimine

Seljaaju vigastusest põhjustatud tsentraalse neuropaatilise valu ravimisel suurenes üldiste kõrvaltoimete, kesknärvisüsteemi kõrvaltoimete ja eriti unisuse esinemissagedus. See võib olla põhjustatud aditiivsest toimest, mis tekib sellise haigusseisundi puhul vajalike teiste ravimite (nt antispastilised ained) samaaegsel manustamisel. Seda tuleb arvestada pregabaliini määramisel selle haigusseisundi korral.

Suitsiidimõtted ja suitsidaalne käitumine

Suitsiidimõtteid ja suitsidaalset käitumist on esinenud erinevatel näidustustel antiepileptikume saavatel patsientidel. Randomiseeritud platseebokontrolliga uuringute metaanalüüs näitas, et antiepileptikume kasutavate patsientide hulgas on suitsiidimõtete tekkimise ja suitsidaalse käitumise risk veidi suurenenud.

Suitsiidimõtete ja suitsidaalse käitumise tekkemehhanism pregabaliini saavatel patsientidel ei ole teada ja olemasolevate andmete põhjal ei saa seda riski ka välistada.

Seega peab patsiente suitsiidimõtete tekkimise ja suitsidaalse käitumise osas jälgima ja vajadusel rakendama vastavat ravi. Patsiente (ja nende hooldajaid) tuleb teavitada, et suitsiidimõtete või suitsidaalse käitumise tekke korral peavad nad pöörduma arsti poole.

Seedetrakti alumise osa funktsiooni nõrgenemine

Turuletulekujärgselt on teatatud alumise seedetrakti nõrgenenud funktsiooni juhtudest (nt soole obstruktsioon, paralüütiline iileus, kõhukinnisus), kui pregabaliini kasutati samaaegselt ravimitega, mis võivad tekitada kõhukinnisust nagu opioidsed valuvaigistid. Kui pregabaliini kasutatakse samaaegselt opioididega, võiks kaaluda kõhukinnisust vältivate meetmete kasutamist (eriti naispatsientidel ja eakatel).

Väärkasutuse, kuritarvitamise võimalikkusvõi sõltuvus

On teatatud pregabaliini väärkasutuse, kuritarvitamise ja sõltuvuse juhtudest. Pregabaliini kasutamisel tuleb olla ettevaatlik patsientide puhul, kellel on anamneesis ravimite kuritarvitamine ja patsienti tuleb jälgida pregabaliini väärkasutuse, kuritarvitamise või sõltuvuse sümptomite suhtes (teatatud on tolerantsuse tekkimisest, annuse eskaleerimisest, ravimi sõltuvuskäitumisest).

Entsefalopaatia

On teatatud entsefalopaatia juhtudest, eelkõige patsientidel, kellel on olnud tegemist entsefalopaatia teket soodustavate kaasuvate haigusseisunditega.

Laktoosi talumatus

Rabakir kapslid sisaldavad laktoosmonohüdraati. Harvaesineva päriliku galaktoositalumatuse, laktaasi puudulikkuse või glükoos-galaktoosi malabsorptsiooniga patsiendid ei tohi seda ravimit kasutada.

Päikeseloojangukollane FCF - FD&C kollane 6 (E110)

Rabakir 25 mg kõvakapslid sisaldavad päikeseloojangukollast FCF- FD&C kollast 6 (E110). Päikeseloojangukollane võib põhjustada allergilisi reaktsioone.

Rabakir 50 mg kõvakapslid sisaldavad päikeseloojangukollast FCF- FD&C kollast 6 (E110). Päikeseloojangukollane võib põhjustada allergilisi reaktsioone.

Rabakir 100 mg kõvakapslid sisaldavad päikeseloojangukollast FCF- FD&C kollast 6 (E110). Päikeseloojangukollane võib põhjustada allergilisi reaktsioone.

Rabakir 200 mg kõvakapslid sisaldavad päikeseloojangukollast FCF- FD&C kollast 6 (E110). Päikeseloojangukollane võib põhjustada allergilisi reaktsioone.

4.5 Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Pregabaliini farmakokineetilised koostoimed ei ole tõenäolised, kuna pregabaliin eritub peamiselt muutumatul kujul uriiniga, tema metabolism on inimesel peaaegu olematu (<2% annusest leidub uriinis metaboliitidena), ta ei pärsi in vitro ravimite metabolismi ja ei seondu plasmavalkudega.

In vivo uuringud ja rahvastiku farmakokineetika analüüs

Eelnevaga kooskõlas ei täheldatud in vivo uuringutes kliiniliselt olulisi farmakokineetilisi koostoimeid pregabaliini ja fenütoiini, karbamasepiini, valproehappe, lamotrigiini, gabapentiini, lorasepaami, oksükodooni või etanooli vahel. Rahvastiku farmakokineetika analüüs näitas, et suukaudsed diabeedivastased ravimid, diureetikumid, insuliin, fenobarbitaal, tiagabiin ja topiramaat ei avaldanud kliiniliselt olulist mõju pregabaliini kliirensile.

