Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

Remifentanil hospira - süste-/infusioonilahuse kontsentraadi pulber (5mg) - Pakendi infoleht

ATC Kood: N01AH06
Toimeaine: remifentaniil
Tootja: Hospira UK Limited

Artikli sisukord

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Remifentanil Hospira, 1 mg süste- või infusioonilahuse kontsentraadi pulber Remifentanil Hospira, 2 mg süste- või infusioonilahuse kontsentraadi pulber Remifentanil Hospira, 5 mg süste- või infusioonilahuse kontsentraadi pulber

Remifentaniil

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

-Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.

-Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

-Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.

-Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

1.Mis ravim on Remifentanil Hospira ja milleks seda kasutatakse

2.Mida on vaja teada enne Remifentanil Hospira kasutamist

3.Kuidas Remifentanil Hospira’t kasutada

4.Võimalikud kõrvaltoimed

5.Kuidas Remifentanil Hospira’t säilitada

6.Pakendi sisu ja muu teave

1.Mis ravim on Remifentanil Hospira ja milleks seda kasutatakse

Remifentanil Hospira kuulub opioidide rühma. See erineb teistest sama rühma ravimitest oma väga kiire toime alguse ja selle väga lühikese kestuse poolest.

-Remifentanil Hospira’t võidakse kasutada, et te ei tunneks valu enne operatsiooni või selle ajal.

-Remifentanil Hospira’t võidakse kasutada, et leevendada valu, kui te olete hingamisaparaadi all intensiivravis (18-aastastel ja vanematel patsientidel).

2. Mida on vaja teada enne Remifentanil Hospira kasutamist

Ärge kasutage Remifentanil Hospira’t:

-kui olete remifentaniili, selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) või fentanüüli derivaatide (nagu nt alfentaniil, fentanüül, sufentaniil) suhtes allergiline (ülitundlik). Allergiline reaktsioon võib kujutada endast löövet, sügelust, hingamisraskusi või näo, huulte, kõri või keele turset. Te võite olla seda varem kogenud.

-süstina selgrookanalisse.

-ainsa ravimina anesteesia alustamiseks.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Remifentanil Hospira kasutamist pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega:

-kui teil on kunagi olnud mingeid kõrvaltoimeid operatsiooni ajal;

-kui teil on kunagi esinenud allergilisi reaktsioone või kui teile on öeldud, et te olete allergiline:

-mõne operatsiooni ajal kasutatava ravimi suhtes,

-opioidide suhtes (nt morfiin, fentanüül, petidiin, kodeiin), vt ka eelmist lõiku „Ärge kasutage Remifentanil Hospira’t”.

-kui teil esineb häiritud kopsu- ja/või maksafunktsioon (te võite olla tundlikum hingamisraskuste tekke suhtes).

Eakad või nõrgestatud organismiga patsiendid (nõrkus, mis on põhjustatud verehulga vähenemisest ja/või madalast vererõhust) on tundlikumad südame- või vereringehäirete esinemise suhtes.

-Nagu teiste opioidide puhul, võib ka remifentaniili kasutamisel tekkida sõltuvus. ‘

-Remifentanil Hospira anesteesia järgselt võib teid koju lubada ainult koos saatjaga ja te ei tohi tarvitada alkoholi.

-Remifentaniili tohib manustada ainult tingimustes, kus on olemas täielik varustus hingamis- ja südameveresoonkonna funktsioonide jälgimiseks ning isikute poolt, kellel on anesteetikumide kasutamiseks eriväljaõpe ning kes tunnevad ära ja oskavad reageerida opiaatide kasutamisega kaasnevatele võimalikele kõrvaltoimetele, sh hingamisteede ja südamefunktsiooni taastamise esmaabi.

-Hingamisaparaadi all olevatel intensiivravi patsientidel ei ole soovitatav kasutada Remifentanil Hospira’t kauem kui 3 päeva.

-Remifentaniili toime kiire avaldumise tõttu võivad patsiendid anesteesiast kiiresti toibuda ja 5…10 minuti jooksul pärast Remifentanil Hospira manustamise katkestamist ei täheldata enam opioidset toimet. Patsientidele, kellele tehakse kirurgilisi protseduure, mille puhul ei soovita operatsioonijärgset valu, tuleb Remifentanil Hospira manustamise lõpetamise järgselt manustada valuvaigisteid.

-Soovituslike annuste manustamisel võib ilmneda lihasjäikust. Nagu teistegi opioidide puhul on lihasjäikuse esinemus seotud annuse ja manustamise kiirusega. Seetõttu tuleb boolussüstid

manustada mitte kiiremini kui 30 sekundiga.

Vererõhu langust ja bradükardiat saab kontrollida Remifentanil Hospira infusiooni kiiruse või samaaegsete anesteetikumide annuse vähendamisega või veenisiseste vedelike, vasopressorite või antikolinergiliste ravimite manustamisega.

Ravimi kuritarvitamine

Sarnaselt teistele opiaatidele võib ka remifentaniil tekitada sõltuvust.

Lapsed

Remifentanil Hospira kasutamine vastsündinutel ja imikutel (alla 1-aastased lapsed) ei ole soovitatav. Remifentanil Hospira kasutamise kohta intensiivravis ravitavatel lastel on vähe kogemusi.

Eakad

Kui ravimit kasutatakse operatsioonil üldanesteesia ajal, tuleb eakatel patsientidel Remifentanil Hospira algannust vastavalt vähendada.

Muud ravimid ja Remifentanil Hospira

Teatage oma arstile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mis tahes muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.

Eriti oluline on see järgmiste ravimite puhul, kuna need võivad anda koostoimeid Remifentanil Hospira’ga:

-vererõhu- või südameravimid (tuntud ka kui beeta-adrenoblokaatorid või kaltsiumikanali blokaatorid). Need ravimid võivad suurendada Remifentanil Hospira mõju teie südamele (langetades vererõhku ja südame löögisagedust).

-muud rahustid, nt bensodiasepiinid. Kui teile antakse Remifentanil Hospira’t, muudab teie arst või apteeker nende ravimite annust.

Siiski võib Remifentanil Hospira manustamine olla teile ohutu ja teie arst otsustab, mis teile täpsemalt sobib.

Remifentaniili ei metaboliseerita plasmakolinesteraasiga, seega koostoimeid nende ravimitega, mida selle ensüümiga metaboliseeritakse, ei ole ette näha.

Remifentanil Hospira koos toidu, joogi ja alkoholiga

Pärast Remifentanil Hospira manustamist ei tohi te kuni täieliku taastumiseni alkoholi tarbida.

Rasedus, imetamine ja viljakus

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arstiga.

Teie arst hindab Remifentanil Hospira manustamise võimalikke kasusid ja riske, kui te olete rase või toidate rinnaga.

Remifentanil Hospira’t ei tohi manustada rasedatele naistele, välja arvatud juhul, kui see on meditsiiniliselt põhjendatud. Remifentanil Hospira’t ei ole soovitatav kasutada sünnituse või keisrilõike ajal.

On soovitatav, et te katkestaks rinnaga toitmise 24 tunniks pärast seda, kui teile on manustatud Remifentanil Hospira’t.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Seda ravimit kasutatakse ainult haiglapatsientidel. Kui teid lastakse haiglast välja varem, pärast seda, kui te olete saanud Remifentanil Hospira’t, ei tohi te juhtida autot, käsitseda masinaid või töötada ohtlikes olukordades. Te ei tohi üksinda koju minna. Teie arst annab teile nõu, millal on ohutu nende tegevustega jätkata.

Remifentanil Hospira sisaldab:

See ravim sisaldab vähem kui 1 mmol naatriumi (23 mg) ühe ml kohta, st on põhimõtteliselt „naatriumivaba“.

3.Kuidas Remifentanil Hospira’t kasutada

Süste tegemine

Te ei pea kunagi seda ravimit ise manustama. See manustatakse teile alati kvalifitseeritud isiku poolt.

Manustamisviis:

Remifentanil Hospira’t saab manustada järgmiselt:

süstena veeni

pideva infusioonina veeni. Sellel juhul manustatakse teile ravimit aeglaselt pikema aja jooksul.

Annus

Ravimi manustamise viis ja annuse suurus sõltuvad:

kehakaalust

teostatavast operatsioonist

valu tugevusest

sellest, kui unine peab patsient tervishoiutöötajate hinnangul intensiivravi osakonnas olema. Annuse suurus sõltub konkreetsest patsiendist.

Kui teile manustatakse Remifentanil Hospira’t liiga palju või liiga vähe

Remifentanil Hospira toimet jälgitakse hoolikalt kogu teie operatsiooni ajal ning samuti intensiivravi osakonnas. Kui teile on manustatud Remifentanil Hospira’t liiga palju või liiga vähe, võetakse otsekohe kasutusele sobivad meetmed.

