Riluzole teva - õhukese polümeerikattega tablett (50mg)

ATC Kood: N07XX02
Toimeaine: rilusool
Tootja: Teva Pharma B.V.

Artikli sisukord

RILUZOLE TEVA
õhukese polümeerikattega tablett (50mg)


Pakendi infoleht: teave kasutajale

Riluzole Teva, 50 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Rilusool

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

 • Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
 • Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.
 • Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.
 • Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehes sisukord

 1. Mis ravim on Riluzole Teva ja milleks seda kasutatakse
 2. Mida on vaja teada enne Riluzole Teva võtmist
 3. Kuidas Riluzole Teva’t võtta
 4. Võimalikud kõrvaltoimed
 5. Kuidas Riluzole Teva’t säilitada
 6. Pakendi sisu ja muu teave
 7. Mis ravim on Riluzole Teva ja milleks seda kasutatakse

Mis ravim on Riluzole Teva

Riluzole Teva toimeaine on rilusool, mis toimib närvisüsteemi.

Milleks Riluzole Teva’t kasutatakse

Riluzole Teva’t kasutatakse amüotroofse lateraalskleroosiga (ALS) patsientide raviks.

ALS on motoorsete neuronite haigus, mis ründab lihastesse käsklusi saatvaid närvirakke ning viib nõrkuse, lihasjõu kahanemise ja paralüüsini.

Motoorsete neuronite närvirakkude kahjustus võib olla tingitud liigsest glutamaadi sisaldusest (keemiline info edasikandja) ajus ja seljaajus. Riluzole Teva peatab glutamaadi vabanemise ja see võib aidata ära hoida närvirakkude kahjustuse.

Palun pidage nõu oma arstiga, kui soovite enam infot ALS’i ning põhjuste kohta, miks teile see ravim välja kirjutati.

Mida on vaja teada enne Riluzole Teva võtmist

Ärge võtke Riluzole Teva’t:

 • kui olete rilusooli või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline;
 • kui teil on mõni maksahaigus või kui teie veres on suurenenud mõnede maksaensüümide (transaminaasid) aktiivsus;
 • kui te olete rase või toidate last rinnaga.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Riluzole Teva võtmist pidage nõu oma arstiga

 • kui teil on mingeid probleeme maksaga: naha või silmavalgete muutumine kollaseks (ikterus), sügelus üle kogu keha, iiveldus, oksendamine;
 • kui teie neerud ei tööta eriti hästi;
 • kui teil on palavik: selle põhjuseks võib olla valgevereliblede väike arv, mis võib teil põhjustada suurenenud infektsiooniriski.

Kui midagi eelnevast kehtib teie kohta või kui te ei ole kindel, rääkige sellest oma arstile, kes otsustab, mida teha.

Lapsed ja noorukid

Kui te olete noorem kui 18-aastane, ei soovitata Riluzole Teva’t kasutada, sest selle patsiendigrupi kohta ei ole piisavalt informatsiooni.

Muud ravimid ja Riluzole Teva

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate, olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes muid ravimeid.

Rasedus, imetamine ja viljakus

Te EI TOHI võtta Riluzole Teva’t, kui te olete või arvate, et võite olla rase või kui te imetate.

Kui te arvate, et võite olla rase või kui te kavatsete last rinnaga toita, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arstiga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Te võite juhtida autot või kasutada masinaid või mehhanisme, kui teil ei teki pärast selle ravimi võtmist pearinglust või joobnu tunnet.

Riluzole Teva sisaldab naatriumi

See ravim sisaldab vähem kui 1 mmol naatriumi (23 mg) tableti kohta, mis tähendab põhimõtteliselt “naatriumivaba”.

Kuidas Riluzole Teva’t võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Soovitatav annus on üks tablett kaks korda ööpäevas.

Tablette peab võtma suu kaudu, iga 12 tunni järel, iga päev samal kellaajal (nt hommikul ja õhtul).

Kui te võtate Riluzole Teva’t rohkem kui ette nähtud

Kui te võtate liiga palju tablette, pöörduge otsekohe oma arsti poole või lähima haigla erakorralise meditsiini osakonda.