Suukaudsed rasestumisvastased ravimid, noretisteroon ja/või etinüülöstradiool

Pregabaliini samaaegne manustamine koos suukaudsete rasestumisvastaste ravimite noretisterooni ja/või etinüülöstradiooliga ei mõjuta kummagi ravimi püsiva faasi farmakokineetikat.

Kesknärvisüsteemi mõjutavad ravimid

Pregabaliin võib tugevdada etanooli ja lorasepaami toimet. Kontrollitud kliinilistes uuringutes ei avaldanud pregabaliini korduvad suukaudsed annused manustatuna samaaegselt oksükodooni, lorasepaami või etanooliga kliiniliselt olulist toimet hingamisfunktsioonile. Turuletulekujärgselt on pregabaliini ja teiste kesknärvisüsteemi depressantide koosmanustamisel täheldatud hingamispuudulikkust ja koomat. Pregabaliin toimib aditiivselt oksükodooni poolt esilekutsutud kognitiivse ja motoorsete funktsioonide paranemisele.

Koostoimed ja eakad

Eakatel vabatahtlikel ei ole tehtud spetsiifilisi farmakodünaamilisi koostoimeuuringuid. Koostoimeuuringud on läbi viidud ainult täiskasvanutel.

4.6 Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Rasestumisvõimelised naised/kontratseptsioon meestel ja naistel

Kuna võimalik risk inimestele ei ole teada, peavad rasestumisvõimelised naised kasutama efektiivseid rasestumisvastaseid vahendeid.

Rasedus

Pregabaliini kasutamise kohta rasedatel piisavad andmed puuduvad.

Loomkatsed on näidanud kahjulikku toimet reproduktiivsusele (vt lõik 5.3). Võimalik risk inimesele ei ole teada.

Rabakir´i ei tohi kasutada raseduse ajal, välja arvatud siis, kui see on selgelt vajalik (juhul, kui kasu emale ületab selgelt võimaliku riski lootele).

Imetamine

Pregabaliin eritub inimese rinnapiima (vt lõik 5.2). Pregabaliini toime vastsündinutele/imikutele on teadmata.

Rinnaga toitmise katkestamine või pregabaliinravi katkestamine tuleb otsustada

arvestades imetamise kasu lapsele ja ravi kasu naisele.

Fertiilsus

Puuduvad kliinilised andmed pregabaliini toimete kohta naiste fertiilsusele.

Et hinnata pregabaliini mõju seemnerakkude liikuvusele, anti kliinilistes uuringutes tervetele meestele pregabaliini annuses 600 mg ööpäevas. Pärast 3-kuulist ravi ei täheldatud mõju seemnerakkude liikuvusele.

Fertiilsuse uuringud emasrottidel on näidanud kahjulikke toimeid reproduktiivsusele. Fertiilsuse uuringud isasrottidel on näidanud kahjulikke toimeid reproduktiivsusele ja arengule. Nende tulemuste kliiniline tähtsus ei ole teada (vt lõik 5.3)

4.7 Toime reaktsioonikiirusele

Rabakir´il võib olla kerge kuni mõõdukas toime reaktsioonikiirusele. Rabakir võib põhjustada pearinglust ja unisust ning võib seega omada toimet autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimele. Patsientidel soovitatakse mitte juhtida sõidukeid, käsitseda keerulisi masinaid või tegeleda muude võimalikult ohtlike tegevustega, kuni on teada, kas ravim mõjutab nende võimet teha nimetatud toiminguid.

4.8Kõrvaltoimed

Pregabaliini kliinilises programmis osales üle 8900 patsiendi, kes said pregabaliini ning kellest üle 5600 patsiendi osalesid topeltpimedates platseebokontrolliga uuringutes. Kõige sagedamini täheldatud kõrvaltoimed olid pearinglus ja unisus. Kõrvaltoimed olid enamasti kerge kuni mõõduka tugevusega. Kõigis kontrollitud uuringutes oli kõrvaltoimete tõttu ravi katkestamise sagedus 12% pregabaliini saanud patsientidel ning 5% platseebot saanud patsientidel. Kõige sagedasemad kõrvaltoimed, mis tingisid pregabaliinravi katkestamise, olid pearinglus ja unisus.

Alltoodud tabelis 2 on organsüsteemide klassi ja esinemissageduse (väga sage (≥1/10); sage (≥1/100 kuni <1/10); aeg-ajalt (≥1/1000 kuni <1/100); harv (≥1/10 000 kuni <1/1000); väga harv (<1/10 000), teadmata (ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel) järgi toodud kõik kõrvaltoimed, mis

esinesid sagedamini kui platseeborühmas ja rohkem kui ühel patsiendil.