Pärast operatsiooni

Kui tunnete valu, pidage nõu oma arsti või meditsiiniõega. Protseduurijärgse valu korral saavad nad teile anda teisi valuvaigisteid.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või meditsiiniõega.

4.Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka Remifentanil Hospira põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki. Teatatud on järgnevatest kõrvaltoimetest:

Väga sage (võib mõjutada rohkem kui 1 patsienti 10-st)

-lihasjäikus

-iiveldus

-oksendamine

-madal vererõhk (hüpotensioon)

Sage (võib mõjutada kuni 1 patsienti 10-st)

-aeglane südame löögisagedus (bradükardia)

-pindmine hingamine (hingamisdepressioon)

-hingamisseiskus (apnoe)

-sügelus

-operatsioonijärgne värisemine

-operatsioonijärgne kõrge vererõhk (hüpertensioon)

Aeg-ajalt (võib mõjutada kuni 1 patsienti 100-st)

-kõhukinnisus

-operatsioonijärgne valu

-hapnikupuudus (hüpoksia)

Harv (võib mõjutada kuni 1 patsienti 1000-st)

-aeglane südame löögisagedus, millele järgneb südameseiskus patsientidel, kes saavad remifenantiili koos ühe või rohkema anesteetikumiga

-unisus (operatsioonist toibumise ajal)

-rasked allergilised reaktsioonid, sh šokk, vereringehäired ja südameatakk patsientidel, kes saavad remifenantiili koos ühe või rohkema anesteetikumiga

Teadmata (esinemissagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel)

-krambid

-südameblokaadist tulenev ebanormaalne südamerütm

-remifentaniili tavapärasest nõrgem toime (ravimitaluvus)

Nagu teistegi selle rühma ravimite (opioidid) puhul, võib ka Remifentanil Hospira pikaajaline kasutamine viia sõltuvuse tekkeni. Pidage nõu oma arstiga.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arstiga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5.Kuidas Remifentanil Hospira’t säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage Remifentanil Hospira’t pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil/viaalil. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Avamata ravimipakend

1 mg: hoida temperatuuril kuni 25°C.

2 mg: hoida temperatuuril kuni 30°C.

5 mg: hoida temperatuuril kuni 30°C.

Mitte lasta külmuda. Mitte hoida külmkapis.

1 mg: hoida viaal välispakendis, valguse eest kaitstult.

Manustamiskõlblikuks muudetud ravimpreparaat

Pärast manustamiskõlblikuks muutmist

Pärast manustamiskõlblikuks muutmist on kasutusaegne keemilis-füüsikaline stabiilsus tõestatud 24 tunni jooksul temperatuuril kuni 25°C.

Kui preparaadi manustamiskõlblikuks muutmise meetodid ei välista mikrobioloogilise saastatuse ohtu, tuleb ravim kohe ära kasutada. Kui ravimit ei kasutata kohe, vastutab selle säilitamisaja ja –tingimuste eest kasutaja.

Pärast lahjendamist

Lahjendamise järgselt tuleb ravimit visuaalselt kontrollida, veendumaks, et see on selge, värvitu ja täiesti vaba osakestest ning et viaalidel ei ole kahjustusi. Kui selliseid muutusi täheldatakse, tuleb lahus hävitada.

Lahjendatud ravimpreparaat tuleb otsekohe ära kasutada. Lahjendatud lahus on mõeldud ainult ühekordseks kasutamiseks. Kogu kasutamata jäänud lahus tuleb ära visata.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Remifentanil Hospira sisaldab

-Toimeaine on: remifentaniil (vesinikkloriidina).

1 viaal sisaldab 1 mg remifentaniili (remifentaniilvesinikkloriidina).

1 viaal sisaldab 2 mg remifentaniili (remifentaniilvesinikkloriidina).

1 viaal sisaldab 5 mg remifentaniili (remifentanüülvesinikkloriidina).

Pärast manustamiskõlblikuks muutmist sisaldab 1 ml lahust 1 mg remifentaniili (vesinikkloriidina), kui valmistatud soovituste kohaselt.

-Teised koostisosad on:

glütsiin, vesinikkloriidhape (pH kohandamiseks), naatriumhüdroksiid (pH kohandamiseks)

Kuidas Remifentanil Hospira välja näeb ja pakendi sisu

Remifentanil Hospira on lüofiliseeritud valge kuni kergelt kollakas süste- või infusioonilahuse kontsentraadi pulber.

Pakendid:

1 mg: 5 x 3,5 ml viaal.

2 mg: 5 x 3,5 ml viaal.

5 mg: 5 x 8 ml viaal.

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja Hospira UK Limited,

Queensway, Royal Leamington SPa, Warwickshire, CV31 3RW, Ühendkuningriik

Tootja Elaiapharm

2881 route des Cretes, Z.I. Les Bouillides, Sophia Antipolis, 06560 Valbonne, Prantsusmaa

See ravimpreparaat on saanud müügiloa Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriikides järgmiste nimetustega:

Saksamaa

Remifentanil Hospira 1; 2; 5 mg Pulver für ein Konzentrat zur Herstellung einer

 

Injektions-/Infusionslösung

Austria

Remifentanil Pfizer 1; 2; 5 mg Pulver für ein Konzentrat zur Herstellung einer

 

Injektions- oder Infusionslösung

Belgia

Remifentanil Hospira 1; 2; 5 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor

 

injectie of infusie

REMIFENTANIL HOSPIRA_1428342_PIL_14283426x1

Bulgaaria

Remifentanil Hospira 1; 2; 5 mg прах за концентрат за

 

инжекционен/инфузионен разтвор

Küpros

Remifentanil Hospira 1; 2; 5 mg powder for concentrate for solution for

 

injection/infusion

Taani

Remifentanil Hospira 1; 2; 5 mg pulver til koncentrat til injektions- og

 

infusionsvæske, opløsning

Eesti

Remifentanil Hospira 1; 2; 5 mg süste- või infusioonilahuse kontsentraadi

 

pulber

Kreeka

Remifentanil Hospira 1; 2; 5 mg κόνις για παρασκευή πυκνού διαλύµατο για

 

παρασκευή ενέσιµου διάλυµατος/διαλύµατος προς έγχυση

Soome

Remifentanil Hospira 1; 2; 5 mg kuiva-aine välikonsentraatiksi injektio-

 

/infuusionestettä varten, liuos

Prantsusmaa

Remifentanil Hospira 1; 2; 5 mg poudre pour solution injectable ou pour

 

perfusion

Ungari

Remifentanil Hospira 1; 2; 5 mg por oldatos injekcióhoz vagy infúzióhoz való

 

koncentrátumhoz

Island

Remifentanil Hospira 1; 2; 5 mg stungulyfsþykkni/innrennslis, lausn

Iirimaa

Remifentanil Hospira 1;2;5 mg powder for concentrate for solution for

 

injection/infusion

Itaalia

Remifentanil Hospira 1; 2; 5 mg polvere per concentrato per soluzione

 

iniettabile o per infusione

Luksemburg

Remifentanil Hospira 1; 2; 5 mg Pulver für ein Konzentrat zur Herstellung einer

 

Injektions-/Infusionslösung

Malta

Remifentanil Hospira 1; 2; 5 mg powder for concentrate for solution for

 

injection or infusion

Holland

Remifentanil Hospira 1; 2; 5 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor

 

infusie/injectie

Norra

Remifentanil Hospira 1; 2; 5 mg pulver til konsentrat til

 

injeksjons/infusionsvæske, oppløsning

Poola

Remifentanil Hospira

Portugal

Remifentanil Hospira

Rumeenia

Remifentanil Hospira 1; 2; 5 mg pulbere pentru concentrat pentru solutie

 

injectabil/perfuzabil

Hispaania

Remifentanil Hospira 1; 2; 5 mg polvo para concentrado para solución

 

inyectable o perfusión EPG

Rootsi

Remifentanil Hospira 1; 2; 5 mg pulver till koncentrat till

 

injektions/infusionsvätska, lösning

Sloveenia

Remifentanil Hospira 1; 2; 5 mg prašek za koncentrat za raztopino za

 

injiciranje/infundiranje

Ühendkuningriik

Remifentanil 1; 2; 5 mg powder for concentrate for solution for

 

injection/infusion

Infoleht on viimati uuendatud mais 2017.

Järgmine teave on ainult tervishoiutöötajatele:

Täpsema teabe saamiseks lugege palun Remifentanil Hospira ravimi omaduste kokkuvõtet.

1.Annustamine ja manustamisviis

Remifentanil Hospira’t tohib manustada ainult täieliku respiratoorse ja kardiaalse monitooringu ja neid funktsioone toetavate tingimuste olemasolul ning anesteetikumide manustamiseks spetsiaalse väljaõppe saanud meditsiinipersonali poolt, tugevate opiaatanalgeetikumide võimalike kõrvaltoimete äratundmiseks ja käsitlemiseks vajalike teadmiste ja varustuse olemasolul, sh kardiopulmonaalse elustamise aparatuur. Vastav väljaõpe peab sisaldama patsiendile vabade hingamisteede tagamist ja kunstliku hingamise läbiviimise oskust.