Kui te unustate Riluzole Teva’t võtta

Kui te unustate tableti võtmata, jätke see annus täiesti vahele ja võtke järgmine tablett tavalisel ajal. Ärge võtke kahekordset annust, kui tablett jäi eelmisel korral võtmata.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

OLULINE

Rääkige kohe oma arstile

kui teil tekib palavik (kehatemperatuuri tõus), sest Riluzole Teva võib langetada vere valgeliblede hulka. Teie arst võib soovida võtta vereproovi, et kontrollida vere valgeliblede hulka, mis on olulised põletike vastu võitlemisel.

kui teil tekib mõni järgmistest sümptomitest: naha või silmavalgete kollasus (kollatõbi), üldine sügelus, iiveldus, oksendamine, sest need võivad olla maksahaiguse (hepatiit) nähtudeks. Riluzole Teva võtmise ajal võib teie arst regulaarselt teha vereanalüüse, et olla kindel, et see ei teki.

kui teil tekib köha või hingamisraskus, sest see võib olla märk kopsuhaigusest (nimetatakse interstitsiaalne kopsuhaigus).

Lõpetage Riluzole Teva võtmine ja minge kohe oma arsti juurde, kui teil tekivad angioödeemi sümptomid, näiteks näo-, huulte, keele- või kõriturse, hingamis- ja/või neelamisraskused ning lööve.

Muud kõrvaltoimed

Väga sageli esinevad kõrvaltoimed (võivad mõjutada rohkem kui 1 inimest 10-st)

 • väsimus
 • iiveldus
 • mõnede maksaensüümide (transaminaasid) aktiivsuse tõus veres.

Sageli esinevad kõrvaltoimed (võivad mõjutada kuni 1 inimest 10-st)

 • pearinglus
 • unisus
 • peavalu
 • tuimus või torkimistunne suus
 • südame löögisageduse suurenemine
 • kõhuvalu, oksendamine, kõhulahtisus
 • valu.

Aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed (võivad mõjutada kuni 1 inimest 100-st)

 • aneemia
 • allergilised reaktsioonid
 • kõhunäärme põletik (pankreatiit).

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

Kuidas Riluzole Teva’t säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil ja blistril pärast „EXP“. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Blistrid (alumiinium/alumiinium): See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

Blistrid (alumiinium/PVC): Hoida blister välispakendis, valguse eest kaitstult. See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel temperatuuri eritingimusi.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

Pakendi sisu ja muu teave

Mida Riluzole Teva sisaldab

 • Toimeaine on rilusool. Üks õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 50 mg rilusooli.
 • Teised koostisosad on:
 • Tableti sisu: kaltsiumvesinikfosfaat, eelželatiniseeritud maisitärklis, kroskarmelloosnaatrium, veevaba kolloidne ränidioksiid, magneesiumstearaat.
 • Tableti kate: OPADRY AMB valge 03F28689, mis sisaldab: hüpromelloos, makrogool 6000, titaandioksiid (E171).

Kuidas Riluzole Teva välja näeb ja pakendi sisu

Riluzole Teva on valged kuni valkjad ovaalsed kaksikkumerad õhukese polümeerikattega tabletid, mille ühel küljel on markeering „RL 50“.

Riluzole Teva on saadaval blisterpakendites, milles on 56, 50x1, 60 ja 90 õhukese polümeerikattega tabletti.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja Teva Pharma B.V. Swensweg 5 2031 GA Haarlem Holland

Tootjad

Actavis ehf

Reykjavikurvegur 78

IS-220 Hafnarfjördur

Island

Pharmachemie B.V.

Swensweg 5

2031 GA Haarlem

Holland

Merckle GmbH

Ludwig-Merckle-Strasse 3

89143 Blaubeuren

Saksamaa

Specifar S.A

1, 28 Octovriou Str.

Agia Varvara

123 51 Athens

Greece

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

Teva Eesti esindus UAB Sicor Biotech Eesti filiaal Hallivanamehe 4

11317 Tallinn Tel.: +372 6610801

Infoleht on viimati uuendatud oktoobris 2018.

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Riluzole Teva, 50 mg õhukese polümeerikattega tabletid

KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS

Üks õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 50 mg rilusooli.

INN. Riluzolum

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

RAVIMVORM

Õhukese polümeerikattega tablett.

Valged kuni valkjad, 5,2 x 10 mm, ovaalsed kaksikkumerad õhukese polümeerikattega tabletid, mille ühel küljel on markeering RL 50.