Igas esinemissageduse rühmas on kõrvaltoimed toodud tõsiduse vähenemise järjekorras.

Loetletud kõrvaltoimed võivad ühtlasi olla seotud põhihaigusega ja/või samaaegselt kasutatavate ravimitega.

Seljaaju vigastusest põhjustatud tsentraalse neuropaatilise valu ravimisel suurenes üldiste kõrvaltoimete, KNS-i kõrvaltoimete ja eriti unisuse esinemissagedus (vt lõik 4.4). Muud reaktsioonid, millest teatati turuletulekujärgselt, on kirjas alltoodud nimekirjas kursiivis.

Kõrvaltoimed

Infektsioonid ja infestatsioonid

SageNasofarüngiit

Vere ja lümfisüsteemi häired

Aeg-ajalt Neutropeenia

Immuunsüsteemi häired

Aeg-ajalt

Ülitundlikkus

Harv

Angioödeem, allergiline reaktsioon

Ainevahetus-ja toitumishäired

Sage

Isu suurenemine

Aeg-ajalt

Isutus, hüpoglükeemia

 

Psühhiaatrilised häired

Sage

Eufooriline tuju, segasus, ärritatavus, orientatsioonikaotus, unetus, libiido langus

Aeg-ajalt

Hallutsinatsioonid, paanikahood, rahutus, erutus, depressioon, depressiivne

 

meeleolu, kõrgendatud meeleolu, agressiivsus, meeleolu kõikumised,

 

depersonaliseerumine, raskused sõnade leidmisel, ebanormaalsed unenäod, libiido

 

tõus, anorgasmia, apaatia

Harv

Pidurdamatus

Närvisüsteemi häired

Väga sage

Pearinglus, unisus, peavalu

Sage

Ataksia, koordinatsioonihäired, treemor, düsartria, amneesia, mäluhäired,

 

tähelepanuhäired, paresteesia, hüpoesteesia, sedatsioon, tasakaaluhäired, letargia

Aeg-ajalt

Sünkoop, stuupor, müokloonus, teadvuse kadu, psühhomotoorne hüperaktiivsus,

 

düskineesia, posturaalne pearinglus, intentsionaalne treemor, nüstagm, kognitiivsed

 

häired, vaimsed häired, kõnehäired, hüporefleksia, hüperesteesia, põletustunne,

 

ageuusia, halb enesetunne

Harv

Krambid, lõhnatundlikkushäired, hüpokineesia, düsgraafia

Silma kahjustused

Sage

Hägune nägemine, diploopia

Aeg-ajalt

Perifeerse nägemise kadu, nägemishäired, silmade turse, nägemisvälja defektid,

 

nägemisteravuse langus, silmade valu, astenoopia, fotopsia, silmade kuivus,

 

pisaravoolu suurenemine, silmade ärritus

Harv

Nägemiskaotus, keratiit, ostsillopsia, nägemissügavuse tunnetuse

 

muutused, müdriaas, strabism, nägemise eredus

Kõrva ja labürindi kahjustused

Sage

Vertiigo

Aeg-ajalt

Hüperakuusia

Südame häired

 

Aeg-ajalt

Tahhükardia, I astme atrioventrikulaarne blokaad, siinusbradükardia,

 

kongestiivne südamepuudulikkus

Harv

QT pikenemine, siinustahhükardia, siinusarütmia

Vaskulaarsed häired

Aeg-ajalt Nahaõhetus, kuumahood, hüpotensioon, hüpertensioon, kuumahood, jäsemete Külmus

Respiratoorsed, rindkere ja mediastiinumi häired

Aeg-ajalt

Düspnoe, ninaverejooksud, köha, kinnine nina, nohu, norskamine,

 

nina kuivus

Harv

Kopsuödeem, pigistustunne kõris

Seedetrakti häired

Sage

Oksendamine, iiveldus, kõhukinnisus, kõhulahtisus, kõhupuhitus, kõhulihaste

 

rigiidsus, suukuivus

Aeg-ajalt

Gastroösofageaalne reflukshaigus, ülemäärane süljeeritus, suu hüpoesteesia

Harv

Astsiit, pankreatiit, keele turse, düsfaagia

Naha ja nahaaluskoe kahjustused

Aeg-ajalt

Papuloosne lööve, urtikaaria, hüperhidroos, sügelus

Harv

Stevensi-Johnsoni sündroom, külm higi

Lihas-skeleti, sidekoe ja luude kahjustused

Sage

Lihaskrambid, artralgia, seljavalu, jäsemete valu, kaela spasm,

Aeg-ajalt

Liigeste turse, müalgia, lihastõmblused, kaelavalu, lihaste jäikus

Harv

Rabdomüolüüs

Neeru-ja kuseteede häired

Aeg-ajalt

Uriinipidamatus, düsuuria

Harv

Neerupuudulikkus, oliguuria, uriinipeetus

Reproduktiivse süsteemi ja rinnanäärme häired

Sage

Erektiilne düsfunktsioon

Aeg-ajalt

Seksuaalne düsfunktsioon, hilinenud ejakulatsioon, düsmenorröa, rindade valu

Harv

Amenorröa, eritis rindadest, rindade suurenemine, günekomastia

Üldised häired ja manustamiskoha reaktsioonid

Sage

Perifeersed tursed, tursed, ebanormaalne kõnnak, kukkumine, joobetunne,

 

ebanormaalne tunne, väsimus

Aeg-ajalt

Generaliseerunud ödeem, näo turse, pitsitustunne rinnus, valu,

 

püreksia, janu, külmavärinad, asteenia

Uuringud

 

