Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

Ristfor

ATC Kood: A10BH01
Toimeaine: sitagliptin / metformin hydrochloride
Tootja: Merck Sharp & Dohme Ltd.

Artikli sisukord

III LISA

PAKENDI MÄRGISTUS JA INFOLEHT

A. PAKENDI MÄRGISTUS

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

Ristfor 50 mg/850 mg õhukese polümeerikattega tablettide välispakend

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Ristfor 50 mg/850 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Sitagliptiin/ metformiinvesinikkloriid

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Iga tablett sisaldab 50 mg sitagliptiini (fosfaatmonohüdraadina) ja 850 mg metformiinvesinikkloriidi.

3. ABIAINED

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

14 õhukese polümeerikattega tabletti

28 õhukese polümeerikattega tabletti

56 õhukese polümeerikattega tabletti

112 õhukese polümeerikattega tabletti

168 õhukese polümeerikattega tabletti

196 õhukese polümeerikattega tabletti

50 x 1 õhukese polümeerikattega tabletti

Multipakend sisaldab 196 õhukese polümeerikattega tabletti (kaks 98- tabletist pakki)

Multipakend sisaldab 168 õhukese polümeerikattega tabletti (kaks 84- tabletist pakki)

5. MANUSTAMISVIIS JA –TEE(D)

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Suukaudne

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida temperatuuril kuni 30 °C.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Merck Sharp & Dohme Ltd.

Hertford Road, Hoddesdon

Hertfordshire EN11 9BU

Ühendkuningriik

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/10/620/001 14 õhukese polümeerikattega tabletti

EU/1/10/620/002 28 õhukese polümeerikattega tabletti

EU/1/10/620/003 56 õhukese polümeerikattega tabletti

EU/1/10/620/004 112 õhukese polümeerikattega tabletti

EU/1/10/620/005 168 õhukese polümeerikattega tabletti

EU/1/10/620/006 196 õhukese polümeerikattega tabletti

EU/1/10/620/007 50 x 1 õhukese polümeerikattega tabletti

EU/1/10/620/008 196 õhukese polümeerikattega tabletti (2 x 98)

EU/1/10/620/017 168 õhukese polümeerikattega tabletti (2 x 84)

13. PARTII NUMBER

Partii nr:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Ristfor

50 mg

850 mg