KLIINILISED ANDMED

Näidustused

Eluea pikendamine või mehhaanilise ventilatsiooni vajaduse edasilükkamine amüotroofilise lateraalskleroosiga (ALS) patsientidel.

Kliinilised uuringud on näidanud, et rilusool pikendab ALS patsientide elulemust (vt lõik 5.1). Elulemus on defineeritud: patsiendid, kes olid elus ja ei vajanud hingamisaparaati ega trahheotoomiat.

Puuduvad tõendid, et rilusool omaks ravitoimet motoneuroni funktsioonile, kopsufunktsioonile, fastsikulatsioonidele, lihasjõudlusele ja motoorsetele sümptomitele. Rilusool ei ole efektiivne ALS hilisstaadiumis.

Rilusooli ohutust ja efektiivsust on uuritud ainult ALS-i puhul, seetõttu ei tohiks rilusooli teiste motoneuroni haiguste korral kasutada.

Annustamine ja manustamisviis

Ravi Riluzole Teva’ga võib alustada ainult motoorse neuroni haiguste ravis kogenud eriarst.

Annustamine

Soovitatav ööpäevane annus täiskasvanutel või eakatel on 100 mg (50 mg iga 12 tunni järel). Suuremate ööpäevaste annuste puhul ei ole tugevamat toimet oodata.

Eripopulatsioonid

Neerufunktsiooni kahjustus

Rilusooli ei ole soovitatav kasutada neerufunktsiooni kahjustusega patsientidel, kuna selle patsientide grupiga ei ole korduvannustega uuringuid läbi viidud (vt lõik 4.4).

Eakad

Farmakokineetiliste andmete alusel ei ole mingeid spetsiifilisi juhiseid rilusooli kasutamiseks selles patsiendirühmas.

Maksafunktsiooni kahjustus

Vt lõigud 4.3, 4.4. ja 5.2.

Lapsed

Rilusooli ei ole soovitatav kasutada lastel, kuna puuduvad andmed rilusooli ohutuse ja efektiivsuse kohta neurodegeneratiivsete protsesside korral lastel või noorukitel.

Manustamisviis

Suukaudne.

Vastunäidustused

Ülitundlikkus toimeaine või lõigus 6.1 loetletud mis tahes abiaine suhtes.

Maksahaigus või transaminaaside aktiivsus üle 3 korra kõrgem normväärtuse ülemisest piirist.

Rasedad või imetavad patsiendid.

Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Maksakahjustus

Patsientidele, kellel on anamneesis maksafunktsiooni kõrvalekalded, kergelt suurenenud seerumi transaminaaside (ALAT/SGPT; ASAT/SGOT kuni 3 korda üle ülemise normväärtuse (ÜNV)), bilirubiini ja/või gammaglutamüültransferaasi (GGT) tase, tuleb rilusooli määrata ettevaatusega. Kui ravi algul on mitmete maksafunktsiooni näitajate aktiivsus suurenenud (eriti bilirubiin), ei tohi rilusooli kasutada (vt lõik 4.8).

Hepatiidi riski tõttu tuleb enne ravi ja rilusoolravi ajal määrata seerumi transaminaasid, sh ALAT. ALAT tuleks esimesel 3 ravikuul määrata iga kuu, ülejäänud esimese aasta jooksul iga 3 kuu järel ja edaspidi regulaarselt. Patsiendil, kellel on suurenenud ALAT aktiivsus, tuleb ALAT taset määrata sagedamini.

Rilusoolravi tuleb katkestada, kui ALAT aktiivsus tõuseb 5 korda üle ÜNV. Puudub kogemus annuse vähendamisega või uuesti proovimisega patsientidel, kellel on ALAT aktiivsus suurenenud 5 korda üle ÜNV. Sellises situatsioonis patsientidele rilusooli uuesti manustamine ei ole soovitatav.

Neutropeenia

Patsientidele tuleb selgitada, et nad teataksid oma raviarstile igast palavikuga kulgevast haigusest. Palavikulise haiguse korral peab arst kohe kontrollima leukotsüütide arvu ja neutropeenia korral katkestama ravi (vt lõik 4.8).

