Riluzole teva - õhukese polümeerikattega tablett (50mg) - Pakendi infoleht

ATC Kood: N07XX02
Toimeaine: rilusool
Tootja: Teva Pharma B.V.

Artikli sisukord

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Riluzole Teva, 50 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Rilusool

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

 • Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
 • Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.
 • Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.
 • Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehes sisukord

 1. Mis ravim on Riluzole Teva ja milleks seda kasutatakse
 2. Mida on vaja teada enne Riluzole Teva võtmist
 3. Kuidas Riluzole Teva’t võtta
 4. Võimalikud kõrvaltoimed
 5. Kuidas Riluzole Teva’t säilitada
 6. Pakendi sisu ja muu teave
 7. Mis ravim on Riluzole Teva ja milleks seda kasutatakse

Mis ravim on Riluzole Teva

Riluzole Teva toimeaine on rilusool, mis toimib närvisüsteemi.

Milleks Riluzole Teva’t kasutatakse

Riluzole Teva’t kasutatakse amüotroofse lateraalskleroosiga (ALS) patsientide raviks.

ALS on motoorsete neuronite haigus, mis ründab lihastesse käsklusi saatvaid närvirakke ning viib nõrkuse, lihasjõu kahanemise ja paralüüsini.

Motoorsete neuronite närvirakkude kahjustus võib olla tingitud liigsest glutamaadi sisaldusest (keemiline info edasikandja) ajus ja seljaajus. Riluzole Teva peatab glutamaadi vabanemise ja see võib aidata ära hoida närvirakkude kahjustuse.

Palun pidage nõu oma arstiga, kui soovite enam infot ALS’i ning põhjuste kohta, miks teile see ravim välja kirjutati.

Mida on vaja teada enne Riluzole Teva võtmist

Ärge võtke Riluzole Teva’t:

 • kui olete rilusooli või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline;
 • kui teil on mõni maksahaigus või kui teie veres on suurenenud mõnede maksaensüümide (transaminaasid) aktiivsus;
 • kui te olete rase või toidate last rinnaga.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Riluzole Teva võtmist pidage nõu oma arstiga

 • kui teil on mingeid probleeme maksaga: naha või silmavalgete muutumine kollaseks (ikterus), sügelus üle kogu keha, iiveldus, oksendamine;
 • kui teie neerud ei tööta eriti hästi;
 • kui teil on palavik: selle põhjuseks võib olla valgevereliblede väike arv, mis võib teil põhjustada suurenenud infektsiooniriski.

Kui midagi eelnevast kehtib teie kohta või kui te ei ole kindel, rääkige sellest oma arstile, kes otsustab, mida teha.

Lapsed ja noorukid

Kui te olete noorem kui 18-aastane, ei soovitata Riluzole Teva’t kasutada, sest selle patsiendigrupi kohta ei ole piisavalt informatsiooni.

Muud ravimid ja Riluzole Teva

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate, olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes muid ravimeid.

Rasedus, imetamine ja viljakus

Te EI TOHI võtta Riluzole Teva’t, kui te olete või arvate, et võite olla rase või kui te imetate.

Kui te arvate, et võite olla rase või kui te kavatsete last rinnaga toita, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arstiga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Te võite juhtida autot või kasutada masinaid või mehhanisme, kui teil ei teki pärast selle ravimi võtmist pearinglust või joobnu tunnet.

Riluzole Teva sisaldab naatriumi

See ravim sisaldab vähem kui 1 mmol naatriumi (23 mg) tableti kohta, mis tähendab põhimõtteliselt “naatriumivaba”.

Kuidas Riluzole Teva’t võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Soovitatav annus on üks tablett kaks korda ööpäevas.

Tablette peab võtma suu kaudu, iga 12 tunni järel, iga päev samal kellaajal (nt hommikul ja õhtul).

Kui te võtate Riluzole Teva’t rohkem kui ette nähtud

Kui te võtate liiga palju tablette, pöörduge otsekohe oma arsti poole või lähima haigla erakorralise meditsiini osakonda.