Remifentanil Hospira püsiinfusiooni peab manustama kalibreeritud infusiooniperfuusori abil kiiret läbivoolu võimaldava kanüüli või ainult selleks ettenähtud veenitee abil. Infusioonitee peab olema võimalikult lühike ja/või asuma väga lähedal veenikanüülile ja eeltäidetud, et vähendada võimalikku „surnud ruumi“ (vt lõik 9).

Remifentanil Hospira’t võib manustada ka ettemääratud mahu ja sagedusega infusioonina (TCI- infusiooniga, target-controlled infusion) sobiva ja heakskiidetud infusioonipumba abil, mis on inkorporeeritud Minto farmakokineetilisele mudelile vanuse ja rasvavaba kehamassi (LBM, lean body mass) kovariatsiooniga.

Hoolikalt tuleb vältida infusioonisüsteemi ummistuste teket või ühenduste lahtitulemist ning loputada süsteem hoolikalt läbi, et kõik seal olevad Remifentanil Hospira jäägid pärast manustamist eemaldada (vt lõik 3). Remifentanil Hospira’t manustatakse ainult intravenoosselt ning ei tohi manustada epiduraalselt ega intratekaalselt (vt lõik 2).

1.1Lahjendamine

Remifentanil Hospira’t tuleb pärast manustamiskõlblikuks muutmist edasi lahjendada. Ravimpreparaadi lahjendamise juhised vt lõik 9.

Manuaalselt kontrollitava infusiooni jaoks tuleb Remifentanil Hospira’t lahjendada kontsentratsioonideni 20...250 mikrogrammi/ml (50 mikrogrammi/ml on soovitatavaks lahjenduseks täiskasvanutele ja 20...25 mikrogrammi/ml pediaatrilistele patsientidele alates 1 aasta vanusest). TCI-infusiooni jaoks on Remifentanil Hospira soovitatav lahjendus 20...50 mikrogrammi/ml.

1.2Üldanesteesia

Remifentanil Hospira manustamine peab olema individuaalne ja kohandatud vastavalt patsiendi ravivastusele.

1.2.1Täiskasvanud

1.2.1.1Manustamine manuaalselt kontrollitava infusiooniga

Järgnevas tabelis on kokku võetud süste/infusioonilahuse algannused ja annustamisvahemikud.

Tabel 1. Annustamisjuhised täiskasvanutele

Näidustus

REMIFENTANIILI

REMIFENTANIILI

 

BOOLUSSÜSTE

PÜSIINFUSIOON

 

(mikrogrammi/kg)

(mikrogrammi/kg/min)

 

 

 

 

 

 

algkiirus

vahemik

 

 

 

 

Anesteesia sissejuhatus

1 (vähemalt 30 sekundi

0,5...1

_

 

jooksul)

 

 

 

 

 

 

Juhitaval hingamisel oleva

 

 

 

patsiendi anesteesia säilitamine

 

 

 

• Dilämmastikoksiid (66%)

0,5…1

0,4

0,1…2

• Isofluraan (algannus

0,5….1

0,25

0,05…2

 

 

 

 

REMIFENTANIL HOSPIRA_1428342_PIL_14283428x1

0,5 MAC)

 

 

 

• Propofool (algannus

0,5…1

0,25

0,05…2

100 mikrogrammi/kg/min)

Kui Remifentanil Hospira’t manustatakse anesteesia induktsioonil aeglase boolussüstena, tuleb seda teha vähemalt 30 sekundi jooksul.

Ülalsoovitatud annuste korral vähendab Remifentanil Hospira tunduvalt anesteesia säilitamiseks vajamineva hüpnootikumi annust. Seetõttu tuleb isofluraani ja propofooli hemodünaamiliste toimete (nt hüpotensioon ja bradükardia) tugevnemise vältimiseks manustada nii nagu eelpool soovitatud (vt „Kaasnev ravi“ allpool).

Andmed annustamissoovituste kohta Remifentanil Hospira kasutamisel koos teiste hüpnootikumidega, välja arvatud need, mis on esitatud tabelis 1, on ebapiisavad.

Anesteesia induktsioon

Remifentanil Hospira’t võib anesteesia sissejuhatamiseks manustada koos teise hüpnootikumi (nt propofool, tiopentaal või isofluraan) standardannusega. Remifentanil Hospira infusiooni võib manustada kiirusega 0,5...1 mikrogrammi/kg/min, ilma või koos eelneva algse boolussüstega

1 mikrogrammi/kg, mida manustatakse aeglaselt vähemalt 30 sekundi jooksul. Kui endotrahheaalne intubatsioon viiakse läbi enam kui 8...10 minutit pärast Remifentanil Hospira infusiooni algust, ei ole boolussüste vajalik.

Juhitaval hingamisel oleva patsiendi anesteesia säilitamine

Pärast endotrahheaalset intubatsiooni tuleb Remifentanil Hospira manustamise kiirust tabeli 1 järgi vastavalt anesteesia tehnikale vähendada. Remifentanil Hospira toime kiire alguse ja lühikese toimeaja tõttu võib manustamise kiirust anesteesia ajal iga 2…5 minuti järel astmeliselt 25…100% kaupa ülespoole tiitrida või 25…50% kaupa allapoole tiitrida, et saavutada soovitud µ-opioidi retseptorite vastuse tase. Vastusena pindmiseks muutunud anesteesiale võib iga 2...5 minuti järel manustada aeglane boolussüste.

Spontaansel hingamisel oleva avatud hingamisteedega (nt kõrimaskanesteesia) patsiendi anesteesia

Spontaansel hingamisel oleva avatud hingamisteedega patsiendil tekib tõenäoliselt respiratoorne depressioon. Eriti oluline on annuse kohaldamine vastavalt patsiendi vajadusele ning vajadusel toetada hingamisfunktsiooni. Spontaansel hingamisel olevale anesteseeritud patsiendile on soovitatav algannuse manustamise kiirus 0,04 mikrogrammi/kg/min, mida tuleb tiitrida vastavalt individuaalsele vastusreaktsioonile. Uuritud on infusiooni kiirust vahemikus 0,025 kuni 0,1 mikrogrammi/kg/min. Spontaansel hingamisel olevale anesteseeritud patsiendile boolussüste manustamine ei ole soovitatav. Remifentanil Hospira’t ei tohi kasutada analgeetikumina protseduurideks, mille ajal patsient on teadvusel või ei saa protseduuri ajal piisavat respiratoorset toetust.

Kaasnev ravi

Remifentaniil vähendab inhaleeritavate anesteetikumide, hüpnootikumide ja bensodiasepiinide anesteesiat esilekutsuvat annust (vt lõik 4).

Järgmiste anesteesiat tekitavate ravimite annuseid on vähendatud remifentaniiliga koosmanustamisel kuni 75%: isofluraan, tiopentaal, propofool ja temasepaam.

Juhised ravi lõpetamiseks/jätkamiseks vahetus postoperatiivses perioodis

Remifentanil Hospira toime väga kiire lõppemise tõttu ei teki 5...10 minutit pärast manustamise lõpetamist opioidsete toimete jääknähte. Patsientidele, kes läbivad selliseid kirurgilisi protseduure, kus postoperatiivselt esineb valu, tuleb teised analgeetikumid manustada enne Remifentanil Hospira manustamise lõppu. Pika toimeajaga anesteetikumi toime maksimumi saavutamiseks peab jätma piisavalt aega. Analgeetikumi valik patsiendile peab olema optimaalselt vastavuses läbitud kirurgilise protseduuriga ning postoperatiivse ravi tasemega.

Kui pika toimeajaga analgeetikumidega ei ole enne operatsiooni lõppu saavutatud vajalikku toimet, tuleb Remifentanil Hospira manustamist vahetu postoperatiivse perioodi analgeesia tagamiseks jätkata seni kuni pika toimeajaga analgeetikum saavutab maksimaalse toime.

Teave manustamise kohta juhitaval hingamisel olevatele intensiivravi patsientidele vt lõik 1.4 „Kasutamine intensiivravi osakonnas“.

Spontaansel hingamisel olevatel patsientidel tuleb Remifentanil Hospira infusiooni esialgset kiirust vähendada kuni 0,1 mikrogrammi/kg/min ja seejärel võib seda tõsta või langetada iga 5 minuti järel 0,025 mikrogrammi/kg/min kaupa, et saavutada tasakaal analgeetilise ja hingamist pärssiva toime vahel.