Sage

Kehakaalu tõus

Aeg-ajalt

Kreatiinfosfokinaasi tõus veres, alaniinaminotransferaasi tõus,

 

aspartaataminotransferaasi tõus, glükoosisisalduse tõusveres,

 

trombotsüütide arvu vähenemine, kreatiniini tõus veres, kaaliumisisalduse langus

 

veres, kehakaalu langus

Harv

Leukotsüütide arvu vähenemine

Pärast lühi-ja pikaajalise ravi katkestamist pregabaliiniga on täheldatud ärajätunähtude esinemisest mõningatel patsientidel. On märgitud järgmisi sümptomeid: unetus, peavalu, iiveldus, ärevus, kõhulahtisus, gripisündroom, krambid, närvilisus, depressioon, valu, hüperhidroos ja pearinglus, mis viitavad füüsilisele sõltuvusele. Patsienti tuleb ravi alustamisel sellest teavitada.

Pikaajalise pregabaliinravi katkestamisel viitavad andmed sellele, et ärajätunähtude esinemissagedus ja raskusaste võivad olla annusest sõltuvad.

Lapsed

Kahes lastel läbi viidud uuringus (farmakokineetika ja taluvuse uuring, n=65; sellele järgnenud 1- aastane avatud ohutusuuring, n=54) täheldatud pregabaliini ohutusprofiil oli sarnane täiskasvanute uuringutes täheldatud profiiliga (vt lõigud 4.2, 5.1 ja5.2).

Võimalikest kõrvaltoimetest teavitamine

Ravimi võimalikest kõrvaltoimetest on oluline teavitada ka pärast ravimi müügiloa väljastamist. See võimaldab jätkuvalt hinnata ravimi kasu/riski suhet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist võimalikest kõrvaltoimetest www.ravimiamet.ee kaudu

4.9Üleannustamine

Turuletulekujärgselt olid pregabaliini liiga suure annuse võtmisel kõige sagedamini esinenud kõrvaltoimed somnolentsus, segasusseisund, agiteeritus ja rahutus.

Harvadel juhtudel on teatatud koomast.

Pregabaliini üleannuse korral tuleb raviks rakendada üldisi toetavaid abinõusid ja vajadusel hemodialüüsi (vt lõik 4.2 Tabel 1).

5. FARMAKOLOOGILISED OMADUSED

5.1 Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline rühm: Epilepsiavastased ained, teised epilepsiavastased ained, ATC-kood: N03AX16

Toimeaine pregabaliin on gamma-aminobutüürhappe analoog [(S)-3-(aminometüül)-5- metüülheksanoehape].

Toimemehhanism

Pregabaliin seondub kesknärvisüsteemi voltaaž-sõltuvate kaltsiumkanalite abialaühikuga (α2-δ proteiin).

Kliiniline efektiivsus ja ohutus

Neuropaatiline valu

Ravimi efektiivsust on näidatud diabeetilise neuropaatia, herpesejärgse neuralgia ja seljaaju vigastuse uuringutes. Ravimi efektiivsust ei ole uuritud teistel neuropaatilise valu mudelitel.

Pregabaliini on uuritud 10-s kontrollitud kliinilises uuringus, mis kestsid kuni 13

nädalat annustamisega kaks korda ööpäevas (BID) ja kuni 8 nädalat annustamisega kolm korda ööpäevas (TID). Kokkuvõttes olid ohutuse ja tõhususe profiilid BID ja TID annustamisrežiimide korral sarnased.

Kuni 12 nädalat kestnud perifeerse ja tsentraalse neuropaatilise valu kliinilistes uuringutes ilmnes esimesel nädalal valu vähenemine, mis püsis kogu raviperioodi vältel.

Kontrollitud kliinilistes uuringutes saavutati perifeerse neuropaatilise valu vähenemine 50% ulatuses valuskaalast 35% pregabaliiniga ravitud ja 18% platseeboga ravitud patsientidest. Patsientidel, kellel ei esinenud somnolentsust, saavutati nimetatud ulatuses paranemine 33% pregabaliiniga ravitud ja 18% platseeboga ravitud haigetest. Somnolentsetel patsientidel saadi ravivastus 48% pregabaliiniga ja 16% platseeboga ravitud patsientidel.