Kui te unustate Riluzole Teva’t võtta

Kui te unustate tableti võtmata, jätke see annus täiesti vahele ja võtke järgmine tablett tavalisel ajal. Ärge võtke kahekordset annust, kui tablett jäi eelmisel korral võtmata.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

OLULINE

Rääkige kohe oma arstile

kui teil tekib palavik (kehatemperatuuri tõus), sest Riluzole Teva võib langetada vere valgeliblede hulka. Teie arst võib soovida võtta vereproovi, et kontrollida vere valgeliblede hulka, mis on olulised põletike vastu võitlemisel.

kui teil tekib mõni järgmistest sümptomitest: naha või silmavalgete kollasus (kollatõbi), üldine sügelus, iiveldus, oksendamine, sest need võivad olla maksahaiguse (hepatiit) nähtudeks. Riluzole Teva võtmise ajal võib teie arst regulaarselt teha vereanalüüse, et olla kindel, et see ei teki.

kui teil tekib köha või hingamisraskus, sest see võib olla märk kopsuhaigusest (nimetatakse interstitsiaalne kopsuhaigus).

Lõpetage Riluzole Teva võtmine ja minge kohe oma arsti juurde, kui teil tekivad angioödeemi sümptomid, näiteks näo-, huulte, keele- või kõriturse, hingamis- ja/või neelamisraskused ning lööve.

Muud kõrvaltoimed

Väga sageli esinevad kõrvaltoimed (võivad mõjutada rohkem kui 1 inimest 10-st)

 • väsimus
 • iiveldus
 • mõnede maksaensüümide (transaminaasid) aktiivsuse tõus veres.

Sageli esinevad kõrvaltoimed (võivad mõjutada kuni 1 inimest 10-st)

 • pearinglus
 • unisus
 • peavalu
 • tuimus või torkimistunne suus
 • südame löögisageduse suurenemine
 • kõhuvalu, oksendamine, kõhulahtisus
 • valu.

Aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed (võivad mõjutada kuni 1 inimest 100-st)

 • aneemia
 • allergilised reaktsioonid
 • kõhunäärme põletik (pankreatiit).

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

Kuidas Riluzole Teva’t säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil ja blistril pärast „EXP“. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Blistrid (alumiinium/alumiinium): See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

Blistrid (alumiinium/PVC): Hoida blister välispakendis, valguse eest kaitstult. See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel temperatuuri eritingimusi.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

Pakendi sisu ja muu teave

Mida Riluzole Teva sisaldab

 • Toimeaine on rilusool. Üks õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 50 mg rilusooli.
 • Teised koostisosad on:
 • Tableti sisu: kaltsiumvesinikfosfaat, eelželatiniseeritud maisitärklis, kroskarmelloosnaatrium, veevaba kolloidne ränidioksiid, magneesiumstearaat.
 • Tableti kate: OPADRY AMB valge 03F28689, mis sisaldab: hüpromelloos, makrogool 6000, titaandioksiid (E171).

Kuidas Riluzole Teva välja näeb ja pakendi sisu

Riluzole Teva on valged kuni valkjad ovaalsed kaksikkumerad õhukese polümeerikattega tabletid, mille ühel küljel on markeering „RL 50“.

Riluzole Teva on saadaval blisterpakendites, milles on 56, 50x1, 60 ja 90 õhukese polümeerikattega tabletti.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja Teva Pharma B.V. Swensweg 5 2031 GA Haarlem Holland

Tootjad

Actavis ehf

Reykjavikurvegur 78

IS-220 Hafnarfjördur

Island

Pharmachemie B.V.

Swensweg 5

2031 GA Haarlem

Holland

Merckle GmbH

Ludwig-Merckle-Strasse 3

89143 Blaubeuren

Saksamaa

Specifar S.A

1, 28 Octovriou Str.

Agia Varvara

123 51 Athens

Greece

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

Teva Eesti esindus UAB Sicor Biotech Eesti filiaal Hallivanamehe 4

11317 Tallinn Tel.: +372 6610801

Infoleht on viimati uuendatud oktoobris 2018.