Kui Remifentanil Hospira manustamist jätkatakse protseduuri järgselt, tohib seda teha ainult täieliku varustatusega respiratoorse ja kardiaalse funktsiooni jälgimiseks vajaliku aparatuuri olemasolul, selleks spetsiaalse väljaõppe saanud meditsiinipersonali järelevalve tingimustes, kes oskavad tugevatoimeliste opiaatide respiratoorseid toimeid ära tunda ja neid vastavalt toetada.

Remifentanil Hospira boolussüstet ei ole soovitatav kasutada analgeesiaks postoperatiivses perioodis spontaansel hingamisel olevatel patsientidel.

1.2.1.2Manustamine ettemääratud mahu ja sagedusega infusioonina (TCI)

Juhitaval hingamisel oleva patsiendi anesteesia induktsioon ja säilitamine

Remifentaniili TCI-d võib kasutada koos intravenoosse või inhaleeritava hüpnootilise ravimiga juhitaval hingamisel oleva patsiendi anesteesia sissejuhatamiseks ja säilitamiseks (vt ülal tabel 1, manuaalselt kontrollitava infusiooni jaoks). Seoses nende ravimitega võib adekvaatse analgeesia anesteesia sissejuhatamiseks ja opereerimiseks saavutada remifentaniili taotletava kontsentratsiooniga vahemikus 3...8 nanogrammi/ml. Remifentanil Hospira’t tuleb tiitrida vastavalt individuaalsele ravivastusele. Eriti tugevat valuaistingut vallandavate kirurgiliste protseduuride korral on vajalik saavutada verekontsentratsioon kuni 15 nanogrammi/ml.

Ülalsoovitatud annustes vähendab Remifentanil Hospira märkimisväärselt anesteesia säilitamiseks vajamineva hüpnootilise ravimi kogust. Seetõttu tuleb isofluraani ja propofooli manustamisel jälgida vastavaid soovitusi, et vältida hemodünaamiliste toimete (nt hüpotensioon ja bradükardia) suurenemist (vt ülal tabel 1 ja lõik „Kaasnev ravi“ manuaalselt kontrollitava infusiooni jaoks).

Teave remifentaniili ekvivalentsete kontsentratsioonide kohta veres, kasutades TCI-d erinevate infusiooni kiiruste jaoks tasakaalukontsentratsiooni tingimustel: vt ravimi omaduste kokkuvõtet (lõik 6.6, tabel 12).

Ebapiisavate andmete tõttu ei ole soovitatav manustada Remifentanil Hospira’t TCI abil omahingamisel olevale patsiendile anesteesiaks.

Juhised ravi lõpetamiseks/jätkamiseks vahetus postoperatiivses perioodis

Operatsiooni lõppedes, kui TCI infusioon peatatakse või langetatakse soovitud kontsentratsioonini, tõenäoliselt spontaanne hingamine remifentaniili arvestatud kontsentratsiooni juures

1...2 nanogrammi/ml taastub. Sarnaselt manuaalselt kontrollitava infusiooniga, tuleb ka selle meetodi korral postoperatiivset analgeesiat pika toimeajaga analgeetikumiga alustada enne operatsiooni lõppu (vt „Juhised ravi lõpetamiseks/jätkamiseks vahetus postoperatiivses perioodis“ lõigus 1.2.1.1, „Manuaalselt kontrollitav infusioon“).

Kuna andmeid Remifentanil Hospira manustamisest TCI abil postoperatiivse valu käsitlemiseks ei ole piisavalt, ei ole see soovitatav.

1.2.2Lapsed (1...12-aastased)

Remifentanil Hospira ja intravenoossete anesteetikumide koosmanustamist anesteesia indutseerimiseks ei ole detailselt uuritud ja pole seetõttu soovitatav.

Remifentanil Hospira TCI-d ei ole lapspatsientidel uuritud ja seetõttu pole Remifentanil Hospira manustamine TCI-ga nendel patsientidel soovitatav.

1.2.2.1Anesteesia säilitamine

Anesteesia säilitamiseks soovitatakse kasutada Remifentanil Hospira järgmisi annuseid :

Tabel 2. Annustamisjuhised lastele (1...12-aastased lapsed)

Inhaleeritav anesteetikum

Remifentaniili boolussüste

Remifentaniili püsiinfusioon

anesteesia säilitamiseks

 

(mikrogrammi/kg/min)

 

(mikrogrammi/kg)

 

 

(manustatakse samaaegselt

algkiirus

analgeesia

 

 

 

säilitamiseks

dilämmastikoksiidi/hapniku

 

 

 

 

vajalik vahemik

seguga vahekorras 2:1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Halotaan (algannus 0,3 MAC)

0,25

0,05…1,3

 

 

 

 

Sevofluraan (algannus 0,3 MAC)

0,25

0,05…0,9

 

 

 

 

Isofluraan (algannus 0,5 MAC)

0,25

0,06…0,9

 

 

 

 

Boolussüstena manustades tuleb Remifentanil Hospira’t manustada mitte vähem kui 30 sekundi jooksul. Operatsiooni ei tohi alustada enne vähemalt 5 minuti möödumist Remifentanil Hospira infusiooni alustamisest, kui samaaegset boolusannust ei ole manustatud.

Ainult dilämmastikoksiidi (70%) ja Remifentanil Hospira manustamisel peaks infusioonikiirus anesteesia säilitamiseks olema vahemikus 0,4…3 mikrogrammi/kg/min. Täiskasvanutelt kogutud andmed viitavad sellele, et 0,4 mikrogrammi/kg/min võib olla sobilik algannus, kuigi spetsiifilisi uuringuid teostatud ei ole.

Pediaatrilisi patsiente tuleb hoolikalt jälgida ja annust tiitrida kirurgilisele protseduurile sobiva astmega analgeesia saavutamiseks.

1.2.2.2Kaasnev ravi

Ülalpool soovitatud annustes vähendab remifentaniil märkimisväärselt anesteesia säilitamiseks vajamineva hüpnootikumi annust. Seetõttu tuleb isofluraani, halotaani ja sevofluraani manustada nii nagu ülalpool soovitatud, et vältida hemodünaamiliste toimete (nt hüpotensioon ja bradükardia) teket. Andmed annustamissoovituste kohta remifentaniili kasutamisel koos teiste hüpnootikumidega, välja arvatud need, mis on esitatud tabelis 2, on ebapiisavad (vt ka lõik 1.2.1.1 „Täiskasvanud“ / „Manustamine manuaalselt kontrollitava infusiooniga“ / „Kaasnev ravi“).

1.2.2.3Patsiendi käsitluse juhised vahetus postoperatiivses perioodis

Alternatiivse analgeesia alustamine enne Remifentanil Hospira ärajätmist

Remifentanil Hospira toime kiire lõppemise tõttu ei teki 5...10 minutit pärast manustamise lõpetamist toime jääknähte. Patsientidele, kes läbivad selliseid kirurgilisi protseduure, kus postoperatiivselt esineb valu, tuleb muu analgeetikum manustada enne Remifentanil Hospira manustamise lõppu. Pika toimeajaga analgeetikumi toime maksimumi saavutamiseks peab jätma piisavalt aega. Analgeetikumi valik, annus ja manustamise aeg peab olema optimaalselt vastavuses läbitud kirurgilise protseduuriga ning postoperatiivse ravi tasemega (vt lõik 3).

1.2.3Vastsündinud/imikud (alla 1-aastased)

Remifentaniili kliinilistes uuringutes kasutamise kogemus vastsündinutel ja imikutel (alla 1-aastased) on piiratud. Remifentaniili farmakokineetiline profiil vastsündinutel ja imikutel (vanus alla 1 aasta) on võrreldav täiskasvanute omaga pärast kehakaalu erinevuste korrigeerimist. Siiski ei ole ebapiisavate andmete tõttu Remifentanil Hospira manustamine selles vanusegrupis soovitatav.

1.2.3.1Täieliku intravenoosse anesteesia (TIVA) kasutamine:

Kliinilise uuringu kogemus remifentaniili kasutamisel TIVA-ks imikutel on piiratud. Siiski pole piisavalt kliinilisi andmeid annustamissoovitusteks.

1.3Kasutamine südamekirurgias

1.3.1Manustamine manuaalselt kontrollitava infusiooniga

Tabel 3. Annustamisjuhised manustamiseks südamekirurgias

Näidustus

Remifentaniili

Remifentaniili püsiinfusioon

 

boolussüste

(mikrogrammi/kg/min)

 

(mikrogrammi/kg)

 

 

 

algkiirus

tavaline

 

 

 

 

 

infusiooni

 

 

 

vahemik

 

 

 

 

Intubatsioon

Ei soovitata

-

 

 

 

 

Anesteesia säilitamine

 

 

 

• Isofluraan

0,5…1

0,003…4

(algannus 0,4 MAC)

 

 

 

• Propofool

0,5…1

0,01…4,3

(algannus 50 mikrogrammi/kg/min)

 

 

 

 

 

 

 

Jätkuv postoperatiivne analgeesia,

Ei soovitata

0…1

enne ekstubatsiooni

 

 

 

 

 

 

 

1.3.1.1Anesteesia induktsioon

Pärast hüpnootikumi manustamist teadvusetuse tekitamiseks, manustatakse Remifentanil Hospira’t algse infusiooni kiirusega 1 mikrogramm/kg/min. Südameoperatsiooni puhul ei soovitata Remifentanil Hospira boolussüstet induktsiooni ajal kasutada. Endotrahheaalset intubatsiooni ei tohi teha enne kui vähemalt 5 minuti möödumisel remifentaniili infusiooni algusest.