Kontrollitud kliinilises uuringus paranes valu skoor 50% võrra pregabaliiniga ravitud tsentraalse neuropaatilise valuga patsientidest 22%-l ja platseebot saanutest 7%-l.

Epilepsia

Täiendav ravi

Pregabaliini on uuritud 3-s kontrollitud kliinilises uuringus, mis kestsid 12 nädalat annustamisega kaks korda ööpäevas (BID) või kolm korda ööpäevas (TID). Kokkuvõttes olid ohutuse ja tõhususe profiilid BID ja TID annustamisrežiimide korral sarnased.

Esimesel nädalal täheldati krambihoogude esinemissageduse vähenemist.

Lapsed

Pregabaliini efektiivsus ja ohutus epilepsia täiendravina alla 12 aasta vanustel lastel ja noorukitel ei ole tõestatud. Farmakokineetika ja taluvuse uuringus, millesse kaasati patsiendid vanuses 3 kuud kuni

16 aastat (n=65), olid täheldatud kõrvaltoimed sarnased täiskasvanutel täheldatutega. 1-aastase avatud ohutusuuringu tulemused 54 epilepsiaga lapsel vanuses 3 kuud kuni16 aastat näitavad, et neil täheldati kõrvaltoimetena palavikku ja ülemiste hingamisteede infektsioone sagedamini kui täiskasvanute uuringutes (vt lõigud 4.2, 4.8 ja 5.2).

Monoteraapia (esmase diagnoosiga patsientidel)

Pregabaliini on uuritud 1-s kontrollitud kliinilises uuringus, mis kestis 56 nädalat annustamisega kaks korda ööpäevas (BID). Pregabaliin ei olnud 6-kuulise krambihoogudeta tulemusnäitaja osas nõrgem kui lamotrigiin. Nii pregabaliin kui ka lamotrigiin olid võrdselt ohutud ja hästi talutavad.

Generaliseerunud ärevushäire

Pregabaliini on uuritud kuues kontrollitud 4…6 nädalat kestvas uuringus, 8 nädalat kestnud eakate patsientide uuringus ja pikaajalises retsidiivide vältimise uuringus, mille topeltpime retsidiivide vältimise faas kestis 6 kuud.

Generaliseerunud ärevushäire sümptomid Hamiltoni ärevuse hindamise skaala (HAM-A, Hamilton Anxiety Rating Scale) alusel leevenesid esimese nädala jooksul.

Kontrollitud kliinilistes uuringutes (kestusega 4…8 nädalat) paranesid 52% pregabaliiniga ravitud patsientidest ja 38% platseebot saanud patsientidest HAM-A kogutulemused algsest kuni tulemusnäitajani vähemalt 50%.

Kontrollitud kliinilistes uuringutes täheldati suuremal osal pregabaliiniga ravitud patsientidest ähmast nägemist kui platseebot saanud patsientidel. Enamusel juhtudel möödus see ravi jätkamisel iseenesest. Kontrollitud kliinilistes uuringutes kasutati oftalmoloogilisi uurimismeetodeid enam kui

3600 patsiendi puhul, uuring hõlmas nägemisteravuse ja nägemisvälja määramist ning laiendatud fundoskoopilist uuringut. Nägemisteravuse vähenemist täheldati 6,5% patsientidest pregabaliinirühmas ja 4,8% patsientidest platseeborühmas. Nägemisvälja muutusi leiti 12,4% pregabaliiniga ravitud patsientidest ja 11,7% platseebot saanud patsientidest. Fundoskoopilisi muutusi täheldati 1,7% patsientidest pregabaliinirühmas ja 2,1% patsientidest platseeborühmas.

5.2 Farmakokineetilised omadused

Pregabaliini tasakaalukontsentratsiooni farmakokineetika on tervetel vabatahtlikel, epilepsiavastaseid ravimeid saavatel epilepsiaga patsientidel ja kroonilise valuga patsientidel sarnane.

Imendumine

Manustamisel tühja kõhuga imendub pregabaliin kiiresti, maksimaalne plasmakontsentratsioon saabub ühe tunni jooksul nii ühekordse kui korduva annuse korral. Pregabaliini biosaadavus on suukaudsel manustamisel ≥90% ja ei sõltu annusest. Korduval manustamisel saavutatakse tasakaalukontsentratsioon 24...48 tunni jooksul. Pregabaliini imendumise kiirus väheneb manustamisel koos toiduga –CMAX väheneb umbes 25...30% ja tMAX pikeneb ligikaudu kuni 2,5 tunnini. Manustamine koos toiduga ei avalda

siiski kliiniliselt olulist mõju pregabaliini imendumise määrale.

Jaotumine

Prekliinilistes uuringutes läbis pregabaliin hiirtel, rottidel ja ahvidel hematoentsefaalbarjääri. Rottidel läbis pregabaliin platsentaarbarjääri ja ravim eritus lakteerivate rottide piima. Inimesel on pregabaliini näiv jaotusruumala suukaudsel manustamisel umbes 0,56 l/kg. Pregabaliin ei seondu plasmavalkudega.