Interstitsiaalne kopsuhaigus

Rilusooliga ravitud patsientidel on teatatud interstitsiaalse kopsuhaiguse juhtudest, millest mõned olid rasked (vt lõik 4.8). Respiratoorsete sümptomite, nt kuiva köha ja/või hingelduse ilmnedes peab tegema kopsude röntgenülesvõtte ning kui selles on interstitsiaalsele kopsuhaigusele viitav leid (nt kopsude bilateraalne difuusne varjustus), peab rilusooli manustamise otsekohe katkestama. Enamikul teatatud juhtudest taandusid sümptomid pärast ravi katkestamist ja sümptomaatilist ravi.

Neerukahjustus

Neerufunktsiooni kahjustusega patsientidel ei ole korduvate annustega uuringuid läbi viidud (vt lõik 4.2).

Abiained

See ravim sisaldab vähem kui 1 mmol naatriumi (23 mg) tableti kohta, mis tähendab põhimõtteliselt “naatriumivaba”.

Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Kliinilisi uuringuid rilusooli koostoimete hindamiseks teiste ravimitega ei ole läbi viidud.

In vitro uuringud, kus on kasutatud inimese maksa mikrosomaalseid preparaate, viitavad sellele, et CYP 1A2 on põhiline isoensüüm, mis on kaasatud rilusooli esmasesse oksüdatiivsesse metabolismi. CYP 1A2 inhibeerivad ained (nt kofeiin, diklofenak, diasepaam, nitsergoliin, klomipramiin, imipramiin, fluvoksamiin, fenatsetiin, teofülliin, amitriptülliin ja kinoloonid) võivad vähendada rilusooli eliminatsioonikiirust, samas kui CYP 1A2 stimuleerijad (nt suitsetamine, sütel küpsetatud toit, rifampitsiin, omeprasool) võivad rilusooli eliminatsiooni kiirendada.

Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Rasedus

Riluzole Teva on vastunäidustatud raseduse korral (vt lõigud 4.3 ja 5.3) Kliinilised kogemused rilusooli manustamisega rasedatele naistele puuduvad.

Imetamine

Riluzole Teva on vastunäidustatud imetavatele naistele (vt lõigud 4.3 ja 5.3).

Ei ole teada, kas rilusool eritub inimese rinnapiima.

Fertiilsus

Rottidel tehtud viljakusuuringutes annustes 15 mg/kg ööpäevas (suurem kui terapeutiline annus) avaldus kerge reproduktsioonisüsteemi kahjustus ning viljakuse langus, võimalik et sedatsiooni ja letargia tõttu.

Toime reaktsioonikiirusele

Patsiente tuleks hoiatada võimalikust pearinglusest või peapööritusest ja soovitada selliste sümptomite ilmnemisel vältida autojuhtimist ning masinatega töötamist.

Ravimi toime kohta autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimele ei ole uuringuid läbi viidud.

Kõrvaltoimed

Ohutusprofiili kokkuvõte

III faasi kliinilistes uuringutes, kus ALS patsiente raviti rilusooliga, olid kõige sagedamini teatatud kõrvaltoimeteks asteenia, iiveldus ja kõrvalekalded maksafunktsiooni analüüside tulemustes.

Kõrvaltoimete loetelu tabelina

Allpool on toodud kõrvaltoimed, mis on esinemissageduse järgi jagatud lõikudesse järgmise konventsiooni alusel: väga sage (≥1/10), sage (≥1/100 kuni <1/10), aeg-ajalt (≥1/1000 kuni <1/100), harv (≥1/10 000 kuni <1/1000), väga harv (<1/10 000), teadmata (ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel).

 

Väga sage

Sage

Aeg-ajalt

Teadmata

Vere ja lümfisüsteemi

 

 

Aneemia

Raske

häired

 

 

 

neutropeenia

 

 

 

 

(vt lõik 4.4)

Immuunsüsteemi

 

 

Anafülaktoidne

 

häired

 

 

reaktsioon,

 

 

 

 

angioödeem

 

Närvisüsteemi häired

 

Peavalu,

 

 

 

 

pearinglus, suu

 

 

 

 

paresteesia,

 

 

 

 

unisus

 

 

Südame häired

 

Tahhükardia

 

 

Respiratoorsed,

 

 

Interstitsiaalne

 

rindkere ja

 

 

kopsuhaigus (vt

 

mediastiinumi häired

 

 

lõik 4.4)

 

Seedetrakti häired

Iiveldus

Kõhulahtisus,

Pankreatiit

 