1.3.1.2Anesteesia säilitusperiood

Pärast endotrahheaalset intubatsiooni tuleb Remifentanil Hospira manustamise kiirust tiitrida vastavalt patsiendi vajadustele. Vajadusel võib manustada veel täiendava aeglase boolusannuse. Kõrge riskiga kardiaalsetele patsientidele, nt südameklapi operatsioonile minevad või vasaku vatsakese funktsioonihäirega haiged, tohib manustada üksnes boolusannuse maksimaalselt 0,5 mikrogrammi/kg. Need annustamissoovitused kehtivad ka hüpotermilise kardiopulmonaalse šunteerimise korral.

1.3.1.3Kaasnev ravi

Ülalpool soovitatud annustes vähendab remifentaniil märkimisväärselt anesteesia säilitamiseks vajamineva hüpnootikumi annust. Seetõttu tuleb isofluraani ja propofooli manustada nii nagu ülal soovitatud, et vältida hemodünaamiliste toimete (nt hüpotensioon ja bradükardia) teket. Andmed annustamissoovituste kohta remifentaniili kasutamisel koos teiste hüpnootikumidega, välja arvatud need, mis on esitatud tabelis 3, on ebapiisavad (vt ka lõik 1.2.1.1 „Täiskasvanud“ / „Manustamine manuaalselt kontrollitava infusiooniga“ / „Kaasnev ravi“).

1.3.1.4Juhised postoperatiivse manustamise kohta

Remifentanil Hospira postoperatiivselt manustamise jätkamine ekstubatsiooni eelse analgeesia tagamiseks

Soovitatav on Remifentanil Hospira infusiooni operatsiooniaegsel lõppkiirusel hoida kuni patsiendi üleviimiseni ärkamistuppa. Ärkamistuppa saabumisel tuleb patsiendi analgeesia ja sedatsiooni taset hoolikalt jälgida ning Remifentanil Hospira infusiooni kiirust vastavalt patsiendi vajadusele korrigeerida (lisainfot intensiivravi osakonnas olevate patsientide ravi kohta vt lõik 1.4).

Alternatiivse analgeesia alustamine enne Remifentanil Hospira ärajätmist

Remifentanil Hospira toime kiire lõppemise tõttu ei teki 5...10 minutit pärast manustamise lõpetamist opiaadi toime jääknähte. Enne Remifentanil Hospira manustamise lõpetamist tuleb piisava ajavaruga manustada patsiendile teisi analgeetikume ja sedatiivseid aineid piisava ajavaruga, et need ained

jõuaksid avaldada soovitavat toimet. Seetõttu on tähtis, et aine(te) valik, annus ja manustamise aeg oleksid planeeritud enne patsiendi ekstubeerimist.

Juhised Remifentanil Hospira manustamise lõpetamiseks

Remifentanil Hospira toime kiire lõppemise tõttu on kardiaalsetel patsientidel koheselt pärast Remifentanil Hospira manustamise lõpetamist teatatud hüpertensiooni, vappekülma ja valu tekkest. Nende tekkeriski vähendamiseks tuleb hakata enne Remifentanil Hospira infusiooni lõpetamist manustama teist sobivat analgeetikumi (nagu ülal kirjeldatud). Infusiooni kiirust tuleb enne lõpetamist vähemalt 10-minutiliste intervallidega 25% kaupa vähendada.

Juhitavalt hingamiselt võõrutamise ajal ei tohi Remifentanil Hospira infusiooni kiirust tõsta vaid ainult allapoole tiitrida, vajadusel toetada muu analgeetikumiga. Hemodünaamiliste muutuste nagu hüpertensioon ja tahhükardia tekkimisel tuleb vajadusel manustada teisi sobivaid ravimeid.

Kui üleminekul teisele analgeesiale kasutatakse ühe osana samuti mingit opiaatanalgeetikumi, tuleb patsienti hoolikalt jälgida. Postoperatiivsest analgeesiast saadavat kasu tuleb alati võrrelda nendest ravimitest tekkida võiva võimaliku kaasuva hingamise pärssumise riskiga.

1.3.2Manustamine ettemääratud mahu ja sagedusega infusioonina (TCI)

1.3.2.1 Juhitaval hingamisel oleva patsiendi anesteesia induktsioon ja säilitamine

Remifentanil Hospira TCI võib kasutada juhitaval hingamisel olevatel täiskasvanud patsientidel koos intravenoossete või inhaleeritavate hüpnootiliste ravimitega anesteesia induktsiooni ja säilitamise ajal (vt eespool lõik 1.3.1, tabel 3). Koos nende ravimitega saavutatakse südameoperatsiooniks vajalik üldanesteesia tavaliselt remifentaniili kõrgemate verekontsentratsioonidega kui seda on vaja tavaliste kirurgiliste operatsioonide läbiviimiseks. Remifentaniili tiitrimise järgselt vastavalt individuaalsele ravivastusele on kliinilistes uuringutes kasutatud nii kõrgeid verekontsentratsioone kui

20 nanogrammi/ml.

Ülal soovitatud annustes vähendab remifentaniil märkimisväärselt anesteesia säilitamiseks vajamineva hüpnootikumi annust. Seetõttu tuleb isofluraani ja propofooli manustada nii nagu ülal soovitatud, et vältida hemodünaamiliste toimete (nt hüpotensioon ja bradükardia) teket (vt tabel 3 ja lõik 1.3.1 „Kaasnev ravi“).

Informatsiooni remifentaniili sisalduse kohta veres manuaalselt kontrollitava infusiooni teel manustamisel vt ravimi omaduste kokkuvõtet (lõik 6.6, tabel 12).

1.3.2.2 Juhised ravi lõpetamiseks/jätkamiseks vahetus postoperatiivses perioodis

Operatsiooni lõppedes, kui TCI infusioon peatatakse või langetatakse soovitud kontsentratsioonini, spontaanne hingamine remifentaniili arvestatud kontsentratsiooni juures 1...2 nanogrammi/ml tõenäoliselt taastub. Sarnaselt manuaalselt kontrollitava infusiooniga, tuleb ka selle meetodi korral postoperatiivset analgeesiat pika toimeajaga analgeetikumiga alustada enne operatsiooni lõppu (vt eespool lõik 1.3.1.4 „Juhised Remifentanil Hospira manustamise lõpetamiseks“).

Kuna andmed Remifentanil Hospira kasutamise kohta postoperatiivse analgeesia tekitamiseks TCI abil puuduvad, siis seda teha ei soovitata.

1.3.3Lapsed (1- kuni 12-aastased)

Andmed manustamise kohta südamekirurgias on ebapiisavad, mistõttu annustamissoovitusi ei saa anda.

1.4Kasutamine intensiivravi osakonnas

1.4.1Täiskasvanud

1.4.1.1Analgeesia juhitaval hingamisel olevatel patsientidel

Remifentanil Hospira’t võib kasutada analgeesia tekitamiseks juhitaval hingamisel olevatel intensiivravi patsientidel. Vajadusel tuleb lisaks manustada sedatiivseid ravimeid. Remifentaniili toimet juhitaval hingamisel olevatel intensiivravi patsientidel on uuritud kuni 3- päevasel manustamisel hästikontrollitud kliinilistes uuringutes. Kuna patsiente ei ole üle 3 päeva

uuritud, puuduvad pikaajalise ravi efektiivsuse ja ohutuse andmed. Seetõttu ei ole üle 3-päevane ravi Remifentanil Hospira’ga soovitatav.

REMIFENTANIL HOSPIRA_1428342_PIL_142834213x1

Andmete puudumise tõttu manustamise kohta TCI kaudu intensiivravi patsientidele ei soovitata Remifentanil Hospira’t manustada TCI kaudu intensiivravi osakonna haigetele.