Biotransformatsioon

Inimesel pregabaliin praktiliselt ei metaboliseeru. Pärast pregabaliini radioaktiivselt märgistatud annuse manustamist andis muutumatu pregabaliin umbes 98% uriinis täheldatud radioaktiivsusest. Pregabaliini N-metüleeritud derivaat –peamine uriinis leiduv pregabaliini metaboliit –andis 0,9% annusest. Prekliinilistes uuringutes ei täheldatud pregabaliini S-enantiomeeri ratsemiseerumist R- enantiomeeriks.

Eritumine

Pregabaliin elimineerub süsteemsest ringlusest peamiselt neerude kaudu muutumatul kujul. Pregabaliini keskmine eliminatsiooni poolväärtusaeg on 6,3 tundi. Pregabaliini plasmakliirens ja neerukliirens on otseses seoses kreatiniinikliirensiga (vt lõik 5.2 „Neerukahjustus“). Langenud neerufunktsiooniga või hemodialüüsitavatel patsientidel on vajalik annuseid korrigeerida (vt lõik 4.2 Tabel 1).

Lineaarsus/mittelineaarsus

Pregabaliini farmakokineetika on soovitatud annusevahemiku ulatuses lineaarne. Pregabaliini patsientidevahelised farmakokineetilised erinevused on väikesed (<20%). Korduvate annuste

farmakokineetika on tuletatav ühekordse annuse andmetest. Seetõttu pregabaliini rutiinse plasmakontsentratsiooni järelvalve teostamine pole vajalik.

Sugu

Kliinilised uuringud näitavad, et sugu ei avalda kliiniliselt olulist mõju pregabaliini sisaldusele plasmas.

Neerukahjustus

Pregabaliini kliirens on otseses seoses kreatiniinikliirensiga. Lisaks on pregabaliin plasmast tõhusalt hemodialüüsi teel eemaldatav (4-tunnise hemodialüüsi seansi järgselt langeb pregabaliini plasmakontsentratsoon ligikaudu 50%). Et peamine eliminatsioon toimub neerude kaudu, on neerukahjustusega patsientidel vajalik annust vähendada ja hemodialüüsi järgselt anda täiendav annus (vt lõik 4.2 Tabel 1).

Maksakahjustus

Maksafunktsiooni kahjustusega patsientidel ei ole tehtud spetsiaalseid farmakokineetilisi uuringuid. Kuna pregabaliin olulisel määral ei metaboliseeru ja eritub peamiselt uriiniga muutumatul kujul, ei ole põhjust eeldada, et maksafunktsiooni kahjustus mõjutab pregabaliini plasmakontsentratsiooni olulisel määral.

Lapsed

Pregabaliini farmakokineetikat hinnati epilepsiaga lastel (vanuserühmad: 1 kuni 23 kuud, 2 kuni 6 aastat, 7 kuni 11 aastat ja 12 kuni 16 aastat) farmakokineetika ja taluvuse uuringus annustega 2,5 mg/kg, 5 mg/kg, 10 mg/kg ja 15 mg/kg ööpäevas.

Pärast pregabaliini suukaudset manustamist lastele tühja kõhuga oli aeg maksimaalse plasmakontsentratsiooni saavutamiseni kogu vanuserühmas üldjuhul sarnane ning ilmnes 0,5 kuni 2 tundi pärast annustamist.

Pregabaliini parameetrid CMAX ja AUC suurenesid igas vanuserühmas annuse suurendamisel lineaarselt. Lastel kehakaaluga alla 30 kg oli AUC 30% võrra väiksem, mille põhjus oli

kehakaaluga kohandatud kliirensi suurenemine 43% võrra võrreldes patsientidega, kelle kehakaal oli ≥30kg.

Pregabaliini keskmine lõplik poolväärtusaeg oli kuni 6-aastastel lastel ligikaudu 3 kuni 4 tundi ning 7-aastastel ja vanematel lastel 4 kuni 6 tundi.

Populatsiooni farmakokineetilise analüüsi kohaselt oli kreatiniini kliirens pregabaliini suukaudse kliirensi oluline ühismuutuja, kehakaal oli pregabaliini suukaudse jaotusruumala oluline ühismuutuja ning need suhted olid lastel ja täiskasvanud patsientidel sarnased. Pregabaliini farmakokineetikat noorematel kui 3 kuu vanustel patsientidel ei ole uuritud (vt lõigud 4.2, 4.8 ja 5.1).

Eakad (vanus üle 65 aasta)

Pregabaliini kliirens väheneb vanuse suurenedes, mis on kooskõlas vanuse suurenemisega kaasneva kreatiniinikliirensi langusega. Patsientidel, kellel esineb vanusest tingitud neerufunktsiooni langus, võib olla vajalik vähendada pregabaliini annust (vt lõik 4.2 Tabel 1).