 

 

kõhuvalu,

 

 

 

 

oksendamine

 

 

Maksa ja sapiteede

Kõrvalekalded

 

 

Hepatiit

häired

maksafunktsiooni

 

 

 

 

analüüside

 

 

 

 

tulemustes

 

 

 

Üldised häired ja

Asteenia

Valu

 

 

manustamiskoha

 

 

 

 

reaktsioonid

 

 

 

 

Valitud kõrvaltoimete kirjeldus

Maksa ja sapiteede häired

Alaniinaminotransferaasi sisalduse suurenemine ilmnes tavaliselt 3 kuu jooksul pärast ravi alustamist rilusooliga; see oli tavaliselt mööduv ja ravi jätkudes taastus tase 2…6 kuu pärast alla 2 kordse ÜNV. Selle suurenemisega võis kaasneda ikterus. Kliinilises uuringus osalenud patsientidel (n=20), kelle ALAT väärtus oli tõusnud enam kui 5 korda üle ÜNV, ravi katkestati ning väärtused langesid

2…4 kuu jooksul enamikel juhtudel alla 2 kordse ÜNV (vt lõik 4.4).

Uuringu andmed näitavad, et asiaatidest patsientidel võib olla rohkem maksafunktsiooni analüüsitulemuste kõrvalekaldeid normist – aasia rassi patsientidest 3,2%-l (194/5995) ja europiidse rassi patsientidest 1,8%-l (100/5641).

Võimalikest kõrvaltoimetest teavitamine

Ravimi võimalikest kõrvaltoimetest on oluline teavitada ka pärast ravimi müügiloa väljastamist. See võimaldab jätkuvalt hinnata ravimi kasu/riski suhet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist võimalikest kõrvaltoimetest www.ravimiamet.ee kaudu.

Üleannustamine

Üksikjuhtudel on täheldatud neuroloogilisi ja psühhiaatrilisi sümptomeid, ägedat toksilist entsefalopaatiat koos stuuporiga, koomat ja methemoglobineemiat.

Üleannustamise korral on ravi sümptomaatiline ja toetav.

FARMAKOLOOGILISED OMADUSED

Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline rühm: teised närvisüsteemi toimivad ained, ATC kood: N07XX02.

Toimemehhanism

Kuigi ALS patogenees ei ole täielikult selge, arvatakse, et glutamaat (kesknärvisüsteemis primaarne eksitatoorne neurotransmitter) omab haiguse puhul raku surmas peamist rolli.

Rilusooli arvatav toimemehhanism on glutamaadi vabanemise inhibeerimine. Toimemehhanism on ebaselge.

Kliiniline efektiivsus ja ohutus

Ühes uuringus said 155 patsienti juhusliku valiku alusel rilusooli 100 mg ööpäevas (50 mg kaks korda ööpäevas) või platseebot ning neid jälgiti 12...21 kuud. Elulemus, nagu defineeritud punktis 4.1 teises lõigus, oli rilusooli saanud patsientidel oluliselt pikenenud, võrreldes patsientidega, kes said platseebot. Elulemuse mediaan rilusooli grupis oli 17,7 kuud võrreldes 14,9 kuuga platseebogrupis.

Erinevate annustega uuringus randomiseeriti 959 ALS-ga patsiendid ühte neljast ravigrupist: 50, 100, 200 mg rilusooli ööpäevas või platseebo; jälgimisperiood kestis 18 kuud. Patsientidel, keda oli ravitud rilusooli annusega 100 mg ööpäevas, oli elulemus oluliselt kõrgem võrreldes patsientidega, kes said platseebot. Rilusooli toime 50 mg ööpäevase annuse puhul ei olnud statistiliselt erinev platseebost ja 200 mg ööpäevase annuse toime oli peaaegu võrdne rilusooli toimega annuses 100 mg ööpäevas. Keskmine üldine elulemus rilusooli grupis (100 mg ööpäevas) oli 16,5 kuud võrreldes 13,5 kuuga platseebogrupis.

Paralleelse grupiga uuringus, kus hinnati rilusooli ohutust ja efektiivsust haiguse hilisstaadiumis patsientidel, ei olnud rilusooli grupi patsientide elulemus ega motoorne funktsioon oluliselt erinev võrreldes platseebogrupiga. Selles uuringus oli enamikul patsientidel vitaalkapatsiteet säilinud alla 60%.