Täiskasvanutel on soovitatav alustada Remifentanil Hospira infusiooni kiirusega 0,1 mikrogrammi/kg/min (6 mikrogrammi/kg/h) kuni 0,15 mikrogrammi/kg/min

(9 mikrogrammi/kg/h). Infusiooni kiirust võib soovitud sedatsiooni ja analgeesia taseme saavutamiseks tiitrida ülespoole 0,025 mikrogrammi/kg/min (1,5 mikrogrammi/kg/h) kaupa. Annuste korrigeerimiste vaheline aeg peab olema vähemalt 5 minutit. Patsienti peab regulaarselt jälgima ning Remifentanil Hospira infusiooni kiirust vajadusel korrigeerima. Kui on jõutud infusiooni kiiruseni 0,2 mikrogrammi/kg/min (12 mikrogrammi/kg/h) ning sellega ei ole soovitud sedatsioonitaset saavutatud, on soovitav lisada teine sobiv sedatiivne ravim (vt allpool). Sedatiivse ravimi annus tuleb tiitrida vajaliku sedatsioonitaseme saavutamiseni. Kui täiendav analgeesia on vajalik, võib Remifentanil Hospira infusiooni kiirust edasi suurendada 0,025 mikrogrammi/kg/min

(1,5 mikrogrammi/kg/h) kaupa.

Järgmises tabelis on summeeritud infusiooni algkiirused ja tavapärased annusevahemikud patsiendil analgeesia tekitamiseks:

Tabel 4. Remifentanil Hospira annustamisjuhised intensiivravis

PÜSIINFUSIOON mikrogrammi/kg/min (mikrogrammi/kg/h)

Algkiirus

Vahemik

 

 

0,1 (6) kuni 0,15 (9)

0,006 (0,38) kuni 0,74 (44,6)

 

 

Intensiivravi tingimustes ei soovitata Remifentanil Hospira boolusannuseid manustada.

Remifentanil Hospira kasutamine vähendab samaaegselt manustatavate sedatiivsete ravimite annuseid. Sedatiivsete ravimite tavaliselt kasutatavad algannused, kui neid on vaja, on toodud tabelis 5.

Tabel 5. Sedatiivse ravimi soovitatavad algannused, vajadusel

Sedatiivne aine

Boolus (mg/kg)

Infusiooni kiirus (mg/kg/h)

 

 

 

Propofool

kuni 0,5

0,5

 

 

 

Midasolaam

kuni 0,03

0,03

 

 

 

Et vastava sedatiivse ravimi annust eraldi tiitrida, ei tohi neid manustada ühes segus sama infusioonisüsteemi kaudu.

1.4.1.2Analgeesia tõstmine juhitaval hingamisel olevatel patsientidel, kellel teostatakse

valulikke protseduure

Juhitaval hingamisel olevatele patsientidele võib vajalikuks osutuda Remifentanil Hospira määratletud infusiooni kiiruse tõstmine täiendava analgeesia tagamiseks valuaistingut stimuleerivate ja/või valulike protseduuride läbiviimiseks, nt endotrahheaalne aspiratsioon, haava käsitlus ja füsioteraapia. Remifentanil Hospira manustamise kiirus peaks soovitatavalt olema vähemalt

0,1 mikrogrammi/kg/min (6 mikrogrammi/kg/h) ning see peaks olema kestnud enne valuliku protseduuri alustamist vähemalt 5 minutit. Edasi võib annust kohaldada iga 2…5 minuti järel 25…50% kaupa rahuldava ravivastuse või täiendava analgeesia saavutamiseni. Keskmine infusiooni kiirus 0,25 mikrogrammi/kg/min (15 mikrogrammi/kg/h), maksimaalne 0,74 mikrogrammi/kg/min (45 mikrogrammi/kg/h), on taganud valulike protseduuride läbiviimiseks vajamineva täiendava analgeesia.

1.4.1.3Alternatiivse analgeesia läbiviimise alustamine enne Remifentanil Hospira

manustamise lõpetamist

Remifentanil Hospira toime kiire lõppemise tõttu ei teki hoolimata infusiooni kestvusest 5...10 minutit pärast manustamise lõpetamist opioidsete toimete jääknähte. Pärast Remifentanil Hospira manustamise lõpetamist tuleb arvestada võimaliku tolerantsuse ja hüperalgeesia tekkega. Seetõttu tuleb enne Remifentanil Hospira manustamise lõpetamist piisava ajavaruga manustada patsiendile teisi analgeetikume ja sedatiivseid aineid, et need saaksid toimima hakata ja vältida sellega hüperalgeesia ja kaasuvate hemodünaamiliste toimete teket. Pika toimeajaga suukaudsed analgeetikumid või

intravenoossed või lokaalanesteetikumid, mille manustamist kontrollib kas meditsiinipersonal või patsient ise, on alternatiivseks analgeesia võimaluseks ning need tuleb tiitrida hoolikalt ning lähtuvalt patsiendi vajadustest, kuna Remifentanil Hospira annust vähendatakse. Ravimite valik, annus ja manustamisaeg on soovitatav planeerida enne Remifentanil Hospira ärajätmist.

µ-opioid agonisti pikaajaline manustamine võib tekitada tolerantsuse väljakujunemist.

1.4.1.4Ekstubatsiooni ja Remifentanil Hospira ravi lõpetamise juhised

Remifentaniili-baasil teostatud analgeesiast sujuva ärkamise tagamiseks on soovitatav Remifentanil Hospira infusioonikiirust kuni 1 tund enne ekstubatsiooni tiitrida kiiruseni 0,1 mikrogrammi/kg/min (6 mikrogrammi/kg/h).

Ekstubeerimise järgselt tuleb infusiooni kiirust vähemalt 10-minutiliste intervallidega langetada 25% kaupa kuni infusiooni täieliku peatamiseni. Juhitavalt hingamiselt võõrutamise ajal ei tohi Remifentanil Hospira infusiooni kiirust tõsta, vaid ainult allapoole tiitrida, vajadusel toetada muu analgeetikumiga.

Pärast Remifentanil Hospira manustamise lõpetamist tuleb i.v. kanüül läbi loputada või eemaldada infusiooni lõppemise järgse tahtmatu manustamise vältimiseks.

Patsienti tuleb hoolikalt jälgida, kui alternatiivsele analgeesiale üleminekul kasutatakse teisi opioidseid ravimeid. Jätkuvalt tuleb kaaluda nende ravimite eeliseid adekvaatse postoperatiivse analgeesia saavutamiseks ja potentsiaalse respiratoorse depressiooni riski.

1.4.2Lapsed intensiivravis

Remifentanil Hospira kasutamist pediaatrilistel intensiivravi patsientidel ei soovitata andmete puudumise tõttu selles patsientide populatsioonis.

1.4.3Neerukahjustusega intensiivravi patsiendid

Neerufunktsioonihäiretega intensiivravi osakonna patsientidel, sh asendusravi saavad patsiendid, ei ole vajalik annust kohaldada, kuid neerufunktsioonihäiretega patsientidel on karboksüülhappe metaboliidi kliirens langenud.

1.5Patsientide erigrupid

1.5.1Eakad (üle 65-aastased)

1.5.1.1Üldanesteesia

Sellele populatsioonile Remifentanil Hospira manustamisel on vajalik ettevaatus.

Remifentanil Hospira algannus üle 65-aastastele patsientidele manustamisel peab olema poole võrra väiksem täiskasvanutele soovitatud annusest ning seejärel tuleb annust tiitrida patsiendi individuaalsetele vajadustele vastavalt, sest selles patsientide populatsioonis on tundlikkus remifentaniili farmakodünaamilistele toimetele suurem.

Selline annuse kohaldamine peab toimuma anesteesia kõikide faaside ajal, k.a anesteesia sissejuhatamine ja säilitamine ning postoperatiivne analgeesia.

Seoses eakate patsientide suurema tundlikkusega Remifentanil Hospira suhtes peab TCI abil manustatava Remifentanil Hospira algne taotletav annus sellele patsientide grupile olema

1,5…4 nanogrammi/ml, sellele järgneva annuse tiitrimisega vastavalt individuaalsele ravivastusele.

1.5.1.2Südamekirurgia

Algannuse vähendamine ei ole vajalik (vt lõik 1.3 „Kasutamine südamekirurgias“).

1.5.1.3Intensiivravi

Algannuse vähendamine ei ole vajalik (vt lõik 1.4 „Kasutamine intensiivravi osakonnas“).

1.5.2Neurokirurgia

Piiratud andmed neurokirurgilisel operatsioonil olevate patsientidega on näidanud, et spetsiaalset annuse kohandamist ei ole vaja.

1.5.3ASA III/IV patsiendid

1.5.3.1Üldanesteesia

Kuna tugevatoimeliste opiaatide hemodünaamiline toime on ASA III/IV patsientidel eeldatavasti enam väljendunud, on nendele patsientidele Remifentanil Hospira manustamisel vajalik ettevaatus. Seetõttu on soovitatav algannuse vähendamine ja seejärel annuse tiitrimine vastavalt individuaalsele ravivastusele.

Piisavate andmete puudumisel ei saa lastele annustamissoovitusi anda.

TCI abil manustamiseks tuleb ASA III või IV patsientidele valida väiksem algannus 1,5…4 nanogrammi/ml ning seda seejärel vastatavalt ravivastusele tiitrida.