Imetavad emad

Iga 12 tunni järel manustatava 150 mg pregabaliini (ööpäevane annus 300 mg) farmakokineetikat hinnati 10 imetaval naisel, kellel oli sünnitusest möödunud vähemalt 12 nädalat. Imetamine mõjutas pregabaliini farmakokineetikat vähe või üldse mitte. Pregabaliin eritus rinnapiima keskmiste tasakaalukontsentratsioonidega, mis moodustasid ligikaudu 76% ema plasmakontsentatsioonist. Imiku hinnanguline ööpäevane rinnapiimaga saadav annus (eeldades piima saamist keskmiselt 150 ml/kg ööpäevas) naistelt, kellele manustatakse 300 mg ööpäevas või maksimaalne annus 600

mg ööpäevas, oleks vastavalt 0,31 või 0,62 mg/kg ööpäevas. Need hinnangulised annused moodustavad mg/kg alusel ligikaudu 7% ema ööpäevasest koguannusest.

5.3 Prekliinilised ohutusandmed

Farmakoloogilise ohutuse loomkatsetes taluti kliiniliselt olulisi pregabaliini annuseid hästi. Korduvtoksilisuse uuringutes rottidel ja ahvidel täheldati kesknärvisüsteemiga seotud toimeid, sealhulgas

hüpoaktiivsust, hüperaktiivsust ja ataksiat. Reetina atroofiat, mis tavaliselt esineb vanadel albiinorottidel, täheldati pärast pikaajalist pregabaliini ekspositsiooni, mis oli ≥5 korda kõrgem kui maksimaalse soovitatud kliinilise annusega tekkiv keskmine ekspositsioon inimesel.

Pregabaliin ei avaldanud teratogeenset toimet hiirtel, rottidel ega küülikutel. Rottidel ja küülikutel ilmnesid loote kahjustused ainult ekspositsioonide korral, mis piisaval määral ületasid inimese ekspositsiooni. Pre-ja postnataalse toksilisuse uuringutes tekitas pregabaliin järglastele arengukahjustusi ekspositsioonide korral, mis ületasid maksimaalse soovitatud inimese ekspositsiooni >2 korda.

Kahjulikke toimeid emas-ja isasrottide fertiilsusele täheldati ainult terapeutiliste annuste piisaval ületamisel. Kahjulikud toimed isasrottide reproduktiivorganitele ja sperma parameetritele olid pöörduvad ja

esinesid ainult terapeutilise annuse ületamisel või olid seotud isasroti reproduktiivorganite spontaanse degeneratiivse protsessiga. Seetõttu käsitleti neid toimeid kui vähese või mittekliinilise tähtsusega toimeid.

In vitro ja in vivo testide paneeli tulemuste kohaselt ei ole pregabaliin genotoksiline.

Kaheaastased pregabaliini kartsinogeensuse uuringud viidi läbi rottidel ja hiirtel. Annuste puhul, mis ületasid keskmisi inimese annuseid 600 mg/päevas kuni 24 korda, rottidel kasvajaid ei leitud. Hiirtel ei tõusnud kasvajate esinemissagedus annuste korral, mis olid sarnased keskmiste annustega inimestel, kuid suuremate annuste korral sagenes hemangioomi esinemine. Pregabaliini poolt esile kutsutud kasvajate formeerumise mittegenotoksiline mehhanism hõlmab trombotsüütide muutusi ja sellega seotud endoteelirakkude proliferatsiooni. Lühiajaliste ja pikaajaliste kliiniliste uuringute piiratud andmete alusel ei esinenud trombotsüütide muutusi rottidel ega inimestel. Puuduvad tõendid, mis viitaksid vastava riski olemasolule inimestel.

Noortel rottidel tekkinud kahjustused ei erine kvalitatiivselt täiskasvanud rottidel täheldatud kahjustustest. Siiski on noored rotid tundlikumad. Raviannuste kasutamisel täheldati kesknärvisüsteemi poolt hüperaktiivsuse ja bruksismi kliinilisi tunnuseid ning samuti mõningaid kasvuga seotud muutusi (pöörduv kehakaalu tõusu pidurdumine). Toimeid munasarja tsüklile täheldati ekspositsiooni korral, mis ületas inimese ekspositsiooni 5 korda. Juveniilsetel rottidel leiti vähenenud akustiline ehmatusvastus 1...2 nädalat pärast kokkupuudet annustega, mis üle kahe korra ületasid inimese terapeutilisi annuseid. Üheksa nädalat pärast kokkupuudet ei olnud see toime enam jälgitav.