Jaapani patsientidel viidi läbi topeltpime platseebokontrolliga uuring eesmärgiga selgitada rilusooli efektiivsust ja ohutust. Uuringusse randomiseeriti 204 patsienti, kes said juhuvaliku alusel kas 100 mg rilusooli ööpäevas (50 mg kaks korda ööpäevas) või platseebot, jälgimisperiood kestis 18 kuud. Selles uuringus olid efektiivsuse hindamise kriteeriumiteks võimetus iseseisvalt käia, kätefunktsiooni kadu, trahheostoomia, kunstliku ventilatsiooni vajadus, maosond toitmiseks või surm. Trahheostoomivaba elulemus rilusooliga ravitud patsientidel ei erinenud oluliselt platseebogrupist. Ravigruppide vaheliste erinevuste hindamiseks oli uuringugrupp siiski liiga väike. Nimetatud uuringu ja ülalpool toodud uuringute metaanalüüs näitas rilusooli vähem rabavat efekti elulemusele võrreldes platseeboga, kuigi erinevused olid statistiliselt olulised.

Farmakokineetilised omadused

Rilusooli farmakokineetikat on hinnatud tervetel meessoost vabatahtlikel pärast ühekordse suukaudse 25...300 mg annuse manustamist ja pärast mitmekordset 25...100 mg annuse manustamist kaks korda ööpäevas. Rilusooli tase plasmas tõuseb lineaarselt vastavalt annusele ja farmakokineetiline profiil on annusest sõltumatu. Korduvate annuste manustamisel (10-päevane ravi 50 mg rilusooliga 2 korda ööpäevas) kumuleerub muutumatu rilusool plasmas kahekordselt ja tasakaaluseisund saabub vähem kui 5 päevaga.

Imendumine

Rilusool imendub pärast suukaudset manustamist kiiresti ning maksimaalne kontsentratsioon plasmas saabub 60...90 minutiga (CMAX = 173 ± 72 (sd) ng/ml). Ligikaudu 90% annusest imendub ja absoluutne biosaadavus on 60 ± 18%.

Imendumise kiirus ja ulatus väheneb, kui rilusooli manustatakse koos väga rasvase toiduga (CMAX väheneb 44%, AUC väheneb 17%).

Jaotumine

Rilusool jaotub ulatuslikult kogu kehas ja läbib ka hematoentsefaalbarjääri. Rilusooli jaotusruumala on ligikaudu 245 ± 69 l (3,4 l/kg). Ligikaudu 97% rilusoolist seondub valkudega, peamiselt seerumi albumiini ja lipoproteiinidega.

Biotransformatsioon

Muutumatul kujul rilusool on peamine komponent plasmas, mis metaboliseeritakse ulatuslikult tsütokroom P450 poolt ja glükuronidatsiooni abil. In vitro uuringutes inimese maksapreparaatidel on

näidatud, et tsütokroom P450 1A2 on peamine isoensüüm, mis osaleb rilusooli metabolismis. Metaboliitidena on uriinis identifitseeritud kolm fenooli derivaati, üks ureidoderivaat ja muutumatu rilusool.

Rilusooli primaarseks metaboliseerimisteeks on selle esialgne oksüdatsioon tsütokroom P450 1A2 poolt N-hüdroksürilusooliks (RPR 112512), mis on rilusooli peamine aktiivne metaboliit. See metaboliit glükurokonjugeeritakse kiiresti O- ja N-glükuroniidideks.

Eritumine

Eliminatsiooni poolväärtusaeg on 9...15 tundi. Rilusool eritub peamiselt uriiniga.

Uriiniga eritub ligikaudu 90% annusest. Üle 85% metaboliitidest uriinis on glükuroniidid. Ainult 2% rilusoolist eritus uriiniga muutumatul kujul.

Erirühmad

Neerufunktsiooni kahjustus

Pärast rilusooli ühekordse suukaudse annuse (50 mg) manustamist puudub oluline farmakokineetiliste omaduste erinevus mõõduka või raske kroonilise neerupuudulikkusega patsientide (kreatiniini kliirens 10...50 ml/min) ja tervete vabatahtlike grupi vahel.