1.5.3.2Südamekirurgia

Algannuse vähendamine ei ole vajalik (vt lõik 1.3 „Kasutamine südamekirurgias“).

1.5.4Ülekaalulised patsiendid

Manuaalselt kontrollitava infusiooni kasutamise korral rasvunud patsientidel peab soovitatav Remifentanil Hospira annus vastama ideaalse kehakaaluga inimesele manustatavale annusele, sest remifentaniili kliirens ja jaotusruumala korreleeruvad paremini ideaalse kehakaalu kui tegeliku kehakaaluga.

Arvutatuna LBM järgi kasutades Minto mudelit, on LBM tõenäoliselt naissoost patsientidel kehamassi indeksiga üle 35 kg/m2 ja meessoost patsientidel kehamassiindeksiga üle 40 kg/m2 alahinnatud. Alaannustamise vältimiseks tuleb nendel patsientidel Remifentanil Hospira annust tiitrida väga hoolikalt vastavalt individuaalsele ravivastusele.

1.5.5Neerukahjustus

Siiani läbiviidud uuringute andmetel ei ole neerufunktsioonihäiretega, k.a intensiivravi osakonna patsientidel vajalik annust kohaldada.

1.5.6Maksakahjustusega patsiendid

Siiani olemasolevad uuringutulemused väheste maksakahjustusega patsientide kohta ei näita vajadust annustamise erisoovituste andmiseks. Kuid raske maksafunktsioonihäirega patsiendid võivad olla Remifentanil Hospira poolt tekitatava hingamise pärssumise suhtes pisut tundlikumad (vt lõik 3). Neid patsiente tuleb hoolikalt jälgida ja Remifentanil Hospira annust patsiendi vajadusi arvestades tiitrida.

Vastunäidustused

Kuna ravimi koostises on glütsiin, on Remifentanil Hospira vastunäidustatud epiduraalseks ja intratekaalseks manustamiseks.

Remifentanil Hospira on vastunäidustatud patsientidele, kellel on ülitundlikkus remifentaniili või teiste fentanüüli analoogide või mis tahes abiaine suhtes.

Remifentanil Hospira on vastunäidustatud anesteesia sissejuhatamiseks ainuravimina.

Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Remifentaniili tohib manustada ainult täieliku respiratoorse ja kardiaalse monitooringu ja neid funktsioone toetavate tingimuste olemasolul ning anesteetikumide manustamiseks spetsiaalse väljaõppe saanud meditsiinipersonali poolt, opiaatanalgeetikumide kõrvaltoimete äratundmiseks ja käsitsemiseks vajalike teadmiste ja varustuse olemasolul, k.a respiratoorse ja kardiaalse elustamise aparatuur. Vastav väljaõpe peab haarama patsiendile vabade hingamisteede tagamist ja kunstliku hingamise läbiviimise oskust.

Juhitaval hingamisel olevate intensiivravi osakonna patsientide puhul ei ole üle 3-päevast ravi uuritud, pikemaajalise ravi kohta puuduvad ohutuse ja efektiivsuse andmed. Seetõttu intensiivravi osakonna patsientidele ei soovitata pikemaajalist manustamist.

Toime kiire lõppemine/üleviimine teisele analgeetikumile

Remifentaniili toime väga kiire lõppemise tõttu tulevad patsiendid väga kiiresti anesteesiast välja ning 5…10 minutit pärast remifentaniili manustamise lõpetamist ei esine enam opioidi toime jääknähte.

Remifentaniili kui tugevatoimelise µ-opioid agonisti manustamise ajal tuleb pöörata tähelepanu tolerantsuse ja hüperalgeesia tekke võimalusele. Seetõttu tuleb enne remifentaniili manustamise lõpetamist piisava ajavaruga manustada patsiendile alternatiivseid analgeetikume ja sedatiivseid ravimeid, et võimaldada nende toime maksimumi saabumine, ning vältida sellega hüperalgeesia ja kaasuvate hemodünaamiliste muutuste teket.

Nende patsientide puhul, kellel operatsiooni järgselt esineb postoperatiivne valu, tuleb analgeetikumid manustada enne remifentaniili manustamise lõpetamist. Pika toimeajaga anesteetikumi toime maksimumi saavutamiseks peab jätma piisavalt aega. Analgeetikumi valik patsiendile peab olema optimaalselt vastavuses läbitud kirurgilise protseduuriga ning postoperatiivse ravi tasemega. Kui opioidi manustatakse osana alternatiivsele analgeesiale üleminekuks, tuleb alati kaaluda nende ainetega kaasuva respiratoorse depressiooni tekke võimaluse riski nendest saadava adekvaatse postoperatiivse analgeesia kasu suhtes.

Tahtmatu manustamine

Teatud kogus remifentaniili võib jääda i.v. infusioonisüsteemi ja/või kanüüli „surnud ruumi“, põhjustades süsteemi läbiloputamisel või teiste ravimite manustamise ajal hingamise depressiooni, apnoed ja/või lihasrigiidsust. Seda saab vältida, kui Remifentanil Hospira’t manustatakse läbi kiiret läbivoolu võimaldava kanüüli või ainult selleks ettenähtud veenitee abil, mis eemaldatakse pärast Remifentanil Hospira manustamise lõpetamist.

Ravi lõpetamine

Mõnikord on remifentaniili järsul ärajätmisel, eriti pärast pikaajalist rohkem kui 3 päeva kestnud manustamist, teatatud ärajätusümptomite esinemisest, nagu tahhükardia, hüpertensioon ja agiteeritus. Sellisel juhul on soovitatav manustamist uuesti jätkata ja infusioon lõpetada aeglasemalt. Remifentanil Hospira’t ei soovitata kunstlikul hingamisel olevatel intensiivravi patsientidel kasutada rohkem kui

3 päeva.

Lihasrigiidsus - vältimine ja ravi

Soovitatud annuste kasutamisel võib tekkida lihasrigiidsus. Sarnaselt teiste opiaatidega sõltub lihasrigiidsuse teke annusest ja manustamise kiirusest. Seetõttu tuleb boolussüsteid manustada vähemalt 30 sekundi jooksul.

Remifentaniilist tingitud lihasrigiidsust tuleb ravida vastavalt patsiendi kliinilisele seisundile sobivate toetavate meetmetega, k.a hingamise toetamine. Anesteesia induktsiooni ajal tekkivat väga ulatuslikku lihasrigiidsust tuleb ravida neuromuskulaarsete blokaatorite (müorelaksant) ja/või täiendavate hüpnootiliste ravimitega. Remifentaniili kui analgeetikumi kasutamise ajal tekkivat lihasrigiidsust võib ravida remifentaniili manustamise peatamise või infusiooni kiiruse vähendamisega. Lihasrigiidsus peaks pärast remifentaniili infusiooni katkestamist mööduma mõne minutiga. Teine võimalus on manustada mõnda µ-opioid antagonisti, kuid see lõpetab või vähendab ka remifentaniili analgeetilise toime.

Respiratoorne depressioon – vältimisvõimalused ja ravi

Sarnaselt teistele tugevatoimelistele opiaatidele kaasneb tugeva analgeetilise toimega ka väljendunud respiratoorne depressioon. Seetõttu tohib remifentaniili kasutada ainult kohas, kus on olemas respiratoorse depressiooni jälgimiseks ja ravimiseks vajalik aparatuur. Eriline ettevaatus on vajalik kopsufunktsiooni- ja raske maksafunktsioonihäirega patsientide puhul. Need patsiendid võivad olla remifentaniili hingamist pärssiva toime suhtes pisut tundlikumad. Neid patsiente tuleb hoolikalt jälgida ja remifentaniili annust vastavalt patsiendi vajadustele kohaldada.

Respiratoorset depressiooni tuleb vastavalt ravida, k.a vähendades infusiooni kiirust 50% võrra või vajadusel katkestades infusiooni manustamise. Erinevalt teisest fentanüüli analoogidest ei põhjusta remifentaniil taastuvat respiratoorset depressiooni isegi pärast pikaajalist manustamist. Isegi segavate faktorite olemasolul (nt tahtmatu või hooletu boolusannuse manustamine ja samaaegne pikatoimeliste opiaatide manustamine), on samas kirjeldatud hingamise pärssumist kuni 50 minuti jooksul pärast infusiooni lõppu. Kuna paljud faktorid võivad postoperatiivset ärkamist mõjutada, on enne patsiendi ärasaatmist ärkamistoast oluline saavutada täielik teadvusel olek ja adekvaatne omahingamine.

Kardiovaskulaarsed toimed

Hüpotensiooni ja bradükardiat, mis võivad anda asüstooliat ja südameseiskust, saab ravida remifentaniili infusiooni kiiruse vähendamise või teiste samaaegselt manustatavate anesteetikumide annuse korrigeerimise või i.v. lahuste manustamise, vajadusel vasopressorite või antikoliinergiliste ainete manustamisega.