6.FARMATSEUTILISED ANDMED

6.1Abiainete loetelu

Rabakir 25 mg kõvakapslid

Kapsli sisu:

Laktoosmonohüdraat

Eelželatiniseeritud maisitärklis

Maisitärklis

Talk

Kapsli kest:

Kapslikaas:

Želatiin Titaandioksiid (E171) Kinoliinkollane (E104)

Päikeseloojangukollane FCF - FD&C kollane 6 (E110)

Kapslikeha:

Želatiin Titaandioksiid (E171) Kinoliinkollane (E104)

Päikeseloojangukollane FCF - FD&C kollane 6 (E110)

Rabakir 50 mg kõvakapslid

Kapsli sisu:

Laktoosmonohüdraat

Eelželatiniseeritud maisitärklis

Maisitärklis

Talk

Kapsli kest:

Helepruun kaas:

Želatiin

Kollane raudoksiid (E172) Titaandioksiid (E171) Punane raudoksiid (E172) Must raudoksiid (E172)

Kollane keha:

Želatiin Titaandioksiid (E171) Kinoliinkollane (E104)

Päikeseloojangukollane FCF - FD&C kollane 6 (E110)

Rabakir 75 mg kõvakapslid

Kapsli sisu:

Laktoosmonohüdraat

Maisitärklis

Talk

Kapslikest:

Helepruun kaas:

Želatiin

Kollane raudoksiid (E172) Titaandioksiid (E171) Punane raudoksiid (E172) Must raudoksiid (E172)

Helepruun keha:

Želatiin

Kollane raudoksiid (E172) Titaandioksiid (E171) Punane raudoksiid (E172) Must raudoksiid (E172)

Rabakir 100 mg kõvakapslid

Kapsli sisu:

Laktoosmonohüdraat

Maisitärklis

Talk

Kapsli kest:

Pruun kaas:

Želatiin

Kollane raudoksiid (E172) Titaandioksiid (E171) Punane raudoksiid (E172) Must raudoksiid (E172)

Kollane keha:

Želatiin Titaandioksiid (E171) Kinoliinkollane (E104)

Päikeseloojangukollane FCF - FD&C kollane 6 (E110)

Rabakir 150 mg kõvakapslid

Kapsli sisu:

Laktoosmonohüdraat

Maisitärklis

Talk

Kapsli kest:

Pruun kaas:

Želatiin

Kollane raudoksiid (E172) Titaandioksiid (E171) Punane raudoksiid (E172) Must raudoksiid (E172)

Pruun keha:

Želatiin

Kollane raudoksiid (E172) Titaandioksiid (E171) Punane raudoksiid (E172) Must raudoksiid (E172)

Rabakir 200 mg kõvakapslid

Kapsli sisu:

Laktoosmonohüdraat

Maisitärklis

Talk

Kapsli kest:

Tumepruun kaas:

Želatiin

Punane raudoksiid (E172) Must raudoksiid (E172)

Kollane keha:

Želatiin Titaandioksiid (E171) Kinoliinkollane (E104)

Päikeseloojangukollane FCF - FD&C kollane 6 (E110)

Rabakir 300 mg kõvakapslid

Kapsli sisu:

Laktoosmonohüdraat

Maisitärklis

Talk

Kapsli kest:

Tumepruun kaas:

Želatiin

Punane raudoksiid (E172) Must raudoksiid (E172)

Tumepruun keha:

Želatiin

Punane raudoksiid (E172) Must raudoksiid (E172)

6.2Sobimatus

Ei kohaldata.

6.3Kõlblikkusaeg

3 aastat.

6.4Säilitamise eritingimused

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

6.5Pakendi iseloomustus ja sisu

Rabakir 25, 50, 75, 100, 150, 200 ja 300 mg kõvakapslid on pakendatud läbipaistvatesse PVC-Alu blistritesse.

Rabakir on saadaval neljas pakendisuuruses, pakend on PVC blistris, millel on alumiiniumist tagaosa: 14 kapslit sisaldav pakend, mis sisaldab 1 blisterriba, 28 kapslit sisaldav pakend, mis sisaldab 2 blisterriba, 56 kapslit sisaldav pakend, mis sisaldab 4 blisterriba, 84 kapslit sisaldav pakend, mis sisaldab 6 blisterriba.

Blistrid on pakendatud pappkarpi, mis sisaldab pakendi infolehte.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

6.6Erihoiatused ravimpreparaadi hävitamiseks ja käsitlemiseks

Erinõuded puuduvad.

7.MÜÜGILOA HOIDJA

Gedeon Richter Plc. Gyömrői út 19-21 1103 Budapest Ungari

8.MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

Rabakir, 25 mg kõvakapslid: 889515

Rabakir, 50 mg kõvakapslid: 889415

Rabakir, 75 mg kõvakapslid: 889315

Rabakir, 100 mg kõvakapslid: 889215

Rabakir, 150 mg kõvakapslid: 889115

Rabakir, 200 mg kõvakapslid: 889015

Rabakir, 300 mg kõvakapslid: 888915

9.ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE/MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV

15.10.2015

10.TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV

oktoober 2015