Eakad

Rilusooli farmakokineetilised omadused eakatel (>70-aastased) ei erine pärast korduvat rilusooli manustamist (4,5 päeva 50 mg rilusooli 2 korda ööpäevas) tavapärasest.

Maksafunktsiooni kahjustus

Rilusooli AUC tõuseb pärast ühekordset suukaudset 50 mg annust kerge kroonilise maksapuudulikkusega patsientidel ligikaudu 1,7 korda ja mõõduka kroonilise maksapuudulikkusega patsientidel ligikaudu 3 korda.

Rass

16 tervel Jaapani ja 16 europiidsel täiskasvanud mehel läbi viidud kliiniline uuring rilusooli ja selle metaboliidi N-hüdroksürilusooli farmakokineetika hindamiseks korduval suukaudsel manustamisel kaks korda ööpäevas 8 päeva jooksul näitas, et Jaapani grupi ekspositsioon rilusoolile oli madalam (CMAX 0,85 [90% CI 0,68-1,08] ja AUC inf. 0,88 [90% CI 0,69-1,13] ja ekspositsioon metaboliitidele oli sarnane. Nende tulemuste kliiniline tähtsus ei ole teada.

Prekliinilised ohutusandmed

Rilusoolil ei leitud mingit kartsinogeenset toimet ei rottidel ega ka hiirtel.

Genotoksilisuse standarduuringud rilusooliga olid negatiivsed. Testid rilusooli peamise aktiivse metaboliidiga andsid kahes in vitro uuringus positiivse tulemuse. Intensiivne uurimine seitsme teise in vitro ja in vivo standardtestiga ei näidanud metaboliidi genotoksilist toimet. Nimetatud andmete põhjal, samuti arvestades negatiivseid rilusooli kartsinogeneesi uuringuid rottidel ja hiirtel, ei peeta selle metaboliidi genotoksilist toimet inimeste puhul oluliseks.

Rottidel ja ahvidel tehtud alaägeda ja kroonilise toksilisuse uuringutes leiti vastuolulisust erütrotsüütide parameetrite vähenemises ja/või maksafunktsiooni analüüsitulemuste muutustes. Koertel esines hemolüütiline aneemia.

Ühes toksilisuse uuringus esines emastel rottidel ravigrupis enam kollaskeha puudumist munasarjades võrrelduna kontrollgrupiga. Sellist isoleeritud leidu ei märgatud üheski teises uuringus või teisel liigil.

Kõik antud leiud esinesid 2…10 korda suuremate annuste kasutamisel kui inimeste annus 100 mg ööpäevas.

Tiinetel rottidel on leitud C-rilusooli tungimist läbi platsenta lootesse. Rottidel vähendas rilusool tiinuste ja implantatsioonide arvu, kui annus oli vähemalt 2 korda suurem inimestele soovitatava raviannuse süsteemsest ekspositsioonist. Reproduktiivsuse loomkatsetes ei esinenud väärarenguid.

Imetavatel rottidel leiti C-rilusooli piimast.

FARMATSEUTILISED ANDMED

Abiainete loetelu

Tableti sisu:

Kaltsiumvesinikfosfaat

Eelželatiniseeritud maisitärklis

Kroskarmelloosnaatrium

Kolloidne veevaba ränidioksiid

Magneesiumstearaat

Tableti kate OPADRY AMB valge 03F28689, mis sisaldab:

Hüpromelloos

Makrogool 6000

Titaandioksiid (E171)

Sobimatus

Ei kohaldata.

Kõlblikkusaeg

3 aastat

Säilitamise eritingimused

Blistrid (alumiinium/alumiinium): See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

Blistrid (alumiinium/PVC): Hoida blister välispakendis, valguse eest kaitstult. See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel temperatuuri eritingimusi.

Pakendi iseloomustus ja sisu

Blistrid (alumiinium/alumiinium) või blistrid (alumiinium/PVC), pakendi suurused 56, 50x1, 60 ja 90 õhukese polümeerikattega tabletti.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Erihoiatused ravimpreparaadi hävitamiseks

Erinõuded puuduvad.

MÜÜGILOA HOIDJA

Teva Pharma B.V.

Swensweg 5

2031 GA Haarlem

Holland

MÜÜGILOA NUMBER

ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE/MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV

Müügiloa esmase väljastamise kuupäev: 20.12.2010

Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 17.09.2015

TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV

oktoober 2018