Halvas üldseisundis, hüpovoleemilised, hüpotensiivsed ja eakad patsiendid võivad olla remifentaniili kardiovaskulaarsete toimete suhtes tundlikumad.

Vastsündinud ja imikud

Kasutamise kohta vastsündinutel ja alla 1-aastastel imikutel on saadaval piiratud andmed (vt lõik 1).

Ravimi kuritarvitamine

Sarnaselt teistele opiaatidele võib ka remifentaniil tekitada sõltuvust.

See ravim sisaldab vähem kui 1 mmol naatriumi (23 mg) ühe ml kohta.

Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Remifentaniil ei metaboliseeru plasma koliinesteraasi abil, seetõttu koostoimeid selle ensüümi abil metaboliseeruvate ravimitega ei ole ette näha.

Sarnaselt teistele opiaatidele langetab remifentaniil, manustatuna nii manuaalselt kontrollitava infusioonina või TCI abil, nii inhaleeritavate kui IV manustatavate anesteetikumide ja bensodiasepiinide anesteesiat esilekutsuvaid annuseid (vt lõik 1). Kui samaaegselt manustatavate KNS depressantide annuseid ei vähendata, võivad patsiendil sagedamini tekkida nende ravimitega seotud kõrvaltoimed.

Andmeid ravimite vahelise koostoime kohta teiste anesteesiaks kasutatavate opiaatidega on väga vähe. Remifentaniili kardiovaskulaarsed toimed (hüpotensioon ja bradükardia), võivad tugevneda samaaegselt kardiaalseid depressante, nt beeta-adrenoblokaatorid ja kaltsiumikanalite blokaatorid, saavatel patsientidel (vt ka lõik 3).

5.Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Rasedus

Remifentaniili kasutamise kohta rasedatel naistel puuduvad adekvaatsed ja hästi kontrollitud uuringud. Remifentanil Hospira’t tohib raseduse ajal kasutada ainult juhul, kui võimalik kasu õigustab võimalikku riski lootele.

Imetamine

Ei ole teada, kas remifentaniil eritub inimese rinnapiima. Kuid kuna fentanüüli analoogid erituvad inimese rinnapiima ja remifentaniili sarnast ainet on pärast remifentaniili manustamist leitud rottide piimas, tuleb imetavatel naistel imetamine 24 tunniks pärast remifentaniili manustamist katkestada.

Sünnituse avanemis- ja väljutusperiood

Remifentaniili kasutamise soovitamiseks sünnituse ja keisrilõike ajal ei ole piisavalt andmeid. Teadaolevalt läbib remifentaniil platsentaarbarjääri ja fentanüüli analoogid võivad lapsel põhjustada respiratoorset depressiooni.

Üleannustamine

Nagu kõikide tugevatoimeliste opiaatanalgeetikumidega väljendub ka remifentaniili üleannus oodatavate farmakoloogiliste toimete tugevnemisena. Remifentaniili väga lühikese toimeaja tõttu on ohtlike kõrvaltoimete teke üleannustamisel piiratud ja need esinevad lühiajaliselt ainult vahetult pärast manustamist. Vastusreaktsioon ravimi ärajätmisele on kiire, algtase taastub 10 minuti jooksul. Üleannustamise või kahtlustatava üleannustamise korral tuleb toimida järgmiselt: Remifentanil Hospira manustamise katkestamine, hingamisteede avatuse tagamine, alustada abistavat või kontrollitud hingatamist hapnikuga ja tagada adekvaatne kardiovaskulaarne funktsioneerimine. Kui hingamise pärssumine esineb koos lihasrigiidsusega, võib olla vajalik manustada neuromuskulaarseid

blokaatoreid (müorelaksante) abistava või kontrollitud hingamise kergendamiseks. Hüpotensiooni raviks võib manustada ka intravenoosseid lahuseid ja vasopressoreid ning rakendada teisi toetavaid meetmeid.

Spetsiifilise antagonistina võib raske respiratoorse depressiooni raviks lisaks hingamise toetamisele intravenoosselt manustada opiaat antagonisti, nt naloksooni. Remifentanil Hospira üleannustamise järgse respiratoorse depressiooni kestvus ei ületa tõenäoliselt opiaat antagonisti toime aega.

Sobimatus

Remifentanil Hospira’t ei tohi segada teiste ravimitega, välja arvatud nendega, mis on loetletud lõigus 9.

Ravimit ei tohi lisada Ringer laktaadi süstelahusele ega Ringer laktaadi ja 50 mg/ml (5%) glükoosi süstelahusele. Remifentanil Hospira’t ei tohi samas intravenoosses lahuses segada propofooliga. Intravenoosse püsikateetri kaudu manustamise kohta käivaid sobimatusi vt lõik 9.

Remifentanil Hospira manustamist koos vere/seerumi/plasmaga läbi sama intravenoosse kanüüli ei soovitata, sest veres olevad mittespetsiifilised esteraasid võivad lagundada remifentaniili hüdrolüüsil selle mitteaktiivseteks metaboliitideks.

Remifentanil Hospira’t ei tohi enne manustamist segada ühegi teise ravimiga.

8.Kõlblikkusaeg

24 kuud.

Pärast manustamiskõlblikuks muutmist:

Pärast manustamiskõlblikuks muutmist on kasutusaegne keemilis-füüsikaline stabiilsus tõestatud 24 tunni jooksul temperatuuril kuni 25°C.

Kui preparaadi manustamiskõlblikuks muutmise meetodid ei välista mikrobioloogilise saastatuse ohtu, tuleb ravim kohe ära kasutada. Kui ravimit ei kasutata kohe, vastutab selle säilitamisaja ja –tingimuste eest kasutaja.

Pärast lahjendamist:

Pärast lahjendamist tuleb ravim kohe ära kasutada.

9.Erihoiatused ravimpreparaadi hävitamiseks ja käsitlemiseks

Remifentanil Hospira tuleb intravenoosseks manustamiseks ette valmistada, lisades sellele vajalikus koguses (nagu näidatud tabelis 6) üht allpool loetletud lahustitest, et saada manustamiskõlbliku lahuse kontsentratsiooniks ligikaudu 1 mg/ml.

Tabel 6. Remifentanil Hospira erinevate viaalide manustamiskõlblikuks muutmiseks vajalikud kogused

Müügipakend

Lisatava lahusti kogus

Manustamiskõlbliku lahuse

kontsentratsioon

 

 

Remifentanil Hospira 1 mg

1 ml

1 mg/ml

Remifentanil Hospira 2 mg

2 ml

1 mg/ml

Remifentanil Hospira 5 mg

5 ml

1 mg/ml

Pärast manustamiskõlblikuks muutmist tuleb saadud lahust visuaalselt kontrollida (niipalju kui viaalist näha on) tahkete osiste, värvuse muutuse või viaali kahjustuse suhtes. Selliste muutuste olemasolul tuleb lahus hävitada. Lõplik lahus on ainult ühekordseks kasutamiseks. Kasutamata jäänud lahus tuleb hävitada.

Manuaalselt kontrollitava infusiooni (MCI) korral tuleb Remifentanil Hospira’t manustada üksnes pärast edasist lahjendamist kontsentratsioonini 20...250 mikrogrammi/ml (täiskasvanutele on soovitatav lahjendus 50 mikrogrammi/ml ning 1-aastastele ja vanematele pediaatrilistele patsientidele 20...25 mikrogrammi/ml).

Ettemääratud mahu ja sagedusega infusiooni (TCI) korral tuleb Remifentanil Hospira’t manustada üksnes pärast edasist lahjendamist kontsentratsioonini 20...50 mikrogrammi/ml.

Lahjendamine sõltub infusiooni läbiviimise vahendi mahutavusest ja iga konkreetse patsiendi vajadustest.

Lahjendamiseks võib kasutada üht järgnevatest intravenoossetest lahustest: Süstevesi

Glükoosi 50 mg/ml (5%) süstelahus

Glükoosi 50 mg/ml (5%) süstelahus ja naatriumkloriidi 9 mg/ml (0,9%) süstelahus Naatriumkloriidi 9 mg/ml (0,9%) süstelahus

Naatriumkloriidi 4,5 mg/ml (0,45%) süstelahus

On näidatud, et Remifentanil Hospira sobib i.v. püsikateetri kaudu manustades järgmiste intravenoossete lahustega:

Ringeri laktaadilahus

Ringeri laktaadi ja glükoosi 50 mg/ml (5%) süstelahus.

Remifentanil Hospira sobib manustamiseks koos propofooliga, kui seda tehakse läbi i.v. püsikateetri.

Kasutamata ravimpreparaat või jäätmematerjal tuleb hävitada vastavalt kohalikele nõuetele.